Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 29/05/2012

 • Número del document 059/2012

 • Número de control 12144104

 • Organisme emissor Departament de Cultura

  CVE CVE-DOGC-A-12144104-2012

Dades del DOGC
 • Número 6139

 • Data 31/05/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 28184

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura.


Amb la creació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a través de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Parlament ha dotat l’Administració de la Generalitat dels instruments necessaris per emprendre la reforma de més envergadura en la gestió de les polítiques culturals des del restabliment de les institucions nacionals. Les modificacions en diverses entitats d’àmbit cultural produïdes per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, no fan més que confirmar l’aposta per un model de gestió semiindirecta amb personificacions instrumentals que executen bona part de les competències en matèria de cultura.

La singularitat del nou model obliga el Govern a revisar la missió i les funcions de diverses unitats del Departament de Cultura i a dissenyar una estructura orgànica orientada no ja cap a l’execució d’activitats, sinó cap a la planificació, el seguiment de contractes programa o instruments similars de control, la coordinació de la gestió de polítiques públiques, l’impuls de les noves tecnologies, l’elaboració d’estratègies de racionalització i optimització de recursos i el suport a les entitats adscrites, que són les veritables encarregades de dur a terme les actuacions.

La posada en funcionament d’aquesta estructura és un procés laboriós que ha d’anar compassat amb la constitució de les noves entitats i la implementació de les modificacions sobre les que ja existeixen. Aquest Decret és un primer pas que compleix la disposició final 2 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, segons la qual, el Govern ha d’adequar l’organització del Departament de Cultura a la constitució de l’Oficina amb la finalitat d’evitar duplicitats orgàniques o funcionals que puguin dificultar el funcionament del nou model de gestió.

Pel que fa a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, resta pendent l’aprovació dels seus Estatuts per posar-la en funcionament, i per aquest motiu el present Decret no modifica l’estructura de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

En conseqüència, en aquesta fase inicial, el Decret es planteja com una modificació parcial que afecta especialment la Direcció de Serveis, però també la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural, el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que passa a denominar-se Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, i la Direcció General de Política Lingüística.

Les principals novetats inclouen la modificació del Servei de Contractació i Subvencions, la supressió del Servei de Gestió Econòmica i la revisió de les funcions associades a polítiques de foment atribuïdes a diversos òrgans del Departament, especialment els serveis i les seccions de gestió. D’altra banda, atès que la implementació del nou model té una repercussió important en el dimensionament del personal del Departament i en el volum de la gestió, i que les contingències econòmiques obliguen a optimitzar i racionalitzar permanentment els recursos, s’aprofita per reorganitzar la gestió del personal, reforçar l’àmbit de planificació i optimització i donar més impuls a l’administració electrònica. En aquest sentit, se suprimeix l’Àrea d’Administració de Recursos Humans, es modifica el Servei de Recursos Humans, que passa a denominar-se Servei de Gestió de Recursos Humans, i es crea com a àrea funcional l’Àrea d’Organització, Planificació i Racionalització de Personal, que, sota la dependència de la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior, té com a objectiu principal analitzar l’organització, planificar i impulsar la racionalització dels recursos humans, assegurant així el compliment dels objectius que en matèria de personal estableixi el Govern, tant dins el Departament i com en el seu sector públic. Finalment, es reforça l’Àrea d’Administració Electrònica i Documentació i se n’amplien les funcions.

Pel que fa a la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural, es modifica l’estructura de la Subdirecció General de Promoció Cultural, que passa a denominar-se Subdirecció General de Promoció Cultural i Biblioteques, i se li assignen funcions relatives al Sistema de Lectura Pública i altres àmbits del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

Quant a la nova Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, el Decret modifica l’estructura de l’antic Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana arran de les modificacions realitzades en la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

Finalment, en l’àmbit de la Direcció General de Política Lingüística, s’actualitzen les funcions amb especial atenció pel que fa a la llengua occitana, aranès a Era Val d’Aran, i a la llengua de signes catalana.

Per això, de conformitat amb l’article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Cultura, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Departament de Cultura

Es modifica l’article 1 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 1. Departament de Cultura.

"1. El Departament de Cultura, sota la direcció de la persona que n’és titular, s’estructura en les unitats i els òrgans següents:

"a) El Gabinet del/de la Conseller/a.

"b) La Secretaria General.

"c) La Direcció General del Patrimoni Cultural.

