Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 10/01/2012

 • Número del document 007/2012

 • Número de control 12009054

 • Organisme emissor Departament de Cultura

  CVE CVE-DOGC-A-12009054-2012

Dades del DOGC
 • Número 6043

 • Data 12/01/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1221

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 7/2012, de 10 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.


L’article 127.1 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura, que comprèn, en tot cas, el foment de la cultura. Així mateix, la Generalitat té competència exclusiva en matèria d’organització de la seva Administració, que inclou les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa, d’acord amb l’article 150 de l’Estatut d’autonomia. En l’exercici d’aquestes competències i mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, s’ha creat l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que té com a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats adscrites.

La Llei esmentada ha estat modificada per la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, la qual n’ha ampliat les funcions. Correspon a l’Oficina no només tramitar i resoldre els procediments de concessió d’ajuts en matèria cultural sinó també aprovar-ne les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts, a proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents per raó de la matèria. La Llei esmentada també ha modificat la regulació de l’Oficina perquè l’Institut Català de les Empreses Culturals, que fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’anomenava Institut Català de les Indústries Culturals, mantingui durant dos anys les funcions d’aprovar bases i convocatòries i gestionar els ajuts. Finalment la Llei 11/2011 disposa que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i la Institució de les Lletres Catalanes tinguin representació en el Consell d’Administració de l’Oficina, així com en les comissions de valoració dels ajuts a la creació artística i a la promoció de les lletres catalanes, respectivament.

La creació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural comporta un canvi substancial en el model de gestió de les polítiques de foment del Departament de Cultura i representa una aposta clara per la modernització i l’excel·lència. Es tracta de maximitzar l’eficàcia de les subvencions, com a eina de suport al desenvolupament de les polítiques culturals, optimitzant els recursos que s’hi destinen i facilitant-ne al màxim la gestió des de l’inici del procediment fins al pagament en uns terminis adequats.

Aquest Decret té un article únic que aprova els Estatuts, que consten a l’annex amb dinou articles; dues disposicions addicionals; dues disposicions transitòries; una disposició derogatòria, i tres de finals. La disposició addicional primera preveu el traspàs de personal del Departament de Cultura i de les entitats dependents a l’Oficina. La disposició final segona estableix un mandat per aprovar un nou decret de reestructuració del Departament de Cultura en el termini de sis mesos per adequar-ne l’organització a la constitució de l’Oficina.

El capítol 1 dels Estatuts regula la naturalesa d’aquesta entitat, l’adscripció al departament competent en cultura, la seu, l’objecte i les funcions de l’Oficina, així com els principis de gestió.

El capítol 2 preveu els òrgans de govern de l’Oficina, que són el Consell d’Administració i l’administrador o administradora. El Consell d’Administració és l’òrgan superior col·legiat de govern de l’Oficina, que aprova les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts i atorga els ajuts, tant els de concurrència pública com els exclosos de concurrència. L’administrador o administradora és l’òrgan de gestió ordinària de l’Oficina, que ha d’executar les directrius i les polítiques acordades pel Consell d’Administració.

El capítol 3 consta d’un únic article relatiu a les comissions de valoració, que han d’informar sobre les sol·licituds d’ajuts. S’ha optat per una regulació homogènia de les comissions, amb un nombre reduït de membres i integrades majoritàriament per persones externes al sector públic de la Generalitat, que han de ser expertes en la matèria objecte de la subvenció. La meitat dels seus membres són proposats pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts o per la Institució de les Lletres Catalanes quan es tracta de valorar sol·licituds d’ajuts a la creació artística o bé a la promoció de les lletres catalanes.

El capítol 4 regula el règim econòmic, patrimonial i de contractació, que és el propi d’una entitat de dret públic subjecta al dret privat.

El capítol 5 es refereix a l’estructura organitzativa i als recursos humans. L’Oficina s’ha d’organitzar per àmbits estructurats en àrees que depenen de l’administrador o administradora. El personal es regeix pel règim laboral, llevat dels supòsits en què s’exerceixen potestats públiques, les quals estan reservades a personal funcionari.

