Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 13/12/2011

  • Número del document 415/2011

  • Número de control 11343030

  • Organisme emissor Departament d'Interior

Dades del DOGC
  • Número 6025

  • Data 15/12/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 62741

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 415/2011, de 13 de desembre, d'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia.


Mitjançant el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial, la denominació i el nombre total dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat.

El Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior, va adaptar l'estructura departamental al nou marc competencial i va determinar les competències bàsiques que conformen el Departament. Amb la seva aprovació, es va donar compliment a una primera fase del procés reorganitzatiu necessari per assolir els objectius d'eficàcia i eficiència pel que fa als serveis que es presten des del Departament d'Interior.

Tanmateix, en una segona fase s'ha de completar aquest procés amb la reordenació de les unitats directives a les quals correspon la direcció i gestió dels cossos operatius en matèria d'emergències i seguretat, el cos de bombers de la Generalitat i el cos de mossos d'esquadra.

La Direcció General de la Policia, unitat directiva del Departament d'Interior que té adscrit el cos de mossos d'esquadra, i que assumeix les funcions del departament en matèria de protecció i seguretat ciutadana, ha fet un esforç per atendre els criteris d'austeritat i d'eficiència que han de regir les polítiques públiques, i desplega la seva nova estructura orgànica i funcional tenint en compte el caràcter finalista de les funcions de seguretat i el fet que els últims destinataris de l'activitat policial són els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

L'etapa de consolidació del cos de mossos d'esquadra i del sistema de policia de Catalunya, una vegada finalitzat el desplegament a tot el territori, exigeix una estructura organitzativa de la funció policial, moderna, de qualitat i adient a les competències atorgades per l'Estatut d'autonomia de Catalunya com a policia integral, per tal que esdevingui un referent en el sistema de seguretat pública, capaç d'adaptar-se als importants canvis que en els darrers anys ha viscut el nostre país, tant de tipus demogràfic, social, econòmic i tecnològic que incideixen de manera quantitativa i qualitativa en la seguretat.

Per aquest motiu, és necessari modificar l'estructura policial actual i adaptar-la a la nova situació que viu el país, deixant per un moment posterior l'adaptació dels serveis administratius que donen suport a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. A aquest efecte, es considera del tot convenient la seva aprovació i vigència al més aviat possible.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

A proposta de la persona titular del Departament d'Interior i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Direcció General de la Policia

1.1 Corresponen a la persona titular de la Direcció General de la Policia exercir el comandament, direcció i inspecció del cos de mossos d'esquadra, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors, assegurar la convivència pacifica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya, així com vetllar per garantir la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i la seguretat ciutadana.

1.2 Corresponen a la Direcció General de la Policia les funcions següents:

a) Exercir el comandament de les unitats policials i administratives que en depenen.

b) Elaborar i formular propostes sobre l'organització general del cos de mossos d'esquadra i la determinació de les necessitats del personal en les diverses escales, categories i especialitats.

c) Elaborar i dictar circulars i instruccions per dirigir l'activitat del cos de mossos d'esquadra i dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat policial.

d) Aplicar i supervisar el compliment del règim estatutari del cos de mossos d'esquadra.

e) Elaborar i remetre a la Secretaria General les convocatòries d'accés i provisió, les propostes de modificació de la relació de llocs de treball i les ofertes d'ocupació del cos de mossos d'esquadra.

f) Executar el pressupost assignat al seu centre directiu, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a la Secretaria General del Departament.

g) Proposar a la Secretaria General el pla director de sistemes d'informació i telecomunicacions de l'àmbit del servei policial, el qual s'ha d'integrar en el Pla director de TIC del Departament.

h) Dirigir l'elaboració dels estudis i informes necessaris per a l'exercici de les competències pròpies en el camp de la seguretat ciutadana.

i) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació i la resta de normativa vigent en matèria de seguretat pública i policia.

1.3 La policia de la Generalitat-mossos d'esquadra exerceix les funcions que li atribueix l'article 12 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, mitjançant l'estructura organitzativa prevista a l'article 2 d'aquest Decret.