"d) La Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural.

"e) La Direcció General de Cultura Popular i Tradicional.

"f) La Direcció General de Política Lingüística.

"2. Resten adscrits al Departament de Cultura:

"a) El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

"b) L’Institut Català de les Empreses Culturals.

"c) L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

"d) L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

"e) La Biblioteca de Catalunya.

"f) La Institució de les Lletres Catalanes."

Article 2

Estructura de la Secretaria General

Es modifica l’article 5 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 5. Estructura de la Secretaria General.

"1. Per a l’exercici de les seves funcions, la Secretaria General s’estructura en els òrgans següents:

"a) La Direcció de Serveis.

"b) El Gabinet Tècnic.

"c) L’Assessoria Jurídica.

"d) Els serveis territorials.

"e) El Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.

"2. Resten adscrites al Departament de Cultura, mitjançant la Secretaria General, les entitats públiques següents:

"a) El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

"b) L’Institut Català de les Empreses Culturals.

"c) L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

"d) La Institució de les Lletres Catalanes."

Article 3

Direcció de Serveis

Es modifica l’article 6 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 6. Direcció de Serveis.

"1. Corresponen a la Direcció de Serveis les funcions següents:

"a) Desenvolupar, dins del Departament, les polítiques impulsades pel Govern en els àmbits de gestió econòmica, contractació, patrimoni, obres, prevenció de riscos, recursos humans i les tecnologies de la informació i les comunicació (TIC) del Departament. Pel que fa a les TIC, exerceix les funcions de direcció i supervisió.

"b) Vetllar per l’aplicació de les polítiques del Govern en matèria econòmica i de personal a les entitats adscrites al Departament o que en depenen.

"c) Dirigir i coordinar l’administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament i coordinar també la resta de serveis administratius dels òrgans del Departament.

"d) Dirigir i coordinar les unitats i àrees que integren la Direcció de Serveis.

"e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la Secretaria General.

"2. Depenen de la Direcció de Serveis els òrgans i l’àrea següents:

"a) La Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior.

"b) La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

"c) El Servei d’Obres.

"d) L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions."

Article 4

Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

Es modifica l’article 7 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 7. Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior.

"1. Corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior les funcions següents:

"a) Coordinar l’aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

"b) Dirigir el disseny i la implementació dels programes d’actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

"c) Coordinar les activitats de seguiment de les entitats adscrites al Departament o que en depenen i supervisar i analitzar el compliment dels objectius relatius als recursos humans dels contractes programa i altres figures anàlogues.

"d) Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

"e) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

"f) Dirigir i supervisar la preparació de l’avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

"g) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l’àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l’impacte de les mesures i actuacions que siguin necessàries per a la implantació d’acords i millores en l’àmbit de les relacions laborals.

"h) Coordinar l’elaboració i el seguiment i avaluació dels plans d’actuació departamentals en matèria d’organització i dimensionament de recursos.

"i) Impulsar l’estudi i elaboració de propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

"j) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d’administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

"k) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i coordinar l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions pel que fa a la seva actuació en l’àmbit organitzatiu.

"l) Impulsar l’avaluació de riscos existents quant a seguretat i salut del personal i la programació i execució de l’acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

"m) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

"n) Coordinar i supervisar el Registre general, l’arxiu i la comunicació interna del Departament.

"o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

"2. De la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior depenen els òrgans i àrees següents:

"a) El Servei de Gestió de Recursos Humans.

"b) L’Àrea d’Organització, Planificació i Racionalització de Personal.

"c) El Servei de Prevenció i Règim Interior.

"d) L’Àrea d’Administració Electrònica i Documentació."

Article 5

Servei de Gestió de Recursos Humans

Es modifica l’article 8 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 8. Servei de Gestió de Recursos Humans.

"Corresponen al Servei de Gestió de Recursos Humans les funcions següents:

"a) Dirigir i controlar la gestió i administració del personal del Departament.

"b) Supervisar la gestió del registre de personal i la custòdia dels expedients personals.

"c) Coordinar la tramitació dels expedients sobre situacions administratives, règim disciplinari, incompatibilitats, reconeixement de serveis, venciment de triennis, vacances, permisos, llicències i altres incidències del personal del Departament.

"d) Dirigir i supervisar les modificacions de la relació de llocs de treball del Departament.

"e) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de despeses de personal i controlar-ne l’execució.