Finalment el capítol 6 regula el règim jurídic, el règim d’impugnació dels actes i el contracte programa, el qual ha d’articular les relacions entre l’Oficina i el departament competent en cultura i que s’ha de sotmetre a l’aprovació del Govern.

L’article 3.2, en relació amb l’article 21, del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, atribueix al Govern l’aprovació dels estatuts d’aquests tipus d’entitats.

Així mateix, la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, preveu que l’Oficina s’ha de constituir en el moment en què es dicti el decret que n’aprovi els estatuts.

Per tot això, de conformitat amb l’article 26.e) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Cultura, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que s’adjunten a l’annex d’aquest Decret.

Disposicions addicionals

Primera

Traspàs de personal del Departament de Cultura i de les entitats dependents

1. El personal funcionari i laboral que ocupi llocs de treball al Departament de Cultura o a les entitats dependents, o tingui suspesa la relació jurídica amb aquests organismes per alguna de les causes establertes per la normativa aplicable, exercint funcions de tramitació d’ajuts, passa a prestar serveis a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, segons les necessitats de personal de l’Oficina i d’acord amb la relació de llocs de treball que s’aprovi.

2. El personal laboral s’incorpora a l’Oficina d’acord amb el que estableix l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.

3. El personal funcionari pot optar per:

a) Ocupar un lloc de treball previst a la plantilla de personal laboral de l’Oficina en el termini de tres mesos a comptar de la seva constitució, i resta en situació d’excedència voluntària per incompatibilitats en el seu cos d’origen, i se li reconeix l’antiguitat.

b) Mantenir la seva condició de personal funcionari a l’Oficina i ocupar-hi un lloc a extingir. Aquest lloc queda extingit quan el funcionari o funcionària passa a ocupar una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc quedi vacant per qualsevol altra causa que no comporti reserva de lloc.

Segona

Subrogació

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural se subroga en la posició jurídica del Departament de Cultura i de les entitats dependents pel que fa als drets i les obligacions que corresponguin en l’àmbit de les funcions que assumeix.

Disposicions transitòries

Primera

Constitució de l’Oficina

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s’ha de constituir en el moment en què entri en vigor aquest Decret. L’Institut Català de les Empreses Culturals manté les funcions d’aprovar les bases i les convocatòries d’ajuts i de gestionar els ajuts durant els primers dos anys des de la constitució de l’Oficina.

Segona

Tramitació dels procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts

Els procediments administratius relatius a ajuts que el Departament de Cultura o les entitats adscrites, llevat de l’Institut Català de les Empreses Culturals, estiguin tramitant en el moment de la constitució de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural passen a ser tramitats per l’Oficina.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen els preceptes del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que atribueixen funcions de tramitació i resolució d’ajuts a òrgans del Departament esmentat, i específicament es deroguen els preceptes següents:

a) L’apartat i) de l’article 12.1, únicament pel que fa a subvencions i ajuts.

b) Els apartats h) i i) de l’article 15.

c) L’apartat h) de l’article 24.3, únicament pel que fa a subvencions i ajuts.

d) L’apartat c) de l’article 43.1, únicament pel que fa a subvencions.

e) L’apartat a), únicament pel que fa a subvencions, i l’apartat f) de l’article 44.

f) L’apartat b) de l’article 61.1.

g) L’apartat e) de l’article 65.

h) L’apartat g) de l’article 70.

i) L’apartat a) de l’article 76.1, únicament pel que fa a subvencions.

2. Així mateix, queden derogades la resta de disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret.

Disposicions finals

Primera

Habilitació

S’autoritza la persona titular del Departament de Cultura perquè prengui les mesures necessàries per a l’entrada en funcionament de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Segona

Adequació de l’estructura del Departament de Cultura

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, el Govern ha d’aprovar un decret de reestructuració del Departament de Cultura que adeqüi la seva organització a la constitució de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Tercera

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de gener de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

Annex

Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa

1. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, de les que regula l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

2. L’Oficina es regeix per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per la Llei que regula l’Estatut de l’empresa pública catalana, per aquests Estatuts i per la resta de la normativa aplicable a les entitats de dret públic que han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat.