1.4 La Direcció General de la Policia, pel que fa a la funció policial, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Prefectura de Policia.

b) El Gabinet del Director.

c) El Servei d'Assessorament Jurídic.

d) La Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació.

e) La Divisió d'Avaluació de Serveis.

f) La Divisió d'Afers Interns.

Article 2

Estructura organitzativa del cos de policia de la Generalitat-mossos d'esquadra

2.1 Per a l'exercici de les funcions previstes a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, el cos de policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, s'estructura en els nivells organitzatius descendents següents: prefectura de la policia, comissaria superior de coordinació, comissaria general, regió policial, divisió, àrea, unitat i grup.

2.2 La Prefectura de la Policia, encapçalada pel comissari en cap, exerceix la direcció estratègica i el comandament operatiu del cos de mossos d'esquadra, llevat d'aquelles unitats policials que depenguin directament de la Direcció General de la Policia.

2.3 Les comissaries superiors de coordinació són òrgans adscrits a la Prefectura de la Policia i integren les comissaries generals, les divisions i/o regions policials, a les quals correspon el comandament i coordinació operatiu de les unitats centrals i territorials.

2.4 La comissaria general és un òrgan central que, de manera ordinària, s'adscriu a la Comissaria Superior de Coordinació Central.

2.5 La regió és un òrgan territorial, amb rang de comissaria general, que s'adscriu a la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, i li correspon la direcció operativa d'àmbits concrets de l'activitat policial.

2.6 La divisió és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una comissaria general. La naturalesa organitzativa de la divisió és d'òrgan central, tot i que podrà estar territorialment desconcentrada.

2.7 L'àrea és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una divisió o regió policial, a la qual correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat de la policia. S'estableixen els següents tipus d'àrees:

a) Àrees centrals i àrees territorials, com a desenvolupament de les divisions.

b) Àrees regionals i àrees bàsiques policials (ABP), com a desenvolupament de les regions policials.

2.8 La unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea, a la qual correspon la direcció operativa de la policia. S'estableixen els tipus d'unitats següents:

a) Unitats centrals i unitats territorials, com a desenvolupament de les àrees centrals i territorials.

b) Unitats regionals, com a desenvolupament de les àrees regionals.

c) Unitats de les àrees bàsiques policials en l'àmbit de la seguretat ciutadana i de la investigació.

2.9 El grup és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una unitat, les funcions del qual són, amb caràcter general, les relatives a la supervisió i execució directa de les tasques policials.

2.10 Corresponen a l'Oficina de Suport de Comissaria Superior de Coordinació Territorial, amb rang d'àrea, les funcions següents:

a) Donar suport tècnic i assessorament al comandament de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, en relació amb la presa de decisions i l'exercici de les responsabilitats directives.

b) Participar en la gestió de recursos humans i materials des del vessant operatiu, quan es faci per al conjunt de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.

c) Assumir la interlocució ordinària amb els serveis administratius per aquelles qüestions que afectin el conjunt de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.

d) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

2.11 Corresponen a l'Oficina de Suport de Comissaria General, amb rang d'àrea, les funcions següents:

a) Donar suport tècnic i assessorament al comandament de la Comissaria General i a les divisions que en formen part, en relació amb la presa de decisions i l'exercici de les responsabilitats directives.

b) Participar en la gestió de recursos humans i materials des del vessant operatiu, quan es faci per al conjunt de la Comissaria General.

c) Assumir la interlocució ordinària amb els serveis administratius per aquelles qüestions que afectin el conjunt de la Comissaria General.

d) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

2.12 Corresponen a l'Oficina de Suport de Regió Policial, amb rang d'unitat, les funcions següents:

a) Donar suport tècnic i assessorament al comandament de la Regió Policial en relació amb la presa de decisions i l'exercici de les responsabilitats directives.

b) Participar en la gestió de recursos humans i materials des del vessant operatiu quan es faci per al conjunt de la Regió Policial.

c) Assumir la interlocució ordinària amb els serveis administratius per aquelles qüestions que afectin el conjunt de la Regió Policial.

d) Coordinar-se amb les unitats policials de la Regió Policial en les matèries pròpies d'aquesta Oficina de Suport.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

2.13 El territori de Catalunya s'articula, a l'efecte de la implantació del cos de mossos d'esquadra, en les regions policials següents: Girona, Ponent, Pirineu Occidental, Central, Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Metropolitana Barcelona.