"f) Coordinar l’elaboració de la nòmina i la tramitació de les actuacions corresponents als règims de previsió social.

"g) Elaborar el pla de formació del Departament.

"h) Coordinar la negociació laboral en què participi el Departament i vetllar per l’aplicació dels convenis subscrits.

"i) Assessorar i coordinar en matèria de recursos humans les unitats del Departament i els organismes que en depenen.

"j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani."

Article 6

Àrea d’Organització, Planificació i Racionalització de Personal

Es modifica l’article 9 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 9. Àrea d’Organització, Planificació i Racionalització de Personal.

"L’Àrea d’Organització, Planificació i Racionalització de Personal és configura com a àrea funcional i li corresponen les funcions següents:

"a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d’actuació departamentals en matèria d’organització i dimensionament de recursos del Departament, incloses les entitats adscrites o que en depenen, així com assessorar els diversos òrgans del Departament sobre aquestes matèries.

"b) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament i de les entitats adscrites, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

"c) Estudiar i elaborar propostes de valoració i classificació de llocs de treball i planificar i gestionar els processos de provisió i de selecció, si escau, del personal del Departament.

"d) Elaborar i explotar dades estadístiques corresponents a la relació de llocs de treball i a la plantilla del Departament.

"e) Proposar i coordinar l’establiment de sistemes control i seguiment que permetin l’avaluació de serveis i del compliment d’objectius associats al seu àmbit d’actuació.

"f) Elaborar i mantenir l’inventari de processos del Departament.

"g) Estudiar l’organització del treball amb criteris d’eficiència i aprofitament de recursos humans i elaborar propostes de racionalització i simplificació de procediments i circuïts administratius i de les normes que els regulen, en coordinació, si escau, amb l’Àrea d’Administració Electrònica i Documentació.

"h) Estudiar i elaborar propostes d’implementació i de millora de la qualitat dels serveis.

"i) Executar les accions encaminades a garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de les dades de caràcter personal.

"j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani."

Article 7

Àrea d’Administració Electrònica i Documentació

Es modifica l’article 11 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 11. Àrea d’Administració Electrònica i Documentació.

"L’Àrea d’Administració Electrònica i Documentació es configura com a àrea funcional i li corresponen les funcions següents:

"a) Elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió relacionats amb la implementació de serveis electrònics, en coordinació, si escau, amb l’Àrea d’Organització, Planificació i Racionalització de Personal.

"b) Impulsar, elaborar i implementar el desenvolupament de serveis electrònics en els processos interns, així com els que s’ofereixen a la ciutadania, i coordinar les actuacions en matèria d’interoperabilitat, en col·laboració amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

"c) Fer el seguiment de l’execució dels projectes d’innovació i administració electrònica del Departament i dels organismes adscrits mitjançant l’elaboració d’informes periòdics.

"d) Emetre informes en relació amb les disposicions que regulen qüestions relatives a la tramitació electrònica tant de les unitats del Departament com dels organismes adscrits.

"e) Realitzar la normalització de models estàndards de documents i formularis i la seva adaptació a l’administració electrònica.

"f) Gestionar la Intranet del Departament.

"g) Implantar, mantenir i millorar el sistema de gestió documental i arxiu del Departament i de les entitats públiques adscrites al llarg de tot el cicle de vida dels documents en qualsevol tipus de format: la producció, la tramitació, el control, l’avaluació, la conservació, l’eliminació, la transferència i l’accés en la fase activa i en la semiactiva, així com dur a terme totes les funcions que la normativa vigent assigna als arxius centrals administratius.

"h) Coordinar el funcionament dels registres d’entrada i sortida de documents.

"i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani."

Article 8

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

Es modifica l’article 12 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 12. Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

"1. Corresponen a la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni les funcions següents:

"a) Impulsar i fer el seguiment dels objectius del Departament en matèria econòmica, així com controlar-ne l’execució.

"b) Coordinar les activitats de seguiment de les entitats adscrites o dependents del Departament i supervisar i analitzar el compliment dels objectius econòmics dels contractes programa i altres figures anàlogues.

"c) Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sense perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

"d) Coordinar la preparació i elaboració de les propostes d’avantprojecte de pressupost del Departament i la tramitació de les seves modificacions.

"e) Supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable i la dels recursos patrimonials, així com també la contractació administrativa.

"f) Supervisar la comptabilitat interna i de l’habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries.

"g) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

"h) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.