Article 2

Adscripció

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s’adscriu al departament competent en matèria de cultura.

Article 3

Seu

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural té la seu a la ciutat de Barcelona, sens perjudici de l’establiment de dependències en els àmbits territorials que determini el Consell d’Administració per tal d’assolir els objectius de l’Oficina d’acord amb el que estableix el contracte programa.

Article 4

Objecte i funcions

1. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural té com a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats adscrites.

2. Les funcions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural són les següents:

a) Aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts en matèria cultural, a proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents per raó de la matèria.

b) Tramitar i resoldre els procediments de concessió d’ajuts en matèria cultural.

3. L’Oficina pot exercir les facultats següents:

a) Aprovar bases reguladores d’ajuts, convocar i concedir ajuts, així com facilitar l’accés a línies especials de crèdit, subjectant-se als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

b) Organitzar activitats o esdeveniments i promoure iniciatives que contribueixin a l’assoliment del seus objectius.

c) Adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, concertar crèdits, establir contractes, executar i explotar obres i serveis, interposar recursos i accions judicials i extrajudicials i, en general, realitzar tots els actes jurídics que siguin convenients per a la consecució dels objectius de l’Oficina.

d) Establir convenis amb entitats públiques i privades.

e) En general, exercir totes les accions que siguin necessàries per a l’exercici de les seves funcions, d’acord amb aquests Estatuts i el contracte programa.

4. El procediment per atorgar ajuts exclosos de concurrència pública s’ha d’iniciar a instància de part i ha de comptar amb un informe justificatiu de la unitat del departament d’adscripció o de l’entitat competent per raó de la matèria, sens perjudici del que disposa la normativa legal d’aplicació.

Article 5

Principis de gestió

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha d’actuar d’acord amb els principis següents:

a) D’eficàcia, d’eficiència i de qualitat.

b) D’autonomia funcional i de sistema integral de gestió per implantar un control de resultats.

c) De plena responsabilitat dels resultats de la seva gestió.

d) D’avaluació de resultats i d’adaptació constant a les necessitats de les persones destinatàries dels seus serveis i activitats.

e) D’informació i atenció al públic mitjançant l’elaboració d’un catàleg de serveis que presenti els programes i les activitats de l’Oficina.

f) De gestió basada en l’ús de les tecnologies més avançades.

Capítol 2

Òrgans de govern

Article 6

Òrgans de govern

El òrgans de govern de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural són el Consell d’Administració i l’administrador o administradora.

Article 7

Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració és l’òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

2. El Consell d’Administració té la composició següent:

a) La presidència, que correspon a la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de cultura i que té la màxima representació institucional de l’Oficina.

b) Les vocalies següents:

1) La persona titular de la Direcció de Serveis, que substitueix la presidència en cas d’absència, vacant o malaltia.

2) Una persona representant de cadascuna de les direccions generals en què s’estructura el departament competent en matèria de cultura, designades per la persona titular del departament esmentat.

3) Una persona representant del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, designada per la persona titular del departament competent en matèria de cultura a proposta del Plenari de l’entitat esmentada.

4) Una persona representant de la Institució de les Lletres Catalanes, designada per la persona titular del departament competent en matèria de cultura a proposta de la Junta de Govern de l’entitat esmentada.

5) Una persona representant de cadascuna de les altres entitats de dret públic adscrites al departament competent en matèria de cultura que intervenen en el procediment de concessió d’ajuts i d’aprovació de les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts, designades per la persona titular del departament competent en matèria de cultura a proposta d’aquestes entitats.

6) Un o una vocal en representació del departament competent en matèria de finances públiques, designat pel seu conseller o consellera.

7) L’administrador o administradora de l’Oficina, amb veu però sense vot.

c) La secretaria, amb veu però sense vot, nomenada per la presidència d’entre personal de l’Oficina o del departament competent en matèria de cultura que sigui llicenciat o graduat en dret.

