Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 10/12/2013

  • Número del document GOV/0173/2013

  • Número de control 13345018

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-13345018-2013

Dades del DOGC
  • Número 6520

  • Data 12/12/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es ratifica la dissolució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per absorció per part del Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i s'aprova la modificació dels Estatuts d'aquest, que passa a denominar-se Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).


Mitjançant el Decret 201/1991, d’1 d’octubre, es va aprovar la constitució del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i els seus Estatuts, el qual estava integrat, essencialment, per les universitats públiques de Catalunya i també per l’Administració de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca, amb la finalitat de dotar les universitats de l’accés, de manera coordinada i eficient, a un maquinari molt potent i de ràpida obsolescència tecnològica.

El Consorci fou modificat en diferents ocasions, bàsicament amb motiu de la incorporació de nous membres, pel Decret 159/1997, de 8 de juliol, pel Decret 284/2001, de 6 de novembre, pel Decret 275/2003, de 4 de novembre, pel Decret 91/2008, de 22 d’abril i, finalment, per Acord GOV/102/2011, de 7 de juny, que, entre altres aspectes, va aprovar el seu canvi de denominació, i va passar a denominar-se Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA).

Actualment, el Consorci CESCA, està integrat per totes les universitats públiques de Catalunya, per la Universitat Oberta de Catalunya, per la Universitat Ramon Llull i per l’Administració de la Generalitat, i el seu objectiu fonamental és gestionar infraestructures basades en les tecnologies de la informació i la comunicació (e-infraestructures) per donar servei en l’àmbit de la universitat i la recerca.

D’altra banda, l’any 1996, es va crear el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), integrat per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Biblioteca de Catalunya, la qual fou autoritzada a constituir-lo en virtut del Decret 340/1996, de 29 d’octubre, amb l’objectiu fonamental de millorar la qualitat dels seus serveis bibliotecaris a través de la cooperació interbibliotecària dels membres que l’integren.

El CBUC també ha anat evolucionat i actualment presta d’altres serveis a les universitats participants, com ara l’adquisició de revistes electròniques, el manteniment de repositoris informàtics i l’emmagatzematge de documents físics poc utilitzats.

Atès que en el marc del Programa de serveis consorciats de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), creat per Acord del Govern de 8 de novembre de 2011, amb l’objecte de consorciar aquests serveis de les universitats i dels centres de recerca amb la finalitat de millorar-ne l’eficiència i racionalitzar recursos, s’ha vist la necessitat i l’oportunitat no només que l’àmbit de les TIC era susceptible d’accions consorciades que milloressin l’eficiència dels serveis universitaris sinó que hi havia, a més, un ampli camp d’oportunitats que anaven més enllà de l’àmbit propi de les TIC;

Atès que l’Acord del Govern de 17 de setembre de 2013 va aprovar l’impuls de diverses operacions de reordenació, desvinculació i dissolució de centres de recerca de Catalunya, instant les persones representants de l’Administració de la Generalitat en els òrgans de govern del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i del Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics (CESCA) a promoure les actuacions necessàries per integrar l’activitat científica del primer en el segon, mitjançant les operacions jurídiques que resultessin més adequades, i a promoure les actuacions necessàries a fi que de l’operació en resultés una única entitat;

Atès que el CESCA i el CBUC han anat cooperant de manera sistemàtica, i que es considera oportuna la seva fusió en un únic consorci universitari que inclogui les funcions d’ambdós i que en un futur pugui assolir totes les altres funcions que permetin oferir millors serveis i que augmentin l’eficàcia de la gestió universitària en un sentit ampli;

Atès que el Consell de Govern del CBUC i el Consell de Govern del CESCA, en diferents sessions celebrades al llarg de l’any 2013, han adoptat, respectivament, diferents acords relatius a la dissolució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i a la seva absorció per part del Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i també a l’aprovació de la modificació dels seus Estatuts, en què passa a denominar-se Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), acords que ja han estat ratificats pels altres membres integrants d’ambdós consorcis, així com la cessió global d’actius i passius del CBUC i la seva subrogació per part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC);

Vist l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord de Govern relatives a fundacions;

D’acord amb el que disposa l’article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta dels consellers d’Economia i Coneixement i de Cultura, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Ratificar la dissolució del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), el qual extingeix la seva personalitat jurídica, i la seva fusió per absorció per part del Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), amb efecte l’1 de gener de 2014.

