Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 21/12/2012

 • Número del document TES/2932/2012

 • Número de control 12356121

 • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

  CVE CVE-DOGC-A-12356121-2013

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6286

 • Data 04/01/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 329

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2932/2012, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

L’article 72.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que regula el sistema de prestacions per al pagament del lloguer, disposa que aquest està integrat per dos tipus de prestacions. A l’apartat b) es regulen les prestacions d’urgència especial per al pagament del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials.

El mateix article disposa que aquestes prestacions tenen el caràcter de prestacions econòmiques d’urgència social, s’atorguen sense concurrència, sempre que es tingui l’informe favorable dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, i són compatibles amb d’altres ajuts i prestacions que els beneficiaris puguin rebre per conceptes diferents dels establerts per aquest article.

Així mateix, s’estableix que les actuacions susceptibles de ser protegides, de conformitat amb l’article 68, que tinguin per finalitat l’allotjament en règim d’arrendament de persones o unitats de convivència amb necessitats d’habitatge, es poden beneficiar del sistema de prestacions que regula el present article i, també, d’altres tipus d’ajuts adreçats a les persones amb dificultats en el pagament del lloguer, de conformitat amb les disposicions i el finançament dels plans d’habitatge.

L’article 5 de la Llei 13/2009, de 27 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, modificat per l’article 75 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, disposa que la presidència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya correspon a la persona titular de la secretaria competent en matèria d’habitatge.

El mateix article, a l’apartat 2, lletra h), estableix que correspon al president o presidenta de l’Agència: “Aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l’habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris d’habitatges públics que administra o gestiona l’Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”.

La Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, disposa que l’atorgament de les prestacions econòmiques d’urgència especial correspon a la persona titular de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge.

L’article 25 de l’annex que recull els Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aprovats pel decret 157/2010, de 2 de novembre, regula les funcions de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge i a la lletra b) estableix que li correspon “tramitar, gestionar, inspeccionar, autoritzar i abonar les prestacions d’urgència especial per al pagament del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, en els termes establerts a les normes reguladores”.

Atès l’exposat anteriorment i en ús de les facultats que atribueix l’article 5 de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, al president de l’Agència, i a proposta de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge,

Resolc:

—1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials i per atendre persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.

—2 Les prestacions que preveu aquesta Resolució s’atorguen en funció de les disponibilitats de les partides pressupostàries assignades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

—3 Les sol·licituds de les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària presentades a l’empara de l’Ordre 559/2009, de 22 de desembre, i no resoltes en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Resolució, es resoldran de conformitat amb les bases que figuren a l’annex, llevat que la persona sol·licitant s’hi oposi expressament.

—4 Aquesta Resolució entrarà en vigor en el termini d’un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de desembre de 2012

Carles Sala i Roca

President

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte i finalitats

1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària de conformitat amb l’article 72.2.b) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

1.2. La finalitat que es pretén amb l’atorgament d’aquestes prestacions és deixar sense efecte l’acció de desnonament judicial per impagament del lloguer o d’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, possibilitant la permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència i prevenir l’exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

—2 Persones destinatàries

2.1. Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya, les unitats de convivència de les quals tenen uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social, la qual cosa els podria abocar a una situació extrema de risc d’exclusió social.

2.2. Les persones destinatàries de les prestacions han de ser titulars d’un contracte de lloguer, d’un contracte de cessió o d’una subrogació sobre un habitatge, i ho han d’acreditar documentalment, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en relació amb els articles 15, 18 i concordants de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família, i els articles 18 i 33 de la Llei 10/1998, de 5 de juliol, d’unions estables de parella; ha de ser titulars d’un crèdit hipotecari o haver perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament, d’execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats.

2.3. No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d’habitatges dels parcs públics i tampoc les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’han acceptat.

