Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 29/05/2012

 • Número del document 058/2012

 • Número de control 12145003

 • Organisme emissor Departament d'Interior

  CVE CVE-DOGC-A-12145003-2012

Dades del DOGC
 • Número 6139

 • Data 31/05/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 28153

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 58/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial de la Direcció General de la Policia.


El Decret 415/2011, de 13 de desembre, va estructurar la funció policial de la Direcció General de la Policia, que estava regulada pel Decret 243/2007, de 6 de novembre. Aquesta estructuració de la funció policial ha suposat una modificació profunda de la Direcció General de la Policia per tal d’adaptar-la als importants canvis de tipus demogràfic, social, econòmic i tecnològic, amb incidència en la seguretat, que viu Catalunya en els darrers anys.

En el Decret esmentat, i conjuntament amb l’estructura de la funció policial, es van regular dos òrgans administratius de suport a la funció policial i dependents directament de la persona titular de la Direcció General de la Policia, el Gabinet del Director, com a òrgan de suport en l’exercici de funcions protocol·làries i de comunicació, i el Servei d’Assessorament Jurídic, com a òrgan d’assessorament jurídic en l’àmbit de la direcció general.

Escau ara la reestructuració de les unitats administratives de la Direcció General de la Policia per tal d’adaptar-les a la nova estructura operativa i per fer els ajustos organitzatius necessaris per aprofundir en la racionalització i modernització de l’actuació de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

Així doncs, la Direcció General de la Policia desplega en el present Decret una part de la seva estructura administrativa amb l’objectiu de configurar una estructura més racional, simple, reduïda i eficient que l’actual, i que s’emmarca en un context de crisi econòmica i restricció pressupostària de la despesa pública.

Per tot això, de conformitat amb l’article 23 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

A proposta de la persona titular del Departament d’Interior i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura de la Direcció General de la Policia

1.1 L’objectiu d’aquest Decret és regular l’estructura administrativa que dóna suport a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

1.2 De la persona titular de la Direcció General de la Policia en depenen:

a) Estructura operativa, regulada pel Decret 415/2011, de 13 de desembre.

b) El Gabinet del Director i el Servei d’Assessorament Jurídic, també regulats en el Decret 415/2011, de 13 de desembre.

c) La Subdirecció General d’Administració i Serveis.

d) La Subdirecció General de Recursos Humans.

Article 2

Subdirecció General d’Administració i Serveis

2.1 Corresponen a la Subdirecció General d’Administració i Serveis les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar les funcions d’administració i gestió dels recursos materials i de serveis de la Direcció General de la Policia, així com la seva avaluació de conformitat amb criteris d’eficàcia i eficiència.

b) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l’organització de les unitats que en depenen.

c) Dirigir i coordinar els serveis administratius territorials que donen suport directe a les unitats operatives del cos de mossos d’esquadra.

d) Dirigir i coordinar els treballs de planificació i elaboració de la proposta de l’avantprojecte de pressupost de la Direcció General.

e) Dirigir i supervisar la gestió econòmica del pressupost de la Direcció General, la tramitació dels expedients de despesa i contractació, així com la gestió dels béns patrimonials.

f) Dirigir, coordinar i impulsar els programes i les actuacions adreçats a la millora i modernització de l’organització i funcionament administratiu de la Direcció General.

g) Administrar el règim interior i la gestió dels serveis generals de la Direcció General.

h) Organitzar les actuacions de manteniment dels edificis de la Direcció General de la Policia en col·laboració amb la Direcció de Serveis.

i) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

2.2 Depenen de la Subdirecció General d’Administració i Serveis els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió Econòmica i Logística.

b) El Servei d’Organització Administrativa i Documentació.

c) Els serveis d’Administració a què fa referència l’article 7 d’aquest Decret.