Article 3

El Gabinet del Director

3.1 Corresponen al Gabinet del Director les funcions següents:

a) Donar suport a la persona titular de la Direcció General de la Policia i als màxims comandaments del cos de mossos d'esquadra en l'exercici de les relacions protocol·làries que s'hagin de mantenir amb les institucions del sistema de seguretat, així com en la preparació d'intervencions públiques, reunions o altres activitats derivades de la seva responsabilitat.

b) Vetllar per la correcta execució dels actes en què participi el cos de policia de la Generalitat-mossos d'esquadra a través dels seus representants.

c) Gestionar els serveis de gala i honors del cos de mossos d'esquadra.

d) Elaborar estudis, documents, informes o d'altres demandes específiques derivades del suport a la funció directiva a la Direcció General de la Policia i a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

e) Definir les polítiques de comunicació de la Direcció General de la Policia, en col·laboració amb l'Oficina de Comunicació del Departament.

f) Elaborar notes de premsa i comunicats en relació amb l'activitat del cos de policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, així com estudis i informes pel que fa a la seva imatge en els mitjans de comunicació.

g) Gestionar, coordinar i supervisar els continguts que es difonen a través de la intranet, la web del cos de mossos d'esquadra i, col·laborar amb altres unitats en les publicacions de difusió i d'informació interna de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 4

Servei d'Assessorament Jurídic

Al Servei d'Assessorament Jurídic li corresponen, en l'àmbit competencial de la Direcció General de la Policia, les funcions següents, que s'han d'exercir amb subjecció a les directrius jurídiques de l'advocat o advocada en cap de l'Assessoria Jurídica del Departament:

a) Assessorar jurídicament els òrgans de la Direcció General i realitzar estudis i informes jurídics.

b) Col·laborar amb l'Assessoria Jurídica del Departament en l'elaboració d'avantprojectes de llei i projectes de disposicions de caràcter general, com també revisar les propostes de disposicions normatives que efectuïn la resta d'unitats orgàniques de la Direcció General.

c) Portar a terme l'assistència i el seguiment de totes les diligències judicials en què intervinguin membres de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra per causes derivades del servei, en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica del Departament i el Gabinet Jurídic.

d) Col·laborar amb l'Assessoria Jurídica del Departament i el Gabinet Jurídic en els recursos contenciosos administratius, recursos d'inconstitucionalitat i qüestions de competència.

e) Examinar jurídicament les propostes de convenis i contractes.

f) Revisar jurídicament la proposta de resolució dels expedients disciplinaris incoats a membres de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i tramitar-los a l'Assessoria Jurídica del Departament.

g) Instruir i coordinar la tramitació dels recursos administratius; les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral; les reclamacions de responsabilitat patrimonial i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius sobre les matèries que siguin competència de la Direcció General i elaborar la corresponent proposta de resolució.

h) Recopilar les disposicions normatives, la jurisprudència i la doctrina científica relacionades amb matèries pròpies de la Direcció General i donar-li la difusió oportuna.

i) Informar i col·laborar amb les altres unitats del departament que correspongui en el tractament de les qüestions que afectin la Direcció General en què intervinguin la Comissió Jurídica Assessora, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble i el Parlament de Catalunya.

j) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 5

Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació

5.1 Sota la dependència i l'autoritat de la persona titular de la Direcció General de la Policia, corresponen a la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació les funcions següents:

a) Fomentar el diàleg i la cooperació amb les altres instàncies del model de seguretat, en especial les lligades amb l'Administració de justícia.

b) Elaborar reflexions i recomanacions sobre aquells aspectes legislatius i administratius que convindria millorar per tal d'augmentar la garantia de seguretat.

