Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 20/01/2012

 • Número del document AAM/0075/2012

 • Número de control 12019097

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  CVE CVE-DOGC-A-12019097-2012

Dades del DOGC
 • Número 6057

 • Data 01/02/2012

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 4105

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ AAM/75/2012, de 20 de gener, per la qual s'adapten diversos nomenaments a la nova estructura del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.


Vist el Decret 336/2011, de 10 de maig de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DOGC núm. 5877, de 12 de maig de 2011);

Vista l’estructura de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat;

Atès que diversos llocs de treball de l’estructura vigent fins ara del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han experimentat canvis en la seva denominació, que les funcions a exercir en els nous llocs estan contingudes essencialment en les dels llocs modificats que impliquen un mateix nivell de competència i capacitat per desenvolupar-les, i que no han variat substancialment les seves característiques ni els requisits de provisió dels llocs;

Vist l’acord de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, de 20 de desembre de 2011, pel qual es modifica la relació de llocs de treball de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat;

Vist que aquests llocs de treball estan ocupats per funcionaris/àries que van superar en el seu moment el procediment de provisió reglamentari que corresponia a cada cas;

Atès el que preveu la disposició addicional 2 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Adaptar el nomenament de les persones funcionàries que figuren a l’annex d’aquesta Resolució als nous llocs que s’hi especifiquen, amb efectes de l’1 de gener de 2012.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Cognoms i nom: María Pery Ventosa.

Denominació del lloc anterior: Servei de Parcs.

Denominació del lloc nou: Servei d’Espais Naturals Protegits.

Cognoms i nom: Jordi Ruiz Olmo.

Denominació del lloc anterior: Servei de Protecció de la Fauna, la Flora i Animals de Companyia.

Denominació del lloc nou: Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals.

Cognoms i nom: Pere Omedes Perez.

Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió de Boscos Públics.

Denominació del lloc nou: Secció de Boscos Públics.

Cognoms i nom: Eduard Parés Español.

Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió Administrativa.

Denominació del lloc nou: Secció de Gestió d’Espais Naturals.

Cognoms i nom: Manel Pomarol Clotet

Denominació del lloc anterior: Secció de Protecció i Foment de la Fauna i de la Flora.

Denominació del lloc nou: Secció de Conservació de la Biodiversitat.

Cognoms i nom: Lluís Balaguer Blasi

Denominació del lloc anterior: Secció d’Espais d’Interès Natural.

Denominació del lloc nou: Secció de Seguiment d’Actuacions en els Espais Naturals.

Cognoms i nom: Jorge Agustín Heras Dolader

Denominació del lloc anterior: Secció d’Aforestació.

Denominació del lloc nou: Secció de Planificació.

(12.019.097)

 

Amunt