Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/04/2013

  • Número del document EMO/0971/2013

  • Número de control 13127045

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-13127045-2013

Dades del DOGC
  • Número 6372

  • Data 09/05/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMO/971/2013, de 30 d’abril, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation per a la creació del Consorci "Barcelona Mobile World Capital" i l’aprovació dels Estatuts per tal de donar compliment a la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, per al desenvolupament del Programa Barcelona Mobile World Capital.


En data de 14 de febrer de 2013, es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, per a la creació del Consorci “Barcelona Mobile World Capital” i l’aprovació dels Estatuts per tal de donar compliment a la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012 per el desenvolupament del Programa Barcelona Mobile World Capital.

Ateses les previsions de l’article 8.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació, sobre la publicació al DOGC dels convenis de col·laboració amb l’Administració de l’Estat,


Resolc:


Fer públic el Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, per a la creació del Consorci “Barcelona Mobile World Capital” i l’aprovació dels Estatuts per tal de donar compliment a la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012 per el desenvolupament del Programa Barcelona Mobile World Capital, que ha estat inscrit al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya amb el codi 2013/2/001 i que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.


Barcelona, 30 d’abril de 2013


Xavier Gibert i Espier

Secretari generalAnnex

Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, per a la creació del Consorci “Barcelona Mobile World Capital” i l’aprovació dels Estatuts per tal de donar compliment a la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012 per el desenvolupament del Programa Barcelona Mobile World Capital.


A Madrid i a Barcelona, a 14 de febrer de 2013


Reunits

La sra. Pilar Platero Sanz, sotssecretària d'Hisenda i Administracions Públiques, en representació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per delegació del ministre (Ordre HAP/1335/2012, de 14 de juny).

El sr. Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, secretari d’Estat de Telecomunicacions i per la Societat de la Informació, ¿nomenat per Reial decret 2007/2011, de 30 de desembre i per delegació del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, conforme a la disposició quarta de l'Ordre IET/556/2012, de 12 de març.

El sr. Felip Puig i Godes, en representació de la Generalitat de Catalunya, com a conseller d’Empresa i Ocupació d’acord amb el Decret 166/2012, de 27 de desembre.

L’Excm. sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera, alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’assistència del secretari general de la Corporació, sr. Jordi Cases i Pallarès, en virtut del disposat a la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’¿Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El sr. Agustin Cordon Barrenechea, en representació de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, en ús de les facultats que li atribueix l’acord del Patronat de data 20 de juliol de 2012.


¿Tots es reconeixen, en la representació que ostenten, capacitat per formalitzar el present Conveni, i a tal efecte convenen en la necessitat de subscriure el present Conveni de col·laboració per tal de crear el Consorci “Barcelona Mobile World Capital” que desenvolupi les funcions previstes a l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de mecenatge i concretades en la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per l’any 2012, ¿pel que fa a l'organització de l'esdeveniment d'excepcional interès públic "Barcelona Mobile World Capital" i al seu programa d'actuacions i activitats.


¿Per l' exposat, les parts subscriuen el present Conveni de col·laboració, que es regirà per les següents:


¿Clàusules


¿Primera. - El present Conveni té per finalitat la creació del Consorci "Barcelona Mobile World Capital" en compliment del previst a l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de mecenatge i a la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l'estat per l’any 2012.


¿Segona. - Els estatuts del Consorci s'inclouen com a annex I al conveni, formant part inseparable del mateix.


Tercera. - La participació dels ens consorciats d'acord amb els seus estatuts és:

- 40% - Administració General de l'Estat.

- 20% - Generalitat de Catalunya.

- 20% - Ajuntament de Barcelona.

- 20% - Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.


Quarta. - La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, com a entitat encarregada de l'organització de "Barcelona Mobile World Capital" i del seu programa d'actuacions i activitats, assumirà el finançament del Consorci i les eventuals pèrdues que, de la seva liquidació, es pogués derivar, no corresponent cap obligació d'aquest caràcter ¿a l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.


¿Cinquena. - L'organització de "Barcelona Mobile World Capital" i del seu programa d'actuacions i activitats, tindrà els màxims beneficis fiscals al mecenatge de conformitat amb l'establert en la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a 2012.


Sisena. - El present Conveni entrarà en vigor el dia de la seva firma i estarà vigent fins a l'aprovació de les operacions de liquidació del Consorci que es produirà d'acord amb els seus Estatuts.