—3 Caràcter i modalitats de les prestacions

3.1. Les prestacions objecte d’aquestes bases són considerades prestacions econòmiques d’urgència social, i queden excloses del sistema de concurrència pública. Aquestes prestacions s’atorguen amb caràcter puntual, en els casos en què es sol·licita la prestació per haver contret un deute, i per un període d’un any, en els casos en què se sol·licita la prestació perquè s’ha produït la pèrdua de l’habitatge habitual, sempre que es disposi de l’informe favorable dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada i que es compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

3.2. Les prestacions d’urgència especial tenen les següents modalitats:

a) Prestació per al pagament del deute contret de rendes del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària.

b) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats, que consisteix en un ajut per pagar els rebuts del lloguer durant un període de fins a dotze mesos i que pot incloure les despeses de fiança o d’accés a un altre habitatge.

—4 Condicions per a l’accés a les prestacions

4.1. Prestació per al pagament de les rendes pendents del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària.

a) Per poder accedir a aquestes prestacions cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer o quotes d’amortització des del moment en què es presenta la sol·licitud.

b) Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si s’escau, es podrà resoldre favorablement sempre dins dels límits de les quanties establerts a la base 9 d’aquesta Resolució.

c) Excepcionalment, quan el deute acumulat superi els límits establerts a la base 9, i sempre que es justifiqui documentalment que s’ha arribat a un acord entre la persona que sol·licita la prestació i la persona propietària o administradora de l’habitatge, per pagar l’excés de deute, es podrà valorar i resoldre favorablement la prestació.

d) Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim establert a la base 9 d’aquesta Resolució, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.

e) Les persones que hagin estat beneficiàries amb anterioritat fins a la quantia màxima no poden sol·licitar una nova prestació fins que no hagi transcorregut un mínim de dos anys entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.

4.2. Prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats.

a) Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada.

b) Per poder accedir a aquesta prestació cal que el termini entre la data en què es deixa l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no sigui superior a sis mesos. Per a les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Resolució, el termini anterior s’amplia en dotze mesos.

c) Per poder accedir a aquesta prestació cal estar en condicions de poder pagar les rendes del lloguer.

d) Les persones sol·licitants han de ser titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge o estar en procés de cerca d’habitatge. En aquest últim supòsit, es podrà dictar una resolució favorable de la sol·licitud de prestació condicionada a l’aportació del contracte d’arrendament en el termini de 60 dies, comptats a partir de l’endemà de la data de la seva notificació.

—5 Requisits que han de complir les persones beneficiàries

5.1. Requisits generals

a) Poden ser perceptores les persones que preveu la base 2.1, sempre que la unitat de convivència de la qual formen part tingui uns ingressos mensuals no superiors a 2,35 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat i compleixin els requisits específics per a cada tipus de prestació.

b) No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

c) L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.

d) Aquestes prestacions s’adrecen a persones que es troben en situació de risc, i la constitució de garantia o aval per part de tercers no és obstacle per a l’atorgament de la prestació.

5.2. Requisits específics de les prestacions per al pagament de deutes de lloguer

a) Haver contret un deute, sempre que la data del primer rebut de lloguer impagat no sigui superior a dotze mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, amb excepció dels casos en què s’hagi iniciat un procés de desnonament.

b) Deure a un/a creditor/a les rendes del lloguer per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.

c) Que l’import del lloguer a pagar no superi els imports mensuals màxims següents:

800 euros si l’habitatge està situat a Barcelona ciutat.

700 euros a la demarcació de Barcelona.

550 euros a la demarcació de Tarragona.

500 euros a la demarcació de Lleida.

550 euros a la demarcació de Girona.

d) Les persones sol·licitants han d’haver pagat el lloguer un període mínim de sis mesos des de la signatura del contracte fins al període per al qual se sol·licita la prestació, llevat del supòsit de les prestacions que preveu la base 4.1.d), per a les quals s’exigeix el pagament de tres mesos.

e) A la data de la resolució de la prestació ha de restar un temps de vigència del contracte de lloguer superior a vuit mesos o, en cas contrari, la persona propietària ha de garantir documentalment la renovació contractual.

f) No poden percebre la prestació les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips.