-2 Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) que passa a denominar-se Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), el text dels quals figura a l’annex. Aquests Estatuts substitueixen els que es van aprovar per l’Acord GOV/102/2011, de 7 de juny.

-3 Ratificar l’acord de cessió global d’actius i passius adoptat pel Consell de Govern del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) a favor del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i l’acord d’acceptació de la cessió global d’actius i passius, per part d’aquest Consorci, subrogant-se, a tots els efectes, en tots els drets i les obligacions del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), adoptat en la sessió del Consell de Govern del CSUC, amb efectes d’1 de gener de 2014.

-4 Disposar la publicació d’aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de desembre de 2013

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

 

Annex

Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

 

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Naturalesa

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (en endavant, CSUC) és una entitat de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, i de duració indefinida, amb capacitat per crear i gestionar serveis i realitzar activitats, en els termes que estableixi la normativa aplicable a les entitats consorciades i en el marc d’aquests Estatuts.

 

Article 2

Personalitat jurídica

El CSUC té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per realitzar actes d’administració i de disposició de béns, celebració de contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb la legislació vigent aplicable en cada supòsit, l’objectiu i les finalitats que estableixen aquests Estatuts.

 

Article 3

Domicili i delegacions

3.1 El CSUC té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, Edifici Nexus, carrer del Gran Capità, 2-4, o al lloc que s’estableixi, dins el territori de Catalunya, per acord del Consell de Govern.

3.2 El Consell de Govern pot acordar l’establiment de seus del Consorci a Catalunya i fora de Catalunya; així com delegacions i oficines en d’altres països per contribuir a la seva projecció internacional.

 

Article 4

Composició

4.1 El CSUC està integrat pels següents membres destacats:

a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria d’universitats.

b) La Universitat de Barcelona (UB).

c) La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

d) La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

e) La Universitat Pompeu Fabra (UPF).

f) La Universitat de Lleida (UdL).

g) La Universitat de Girona (UdG).

h) La Universitat Rovira i Virgili (URV).

i) La Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

4.2 Podran integrar-se al Consorci altres entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb les del Consorci i en particular en els àmbits d’educació superior, recerca i transferència de coneixement, i que puguin contribuir al millor compliment del seu objectiu. La incorporació de nous membres comportarà l’ampliació del nombre de membres del Consell de Govern i, si escau, de la resta d’òrgans del Consorci, que es determinin en l’acord d’admissió, i en els termes, les regles de proporcionalitat i les condicions que s’hi estableixin.

4.3 Sens perjudici del que estableixen els apartats 1 i 2 anteriors, són també membres inicials del CSUC la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Vic.

 

Article 5

Mitjà propi instrumental i servei tècnic

5.1 El CSUC té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades i de les entitats i els organismes que en depenen o s’hi vinculen, sempre i quan tinguin la condició de poders adjudicadors i reuneixin els requisits legalment exigits, i resta obligat a realitzar els treballs que aquestes li encarreguin en les matèries que s’esmenten a l’article 7. Les relacions del CSUC amb les entitats de les quals és mitjà instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs. En conseqüència, aquestes relacions són de caràcter intern, dependent i subordinat a tots els efectes.

El CSUC no podrà participar en les licitacions públiques convocades per les entitats de les quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi concorri cap licitador, es podrà encarregar al CSUC l’execució de la prestació objecte de licitació.

5.2 El CSUC, per tal de donar resposta a les necessitats de les seves àrees d’activitat, podrà contractar a qualsevol de les entitats de les quals té la consideració de mitjà propi i servei tècnic, sempre que sigui conforme amb la Llei de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent.

 

Article 6

Entitats associades

El CSUC es podrà relacionar amb altres entitats públiques o privades, amb les quals es podrà vincular mitjançant la firma de convenis de caràcter col·laboratiu-associatiu. Als efectes de la seva associació a les diferents àrees d’activitat del Consorci, aquestes entitats podran designar, si és el cas, representants en els òrgans de caràcter sectorial previstos en l’article 18 d’aquests Estatuts.

 

Article 7

Objectiu i finalitats

7.1 L’objectiu fonamental del CSUC és la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.

7.2 A tal efecte, el CSUC té la voluntat d’assolir les finalitats següents:

a) La gestió coordinada de serveis comuns.

b) La gestió compartida d’infraestructures.

c) La prestació i/o contractació conjunta de recursos i serveis.

d) La realització d’activitats de projecció internacional de les entitats consorciades i d’interacció d’aquestes amb el seu entorn social, econòmic i cultural.

e) La proposta, planificació, impuls, coordinació i gestió de programes, projectes i iniciatives comunes.

f) La cooperació amb altres centres de naturalesa o activitats similars.

g) Qualsevol altra que li deleguin les entitats consorciades, i les que siguin necessàries per al millor compliment del seu objectiu fonamental.