Article 3

Servei de Gestió Econòmica i Logística

3.1 Corresponen al Servei de Gestió Econòmica i Logística les funcions següents:

a) Planificar i elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General de la Policia.

b) Proposar ampliacions i modificacions del pressupost de la Direcció General.

c) Controlar la gestió econòmica ordinària de la Direcció General i efectuar el seguiment de l’execució del seu pressupost.

d) Supervisar la comptabilitat interna de l’habilitació de la Direcció General i controlar les subhabilitacions dels serveis d’administració territorials previstos a l’article 7 d’aquest Decret.

e) Planificar l’adquisició de recursos materials a partir de la detecció de necessitats efectuada per la resta d’unitats de la Direcció General.

f) Elaborar les propostes d’expedients de contractació d’obres i de subministraments de béns i serveis de la Direcció General.

g) Gestionar l’inventari patrimonial de la Direcció General.

h) Elaborar i estudiar sistemes d’indicadors de gestió i estratègics que permetin l’avaluació dels serveis i la presa de decisions en l’àmbit dels recursos materials.

i) Realitzar estudis i informes per a l’assessorament en matèria econòmica als òrgans de la Direcció General.

j) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.2 El Servei de Gestió Econòmica i Logística s’estructura en els òrgans següents:

a) La Secció de Gestió Econòmica.

b) La Secció de Recursos Materials i Logística.

Article 4

Secció de Gestió Econòmica

Corresponen a la Secció de Gestió Econòmica les funcions següents:

a) Elaborar la documentació necessària per a la confecció de la proposta d’avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General.

b) Gestionar l’execució del pressupost de despeses de la Direcció General, incloent l’elaboració i la tramitació a la Secretaria General dels expedients de proposta de modificació pressupostària, la redacció dels informes periòdics de control pressupostari, així com el control dels comptes bancaris restringits.

c) Gestionar la comptabilitat pressupostària, de costos, per programes i de l’habilitació i controlar les subhabilitacions de la Direcció General.

d) Imputar i analitzar el càlcul dels costos dels serveis i elaborar la informació relacionada amb l’execució del pressupost.

e) Tramitar a la Secretaria General els expedients sancionadors incoats per la Direcció General de la Policia, per tal que s’iniciï la via de constrenyiment.

f) Iniciar i fer el seguiment dels expedients de contractació i de les propostes de conveni que afectin la Direcció General.

g) Elaborar i, si s’escau, supervisar els plecs de prescripcions tècniques i els criteris d’adjudicació a partir de les necessitats detectades per la resta d’unitats de la Direcció General.

h) Dur a terme les relacions amb les entitats que subministren productes o serveis a la Direcció General, sens perjudici de les competències atribuïdes a la Secretaria General.

i) Col·laborar en la tramitació dels expedients d’adquisició, cessió o arrendament dels béns mobles adscrits a la Direcció General.

j) Realitzar la confecció i el manteniment de l’inventari de béns mobles de les unitats de la Direcció General.

k) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 5

Secció de Recursos Materials i Logística

Corresponen a la Secció de Recursos Materials i Logística les funcions següents:

a) Analitzar i programar els processos d’adquisició i reposició del parc mòbil a partir dels requeriments formulats per les unitats policials.

b) Iniciar i fer el seguiment dels tràmits administratius d’adquisició i renovació del parc mòbil i supervisar la recepció i distribució dels vehicles adscrits a la Direcció General.

c) Controlar els costos, l’ús i conservació del parc mòbil, així com la utilització dels dispositius emprats per al pagament de peatges i carburants.

d) Controlar l’emmagatzematge i la distribució del material adquirit entre els diferents magatzems territorials de la Direcció General.

e) Fer el seguiment i l’avaluació dels consums dels recursos materials.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 6

Servei d’Organització Administrativa i Documentació

Corresponen al Servei d’Organització Administrativa i Documentació les funcions següents:

a) Col·laborar amb els òrgans centrals i territorials de la Direcció General en el disseny i avaluació dels procediments i circuits administratius i dictar circulars i instruccions per coordinar la seva implantació.

b) Gestionar el coneixement organitzatiu de la Direcció General, elaborar conjuntament amb les diferents unitats els sistemes d’indicadors de gestió i estratègics corresponents a la gestió administrativa i coordinar i fer el seguiment del quadre de comandament de la Direcció General de la Policia.