5.3. Requisits específics de les prestacions per pagar les quotes d’amortització hipotecària

a) Deure a un/a creditor/a les quotes d’amortització d’un préstec hipotecari de l’habitatge destinat a domicili habitual i permanent, per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.

b) L’import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari a pagar per part de la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

1000 euros si l’habitatge està situat a la ciutat de Barcelona.

900 euros a la demarcació de Barcelona.

700 euros a la demarcació de Tarragona.

700 euros a la demarcació de Lleida.

700 euros a la demarcació de Girona.

c) Les persones sol·licitants han d’haver pagat les quotes d’amortització hipotecària d’un període mínim de dotze mesos anteriors al període per al qual es sol·licita la prestació, llevat del supòsit de les prestacions que preveu la base 4.1.d), per a les quals s’exigeix el pagament de tres mesos.

5.4. Requisits específics de la prestació per a situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats.

a) L’import de la renda del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

750 euros si l’habitatge està situat a Barcelona ciutat.

600 euros a la demarcació de Barcelona.

450 euros a la demarcació de Tarragona.

400 euros a la demarcació de Lleida.

450 euros a la demarcació de Girona.

b) Acreditar uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer.

c) Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual es sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit que hagi subscrit conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

d) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en la mateixa entitat de crèdit on es tingui domiciliat el pagament del lloguer.

—6 Ingressos de la unitat de convivència

6.1. Als efectes d’aquestes bases s’entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un mateix domicili, tant si tenen relació de parentiu entre elles com si no.

6.2. Per determinar si la persona sol·licitant compleix els requisits per ser beneficiària, els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors als establerts a la taula ponderada de l’IRSC que determina els límits en funció de la zona on està situat l’habitatge i del nombre de membres que componen la unitat de convivència.

6.3. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya http://www.gencat.cat/habitatge.

6.4. Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat i acrediten un grau d’invalidesa igual o superior al 65 per cent, així declarat per l’ICASS, els ingressos d’aquesta unitat s’hauran de comparar amb els del tram següent de les taules de l’IRSC.

—7 Sol·licitud de la prestació

7.1. Les sol·licituds per accedir a les prestacions que regulen aquestes bases es poden presentar a partir de l'entrada en vigor d’aquesta Resolució.

7.2. Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de la prestació, acompanyades per la documentació que s’indica a la base 8.

7.3. Les sol·licituds s’han de presentar a les dependències següents:

A les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social municipal o comarcal, a les oficines locals d’Habitatge o a les dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La relació de les adreces d’aquestes dependències s’indiquen al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya http://www.gencat.cat/habitatge.

Les sol·licituds també es poden presentar pels mitjans que estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.4. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les condicions de les prestacions.

7.5. Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya http://www.gencat.cat/habitatge.

—8 Documentació

8.1. Documentació general

a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, aportarà document identificatiu equivalent. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud, a més de la referència d’aquests documents, el NIE que tenien abans d’obtenir el DNI.

b) Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o especialitzada sobre la situació de la unitat de convivència.

c) Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud que acrediti la residència a l’habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.

d) Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència.

d.1) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud; en el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se’n disposa, el contracte de treball. En el cas de treballadors per compte propi hauran d’aportar la darrera declaració de l’IRPF trimestral.

d.2) En el cas de persones en situació d’atur, certificat/s de l’oficina de treball amb l’import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.

d.3) En el cas de persones pensionistes, certificat/s emès/esos per l’òrgan o òrgans pagadors de l’import a percebre durant l’any en curs.

e) Declaració responsable referent al compliment dels requisits previstos a les bases 5.1.a), 5.1.b) i 5.2.f) en relació amb les persones sol·licitants de les prestacions.

f) Autorització de les persones sol·licitants i de totes les persones que formen la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin demanar i obtenir dades d’aquests que siguin rellevants per a la tramitació a l’Agència Tributària, a la Seguretat Social i al padró municipal corresponent.

g) Fotocòpia compulsada del llibre de família, si s’escau.

h) Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s’escau.

i) Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.