 

Article 8

Contractacions conjuntes

8.1 Amb la finalitat de dur a terme la contractació conjunta de recursos i serveis, el CSUC podrà adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes dinàmics de contractació per als seus membres i entitats associades amb tots els procediments previstos per la llei, en els termes i condicions que acordi la Comissió Executiva. L’acord de la Comissió Executiva establirà els elements de disseny de la contractació necessaris, inclosos l’eventual divisió en lots i, si s’escau, el percentatge de finançament que assumeixi cadascun dels participants. En el cas dels acords marc i sistemes dinàmics de contractació, l’esmentat acord o els plecs podran preveure que els contractes derivats els duguin a terme els òrgans de contractació de les institucions participants.

8.2 Per acord del Consell de Govern es podrà crear una central de contractació com a servei instrumental del CSUC al servei de les entitats consorciades i d’altres entitats que s’hi vulguin adherir.

8.3 Per acord del Consell de Govern, el CSUC es podrà adherir a la central de compres de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Capítol II

Òrgans de govern i direcció

 

Article 9

Òrgans

El CSUC es regeix pels òrgans següents:

a) El/la president/a.

b) El Consell de Govern.

c) La Comissió Executiva.

d) El/la director/a general.

 

Article 10

Composició del Consell de Govern

10.1 El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern del Consorci. Té la composició següent:

a) En representació de l’Administració de la Generalitat, el/la conseller/a del departament competent en matèria d’universitats o persona que aquest/a designi, i cinc membres més que nomeni l’esmentat/da conseller/a, atenent les finalitats del Consorci.

b) En representació de la Universitat de Barcelona, el seu rector/a.

c) En representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, el seu rector/a.

d) En representació de la Universitat Politècnica de Catalunya, el seu rector/a.

e) En representació de la Universitat Pompeu Fabra, el seu rector/a.

f) En representació de la Universitat de Lleida, el seu rector/a.

g) En representació de la Universitat de Girona, el seu rector/a.

h) En representació de la Universitat Rovira i Virgili, el seu rector/a.

i) En representació de la Universitat Oberta de Catalunya, el seu rector/a.

j) En representació de la Universitat Ramon Llull, el seu rector/a.

k) En representació de la Universitat de Vic, el seu rector/a.

10.2 Els membres del Consell de Govern podran ser separats lliurement per les entitats que els han designat, quan correspongui. Els membres nats cessaran quan s’extingeixi la condició per la qual van ser nomenats.

10.3 El/la director/a general del Consorci assistirà a les sessions del Consell de Govern, amb veu i sense vot.

 

Article 11

Òrgans del Consell de Govern

11.1 El Consell de Govern haurà de tenir:

a) Un/a president/a, que serà el/la conseller/a del departament competent en matèria d’universitats o persona que aquest/a designi.

b) Un/a o més vicepresidents/tes, que seran designats pel propi Consell de Govern d’entre els seus membres.

c) Un/a secretari/ària, que serà la persona que designi el/la president/a.

11.2 El/la secretari/ària exercirà les funcions pròpies de la secretaria d’un òrgan col·legiat. Si el/la secretari/ària designat no és membre del Consell de Govern, assistirà a les sessions amb veu i sense vot.

 

Article 12

Funcions del Consell de Govern

12.1 Són funcions del Consell de Govern:

a) L’aprovació del programa general d’activitats.

b) L’aprovació del pressupost, els comptes anuals, l’inventari/balanç, la memòria d’activitats i la liquidació del pressupost.

c) La vigilància i la fiscalització dels comptes.

d) El règim d’integració al Consorci, l’admissió de nous membres o eventuals baixes.

e) El règim d’associació d’entitats a les àrees d’activitat del Consorci.

f) L’acord de modificació dels Estatuts del Consorci.

g) L’aprovació del reglament de funcionament intern del Consorci i del seu règim de contractació.

h) La creació d’una central de contractació.

i) L’adquisició i alienació d’immobles i la constitució, la modificació i l’extinció de drets reals.

j) La creació i participació en societats mercantils o altres ens instrumentals.

k) L’acord de les operacions de crèdit i els contractes de tresoreria. Les operacions d’endeutament requeriran l’autorització de les entitats consorciades.

l) El nomenament, la renovació i el cessament del/de la director/a general.

m) L’acord de liquidació i dissolució del Consorci.

n) La modificació del domicili i l’establiment de seus, delegacions i oficines del Consorci.

o) En general, adoptar les disposicions i les mesures adequades per al millor funcionament i organització del Consorci, que no siguin atribuïdes a altres òrgans en aquests Estatuts.