3. El Consell d’Administració té les funcions següents:

a) Aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts, amb informe previ preceptiu del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en el cas d’ajuts a la creació cultural i de la Institució de les Lletres Catalanes en el cas d’ajuts al foment del fet literari.

b) Atorgar els ajuts, tant els de concurrència pública com els exclosos de concurrència.

c) Aprovar els criteris d’actuació de l’Oficina d’acord amb els objectius previstos al contracte programa i al Pla departamental.

d) Aprovar la proposta de contracte programa.

e) Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, d’inversions i de finançament, d’acord amb el contracte programa.

f) Aprovar l’avantprojecte de pressupost d’explotació i de capital i elevar-lo a la persona titular del departament competent en matèria de cultura.

g) Aprovar els comptes anuals, la liquidació final dels pressupostos de l’exercici i la memòria d’activitats, que s’ha de trametre al departament competent en matèria de cultura.

h) Nomenar l’administrador o administradora i supervisar-ne la gestió.

i) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.

j) Aprovar els preus dels serveis que presti l’Oficina.

k) Aprovar els convenis amb entitats públiques i privades per assolir els objectius de l’Oficina.

l) Proposar al departament competent en matèria de cultura, quan escaigui, les operacions d’endeutament, la prestació d’avals i les operacions de crèdit i de finançament de tresoreria perquè, d’acord amb la normativa vigent, s’elevi al Govern per a la seva aprovació.

m) Exercir tota mena d’accions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels seus drets i interessos.

n) Aprovar el seu reglament de règim intern.

o) Qualssevol altres funcions que no estiguin atribuïdes expressament a l’administrador o administradora.

4. Els convenis mitjançant els quals s’atorguin ajuts exclosos de concurrència pública que aprovi el Consell d’Administració s’han de subscriure amb la persona representant de l’Oficina i amb la persona titular del departament competent en matèria de cultura.

5. El Consell d’Administració pot crear comissions per a l’estudi i proposta sobre els afers que determini, així com per a l’exercici de les funcions que, si s’escau, els delegui. L’acord de creació d’aquestes comissions n’ha de determinar la composició, les funcions i el règim de funcionament. La presidència de les comissions ha de ser exercida per la presidència del Consell d’Administració i, com a mínim, n’han de formar part les vocalies del Consell d’Administració que representin direccions generals o entitats amb competències relacionades amb l’objecte de cada comissió, i l’administrador o administradora. També pot haver-hi representació d’institucions i entitats, així com persones físiques o jurídiques externes al sector públic de la Generalitat.

Article 8

Règim de sessions del Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració es reuneix amb caràcter ordinari un mínim de sis vegades l’any i, amb caràcter extraordinari, tantes vegades com sigui necessari.

2. El Consell d’Administració és convocat per la presidència, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin un nombre mínim de tres membres.

3. En tot allò que no preveuen aquests Estatuts, s’aplica supletòriament la normativa sobre el funcionament dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Article 9

L’administrador o administradora

1. L’administrador o administradora és nomenat pel Consell d’Administració i és l’òrgan de direcció de l’administració de l’Oficina.

2. Corresponen a l’administrador o administradora les funcions següents:

a) Tenir la representació legal de l’Oficina en les actuacions pròpies de la seva administració, sens perjudici de la màxima representació institucional que correspon a la presidència del Consell d’Administració.

b) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l’Oficina.

c) Exercir la direcció del personal; subscriure i acordar l’extinció dels contractes del personal laboral.

d) Executar les directrius i les polítiques decidides pel Consell d’Administració.

e) Ser el màxim responsable de la tresoreria de l’Oficina.

f) Elaborar les propostes de resolució dels procediments de concessió d’ajuts i elevar-les al Consell d’Administració.

g) Vetllar per la millora i la qualitat dels procediments i mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques.

h) Dur a terme les contractacions necessàries per al funcionament de l’Oficina, sens perjudici de sotmetre els contractes a autorització prèvia del Consell d’Administració en els supòsits que, si s’escau, aquest òrgan determini.

i) Exercir tota mena d’accions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels seus drets i interessos, en cas d’urgència, i donar-ne compte al Consell d’Administració.

j) Coordinar l’elaboració dels documents que hagi d’examinar o aprovar el Consell d’Administració, especialment el pressupost i el programa d’actuació.

k) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l’administració de l’Oficina i les altres que li puguin ser delegades pel Consell d’Administració.