Setena. - El present Conveni té naturalesa administrativa. Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes que puguin derivar-se del present Conveni es resoldran entre les parts. En el seu defecte, serà competent per conèixer les qüestions litigioses la Sala del Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional conforme a l'article 11.1 c) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosos administrativa.


A Madrid i a Barcelona, a 14 de febrer de 2013


Sotssecretaria d'Hisenda i Administracions Públiques

Sra. Pilar Platero Sanz


Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Sr. Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín


Generalitat de Catalunya

Sr. Felip Puig i Godes


L’alcalde de Barcelona

Excm. sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera


Fundació Barcelona Mobile World Capital

Sr. Agustin Cordon BarrenecheaSecretari general de la Corporació

Sr. Jordi Cases i PallarèsAnnex I

Estatuts del Consorci Barcelona Mobile World Capital


Títol I.- Disposicions generals


Article 1. Denominació

¿De conformitat amb la normativa vigent es crea el consorci "BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL", per tal de desenvolupar les funcions previstes a l’article 27.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i concretades en la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per l’any 2012.


Article 2. Ens consorciats

¿1. - Són membres del Consorci, l'Administració General de l'Estat - representada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i pel secretari d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació–, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.

2. - El Consorci podrà subscriure convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de contribuir a un millor compliment dels seus fins.

 

Article 3. Personalitat jurídica

El Consorci regulat en aquests estatuts, és una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins.

 

Article 4. Seu

¿El domicili del Consorci serà la seu de l'Ajuntament de Barcelona a la Plaça Sant Jaume s/n de Barcelona, on se celebraran les seves sessions, encara que podrà reunir-se en lloc diferent si així s'acorda expressament pel Consell Rector en la sessió immediatament anterior. El domicili podrà canviar-se per acord del Consell Rector.

 

Article 5. Incorporació de nous membres

¿Podran incorporar-se al Consorci, com a membres de ple dret, altres persones o entitats i institucions públiques o privades, prèvia formalització dels corresponents convenis.

La incorporació de nous membres comportarà necessàriament la modificació d'estatuts que haurà de ser aprovada pel Consell Rector i elevada als ens consorciats per a la seva ratificació pels òrgans de govern competents dels mateixos.

La modificació d'estatuts es realitzarà de conformitat amb l'establert en aquests Estatuts i en la legislació que els és d'aplicació.

 

Article 6. Objecte i fins

¿El Consorci té per objecte:

a) L'execució del programa de suport aplicable a l'esdeveniment ¿d'excepcional interès públic - Barcelona Mobile World Capital - d'acord amb el disposat en els apartats 1 i 2 de l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i la programació, foment i execució de les activitats que es desenvolupin amb motiu de la declaració de l'esmentat esdeveniment com d'excepcional interès públic, així com el suport a altres que siguin qualificades com a manifestacions d'interès per a la celebració de l'esdeveniment.

¿b) El desenvolupament de les funcions previstes a l'article 27.2.b) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge així com en la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012 pel que fa a l'esdeveniment d'excepcional interès públic - Barcelona Mobile World Capital - d'acord amb la qual cosa s’estableix el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.

c) El desenvolupament de les funcions i el compliment de les obligacions establertes en l'esmentada Llei 49/2002 ¿de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i al Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius aplicables al mecenatge, aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.

d) L'ordenació i captació de quants recursos econòmics siguin precisos per al finançament de les activitats i programes propis de l’¿esdeveniment i, en el seu cas, per al suport dels qualificats com d'interès per a l'esdeveniment.

Els recursos econòmics s'aplicaran a l'execució dels plans i programes aprovats pel Consorci, l'execució del qual serà duta a terme per la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.

e) Qualssevol altres activitats que, amb subjecció a la legislació vigent, garanteixin el compliment dels seus fins.


Títol II.- Funcionament i Règim Jurídic


Capítol I.- Òrgans de Govern

 

Article 7. Òrgans de Govern

El Consorci estarà regit pels següents òrgans de govern:

a) El Consell Rector.

b) El president del Consorci i vicepresidents.

 

Article 8. El Consell Rector

¿El Consell Rector constitueix l'òrgan superior del Consorci i estarà compost per cinc (5) membres que seran designats per les respectives entitats consorciades de la manera següent:

a) Dos membres en representació de l'Administració de l'Estat: un del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el segon del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

b) Un membre en representació de la Generalitat de Catalunya.

c) Un membre en representació de l'Ajuntament de Barcelona.

d) Un membre en representació de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.