12.2 Són funcions indelegables del Consell de Govern les contemplades a les lletres b), d), f), l), m) i n) de l’apartat 1 d’aquest article.

 

Article 13

Règim de reunions

13.1 El Consell de Govern es reuneix en sessió ordinària dues vegades l’any, una per aprovar els comptes de l’any anterior i una altra per aprovar els pressupostos de l’any següent. Es podrà reunir també en sessió extraordinària, quan el/la president/a ho cregui oportú, per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.

13.2 El Consell de Govern es podrà reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres, garantint la identificació de les persones que participen en la sessió. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el/la president/a.

13.3 Les convocatòries hauran d’incloure la relació de tots els assumptes que hagin de tractar-se a la reunió i es trametran a tots els membres amb, almenys, set dies d’antelació.

En els casos d’urgència, la convocatòria es farà amb quaranta-vuit hores d’antelació. En aquest cas, una vegada considerat l’ordre del dia, el Consell de Govern haurà d’apreciar l’existència de la urgència.

13.4 En general es podrà acceptar la suplència en l’assistència a les reunions del Consell de Govern, a no ser que pel contingut de l’ordre del dia a tractar s’estableixi en la convocatòria que, per a aquella reunió, no s’accepten suplències.

13.5 Els membres del Consell de Govern podran convidar a les reunions, si escau, personal de la seva institució, d’acord amb l’ordre del dia a tractar, que hi assistirà amb veu i sense vot, i en els termes que estableixi el reglament de funcionament intern.

 

Article 14

Règim d’adopció d’acords

14.1 L’admissió de nous membres, la modificació d’aquests Estatuts i la dissolució del Consorci hauran de ser aprovats per acord adoptat per un nombre de membres del Consell de Govern superior a dos terços. Els altres acords del Consell de Govern s’adoptaran per majoria. En cas d’empat es tindrà en compte el vot de qualitat del/de la president/a.

14.2 Per a l’adopció dels acords es requerirà un quòrum d’assistència a les sessions de la meitat més un dels membres del Consell de Govern.

14.3 També es podran adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. En aquests casos s’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del domicili del Consorci i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

 

Article 15

Comissió Executiva

15.1 La Comissió Executiva és l’òrgan de direcció col·legiada del Consorci. Té la composició següent:

a) En representació de l’Administració de la Generalitat, tres persones designades pel titular del departament competent en matèria d’universitats.

b) En representació de les universitats, cada rector/a designa un membre d’entre les persones que tinguin responsabilitats en la direcció dels serveis de la corresponent Universitat.

15.2 El/la president/a del Consell de Govern nomena el/la president/a i el/la vicepresident/a de la Comissió Executiva d’entre els seus membres; i en designa el/la secretari/ària, que exercirà les funcions pròpies de la secretaria d’un òrgan col·legiat.

15.3 El/la director/a general del Consorci assisteix a les sessions de la Comissió Executiva, amb veu i sense vot.

15.4 Les funcions de la Comissió Executiva són les següents:

a) Prendre els acords necessaris per garantir un funcionament eficaç i eficient de la gestió ordinària del Consorci.

b) Aprovar la creació de les àrees d’activitat del Consorci, a proposta del/de la director/a general.

c) Fixar la relació de llocs de treball, d’acord amb el pressupost aprovat pel Consell de Govern, i els criteris per a la selecció i retribució del personal.

d) Informar les propostes que s’elevin al Consell de Govern.

e) Totes aquelles que el Consell de Govern li pugui delegar.

15.5 Els acords de la Comissió Executiva es prenen per majoria. En cas d’empat es tindrà en compte el vot de qualitat del/de la president/a.

15.6 S’aplicarà a la Comissió Executiva el mateix règim de funcionament i d’adopció d’acords que es preveu en aquests Estatuts per al Consell de Govern, en allò que no sigui de caràcter específic del propi Consell.

