Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 17/12/2013

  • Número del document GOV/0181/2013

  • Número de control 13354055

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-13354055-2013

Dades del DOGC
  • Número 6527

  • Data 23/12/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/181/2013, de 17 de desembre, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics.


La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, preveu a la disposició transitòria segona, apartat cinquè, que les mesures de desconcentració i descentralització dels serveis propis de la Generalitat que s’estableixen s’han d’entendre sens perjudici del que fixa la Carta municipal de Barcelona.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, va crear el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i va establir que es constitueix com a sector regional, d’acord amb la classificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, del 14 de juliol, 26/1985, del 27 de desembre, i 4/1994, del 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials. Aquest Decret legislatiu estructurava els serveis socials en tres nivells i atorgava al sector regional la gestió dels serveis socials de tercer nivell, ara objecte de traspàs.

Mitjançant el Decret 113/2006, de 25 d’abril, es va constituir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. A la disposició transitòria es preveia la creació d’una comissió mixta de traspassos per determinar els criteris de prioritat, terminis i procediments per a l’assumpció progressiva de les funcions del Consorci i els traspassos de serveis i mitjans personals i econòmics corresponents.

En virtut d’aquesta previsió, l’any 2008 es va dur a terme el primer traspàs de gestió de diversos serveis especialitzats al Consorci, mitjançant l’Acord GOV/91/2008, de 27 de maig, pel qual es traspassa la gestió de determinats serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Aquest Acord va ser complementat posteriorment per l’Acord GOV/63/2009, de 21 d’abril, pel qual s’actualitza la relació del personal de la Generalitat de Catalunya afectat pel traspàs de gestió de serveis socials especialitzats de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Amb posterioritat, l’any 2010 es va dur a terme el segon traspàs de gestió de serveis especialitzats al Consorci, mitjançant l’Acord GOV/208/2010, de 16 de novembre.

Amb l’objectiu de continuar amb aquest procés progressiu de traspassos, la Comissió Mixta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona va elaborar una nova proposta de traspassos en la sessió de 15 de maig de 2013, la qual ha estat aprovada pel Consell de Govern del Consorci en la sessió de 28 de novembre de 2013.

A proposta de la consellera de Benestar Social i Família i del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l’àmbit del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que es detallen a l’annex 1.

-2 El traspàs dels serveis socials esmentats a l'apartat anterior comporta l’ocupació per part del Consorci els béns immobles on es presten, els quals consten detallats a l'annex 2.

-3 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part corresponent dels crèdits que preveuen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la prestació dels serveis socials objecte d’aquest traspàs, d’acord amb el que estableix l’annex 3.

-4 La relació de personal afectat pel traspàs consta a l'annex 4 d’aquest Acord.

-5 El personal afectat pel traspàs de la gestió dels centres s’incorpora d'acord amb les previsions següents:

a) D'acord amb l'apartat 6 de l'article 61 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, el personal funcionari i laboral que sigui incorporat a la plantilla del Consorci conserva tots els drets adquirits de què gaudeixi en el moment de la incorporació, incloses les expectatives de promoció i mobilitat, i els altres inherents a la seva situació funcionarial o laboral.

b) El personal funcionari de carrera traspassat al Consorci romandrà en situació de servei actiu en relació amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, un cop sigui efectiva l'adscripció de personal funcionari al Consorci, correspondrà a aquest la seva gestió ordinària, llevat de les facultats que són competència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte del seu personal, d’acord amb la normativa vigent.

c) El personal funcionari que ocupa llocs de treball adscrits al centre de treball de forma provisional (comissió de serveis) es traspassa en les mateixes condicions que el personal funcionari amb destinació definitiva i manté en tot cas la seva situació provisional derivada de la comissió de serveis.

d) El llocs de personal funcionari ocupats de forma definitiva traspassats al Consorci de Serveis Socials s’han de definir com a extingir i s’hauran d’amortitzar en el moment que resultin vacants sense reserva.

e) El personal laboral que no exerceixi una altra opció, d’acord amb la disposició addicional segona del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, es traspassa al Consorci mitjançant el sistema de successió d'empresa que preveu l'article 44 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i roman, respecte de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en situació d’excedència voluntària per incompatibilitats.

-6 El traspàs s’ha de fer efectiu a partir del dia 1 de gener de 2014.

