Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret llei

 • Data del document 23/12/2013

 • Número del document 006/2013

 • Número de control 13364011

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-13364011-2013

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6531

 • Data 31/12/2013

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET LLEI 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.


 

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent:

 

DECRET LLEI

 

Preàmbul

La Directiva 2009/72/CE, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comuns per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es deroga la Directiva 2003/54/CE, en relació amb el subministrament elèctric conté el mandat als estats membres d’adoptar les mesures adequades per garantir el subministrament elèctric als consumidors vulnerables.

El Reial decret-llei 13/2012, de 13 de març, va transposar diverses directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas, entre elles la Directiva 2009/72/CE. Aquest Reial decret-llei, modifica l’article 44 de Llei estatal 54/1997, del Sector Elèctric, i introdueix la regulació del consumidor vulnerable, tot i que remet a les condicions socials, de consum i poder adquisitiu que es regulin reglamentàriament.

D’altra banda, la conjuntura econòmica general ha provocat la dificultat de moltes famílies per atendre les despeses de subministrament energètic, elèctric i de gas, especialment durant els mesos d’hivern en els que, per les condicions climatològiques adverses, el seu consum es fa imprescindible. Aquest fet, comporta que sigui convenient establir uns paràmetres econòmics objectius que defineixen les persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, així com establir les mesures que les protegeixi de possibles interrupcions de subministrament durant els mesos d’hivern.

Per tot això, per tal d’atendre la situació d’urgència social de moltes persones en situació vulnerable, i en aplicació de l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es fa imprescindible la tramitació d’aquest decret llei.

 

Article 1

Modificació de l’article 111-2 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

S’afegeix una nova lletra, la v), a l’article 111-2 de la Llei 22/2010, amb el redactat següent:

“v. Persones en situació de vulnerabilitat econòmica: són aquelles persones consumidores que presenten una mancança de recursos econòmics, d’acord amb els següents criteris:

”1. El total d’ingressos dels membres de la unitat familiar o convivencial, en cap cas, pot sobrepassar per tots els conceptes l’indicador de Renda de Suficiència, incrementat en un 30% per a cada membre de la unitat a partir del tercer. Als efectes de determinar si se supera aquest límit, s’han d’addicionar els ingressos que els membres de la unitat familiar rebin en concepte de percepcions o ajuts de caràcter social.

”2. Que es declari que no hi ha possibilitat de reducció en la despesa relativa al consum de béns o serveis per haver esgotat totes les mesures amb aquesta finalitat.

”3. Acreditar que les tarifes que tenen contractades pel servei de subministrament, responen a la modalitat de tarifa social prevista en la normativa d’aplicació.”

 

Article 2

Modificació de l’article 252-4 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

S’afegeixen quatre nous apartats, el 6, 7, 8 i 9, a l’article 252-4 de la Llei 22/2010, amb el redactat següent:

“6. En rebre un avís d’interrupció del subministrament d’electricitat o gas les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, que compleixen els requisits establerts a la lletra v) de l’article 111-2, han de presentar en el termini màxim de 10 dies des de la seva recepció un informe dels serveis socials bàsics sobre la seva situació personal o, en el seu cas, còpia de la sol·licitud registrada d’haver sol·licitat la seva emissió.

”En el cas que no s’hagi presentat l’informe dels serveis socials bàsics, sinó únicament la seva sol·licitud, l’empresa subministradora suspendrà la interrupció del subministrament fins que aquest s’aporti, o transcorrin dos mesos des què se li va comunicar que s’havia sol·licitat.

”Les administracions públiques responsables han d’emetre aquest informe en el termini màxim de quinze dies, des de la data de la seva sol·licitud. Aquest informe, que acreditarà el compliment dels requisits previstos a la lletra v) de l’article 11-2, pot ser també emès d’ofici pels serveis socials bàsics, i té una vigència de sis mesos a partir de la seva emissió, sens perjudici de la seva renovació.

”7. Respecte de les unitats familiars a les que es refereix la lletra v) de l’article 111-2 restaran protegides de tall de subministrament entre els mesos de novembre i març, ambdós inclosos. El deute que es pugui acumular amb les empreses subministradores s’ha d’ajornar amb les condicions que ambdues parts acordin o bé mitjançant els mecanismes de mediació i arbitratge que les parts acceptin. Sens perjudici dels acords o del resultat de la mediació o arbitratge, el consumidor té, en qualsevol cas, el dret de satisfer el deute pendent de manera íntegra o fraccionada entre els mesos d’abril a octubre següents.

”8. Les empreses subministradores dels serveis bàsics d’electricitat i gas, d’acord amb les Administracions Públiques podran acordar els mecanismes d’intercanvi d’informació i de preus socials amb l’objectiu de millorar la prevenció i la planificació de les actuacions públiques.

”9. Les empreses subministradores d’acord amb la normativa vigent hauran d’habilitar els mecanismes d’informació necessaris per tal de posar en coneixement dels serveis socials bàsics i els usuaris i usuàries, la informació existent i actualitzada sobre les tarifes socials i/o els altres ajuts i mesures previstos per fer front a la pobresa energètica.”

 

 

Disposició transitòria

El requisit de ser beneficiari del bo social, per tal de ser considerat persona en situació de vulnerabilitat econòmica, només serà exigible en la mesura que estigui previst en la normativa sectorial aplicable.

 

 

Disposició final

Aquesta Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 23 de desembre de 2013

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

Amunt