"i) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació d’obres, serveis i subministraments.

"j) Supervisar els expedients patrimonials i l’inventari del Departament.

"k) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d’altres ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.

"l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

"2. De la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni depèn el Servei de Gestió Econòmica i Contractació."

Article 9

Servei de Gestió Econòmica i Contractació

Es modifica l’article 13 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 13. Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

"1. Corresponen al Servei de Gestió Econòmica i Contractació les funcions següents:

"a) Impulsar i efectuar el seguiment de la programació, planificació i compliment dels objectius del Departament en matèria econòmica.

"b) Elaborar l’avantprojecte de pressupost.

"c) Realitzar el seguiment, el control i l’anàlisi de l’execució pressupostària i la preparació de les modificacions pressupostàries.

"d) Elaborar i tramitar els documents comptables i controlar l’execució comptable.

"e) Gestionar i tramitar els ingressos.

"f) Elaborar estudis i informes econòmics en relació amb les competències del Servei.

"g) Realitzar el seguiment de les liquidacions pressupostàries i auditories dels organismes autònoms i altres ens públics vinculats al Departament.

"h) Supervisar el control del funcionament de la caixa d’habilitació.

"i) Donar suport als diferents òrgans del Departament pel que fa a la gestió econòmica.

"j) Estudiar i coordinar les propostes de tramitació d’expedients de contractació realitzades per les diferents unitats directives del Departament i gestionar els expedients de contractació d’obres, serveis i subministraments del Departament.

"k) Tramitar i gestionar les pòlisses globals d’assegurances de la Generalitat en la part que afecta el Departament i les incidències derivades dels sinistres que l’afectin.

"l) Impulsar, supervisar i gestionar els expedients relatius a l’adquisició, cessió o arrendament dels edificis i dependències per a la instal·lació dels serveis del Departament, els expedients patrimonials i l’inventari dels béns immobles adscrits al Departament.

"2. Del Servei de Gestió Econòmica i Contractació depèn la Secció de Gestió i Control Pressupostari."

Article 10

Serveis territorials

Es modifica l’article 24 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 24. Serveis territorials.

"1. El Departament de Cultura s’estructura territorialment de la manera següent:

"a) Els Serveis Territorials a Barcelona, l’àmbit territorial dels quals és el de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

"b) Els Serveis Territorials a Girona, l’àmbit territorial dels quals és el de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.

"c) Els Serveis Territorials a Lleida, l’àmbit territorial dels quals és el de les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.

"d) Els Serveis Territorials a Tarragona, l’àmbit territorial dels quals és el de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

"e) Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, l’àmbit territorial dels quals és el de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

"f) Els Serveis Territorials a la Catalunya Central, l’àmbit territorial dels quals és el de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

"g) Els Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran, l’àmbit territorial dels quals és el de les comarques d’Era Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

"2 .Correspon als directors o directores dels serveis territorials del Departament de Cultura, amb rang orgànic assimilat a subdirecció general, l’exercici de les funcions següents:

"a) Representar el Departament en el seu àmbit territorial.

"b) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament dels serveis territorials.

"c) Impulsar i coordinar les actuacions que incideixin en el desenvolupament de les competències de les unitats directives del Departament en el seu àmbit territorial.

"d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se’ls encomani.

"3. De cadascun dels serveis territorials depèn una secció de gestió."

Article 11

Es modifica l’article 27.3 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"3. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural resta adscrita al Departament de Cultura mitjançant la Direcció General del Patrimoni Cultural."

Article 12

Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural

Es modifica l’article 50.2 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"2. De la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural depenen els òrgans següents:

"a) La Subdirecció General de Promoció Cultural i Biblioteques.

"b) El Servei de Gestió."

Article 13

Modificació de la denominació de la Subdirecció General de Promoció Cultural

La Subdirecció General de Promoció Cultural passa a denominar-se Subdirecció General de Promoció Cultural i Biblioteques.

Article 14

Subdirecció General de Promoció Cultural i Biblioteques

Es modifica l’article 51 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 51. Subdirecció General de Promoció Cultural i Biblioteques.

"1. Corresponen a la Subdirecció General de Promoció Cultural i Biblioteques les funcions següents:

"a) Vehicular les actuacions en matèria de promoció i cooperació cultural.

"b) Impulsar i dirigir les actuacions de la Direcció General en matèria d’equipaments culturals.