 

Article 16

President/a del Consell de Govern

Corresponen al/a la president/a del Consell de Govern les funcions següents:

a) Exercir la representació institucional del Consorci.

b) Convocar i presidir les sessions del Consell de Govern, així com exercir la resta de funcions pròpies de la presidència dels òrgans col·legiats.

 

Article 17

Director/a general

Les funcions del/de la director/a general són les següents:

a) Exercir la direcció executiva, la representació administrativa i judicial del Consorci, i la coordinació de les seves àrees d’activitat.

b) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost del Consorci, d’acord amb les instruccions del/de la president/a i de la Comissió Executiva, i executar el pressupost, ordenant-ne les despeses i els pagaments.

c) Dirigir els serveis i el personal del Consorci, dur a terme la seva contractació, així com l’acceptació del personal adscrit de les entitats consorciades.

d) Actuar com a òrgan de contractació del Consorci i executar els acords de la Comissió Executiva en relació amb les contractacions conjuntes i la centralització de la contractació.

e) Establir contactes amb altres entitats per a la consecució d’acords, convenis o la realització d’actuacions conjuntes, i donar-ne compte al Consell de Govern i/o a la Comissió Executiva.

f) Proposar al/a la secretari/ària del Consell de Govern i al de la Comissió Executiva els assumptes per a la formació de l’ordre del dia de les convocatòries de les seves sessions, i elevar a aquests òrgans aquells assumptes la resolució dels quals els correspongui.

g) Executar els acords del Consell de Govern i de la Comissió Executiva, llevat d’aquells que reglamentàriament s’atribueixin a un altre òrgan i donar compte de la seva gestió als òrgans de govern i control.

h) Crear les comissions tècniques i assessores que siguin necessàries.

i) Totes aquelles altres que li delegui el Consell de Govern o la Comissió Executiva.

 

Article 18

Estructura

18.1 El CSUC s’estructurarà en àrees d’activitat. Del/de la director/a general dependran una àrea administrativa i les diverses àrees tècniques que es creïn en funció de les activitats del Consorci.

18.2 Cada àrea tècnica d’activitat del Consorci podrà tenir una comissió funcional integrada per un representant de cada entitat consorciada i, si escau, de les entitats associades, previstes a l’article 6, que participaran en l’elaboració de la proposta anual d’activitats i de pressupost que el/la director/a general elevarà a la Comissió Executiva, i també participaran en el seu seguiment. La comissió funcional, quan escaigui, podrà convidar experts de l’àmbit a assistir a les sessions.

18.3 La comissió funcional de l’àrea d’activitat del Consorci podrà constituir una o més comissions tècniques, integrades per un representant de cada entitat consorciada i, si escau, de les associades.

18.4 Les funcions de les esmentades àrees i comissions es regularan per un reglament de funcionament intern.

 

Article 19

Compartició i col·laboració

19.1 La Comissió Executiva del Consorci podrà acordar amb la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) que les comissions del CIC també puguin ser considerades i actuar com a comissions pròpies del Consorci. En aquest cas, els acords que les dites comissions adoptin podran ser assumits i executats pels òrgans del CSUC, en els termes que s’acordin, i sempre que siguin ratificats per la Comissió Executiva o per l’òrgan que aquesta consideri competent.

19.2 El CSUC podrà col·laborar amb la resta d’agents acadèmics i d’R+D de Catalunya i de fora de Catalunya, especialment a Europa.

 

 

Capítol III

Règim jurídic, econòmic, patrimonial i de recursos humans

 

Article 20

Règim jurídic

20.1 El Consorci es regeix per aquests Estatuts i per les disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables, en especial per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa vigent que sigui d’aplicació.

20.2 El CSUC pot exercir qualsevol potestat administrativa, inclosa en el marc legal d’aplicació i en l’àmbit del seu objectiu i finalitats.

 

Article 21

Règim de recursos

Els actes del Consell de Govern i de la Comissió Executiva del CSUC exhaureixen la via administrativa. Els actes del/de la director/a general no exhaureixen la via administrativa i poden ser objecte de recurs d’alçada davant la Comissió Executiva. Les reclamacions prèvies a les vies jurisdiccionals civil i laboral i les reclamacions per responsabilitat patrimonial s’hauran d’adreçar al/a la director/a general del Consorci, a qui correspondrà la seva resolució.

 

Article 22

Patrimoni

22.1 Constitueixen el patrimoni del CSUC els béns i els drets que hi aportin les entitats consorciades i els béns i els drets que adquireixin per qualsevol títol, i quedarà reflectit en l’inventari i els estats financers corresponents.