c) Elaborar les propostes de creació i modificació de l’estructura administrativa central i territorial de la direcció, quantificar-ne els efectius i definir-ne les funcions, en col·laboració amb la Subdirecció General de Recursos Humans.

d) Coordinar la implantació en l’àmbit de la Direcció General de les polítiques de modernització i racionalització, i la implementació de sistemes de millora de la qualitat de serveis en l’àmbit administratiu.

e) Elaborar i actualitzar la carta de serveis de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

f) Controlar i mantenir actualitzada la intranet de la Direcció General d’acord amb les directrius internes.

g) Col·laborar en el seguiment dels programes interdepartamentals.

h) Donar assessorament lingüístic general i realitzar la normalització documental en l’àmbit dels òrgans administratius i policials de la Direcció General.

i) Portar a terme l’organització i la gestió documental de la producció editorial i d’altres mitjans de difusió informativa de la Direcció General.

j) Elaborar, proposar i fer el seguiment de les actuacions relatives al funcionament interior dels edificis de la Direcció General.

k) Planificar i coordinar les accions adreçades a la millora dels serveis de recepció, informació i atenció als ciutadans dels edificis de la Direcció General.

l) Gestionar el registre oficial de la Direcció General i coordinar el funcionament dels registres auxiliars de les regions policials.

m) Organitzar i dirigir els serveis de majordomia de la Direcció General.

n) Gestionar l’arxiu de la Direcció General de la Policia i coordinar la implementació i gestió dels arxius semiactius de les regions policials.

o) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 7

Estructura territorial de la Subdirecció General d’Administració i Serveis

7.1 La Subdirecció General d’Administració i Serveis s’estructura, territorialment, en els òrgans següents:

a) El Servei d’Administració de les Unitats Centrals.

b) El Servei d’Administració de la Regió Policial de Girona.

c) El Servei d’Administració de la Regió Policial Ponent.

d) El Servei d’Administració de la Regió Policial Pirineu Occidental.

e) El Servei d’Administració de la Regió Policial Central.

f) El Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona.

g) El Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord.

h) El Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud.

i) El Servei d’Administració de la Regió Policial Camp de Tarragona.

j) El Servei d’Administració de la Regió Policial les Terres de l’Ebre.

7.2 Corresponen als Serveis d’Administració esmentats en els respectius àmbits territorials les funcions següents:

a) Dur a terme la gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics assignats a l’àmbit territorial corresponent.

b) Realitzar el seguiment de l’execució del pressupost assignat a l’àmbit territorial.

c) Gestionar el parc mòbil adscrit a l’àmbit territorial corresponent i mantenir actualitzada la base de dades corporativa en aquesta matèria.

d) Gestionar totes les actuacions relacionades amb el condicionament i el manteniment dels edificis i instal·lacions de l’àmbit territorial corresponent.

e) Controlar els subministraments i la gestió dels recursos materials assignats al seu àmbit territorial.

f) Gestionar la subhabilitació i el fons de maniobra assignat al seu àmbit territorial.

g) Controlar els consums de recursos materials de la seva regió policial.

h) Assessorar jurídicament el cos de mossos d’esquadra en l’exercici de les seves funcions, en coordinació amb el Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia.

i) Supervisar l’execució dels programes d’actuació preventiva en matèria de riscos laboral en l’àmbit territorial corresponent.

j) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

7.3 En l’exercici de les funcions relacionades amb la gestió dels recursos humans adscrits, els serveis d’administració territorials depenen funcionalment de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia.

7.4 Els Serveis d’Administració de les Unitats Centrals, de les Regions Policials de Girona, de Pirineu Occidental, de Ponent, Central, Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre s’estructuren en una Secció de Recursos Humans i Administració.

7.5 El Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, el Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud i el Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord s’estructuren en les seccions següents:

a) La Secció de Recursos Humans.

b) La Secció de Recursos Materials.