Capítol 3

Comissions de valoració

Article 10

Comissions de valoració

1. Correspon a les comissions de valoració informar sobre les sol·licituds d’ajuts de procediments de concurrència competitiva, d’acord amb els criteris de valoració que preveuen les bases reguladores.

2. Les comissions de valoració tenen la composició següent:

a) Una persona tècnica del departament competent en matèria de cultura o de les entitats adscrites, especialista en la matèria objecte de la subvenció, que presideix i coordina les reunions.

b) Dues persones externes al sector públic de la Generalitat, expertes en la matèria objecte de la subvenció.

Una d’aquestes dues persones, en el cas dels ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística, l’ha de proposar el Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i en el cas d’ajuts a la promoció de les lletres catalanes, l’ha de proposar la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes.

c) Una altra persona externa al sector públic de la Generalitat, experta en la matèria objecte de la subvenció, només en el cas dels ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística, a proposta del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i en el cas dels ajuts a la promoció de les lletres catalanes, a proposta de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes.

d) Una persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb veu i sense vot, que n’exerceix la secretaria.

3. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de cultura nomenar les persones membres de les comissions de valoració.

4. Les resolucions de les convocatòries de subvenció que gestiona l’Oficina s’han de fonamentar, ordinàriament, en els informes de les comissions de valoració. Quan el Consell d’Administració no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

5. A aquestes comissions se’ls aplica la normativa sobre el funcionament dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Capítol 4

Règim econòmic, patrimonial i de contractació

Article 11

Règim econòmic i financer

1. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural gaudeix de plena autonomia financera.

2. Els recursos econòmics de l’Oficina són constituïts per:

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat.

b) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus serveis, les rendes, els fruits, els interessos i els productes del seu patrimoni.

c) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra aportació que li concedeixin persones o entitats públiques i privades.

d) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

3. El pressupost de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural és anual i únic, i s’ha de subjectar al règim pressupostari que determina la normativa de finances públiques i de l’empresa pública.

4. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural gaudeix de les exempcions i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

Article 12

Control financer

1. El control financer de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural es fa mitjançant el procediment d’auditoria que estableixen l’article 16 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i l’article 71 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

2. El Consell d’Administració pot crear un òrgan de control economicofinancer d’acord amb el que estableix el Decret 325/1996, d’1 d’octubre, sobre el funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya. En el cas que no es creï l’òrgan esmentat, el Consell d’Administració pot acordar que, a més de les auditories fetes sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat, es duguin a terme auditories externes anuals.

Article 13

Patrimoni

1. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per complir les seves funcions, disposa dels béns i els drets que li adscrigui l’Administració de la Generalitat, i és titular del patrimoni propi integrat pels béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol.

2. El règim patrimonial de l’Oficina es regeix per la normativa aplicable a les entitats de dret públic subjectes al dret privat.

Article 14

Contractació

1. La contractació de l’Oficina ha de garantir els principis de publicitat i de lliure concurrència i es regeix per la legislació aplicable a la contractació de les entitats de la seva naturalesa.

2. L’òrgan de contractació és l’administrador o administradora, sens perjudici de sotmetre els contractes a autorització prèvia del Consell d’Administració en els supòsits que, si s’escau, aquest òrgan determini.

3. L’administrador o administradora nomena les persones membres de les meses de contractació i n’exerceix presidència. Les meses han de tenir un mínim de tres vocalies i una secretaria. Entre les vocalies hi ha d’haver:

a) Una persona de l’assessoria jurídica del departament competent en matèria de cultura.

b) Una persona en representació de l’òrgan a què fa referència l’article 12.2 o l’òrgan al qual correspongui exercir les funcions de control financer de l’Oficina.