"c) Coordinar els projectes transversals de la Direcció General.

"d) Coordinar l’elaboració de propostes de normativa tècnica i sectorial.

"e) Definir i impulsar els serveis d’economies d’escala necessaris de suport a l’activitat artística municipal i local, sobretot a les programacions artístiques estables i els actes singulars d’interès supralocal, com els festivals.

"f) Promoure l’accés i la diversificació del públic al conjunt d’activitats de difusió de les arts que es produeixen a Catalunya.

"g) Impulsar i establir la cooperació entre els sectors i les administracions en l’àmbit de competències de la Direcció General.

"h) Coordinar les estratègies de seguiment i avaluació d’indicadors estadístics en l’àmbit d’actuació de la Direcció General.

"i) Impulsar i coordinar el desplegament del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

"j) Impulsar el desplegament del Sistema Bibliotecari de Catalunya i dels projectes i programes de cooperació entre les biblioteques que en formen part i amb els altres sistemes bibliotecaris de l’Estat.

"k) Proposar la incoació de procediments sancionadors que puguin derivar de l’exercici de la inspecció en biblioteques i en els àmbits culturals que no s’hagin atribuït a una altra direcció general del Departament.

"l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

"2. De la Subdirecció General de Promoció Cultural i Biblioteques depenen els òrgans següents:

"a) L’Àrea de Difusió i Cooperació Artística.

"b) El Servei de Biblioteques."

Article 15

Servei de Biblioteques

Es modifica l’article 53 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 53. Servei de Biblioteques.

"1. Corresponen al Servei de Biblioteques les funcions següents:

"a) Impulsar el foment de l’hàbit de la lectura i l’ús dels serveis bibliotecaris mitjançant campanyes específiques i accions a través del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

"b) Prestar els serveis nacionals de suport a la lectura pública i coordinar els serveis regionals de suport a la lectura pública que siguin competència de la Generalitat.

"c) Coordinar i impulsar la prestació territorial dels serveis regionals de suport a la lectura pública.

"d) Donar suport a la planificació, la gestió i la programació de les biblioteques públiques de titularitat estatal a Catalunya.

"e) Coordinar les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en els aspectes de processos tècnics, d’acord amb el que preveu la normativa sectorial.

"f) Impulsar projectes i programes de cooperació bibliotecària.

"g) Col·laborar amb la resta de biblioteques del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

"h) Dirigir l’elaboració i el manteniment del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública i del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

"i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui

"2. Del Servei de Biblioteques depenen els òrgans següents:

"a) La Secció de Planificació i Cooperació.

"b) La Secció de Gestió de la Col·lecció.

"c) La Secció de Coordinació Territorial de Biblioteques.

"d) La Secció de Serveis Digitals.

"e) La Secció de Cooperació Bibliotecària.

"f) Les centrals de biblioteques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

"g) Les biblioteques públiques de titularitat estatal a Catalunya a Girona, Lleida i Tarragona."

Article 16

Modificació de la denominació del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana passa a denominar-se Direcció General de Cultura Popular i Tradicional.

Article 17

Direcció General de Cultura Popular i Tradicional

Es modifica l’article 63 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 63. Direcció General de Cultura Popular i Tradicional.

"1. La Direcció General de Cultura Popular i Tradicional té per objecte impulsar les polítiques necessàries per tal de contribuir a la consecució dels objectius que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, sense perjudici de les funcions assignades a altres òrgans o entitats del Departament.

"2. De la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional depèn la Subdirecció General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional."

Article 18

Modificació de la denominació de la Subdirecció General de Protecció i Promoció del Patrimoni Etnològic i l’Associacionisme Cultural

La Subdirecció General de Protecció i Promoció del Patrimoni Etnològic i l’Associacionisme Cultural passa a denominar-se Subdirecció General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional.

Article 19

Subdirecció General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional

Es modifica l’article 64 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 64. Subdirecció General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional.

"1. Corresponen a la Subdirecció General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional les funcions següents:

"a) Coordinar l’elaboració i execució de la planificació operativa de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional.

"b) Coordinar l’elaboració de les propostes normatives en el seu àmbit d’actuació.

"c) Elaborar el pressupost de la Direcció General.

"d) Tramitar i efectuar el seguiment de les propostes de convenis promoguts pels òrgans de la Direcció General, en col·laboració amb l’Assessoria Jurídica.