Article 8

Secció de Recursos Humans i Administració

Corresponen a la Secció de Recursos Humans i Administració, en l’àmbit territorial corresponent, les funcions següents:

a) Portar a terme la gestió i l’administració de les qüestions de personal dels funcionaris de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

b) Tramitar les actuacions relatives a la gestió del parc mòbil i dels seus equipaments.

c) Tramitar les actuacions relatives a la gestió econòmica.

d) Tramitar la distribució dels subministraments i equipaments propis i gestionar els recursos materials adscrits.

e) Portar a terme l’arxivament, custòdia i registre de la documentació pròpia del Servei, així com gestionar l’arxiu semiactiu de la regió policial.

f) Fer el seguiment de l’execució de les actuacions derivades en matèria de prevenció de riscos laborals.

g) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 9

Secció de Recursos Humans

Correspon a la Secció de Recursos Humans, en el seu àmbit territorial d’actuació, portar a terme la gestió i administració de les qüestions de personal dels funcionaris de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

Article 10

Secció de Recursos Materials

Corresponen a la Secció de Recursos Materials, en el seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Tramitar les actuacions relatives a la gestió del parc mòbil i dels seus equipaments.

b) Tramitar les actuacions relatives a la gestió econòmica.

c) Tramitar la distribució dels subministraments i equipaments propis i gestionar els recursos materials adscrits.

d) Portar a terme l’arxivament, custòdia i registre de la documentació pròpia del Servei, així com gestionar l’arxiu semiactiu de la regió policial.

e) Fer el seguiment de l’execució de les actuacions derivades en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 11

Subdirecció General de Recursos Humans

Corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans, per tal de planificar, impulsar, gestionar i controlar les polítiques de personal de la Direcció General de la Policia, les funcions següents:

a) Planificar, impulsar i desenvolupar les polítiques de personal de la Direcció General, així com fer-ne el seguiment i l’avaluació.

b) Supervisar la gestió ordinària i l’aplicació del règim estatutari del personal del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

c) Planificar, elaborar i gestionar els processos de selecció, promoció interna i de provisió de llocs de treball corresponents al cos de mossos d’esquadra, i els processos selectius vinculats a la seva carrera professional.

d) Formular propostes de modificació de la relació de llocs de treball, proposar la valoració dels llocs de treball i participar en la definició dels perfils professionals dels llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.

e) Supervisar la preparació de la documentació necessària per a la confecció del capítol 1 de l’avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General i fer el seguiment de la seva execució.

f) Col·laborar en el desenvolupament, la gestió i el manteniment dels sistemes d’informació de personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

g) Realitzar estudis i preparar propostes de disposicions de caràcter general, circulars i instruccions en matèria de personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

h) Col·laborar amb la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis en les propostes i activitats relatives a la prevenció de riscos laborals dels membres del cos de mossos d’esquadra.

i) Participar en l’avaluació de l’exclusió per causes mèdiques en les diferents convocatòries d’accés a places, categories i llocs de treball adscrits a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, quan se li encomani.

j) Planificar, impulsar i desenvolupar les relacions amb les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra, vetllar pel compliment dels acords que s’hi subscriguin i organitzar i supervisar l’exercici dels drets sindicals i dels processos electorals en el cos de mossos d’esquadra.

k) Col·laborar en la definició dels sistemes de carrera professional del cos de mossos d’esquadra i vetllar pel seu impuls i desenvolupament.

l) Realitzar actuacions i controls mèdics destinats a la verificació de l’estat de salut del personal del cos de policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i fer el seguiment des del punt de vista mèdic i psicològic de l’absentisme per contingències comunes d’aquest personal, així com detectar les situacions d’invalidesa i instar, si escau, als òrgans competents l’inici dels procediments de reconeixement d’aquestes situacions.

m) Participar en la tramitació de l’expedient per a l’adaptació del lloc de treball en els procediments de reconeixement de segona activitat del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, així com impulsar la gestió i participar, si s’escau, en els tribunals mèdics previstos en aquests procediments.

n) Analitzar, dissenyar i avaluar els procediments i circuits en l’àmbit de les seves competències i exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 12

Estructura de la Subdirecció General de Recursos Humans

La Subdirecció General de Recursos Humans s’estructura en les unitats següents:

a) El Servei de Gestió i Coordinació de Personal.

b) El Servei de Suport i Planificació del Personal.

c) El Servei de Processos Selectius.

