Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 30/04/2012

 • Número del document GRI/0836/2012

 • Número de control 12121058

 • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

  CVE CVE-DOGC-A-12121058-2012

Dades del DOGC
 • Número 6125

 • Data 10/05/2012

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 24107

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/836/2012, de 30 d'abril, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de sis llocs de comandament al Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GO/001/12).


Atesa la Resolució GRI/461/2012, de 2 de març (DOGC núm. 6089, de 16.3.2012), de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de sis llocs de comandament al Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GO/001/12);

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions concordants;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigides en la convocatòria, i de conformitat amb l’informe de la secretària general;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

Nomenar les persones que s’esmenten a continuació en els càrrecs corresponents:

senyora Esperança Albà de Marfà directora dels Serveis Territorials de Barcelona;

senyora Núria Gómez Morell directora dels Serveis Territorials de Girona;

senyor Jordi Souto Andrés director dels Serveis Territorials de Lleida;

senyora Rosanna Camps Aragonès directora dels Serveis Territorials de Tarragona;

senyora M. Rosa Peig Compte directora dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre, i

senyor Ramon Buscallà Corominas director dels Serveis Territorials de la Catalunya Central.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició davant la secretària general del Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 d’abril de 2012

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

Maria Àngels Barbarà i Fondevila

Secretària general

(12.121.058)

 

Amunt