"e) Definir i impulsar l’establiment de mesures de protecció, promoció i difusió en els seus àmbits d’actuació i coordinar-ne la implementació.

"f) Coordinar, gestionar i aplicar les accions sorgides dels òrgans consultius del Departament en l’àmbit de la seva competència.

"g) Donar assistència i suport al director o directora general en l’exercici de les seves funcions.

"2. De la Subdirecció General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular depenen els òrgans següents:

"a) El Servei de Recerca i Protecció.

"b) El Servei de Promoció i Dinamització.

"c) La Secció de Gestió."

Article 20

Servei de Recerca i Protecció

Es modifica l’article 65 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 65. Servei de Recerca i Protecció.

"Corresponen al Servei de Recerca i Protecció les funcions següents:

"a) Estudiar i proposar el disseny de les línies de recerca sobre cultura popular i tradicional, promogudes directament per la Direcció General o en conveni.

"b) Impulsar i tramitar l’execució dels programes de recerca de cultura popular i tradicional.

"c) Estimular, promoure i participar en el treball en xarxa amb les entitats o institucions dedicades a tasques anàlogues a les que té encomanades el Servei de Recerca i Protecció.

"d) Coordinar l’inventari i catalogació dels elements de la cultura popular i tradicional i tramitar els procediments de declaració de festes i elements festius.

"e) Donar suport documental al personal de la Direcció General en la realització de les seves tasques.

"f) Promoure el debat i la difusió de la cultura popular i tradicional, mitjançant l’organització o coorganització de jornades, congressos, seminaris i similars.

"g) Proposar i tramitar els expedients de declaració de bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona d’interès etnològic i les candidatures a la inclusió dins la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO dels elements que es presentin des de l’àmbit català, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans o entitats del Departament.

"h) Coordinar i gestionar l’adquisició, el manteniment, la conservació i la consulta del fons documental en matèria de cultura popular i tradicional i la fonoteca de Direcció General.

"i) Qualsevol altra funció anàloga que se li encarregui."

Article 21

Servei de Promoció i Dinamització

Es modifica l’article 66 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 66. Servei de Promoció i Dinamització.

"Corresponen al Servei de Promoció i Dinamització les funcions següents:

"a) Desenvolupar programes de promoció i dinamització de l’associacionisme cultural.

"b) Impulsar la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

"c) Impulsar polítiques de suport a les expressions innovadores de la cultura popular i tradicional.

"d) Impulsar l’oferta d’activitats d’arts escèniques amateurs i d’activitats expositives vinculades a la cultura popular i tradicional.

"e) Estimular la cooperació de l’Administració amb les entitats i també amb les federacions representatives del sector associatiu per a la difusió de la cultura popular i tradicional.

"f) Impulsar i coordinar l’edició i la publicació de materials divulgatius sobre la cultura tradicional i popular catalana.

"g) Supervisar i tramitar els expedients de declaració d’entitat d’interès cultural.

"h) Impulsar la realització d’activitats formatives destinades a difondre i promocionar la cultura popular i tradicional i millorar la gestió associativa.

"i) Exercir les funcions que corresponen al Departament de Cultura relatives a la celebració de manifestacions festives amb ús d’artificis de pirotècnia.

"j) Afavorir la projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans o entitats del Departament.

"k) Planificar i gestionar activitats d’informació i difusió de l’acció del Departament en l’àmbit d’actuació de la Direcció General, en coordinació amb la unitat competent del Departament i d’acord amb les directrius que aquesta estableix.

"l) Qualsevol altra funció anàloga que se li encarregui."

Article 22

Direcció General de Política Lingüística

Es modifica l’article 68 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 68. Direcció General de Política Lingüística.

"1. Corresponen a la Direcció General de Política Lingüística les funcions següents:

"a) Analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent.

"b) Vetllar per l’aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions i mesures dels diversos departaments.

"c) Fixar els criteris d’usos lingüístics institucionals en relació amb les llengües oficials a Catalunya.

"d) Elaborar les propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana i informar sobre els projectes normatius de caràcter general que s’hi relacionen que promouen els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

"e) Promoure l’ensenyament de la llengua catalana a la població adulta i convocar i administrar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixement de català a Catalunya i les proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d’altres llengües al català i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents.

"f) Desenvolupar polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català.

"g) Impulsar, a través dels estudis i les estadístiques oficials, l’elaboració del mapa sociolingüístic català i promoure l’anàlisi de la variable lingüística en els estudis socials d’altres àmbits.