Article 13

Servei de Gestió i Coordinació de Personal

13.1 Corresponen al Servei de Gestió i Coordinació de Personal les funcions següents:

a) Coordinar la gestió dels recursos humans de les diferents unitats territorials de la Direcció General en l’àmbit de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, i elaborar les circulars i instruccions per garantir la correcta aplicació de la normativa vigent i dels criteris generals superiors establerts pels òrgans competents del Departament en matèria de personal.

b) Gestionar els expedients relatius a les situacions administratives, a les jubilacions i a la mobilitat del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i els relatius a llicències, vacances, permisos i altres incidències.

c) Vetllar per l’actualització de l’expedient personal dels funcionaris de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

d) Supervisar l’actualització del registre informàtic de personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

e) Supervisar la proposta d’avantprojecte de pressupost de despeses de personal de capítol 1 dels funcionaris de la policia de la Generalitat-mosssos d’esquadra.

f) Preparar els antecedents i elaborar els informes que calguin pel que fa a les reclamacions i als recursos administratius que afecten el personal del cos de mossos d’esquadra, així com assessorar en matèria de recursos humans les diferents unitats.

g) Elaborar i gestionar la relació de llocs de treball i la plantilla del personal del cos de mossos d’esquadra en coordinació amb la Direcció de Serveis de la Secretaria General.

h) Supervisar les propostes de resolució dels expedients d’incompatibilitat del personal de la policia de la Generalitat–mossos d’esquadra i els informes proposta previs a la resolució en el cas del personal d’administració i serveis adscrit a la Direcció General de la Policia.

i) Supervisar les propostes de recompensa i distincions del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

j) Elaborar els certificats relatius a les circumstàncies d’ocupació, situacions i drets reconeguts al personal funcionari del cos de mossos d’esquadra i al personal facultatiu i tècnic.

k) Elaborar i explotar dades estadístiques i econòmiques en l’àmbit de les funcions pròpies del Servei, tenint en compte la perspectiva de gènere.

l) Coordinar, sota les directrius de la Direcció de Serveis, la gestió del personal d’administració i serveis adscrit als Serveis d’Administració previstos a l’article 7 d’aquest Decret.

m) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

13.2 El Servei de Gestió i Coordinació de Personal s’estructura en les seccions següents:

a) La Secció de Gestió de Personal.

b) La Secció de Plantilles i Ocupació.

Article 14

Secció de Gestió de Personal

Corresponen a la Secció de Gestió de Personal les funcions següents:

a) Tramitar els expedients en relació amb les diferents situacions administratives, jubilacions, llicències i permisos, vacances i altres incidències del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

b) Custodiar i mantenir els expedients personals i gestionar l’arxiu i el procés de digitalització documental.

c) Preparar els certificats corresponents a les situacions individuals del personal del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

d) Gestionar l’actualització i el manteniment de les dades personals i les titulacions i cursos en els expedients personals i en el programa informàtic corresponent.

e) Elaborar informes i tramitar les propostes sobre els expedients d’incompatibilitats del personal funcionari de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra .

f) Tramitar les propostes de recompenses i distincions.

g) Gestionar i tramitar el reconeixement de triennis i serveis previs del personal funcionari de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 15

Secció de Plantilles i Ocupació

Corresponen a la Secció de Plantilles i Ocupació les funcions següents:

a) Elaborar tècnicament la proposta de plantilla i de relació de llocs de treball del personal del cos de policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, i gestionar el seu manteniment.

b) Gestionar els processos administratius derivats de la mobilitat dels membres del cos de policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, derivats de convocatòries de provisió, promoció i carrera, així com dels canvis d’adscripció provisional, comissions de serveis, encàrrecs de funcions i permutes.