Capítol 5

Estructura organitzativa i recursos humans

Article 15

Estructura organitzativa

1. L’estructura organitzativa de l’Oficina s’ha de fonamentar en els principis de flexibilitat, polivalència i adaptació permanent de l’organització als requeriments que generi l’activitat. S’ha d’orientar permanentment cap al servei a les diferents persones usuàries, així com a l’obtenció d’un ús eficient dels recursos emprats.

2. Per poder donar compliment a aquests principis, l’Oficina s’ha d’organitzar per àmbits estructurats en àrees que depenen de l’administrador o administradora.

3. El desplegament d’aquestes àrees i l’organització dels equips funcionals i dels grups de treball s’han d’establir en el reglament de règim intern, a proposta de l’administrador o administradora, sens perjudici de les atribucions que corresponen al Govern, i es concreten en funció dels objectius fixats al contracte programa i al programa d’actuació.

Article 16

Règim de personal

1. El personal de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural es regeix pel dret laboral, llevat dels casos en què, per exercir potestats públiques, calgui una vinculació funcionarial.

2. La relació de llocs de treball ha d’incloure els llocs de personal laboral i funcionari.

Capítol 6

Règim jurídic

Article 17

Règim jurídic

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha d’ajustar la seva activitat al dret privat, si bé se sotmet al dret públic en els àmbits següents:

a) Les relacions amb el departament al qual resta adscrita.

b) La formació de voluntat del seus òrgans col·legiats.

c) Els acords, els pactes i els convenis subscrits amb entitats públiques per a l’execució de programes de beques i subvencions.

d) La tramitació i aprovació de les bases reguladores i convocatòries d’ajuts.

e) La tramitació i resolució dels procediments d’atorgament, modificació i revocació d’ajuts.

f) El règim d’impugnació dels actes, en els termes que preveu l’article 18.

g) Qualsevol acte que impliqui l’exercici de potestats públiques.

h) L’exercici de totes les actuacions que la legislació vigent estableix que s’han de sotmetre al dret públic.

Article 18

Règim d’impugnació dels actes

1. Els actes dictats pels òrgans de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural en l’exercici de les seves potestats administratives tenen la consideració d’actes administratius.

2. Els actes administratius dictats pels òrgans de l’Oficina poden ser objecte de recurs d’alçada davant el conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, tret d’aquells supòsits en què la normativa estableix que l’acte exhaureix la via administrativa o que s’hi pot interposar un recurs especial.

3. Les reclamacions prèvies a les vies jurisdiccionals civil i laboral s’han d’adreçar a l’administrador o administradora, a qui correspon resoldre-les.

Article 19

Contracte programa

1. Les relacions de l’Oficina amb el departament competent en matèria de cultura s’articulen mitjançant un contracte programa que ha d’aprovar el Govern.

2. El contracte programa ha d’incloure, com a mínim:

a) Els objectius estratègics a assolir.

b) Els programes que ha d’executar l’Oficina.

c) El pla economicofinancer i el pla de personal. S’ha de vincular part del finançament de l’Oficina als resultats obtinguts.

d) Els resultats esperats i la metodologia d’execució dels programes.

e) Els indicadors d’eficàcia, d’eficiència i de qualitat en el compliment dels seus objectius.

f) Els recursos disponibles destinats al finançament de les actuacions i de les inversions, tot detallant les aportacions de la Generalitat, així com, si s’escau, altres fonts de finançament.

g) El sistema d’intercanvi d’informació, respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

h) Els instruments de seguiment i control dels resultats de l’execució de les actuacions programades.

i) Qualsevol altre aspecte que sigui necessari per al compliment dels seus objectius.

3. El contracte programa ha de tenir una vigència quadriennal. El control de resultats de gestió de l’Oficina s’ha d’efectuar amb caràcter anual a través d’una comissió de seguiment, el funcionament de la qual es regula en el reglament de règim intern.

4. El departament competent en matèria de cultura ha de tenir accés permanent als sistemes d’informació de l’Oficina, tot respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

(12.009.054)

 

Amunt