c) Participar en la determinació dels supòsits en què s'ha d'atorgar defensa jurídica per a les accions derivades d'actuacions operatives, així com les que pertoquin davant acusacions als membres del cos de mossos d'esquadra.

d) Impulsar la mediació i la resolució alternativa de conflictes per tal d'afavorir solucions satisfactòries des del punt de vista del resultat final i dels mitjans per a assolir-lo.

e) Facilitar la consecució d'acords socials adreçats a la coresponsabilització en matèria de seguretat a partir de la identificació d'interlocutors socials vàlids per aquesta finalitat, afavorint un enfocament preventiu.

f) Dur a terme la gestió i el tractament de les queixes i peticions dels ciutadans, preguntes parlamentàries, consultes del Síndic de Greuges o altres requeriments similars.

g) Preparar i fer el seguiment dels acords o protocols operatius amb altres organismes, institucions o administracions.

h) Proposar iniciatives que permetin avançar en processos d'intercanvi i en projectes de cooperació internacional i dur a terme el seu seguiment i avaluació.

i) Gestionar i controlar les relacions institucionals de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra amb altres organismes, tant de caire públic com privat.

j) Definir línies d'actuació que permetin a la direcció general enfortir les relacions per a la cooperació internacional, afavorir la participació en els instruments i mecanismes supranacionals de lluita contra la delinqüència i proposar programes que millorin la internacionalització de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

k) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

5.2 De la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació en depenen els òrgans següents:

a) Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana.

b) Àrea de Cooperació Internacional.

c) Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa.

d) Oficina de Suport.

5.3 La Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació serà assistida pel Servei d'Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia.

Article 6

Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana

Corresponen a l'Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana les funcions següents:

a) Impulsar les relacions amb organismes i entitats per millorar el desenvolupament de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i per aconseguir de manera més eficient les seus objectius.

b) Dirigir les unitats funcionals que es determinin per facilitar el treball dels diferents operadors jurídics en les seus dels edificis judicials de Catalunya que tinguin relació amb el personal de la Direcció General de la Policia.

c) Participar en les jornades, congressos i altres esdeveniments que determinin els titulars del Departament, orientats a donar una bona imatge de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i a aportar la posició del cos en aquells àmbits que se li ordeni.

d) Mantenir les relacions de cooperació amb les entitats i institucions que es determinin.

e) Participar en les comissions i grups de treball en l'àmbit de l'Administració de justícia.

f) Transmetre i recollir les necessitats de la ciutadania a través dels mitjans telemàtics i les xarxes socials.

g) Atendre les queixes, suggeriments i agraïments de la ciutadania en relació amb les actuacions en què intervinguin els membres de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 7

Àrea de Cooperació Internacional

Corresponen a l'Àrea de Cooperació Internacional les funcions següents:

a) Dur a terme la interlocució i representació corporativa en l'àmbit de la cooperació internacional.

b) Atendre el personal del cos diplomàtic acreditat a Espanya, especialment aquell que tingui la seva seu a Catalunya.

c) Fomentar i impulsar les relacions internacionals policials en aquells àmbits competencials que pertoquin a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

d) Participar i representar corporativament a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en aquells debats, congressos, jornades i esdeveniments similars que en l'àmbit internacional determini la Direcció General.

e) Participar en els mecanismes a través dels quals els policies intercanvien coneixements i relacions de caire general no relacionades directament amb cap cas concret.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 8

Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa

Corresponen a l'Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa les funcions següents:

a) Prevenir els conflictes socials i promoure la seguretat ciutadana a través de la gestió positiva del conflicte, intervenint en el diagnòstic de les causes i l'origen del conflicte.

b) Promoure el civisme i la convivència en aquelles situacions d'especial rellevància social que determini la Direcció General.

c) Resoldre les problemàtiques de les parts mitjançant la mediació, restablint vincles i millorant la convivència ciutadana, amb la finalitat d'evitar els desordres públics.