c) Elaborar les diligències de preses de possessió i els expedients de reconeixement de grau personal consolidat del personal del cos de policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

d) Gestionar el registre informàtic de personal i l’aplicatiu informàtic de gestió de personal funcionari del cos de policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

e) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost de despeses de personal de capítol I del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 16

Servei de Suport i Planificació de Personal

16.1 Corresponen al Servei de Suport i Planificació de Personal les funcions següents:

a) Planificar i implementar les polítiques i les eines de gestió de personal i la seva avaluació i seguiment.

b) Establir els criteris tècnics d’actuació i interpretació en matèria de planificació de jornada i horaris del personal funcionari de la Policia de la Generalitat-mossos d’esquadra per a totes les regions policials i les seves unitats administratives.

c) Confeccionar les bases de les convocatòries, gestionar les sol·licituds i adjudicar el repartiment del fons d’acció social del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

d) Supervisar la gestió de les incidències, amb transcendència econòmica, del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, i en especial en el camp de les cotitzacions a la Seguretat Social, elaborant les resolucions corresponents als processos de reconeixement de drets que se’n derivin.

e) Elaborar les resolucions corresponents als processos de reconeixement de drets previstos a la normativa vigent del personal del cos de mossos d’esquadra.

f) Elaborar estadístiques i informes en matèria de personal en l’àmbit de les seves competències, tenint en compte la perspectiva de gènere.

g) Proposar i fer el seguiment de les despeses de personal relatives a les compensacions per serveis extraordinaris.

h) Gestionar les despeses relatives a les indemnitzacions per raó de servei que generi el personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, i efectuar-ne el seguiment i l’avaluació.

i) Elaborar les circulars i instruccions en matèries objecte de la seva competència corresponents al personal funcionari de la policia de la Generalitat–mossos d’esquadra.

j) Col·laborar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de despeses no fixes en matèria de personal de la Direcció General de la Policia.

k) Elaborar els calendaris i jornades de treball del cos de mossos d’esquadra, i efectuar-ne el seguiment i l’avaluació.

l) En coordinació amb la Direcció de Serveis, efectuar la detecció de les necessitats formatives del personal d’administració i serveis de la Direcció General de la Policia.

m) Preparar els antecedents i elaborar els informes en relació amb les reclamacions i els recursos administratius interposats contra actes dictats en l’àmbit de les competències del Servei.

n) Coordinar les declaracions de les situacions administratives especials de segona activitat del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

o) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

16.2 El Servei de Suport i Planificació de Personal s’estructura en les seccions següents:

a) La Secció de Gestió i Planificació Horària.

b) La Secció de Suport Retributiu i de Seguretat Social.

Article 17

Secció de Gestió i Planificació Horària

Corresponen a la Secció de Gestió i Planificació Horària les funcions següents:

a) Implantar, mecanitzar i explotar els sistemes de gestió horària i de control de presència del personal funcionari del cos de policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

b) Proposar, planificar i gestionar els horaris i calendaris del personal funcionari del cos de mossos d’esquadra, mitjançant els aplicatius informàtics específics del personal funcionari de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

c) Gestionar i controlar la realització dels serveis i hores extraordinàries del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

d) Fer el seguiment de l’absentisme del personal funcionari de la Policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, en col·laboració amb l’equip d’avaluadors mèdics.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 18

Secció de Suport Retributiu i de Seguretat Social

Corresponen a la Secció de Suport Retributiu i de Seguretat Social les funcions següents:

a) Gestionar l’afiliació o l’alta a la Seguretat Social del personal de nova incorporació al cos de mossos d’esquadra i les altes i baixes per incapacitat temporal i/o accidents de treball, i permisos per maternitat i paternitat.

b) Confeccionar els certificats en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social del personal funcionari de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

c) Gestionar les depeses variables que afectin la nòmina del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

d) Gestionar els requeriments de la Tresoreria General de la Seguretat Social i les incidències del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra que comportin una modificació dels codis de cotització del règim general de la Seguretat Social.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 19