8.2. Documentació específica relativa a la prestació per pagar rendes pendents del lloguer:

a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

b) Certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge que indiqui l’import detallat del deute i dels mesos corresponents. Aquest document es troba incorporat a l’imprès de sol·licitud de la prestació.

c) Full de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació, a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària.

d) Fotocòpia compulsada de la documentació relativa al procés de desnonament de la qual es disposi, en el cas que aquest s’hagi iniciat, i justificant d’haver sol·licitat advocat d’ofici o nomenament d’aquest, si s’escau.

8.3. Documentació específica relativa a la prestació pel pagament de les quotes d’amortització del préstec hipotecari:

a) Fotocòpia compulsada de l’escriptura de compravenda de l’habitatge.

b) Certificat de l’entitat creditora on consti el nom de la persona titular, l’immoble hipotecat, la data de constitució del préstec i el detall de les quotes vençudes no pagades.

c) Full de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a creditors, formalitzat per l’entitat que ha concedit el préstec hipotecari i signat per la persona sol·licitant de la prestació.

8.4. Documentació específica relativa a la prestació per a situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats:

a) Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer vigent registrat i amb la fiança dipositada a la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge on s’ha viscut amb anterioritat, com en casos de dació en pagament.

c) Justificació d’haver pagat tres mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries de l’habitatge anterior, si no queda prou justificat a la documentació del procés.

d) Declaració responsable relativa a si s’han sol·licitat o obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat, segons el model facilitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

e) Tots els rebuts de lloguer pagats de l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajut, fins a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas de les persones que estan pendents d’accedir a un habitatge en règim d’arrendament, o que havent-hi accedit encara no en puguin disposar, s’haurà de presentar el rebut corresponent en un termini màxim de 60 dies.

8.5. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, si ho considera convenient per a la resolució de les sol·licituds, pot demanar documentació complementària als interessats.

—9 Quantia de les prestacions

9.1. La quantia màxima de les prestacions regulades per aquestes bases és de 3.000,00 euros per a cada modalitat.

El total de les mensualitats per a les quals es poden atorgar aquestes prestacions, en els supòsits regulats a la base 3.2.a), és com a màxim de dotze mesos, encara que la suma dels seus imports no arribi a la quantia màxima anterior.

9.2. La prestació per fer front a situacions de pèrdua de l’habitatge regulades a la base 3.2.b) es pot atorgar per despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer i per al pagament dels rebuts del lloguer, o únicament per aquest segon concepte.

a) La quantia màxima de la prestació per satisfer despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer és de 600 euros.

b) La quantia màxima per satisfer el pagament del lloguer és de 2.400 euros, que es poden fer efectius en pagaments fraccionats dins dels dotze mesos següents a la concessió de la prestació, sempre que s’acrediti el pagament mensual del lloguer. Quan l’import del lloguer anual sigui inferior a 2.400 euros, la prestació s’atorgarà per l’import anual del lloguer.

Es reconeix el dret a percebre aquesta prestació a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos en què s’ha dictat una resolució condicionada a l’aportació del contracte de lloguer, es reconeix el dret a partir del mes en què s’hagi aportat el contracte.

—10 Tramitació, resolució, notificació

10.1. Les sol·licituds es tramiten mitjançant la col·laboració de les borses de la xarxa de mediació per al lloguer social municipals o comarcals o de les oficines locals d’Habitatge que hagin subscrit conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a aquests efectes.