El president del Consorci i del Consell Rector serà l'alcalde de Barcelona.

El Consell Rector designarà entre els seus membres un vicepresident primer i un vicepresident segon.

L'òrgan competent de les respectives entitats consorciades per designar els vocals també podrà designar els suplents, que els substituiran en casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa justificada. Els suplents es podran designar per temps indefinit o per a una sessió determinada.

¿El secretari del Consell Rector, que no serà membre del mateix, serà el secretari general de l'Ajuntament de Barcelona, que podrà ser substituït temporalment per un funcionari per ell designat per a casos de vacant, absència o malaltia.

Podran assistir a les reunions del Consell Rector qualsevol persona que el president designi, els esmentats assistents tindran veu però no vot.

¿Els membres del Consell Rector actuen per raó del càrrec originari en les entitats consorciades, sense que pugui derivar-se cap tipus de remuneració pel desenvolupament del seu càrrec, excepte per aquells que corresponguin a la indemnització i reembors de les despeses de desplaçament degudament justificades, en el que s'hagin incorregut per l'assistència a les reunions del Consell Rector.


Capítol II.- Competències

Article 9. Competències del Consell Rector

El Consell Rector tindrà les competències següents:

¿a) L'aprovació dels plans i programes d'activitats i actuacions que poden donar lloc a l'aplicació dels beneficis fiscals previstos en la disposició addicional ¿seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2012 i del corresponent manual d'aplicació dels mateixos, així com de les modificacions que del mateix es realitzin.

¿b) La certificació de l'adequació de les despeses realitzades als objectius i plans del programa de suport, segons el previst a l'article 27.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, el qual exigeix per a l'emissió de la certificació el vot favorable de la representació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

c) ¿Aprovar el pressupost, la liquidació del pressupost del Consorci, així com els seus comptes anuals.

d) ¿L'aprovació de la plantilla de personal de l'estructura orgànica dels serveis, així com la seva forma de provisió es realitzarà respectant els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

e) Aprovar la proposta de modificació dels estatuts que requerirà la posterior ratificació de cada un dels ens consorciats.

f) L'autorització de la despesa dins del marc del seu pressupost, així com l'aprovació dels contractes i convenis que siguin precisos per al compliment dels seus fins.

g) Acordar l'exercici d'accions judicials i administratives.

h) L'acceptació de donacions, llegats i herències.

i) ¿ L'aprovació de la proposta de la dissolució del Consorci que requerirà la posterior ratificació de cada un dels ens consorciats.

j) L'aprovació de la proposta d'incorporació de nous membres al Consorci que requerirà la posterior ratificació de cada un dels ens consorciats.

k) ¿ Aprovar el manual d'ús i aplicació de marca per a l'ocupació amb finalitat publicitària dels signes distintius denominatius, gràfics i/o mixtos que identifiquin a l'esdeveniment d'excepcional interès públic "Barcelona Mobile World Capital".

l) Exercir qualssevol altres competències no atribuïdes expressament a altres òrgans.

 

Article 10. Competències de la Presidència:

La Presidència tindrà les competències següents:

a) Representar legalment al Consorci.

b) Ordenar la convocatòria de les sessions del Consell Rector i fixar l’ordre del dia.

c) Presidir les sessions, dirigir les deliberacions i decidir amb vot de qualitat les votacions en cas d’empat.

d) Vetllar pel compliment dels acords adoptats, dels preceptes d’aquests Estatuts i dels les normes legals aplicables als actes del Consorci.

¿e) Formular iniciatives i propostes al Consell Rector.

f) Autoritzar, amb el seu vistiplau les actes de les reunions i els comptes i inventaris de béns i les certificacions que el Consorci hagi d'expedir, en especial aquelles que constitueixen el seu objectiu essencial.

Article 11. Competències dels vicepresidents

Els vicepresidents del Consorci substituiran, pel seu ordre, el president en cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa justificada, podent exercir aquelles funcions que hi delegui el president o el Consell Rector.


Capítol III.- Funcionament i Règim Jurídic


Article 12. Convocatòries de les sessions

¿Les reunions del Consell Rector podran ser convocades pel president en sessió ordinària o extraordinària. El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària semestralment. Les sessions extraordinàries es convocaran per pròpia decisió del president o a sol·licitud d'un terç dels membres del Consell Rector.