22.2 La gestió del patrimoni quedarà subjecta a la normativa reguladora del patrimoni de la Generalitat.

 

Article 23

Contractació

23.1 La contractació del Consorci es regirà per la normativa de contractes del sector públic. El CSUC té, als efectes de la legislació de contractes del sector públic, la naturalesa d’administració pública.

23.2 El recurs especial establert als articles 40 a 49 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret llei 3/2013, de 14 de novembre, s’haurà d’interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

 

Article 24

Recursos econòmics

Per a la realització del seu objectiu i les seves finalitats, el CSUC disposarà dels recursos següents:

a) Els ingressos produïts per les taxes, els preus i les tarifes corresponents.

b) Els productes del seu patrimoni.

c) Les subvencions anuals que, per al seu funcionament i a càrrec dels seus pressupostos, li atorgui l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

d) Les aportacions que pugui rebre de les entitats consorciades.

e) Les aportacions que pugui rebre d’institucions públiques o privades i del sector empresarial.

f) Les subvencions, donacions, llegats i ajuts de tot tipus amb què el CSUC sigui afavorit.

g) El producte d’operacions d’endeutament prèviament autoritzades.

h) Qualsevol altre recurs que legalment li pugui correspondre.

 

Article 25

Contracte programa

El Consorci es relacionarà amb el departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’universitats mitjançant un contracte programa, que haurà d’incloure amb relació als serveis i actuacions que rebin finançament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, els objectius a assolir, el finançament vinculat als resultats obtinguts, així com els instruments de seguiment de la seva activitat.

 

Article 26

Tarifes

26.1 El CSUC es proveirà de les tarifes que abonaran els usuaris per la utilització de les infraestructures, equips i serveis que presti. Aquestes tarifes i les seves variacions es fixaran, en tot cas, preservant el principi de la lliure competència i de conformitat amb la normativa d’aplicació.

26.2 L’aprovació de les tarifes del CSUC, com a mitjà propi, i les seves modificacions, correspon al Consell de Govern, qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; en qualsevol cas, l’aprovació de les tarifes del CSUC en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la ratificació d’aquestes.

26.3 La Comissió Executiva determina les tarifes aplicables als encàrrecs en què el Consorci no actuï amb el caràcter de mitjà propi i per a la prestació de serveis a tercers.

 

Article 27

Règim de comptabilitat i control financer

27.1 El règim de comptabilitat aplicable al Consorci és el que es preveu a l’article 165 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

27.2 El control financer del CSUC s’efectuarà mitjançant procediments d’auditoria, els quals podran substituir la intervenció prèvia de les operacions corresponents, i s’efectuaran d’acord amb allò establert al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’altra normativa que li sigui d’aplicació. No obstant això, el Consell de Govern podrà establir un sistema de control intern de tots els actes i els documents dels quals puguin derivar drets i obligacions de contingut econòmic.

27.3 El Consorci està subjecte a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes de l’Estat, de conformitat amb les seves respectives competències.

 

Article 28

Recursos humans

28.1 El personal al servei del CSUC estarà sotmès, amb caràcter general, al règim laboral, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.

28.2 El Consorci podrà comptar amb el personal que li adscriguin les institucions consorciades, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable a cadascuna d’elles.

 

Article 29

Separació i extinció

29.1 La separació de qualsevol de les entitats que formen part del Consorci s’ha de notificar al/a la president/a del Consell de Govern i serà efectiva a partir de la següent reunió d’aquest òrgan, sempre que no resultin perjudicats els interessos públics generals que el Consorci representa i que la institució que se’n separi estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les seves obligacions contretes fins al moment de la separació.

29.2 L’extinció del Consorci es podrà produir per acord del Consell de Govern, per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització del seu objectiu i les seves finalitats o per qualsevol altra causa legal. L’acord de dissolució haurà de ser ratificat pels òrgans competents de les entitats consorciades.

29.3 En cas de dissolució, el Consell de Govern adoptarà els acords necessaris per a la liquidació del patrimoni del Consorci; especificarà la forma de liquidar l’actiu i el passiu i de revertir les obres, les instal·lacions i altres béns a les entitats consorciades. Es procedirà al repartiment de l’immobilitzat i, si escau, del superàvit produït, d’acord amb les aportacions de les entitats consorciades.

 

Amunt