10.2. L’atorgament de les prestacions es fa per resolució de la persona titular de la direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

10.3. El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de tres mesos a comptar de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

10.4. S’entén acceptada la prestació per part de les persones perceptores si, en el termini de deu dies, comptats a partir de la data de notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

10.5. Contra les resolucions d’atorgament o denegació d’aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’establert a la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències.

—11 Justificació

11.1. La justificació del compliment de la finalitat i de la destinació de l’import de la prestació al pagament del lloguer es fa mitjançant la presentació dels duplicats dels rebuts del pagament del lloguer o dels documents justificatius de l’abonament que emet l’arrendador/a de l’habitatge, o el jutjat, si s’escau. En els rebuts de lloguer hi ha de constar el nom de la persona propietària o administradora, el de la persona arrendatària, l’import del lloguer i el mes corresponent.

11.2. Quan la prestació es destini al pagament de quotes d’amortització hipotecària, és l’entitat creditora qui ha d’emetre els documents justificatius.

11.3. Aquests documents justificatius els han de presentar les persones perceptores, en el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del cobrament de la prestació.

11.4. La justificació del pagament de les mensualitats de lloguer, en el cas de les prestacions per fer front a situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats, es farà mitjançant la informació facilitada per les entitats financeres que col·laborin en la gestió d’aquestes prestacions, tal com s’estableix a la base 5.4.c), o per altres sistemes que puguin acreditar aquest pagament quan aquesta no sigui possible.

11.5. Per poder accedir al pagament inicial previst a la base 9.2.a) per satisfer el pagament de despeses de fiança, d’alta de serveis de l’habitatge i de trasllat, no poden haver transcorregut més de tres mesos entre la data de la primera despesa per aquest concepte i la presentació de la sol·licitud. Per a la justificació cal aportar les factures corresponents, el resguard de la fiança del contracte de lloguer dipositada a la Generalitat de Catalunya i les factures justificatives dels altres conceptes.

—12 Entitats col·laboradores

Són entitats col·laboradores les borses de lloguer de la Xarxa de mediació per al lloguer social, les administracions o empreses públiques d’àmbit local i les entitats sense ànim de lucre, que hagin signat convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds i d’aproximar l’Administració als ciutadans.

—13 Pagament de les prestacions

13.1 El pagament de les prestacions objecte d’aquesta Resolució es farà per transferència ordinària de la manera següent:

a) A la persona propietària de l’habitatge o a la persona que la representi legalment, quan es tracti d’imports impagats de rendes del lloguer.

b) Al jutjat corresponent, en el cas que s’hagués iniciat un procés de desnonament.

c) A l’entitat creditora del deute, quan es tracti d’imports impagats de les quotes d’amortització.

d) A la persona sol·licitant, quan es tracti de la prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge, un cop acreditat que aquesta està al corrent del pagament del lloguer per mitjà de la informació facilitada per les entitats financeres que col·laboren amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en la gestió de les prestacions.

13.2. D’acord amb l’article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i amb la base 5 d’aquesta Resolució, el pagament s’ha de fer per mitjà d’una entitat financera. A aquesta entitat li correspon el retorn dels imports de les prestacions atorgades en excés, d’acord amb els procediments de reintegrament o, si s’escau, de compensació legalment establerts.

13.3. Les prestacions d’urgència especial per al pagament del lloguer es poden abonar directament a la persona beneficiària o si aquesta cedeix expressament el dret al cobrament de la prestació, al propietari de l’habitatge o a la persona que presta un servei de tutela o mediació conforme la legislació vigent.

13.4. L’Agència de l’Habitatge pot comptar amb la col·laboració d’entitats financeres públiques i privades per fer el seguiment i control dels pagaments dels rebuts de lloguer, mitjançant convenis subscrits a aquests efectes.

—14 Control

14.1. Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se’ls demani respecte de la prestació concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. Igualment han de comunicar a l’òrgan concedent qualsevol altre ajut econòmic que hagin rebut per a la mateixa finalitat.

