Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 31/01/2012

 • Número del document 010/2012

 • Número de control 12025035

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12025035-2012

Dades del DOGC
 • Número 6058

 • Data 02/02/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 4242

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.


D’acord amb la competència compartida que correspon a la Generalitat en allò que respecta a l’accés a l’educació i l’establiment i la regulació dels criteris d’admissió i escolarització de l’alumnat als centres docents, en els termes de l’article 131.3.e) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i en aplicació la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, que regula, amb caràcter bàsic, l’escolarització en centres públics i privats concertats, es va aprovar el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, actualment vigent.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, dóna una nova regulació al sistema educatiu de Catalunya, i el seu article 47.4 fa una habilitació al Govern per tal d’establir els criteris complementaris per resoldre situacions d’empat, que s’ha aplicat en els procediments de preinscripció i matrícula dels cursos, 2010-2011 i 2011-2012, mitjançant l’Acord GOV/5/2010, de 26 de gener, d’aplicació, per al curs 2010-2011, del criteri complementari per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per tal de fer efectiu el principi d’igualtat, i l’Acord GOV/9/2011, de 25 de gener, d’aplicació dels criteris complementaris per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2011-2012.

Aquests criteris complementaris han consistit, d’acord amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i amb el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, en la consideració de la condició de família monoparental, en els mateixos termes que a la condició de família nombrosa i, d’acord amb l’article 25 de la Llei d’educació, a l’efecte de potenciar i valorar la implicació de les famílies amb el centre i afavorir la seva participació en el procés educatiu, en la consideració del fet què l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les germanes escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

Per seguretat jurídica tots els criteris d’admissió d’alumnat als centres s’han de recollir en una única disposició normativa. Actualment, els criteris complementaris a aplicar en situacions de desempat estan recollits, d’una banda, en el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i de l’altra, en l’Acord GOV/9/2011, de 25 de gener, abans esmentat. En conseqüència, és necessària la modificació per tal d’incorporar els criteris complementaris, per resoldre situacions d’empat, que ha aprovat el Govern per als cursos 2010-2011 i 2011-2012, de tenir la condició de família monoparental i que l’alumnat que participa en el procés de preinscripció hagi tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les germanes escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

Aquest Decret s’ha tramitat d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist l’informe del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica el darrer paràgraf de l’article 7, dels criteris d’admissió de l’alumnat, del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, que queda redactat de la manera següent:

“Ordenades les sol·licituds, d’acord amb aquests criteris prioritaris, en cas d’igualtat de puntuació de les sol·licituds, s’han d’aplicar els criteris complementaris de tenir la condició legal de família nombrosa o monoparental, el de l’alumne o alumna que té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia, i el de l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les germanes escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud, i després, en cas d’empat, cal aplicar el procediment establert en l’article 9.2 d’aquest Decret.”

Article 2

Es modifica l’annex, del barem, en l’apartat de criteris complementaris d’admissió d’alumnat, del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, que queda redactat de la manera següent:

“Criteris complementaris d’admissió d’alumnat:

”Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

”Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia: 10 punts.

”Pel fet que l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les germanes escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.”

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de gener de 2012

Artur Más i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.025.035)

 

Amunt