"h) Impulsar i coordinar les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya, si escau, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística.

"i) Promoure el diàleg, la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística, especialment en l’àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.

"j) Difondre en l’àmbit internacional les polítiques lingüístiques impulsades a Catalunya com a referent d’èxit en la protecció i el foment de llengües no hegemòniques i en la gestió de la diversitat lingüística.

"k) Promoure el diàleg social en matèria de política lingüística, en col·laboració, si escau, amb el Consell Social de la Llengua Catalana, i assolir un consens favorable a l’ampliació dels usos del català en tots els àmbits de la societat catalana.

"l) Impulsar els treballs de la Comissió Tècnica de Política Lingüística i coordinar la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, per tal de garantir l’acció interdepartamental i transversal de la política lingüística del Govern.

"m) Impulsar i coordinar, a través del Centre de Terminologia Termcat, les activitats terminològiques relacionades amb la llengua catalana i vetllar per la difusió i l’aplicació de la terminologia que elabora aquest centre.

"n) Col·laborar amb l’Institut d’Estudis Catalans per facilitar i impulsar l’aplicació de la normativa lingüística.

"o) Cooperar amb l’Institut Ramon Llull en la seva tasca de projecció i difusió de la llengua catalana fora del domini lingüístic.

"p) Fomentar l’ús, la difusió i el coneixement de la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, d’acord amb el que estableixen l’article 21 i la disposició addicional segona de la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, i promoure les relacions exteriors amb els territoris del domini lingüístic occità en l’àmbit de la llengua i dels productes culturals que s’hi expressen, en col·laboració amb el Consell General d’Aran.

"q) Dirigir, planificar, dur a terme la coordinació interdepartamental i implementar la política lingüística amb relació a la difusió i el foment de la llengua de signes catalana, de manera que es garanteixi la participació social en el seu disseny a través del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, així com impulsar, a través de l’Institut d’Estudis Catalans, la seva normativització; sens perjudici, pel que fa a l’ús d’aquesta llengua com a suport a la comunicació, de la normativa que en matèria d’accessibilitat estableixi el departament competent.

"r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

"2. De la Direcció General de Política Lingüística depèn la Subdirecció General de Política Lingüística."

Article 23

Subdirecció General de Política Lingüística

S’afegeix una nova lletra i) a l’apartat 1 de l’article 69 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, amb la redacció següent:

"i) Coordinar i impulsar les accions de foment, difusió i projecció internacional de la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, així com de les relacions de col·laboració amb el Consell General d’Aran en matèria de política lingüística"

Disposicions addicionals

—1 Supressió d’òrgans

Se suprimeixen els llocs de treball i els òrgans de la Direcció de Serveis següents:

a) L’Àrea d’Administració de Recursos Humans.

b) El Servei de Gestió Econòmica.

—2 Modificació de la denominació d’òrgans de rang inferior a subdirecció general

Es modifica la denominació dels òrgans següents:

a) Direcció de Serveis:

El Servei de Contractació i Subvencions passa a denominar-se Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

El Servei de Recursos Humans passa a denominar-se Servei de Gestió de Recursos Humans.

b) Direcció General de Cultura Popular i Tradicional:

El Servei de Patrimoni Etnològic passa a denominar-se Servei de Recerca i Protecció.

Disposicions transitòries

—1 Personal afectat per les modificacions orgàniques

1.1 Les persones titulars dels òrgans o d’àrees funcionals afectades per aquest Decret continuen exercint les seves funcions respectives mentre no s’adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d’acord amb l’estructura regulada.

1.2 Les persones que resultin afectades per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’estaven imputant, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

—2 Adscripció del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia resten adscrits al Departament de Cultura, fins a l’entrada en vigor dels reglaments que en regulin l’estructura dins l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el règim de gestió desconcentrada, d’acord amb la disposició transitòria 4 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Disposició derogatòria

Única

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret i, específicament, els preceptes següents del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura:

a) L’article 15.

b) L’article 67.1.c).

Disposicions finals

—1 Autorització per al desplegament

Es faculta la persona titular del Departament de Cultura perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Decret, i la persona titular del Departament d’Economia i Coneixement perquè realitzi les adaptacions pressupostàries necessàries per tal de complir aquest Decret.

—2 Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de maig de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

(12.144.104)

 

Amunt