Servei de Processos Selectius

Corresponen al Servei de Processos Selectius les funcions següents:

a) Planificar i programar anualment els processos de selecció, promoció interna i provisió del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, amb la col·laboració de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat i de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

b) Proposar les ofertes públiques d’ocupació de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

c) Elaborar les bases de convocatòria dels processos de selecció, promoció interna i provisió del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, així com els processos selectius que se’n derivin de la seva carrera professional.

d) Organitzar i gestionar els processos de selecció, promoció interna i provisió del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i efectuar l’avaluació dels perfils aptitudinals i actitudinals corresponents.

e) Definir i aplicar els mètodes d’avaluació psicològica en processos de selecció, promoció interna i provisió del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, en coordinació amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

f) Elaborar estudis i informes relatius al disseny de proves i processos de selecció, promoció interna i provisió del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

g) Elaborar estadístiques i informes relatius a la selecció, promoció interna i la provisió de llocs de treball del personal de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Disposicions addicionals

Primera

Se suprimeixen els òrgans i les àrees funcionals següents:

Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos

Servei de Règim Interior

Servei d’Avaluació Mèdica

Secció de Gestió Pressupostària

Secció d’Infraestructures

Secció d’Avaluació Psicològica

Secció d’Orientació i Intervenció Psicològica

Àrea de Protocol

Àrea de Comunicació

Àrea de Relacions Laborals

Àrea de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions Policials

Segona

Les funcions i els llocs de treball de la Secció d’Infraestructures, que se suprimeix, s’adscriuen a la Direcció de Serveis del Departament d’Interior.

Tercera

Les funcions i els llocs de treball adscrits a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions Policials, que se suprimeix, s’adscriuen a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Direcció de Serveis del Departament d’Interior en els termes que preveu el Decret de modificació del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior.

Quarta

El Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica de la Subdirecció General de Recursos Humans passa a denominar-se Servei de Planificació i Intervenció Psicològica i s’adscriu a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior.

Cinquena

Les funcions i els llocs de treball adscrits al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció General de la Policia, que se suprimeix, s’adscriuen al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior.

Sisena

Es modifica la denominació dels òrgans fins ara existents, amb les funcions establertes en aquest Decret, en el sentit següent:

a) El Servei d’Organització Administrativa de la Subdirecció General d’Administració i Serveis passa a denominar-se Servei d’Organització Administrativa i Documentació.

b) La Secció de Contractació del Servei de Gestió Econòmica i Logística passa a denominar-se Secció de Gestió Econòmica.

c) La Secció de Parc Mòbil del Servei de Gestió Econòmica i Logística passa a denominar-se Secció de Recursos Materials i Logística.

d) La Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-oest del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord passa a denominar-se Secció de Recursos Humans del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord.

e) La Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-est del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord passa a denominar-se Secció de Recursos Materials del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord.

f) El Gabinet de Processos Selectius de la Subdirecció General de Recursos Humans passa a denominar-se Servei de Processos Selectius.

g) La Secció d’Administració de Seguretat Social del Servei de Suport i Planificació de Personal passa a denominar-se Secció de Suport Retributiu i de Seguretat Social.

Disposicions transitòries

Primera

Les persones que ocupen els llocs de treball o els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin o s’adaptin els llocs de treball corresponents d’acord amb l’estructura regulada.

Segona

Els funcionaris i la resta de personal de la Direcció General de la Policia que resultin afectats per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

Tercera

Els negociats dependents dels serveis, de les seccions i de les àrees bàsiques policials afectats per aquest Decret subsistiran mentre no es dictin les disposicions de desplegament pertinents.

Disposicions derogatòries

Primera

Es deroga el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en tot el que s’oposi al present Decret.

Segona

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s’hi oposin.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza la persona titular del Departament d’Interior per dictar les disposicions que calguin per al desplegament, l’eficàcia i l’execució del que disposa aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de maig de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller d’Interior

(12.145.003)

 

Amunt