14.2. L’òrgan concedent pot revisar la prestació concedida i modificar-ne la resolució d’atorgament en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts que, amb caràcter incompatible, es determinen a la base 16 d’aquesta Resolució.

—15 Extinció i reintegrament de les prestacions

15.1. Són causes d’extinció de les prestacions:

a) La mort de la persona beneficiària.

b) La millora de la situació econòmica de la persona beneficiària, si implica la pèrdua permanent dels requisits de necessitat.

c) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.

d) L’engany en l’acreditació dels requisits.

15.2. Reintegrament de l’import de la prestació

a) Les persones beneficiàries i, quan correspongui, els membres de la unitat familiar o de convivència i, si s’escau, les entitats financeres, han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l’Administració, d’acord amb la normativa vigent, les quanties aportades en excés i en dipòsit al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent de la data d’extinció del dret a la prestació; així com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es produeixi alguna de les causes d’extinció o suspensió de la prestació o qualsevol altra causa admesa en dret.

b) Quan es produeixi alteració en les condicions i requisits que han motivat l’atorgament i, en el cas de falsedat de les dades aportades per la persona beneficiària, l’òrgan competent ha d’iniciar un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques atorgades i abonades indegudament, de conformitat amb l’article 99 i amb l’aplicació de les regles establertes a l’article 100, ambdós del decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i altra normativa aplicable.

c) L’ens o l’òrgan gestor ha de notificar a la persona interessada la corresponent resolució de revocació i reintegrament de la prestació indegudament percebuda i l’ha de posar en coneixement del Departament d’Economia i Finances, als efectes que corresponguin.

d) Quan la consignació judicial d’aquest import no suposi deixar sense efecte l’acció de desnonament. En aquest cas, es demanarà al Jutjat el retorn de les quantitats consignades per l’Administració de la Generalitat, mitjançant notificació de la resolució d’extinció de la prestació atorgada.

e) Quan la prestació tingui per finalitat el pagament de quotes d’amortització hipotecària, si l’entitat financera executés un aval constituït per tercers, cal retornar a l’Administració les quantitats abonades per aquest concepte.

15.3. Les quanties indegudament percebudes s’han de reintegrar des del primer dia del mes següent a aquell en que hagi variat la situació, qualsevol que sigui el moment en que es detecti la variació, a excepció que l’acció hagi prescrit, tal com es regula al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i altra normativa aplicable.

—16 Incompatibilitats i compatibilitats

16.1. Aquestes prestacions són incompatibles:

a) Amb la Renda bàsica d’emancipació, regulada al Real decret 1472/2007, de 2 de novembre.

b) Amb les prestacions econòmiques de dret de concurrència per al pagament del lloguer previstes a l’article 72.2.a) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, quan l’objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions siguin destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot superar l’import màxim fixat a la base 9.1.

c) Es podrà concedir a una mateixa persona sol·licitant la prestació per pagar deutes de lloguer i la prestació d’ajut a persones desnonades en un mateix any natural, sempre i quan la suma de les dues prestacions no superi l’import màxim fixat a la base 9.1.

16.2. No impedeix l’atorgament de la prestació el fet que una entitat sense ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l’Agència de l’Habitatge amb aquesta finalitat, concedeixi un ajut transitori, en concepte de bestreta, al sol·licitant amb la mateixa finalitat. La concessió d’aquest ajut per part de l’entitat sense ànim de lucre no pressuposa l’aprovació de la prestació per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

—17 Règim jurídic

17.1. El règim jurídic aplicable és el definit en l’article 72.2.b) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge; en les bases d’aquesta Resolució, i en el que s’estableix en els apartats següents.

17.2. Pel que fa a la tramitació i al procediment, són d’aplicació la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

17.3. Pel que fa a la regulació substantiva, són normes d’aplicació subsidiària la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

17.4. Les prestacions que regulen aquestes bases resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries, d’acord amb l’establert a l’article 8 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

(12.356.121)

 

 

Amunt