Les sessions del Consell Rector es convocaran amb almenys sis dies d'antelació a la data en la qual s'hagin de celebrar, excepte en els casos de reconeguda urgència segons el parer del president. En la convocatòria s'indicaran els assumptes a tractar, el dia, l'hora i el lloc.

 

Article 13. Règim de funcionament de les sessions

¿Les reunions del Consell Rector es faran, quan es presentin, com a mínim, la meitat dels seus membres. No es podrà celebrar la sessió sense la presència del president i el secretari o les persones que els substitueixin.

¿El Consell Rector adoptarà els seus acords per majoria simple dels membres presents, llevat dels acords de modificació d'Estatuts i els de dissolució del Consorci, que exigiran la unanimitat del Consell Rector i la posterior ratificació de cada un dels ens consorciats.

 

Quan es tracti de certificacions d'adequació de les despeses als objectius i plans del programa de suport, previstes en la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2012, haurà de constar expressament el vot favorable del representant del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

 

Article 14. Règim jurídic

¿El Consorci es regirà pels presents Estatuts, pel disposat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per les altres disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables.

L'aplicació dels beneficis fiscals es regirà en particular per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, aprovat pel Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre, sense perjudici de qualsevol altra legislació que resulti d'aplicació.

 

Títol III.- Recursos Econòmics

 

Article 15. Recursos econòmics

La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, ¿com a entitat encarregada de l'organització de la "Barcelona Mobile World Capital" així com del seu programa d'actuacions i activitats, assumirà el finançament del Consorci.

 

Article 16. Pressupost

El Consell Rector aprovarà, ¿en el seu cas, un pressupost anual d'ingressos i despeses.

 

Article 17. Règim econòmic i de contractació

¿a) El Consorci està sotmès al règim de comptabilitat pública i a la normativa de les corporacions locals i de l’Ajuntament de Barcelona.

b) Els comptes anuals seran aprovats per el Consell Rector, prèviament formulats per la Presidència i informats per la Intervenció.

c) El control intern es durà a terme mitjançant control financer, que efectuarà l'interventor general de l'Ajuntament de Barcelona o funcionari en qui delegui. El control extern correspondrà al Tribunal de Comptes.

d) El Consorci està subjecte al dret públic en la seva actuació. En matèria de contractació se sotmetrà, en tot cas, la legislació sobre contractació del sector públic i el personal serà proveït, d'entre el personal de l'Ajuntament de Barcelona, personal que es reintegrarà a la Corporació Local quan finalitzi la vinculació laboral amb el consorci i d'acord amb la normativa aplicable. No existirà cap tipus de vinculació jurídic-laboral entre el personal del Consorci i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.

e) La responsabilitat financera per l'activitat del Consorci correspondrà a la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.


Títol IV.- Dret de separació i dissolució


Article 18. Dret de separació

¿Qualsevol membre del Consorci podrà exercir el seu dret a separar-se, mitjançant notificació prèvia dirigida al president del Consell Rector amb una antelació mínima de dos mesos, sense perjudici de la seva responsabilitat respecte a les obligacions contretes.


Article 19. Dissolució

¿La dissolució del Consorci podrà obeir als motius següents:

I.- El compliment dels objectius que justifiquen la seva constitució, d'acord amb el que estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, en relació amb la disposició addicional seixantena segona de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2012.

II.- Per mandat legal.

III.- Per impossibilitat de complir els objectius pels quals va ser constituït.

IV.- Per acord del Consell Rector, adoptat amb els requisits i formalitats ¿establerts als presents estatuts.

V. - Per resolució del conveni pel qual es crea el Consorci.

A efectes de la seva liquidació, es constituirà una Comissió Liquidadora, integrada per un representant de cada una de les entitats consorciades, per a l'elaboració de la proposta de liquidació que sigui procedent per a la seva aprovació pel Consell Rector. En el cas que no existeixin béns, drets ni obligacions susceptibles de liquidar-se, no es crearà la Comissió Liquidadora.

En tot cas el Consorci no es podrà dissoldre fins que no hagi complert amb totes les obligacions que li imposa la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de mecenatge i al Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de mecenatge, aprovat pel Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.

La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation assumirà les eventuals pèrdues que, de la seva liquidació es puguin derivar, no corresponent cap obligació d'aquest caràcter a la resta dels membres del Consorci.


Amunt