-7 El Consorci de Serveis Socials de Barcelona se subroga en els drets i les obligacions derivats dels traspassos, els ha d’assumir, ha d’assegurar la prestació dels serveis socials i ha de mantenir el nivell de cobertura i el contingut assistencial del moment del traspàs.

-8 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 17 de desembre de 2013


Jordi Baiget i Cantons

Secretari del GovernAnnex 1

Serveis que es traspassen

Es traspassen al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l’àmbit del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que consten detallats a continuació:

Àrea d’actuació d’atenció a la Infància i l’adolescència.

Serveis dels centres residencials d’acció educativa:


Nom del recurs

Tipus gestió

Places

Centre Residencial d’Acció Educativa Joan Torras

Gestió delegada

20

Centre Residencial d’Acció Educativa Urrutia

Gestió delegada

12

Centre Residencial d’Acció Educativa Pujades

Gestió pròpia

16

Total 48
Annex 2

Relació de béns immobles afectats pel traspàs al Consorci de Serveis Socials de Barcelona


Centre Residencial d’Acció Educativa Joan Torras, c. Joan Comorera, 16, entresòl, local 2, 08030 Barcelona.

Centre Residencial d’Acció Educativa Urrutia, pg. Urrutia, 1-11, 08042 Barcelona.

Centre Residencial d’Acció Educativa Pujades, c. Pujades, 308, plantes baixa, 1a i 2a, 08019 Barcelona.Annex 3

Traspàs de crèdits pressupostaris de la Generalitat de Catalunya al Consorci de Serveis Socials de Barcelona


-1 Es traspassa al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part corresponent dels crèdits que preveuen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la prestació de serveis en els centres objecte de traspàs, d’acord amb l’estimació següent del cost anual per a l’exercici 2014:


Atenció a la infància i l’adolescència


Centre Gestió Servei Aplicació Previsió 2014 (en euros)
CRAE Joan Torras Delegada BE06 D/227000700/318B/0000 890.600,00
CRAE Urrutia Delegada BE06 D/227000700/318B/0000 465.856,80
CRAE Pujades Directa BE06
BE01
D/226000800/318B/0000
Capítol 1
313.931,42
880.796,57
Import total a traspassar 2014 2.551.184,79

 

-2 Aquests crèdits s’han d’incrementar anualment d’acord amb els costos de referència dels serveis socials, condicionats a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. La Comissió Mixta de traspassos ha de resoldre les discrepàncies en relació amb l’actualització de les valoracions econòmiques.

 

 

Annex 4

Personal afectat pel traspàs de la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

Centre Residencial d’Acció Educativa Pujades

 

GR: grup; ND: nivell de destinació; FO: forma d’ocupació del lloc de treball; ON: ocupació definitiva; CS: ocupació en comissió de serveis; LB: ocupació com a laboral fix.

 

N.

Nom del lloc

GR

ND

FO

Cognoms i nom

1

Diplomat/ada en educació social

B

19

ON

Elcacho Cazorla, David

2

Diplomat/ada en educació social

B

19

ON

Oses Zurbano, Carlos Antonio

3

Diplomat/ada en educació social

B

19

ON

Perez Bosque, Álvaro

4

Diplomat/ada en educació social

B

19

ON

Puigdellivol Carol, Immaculada

5

Diplomat/ada en educació social

B

19

ON

Vilatersana Rovira, Francesca

6

Diplomat/ada en educació social

B

19

ON

Pons Claveria, Rosa M. Josefa

7

Diplomat/ada en educació social

B

19

ON

Trigueros Fernandez, Emilia

8

Diplomat/ada en educació social

B

19

ON

Guinaliu Cardeña, Ascensión

9

Diplomat/ada en educació social

B

19

ON

Jane Salas, M. Carme

10

Diplomat/ada en educació social

B

19

CS

Sanchez-Valverde Visus, Carles

11

Diplomat/ada en educació social

B

19

CS

Cacho Labrador, Xavier

12

Diplomat/ada en educació social

B

19

CS

Patrocinio Fuertes, Gonzalo

13

A3 cap de 2a d'administració

A3

--

LB

Garcia Lopez, Susana

14

A3 cap de 2a d'administració

A3

--

LB

Camino Ventura, Fernando

15

B1 Educador/a social

B1

--

LB

Muntane Izquierdo, Anna

16

B1 Educador/a social

B1

--

LB

Burgues Balcells, Antonio ClaretAmunt