d) Identificar, proposar i impulsar actuacions en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa i de manera especial en l'àmbit deontològic, en el de la utilització correcta dels recursos humans i materials i en el de la preservació mediambiental.

e) Dissenyar estratègies de relació amb altres institucions públiques i privades en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa, així com fomentar la implicació del personal de la Direcció General de la Policia en bones pràctiques i la relació amb la ciutadania.

f) Coadjuvar a través de la responsabilitat social corporativa a la construcció de marca, la bona reputació i el prestigi de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

g) Dissenyar i aplicar programes d'actuació en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa que incrementin i reforcin els valors de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 9

Oficina de Suport

Corresponen a l'Oficina de Suport de la Comissaria General, amb rang d'Àrea, les funcions previstes a l'article 2.11 d'aquest Decret.

Article 10

Divisió d'Avaluació de Serveis

10.1 Corresponen a la Divisió d'Avaluació de Serveis les funcions següents:

a) Efectuar la inspecció dels diferents serveis policials, la qual es podrà dur a terme per pròpia iniciativa, a petició del servei corresponent, de l'òrgan superior jeràrquic, o en desenvolupament de les instruccions dictades per la Direcció General de la Policia, mitjançant l'elaboració de plans d'auditories, i supervisar-ne les millores que se'n derivin.

b) Avaluar els serveis i el personal, sens perjudici de les obligacions i responsabilitats que els propis comandaments tenen sobre el personal a les seves ordres, amb la finalitat de detectar, entre d'altres, possibles disfuncionalitats organitzatives, mancances de formació o deficiències estructurals.

c) Fixar els criteris i directrius per a l'avaluació dels serveis policials, a aplicar per la resta d'unitats de la Direcció General de la Policia.

d) Recollir i supervisar l'avaluació efectuada per les diferents unitats de la Direcció General de la Policia.

e) Col·laborar en l'avaluació del rendiment de les unitats i serveis públics, analitzar riscos i debilitats i proposar mesures d'actuació.

f) Promoure i participar en el disseny de noves eines d'avaluació i d'indicadors de l'activitat policial.

g) Proposar als òrgans corresponents l'adopció dels mètodes i circuits de treball que suposin una millora en el funcionament dels diferents serveis.

h) Proposar la definició, disseny, implantació, avaluació i millora dels sistemes de direcció i els programes de qualitat a aplicar a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

i) Donar suport a l'establiment i reformulació dels objectius generals del cos de mossos d'esquadra i a l'avaluació dels resultats.

j) Validar els procediments normalitzats de treball de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

k) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

10.2 La Divisió d'Avaluació del Servei s'estructura en:

a) L'Àrea d'Inspecció.

b) L'Àrea d'Avaluació.

c) L'Àrea d'Organització.

Article 11

Àrea d'Inspecció

Les funcions de l'Àrea d'Inspecció estan dirigides a elaborar plans d'auditoria per dur a terme la inspecció dels serveis policials, amb l'objectiu de millorar-ne el seu funcionament.

Article 12

Àrea d'Avaluació

Les funcions de l'Àrea d'Avaluació estan dirigides a donar suport a la Divisió proporcionant eines i mètodes per a l'avaluació de resultats i la presa de decisions.

Article 13

Àrea d'Organització

Les funcions de l'Àrea d'Organització estan dirigides a identificar els processos crítics per a l'organització policial, normalitzar els procediments operatius relacionats amb l'activitat policial i valorar-ne els resultats.

Article 14

Divisió d'Afers Interns

14.1 Corresponen a la Divisió d'Afers Interns les funcions següents:

a) Donar suport a la Prefectura de Policia i a les comissaries superiors i generals en matèria disciplinària.

b) Supervisar la investigació d'aquelles activitats presumptament il·lícites o contràries a l'ètica professional que puguin comportar sancions disciplinàries, exercides per personal funcionari de policia i en pràctiques de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, llevat de les faltes disciplinàries docents.

c) Supervisar la instrucció dels expedients disciplinaris.

d) Realitzar les informacions reservades i les investigacions necessàries per esbrinar els fets succeïts i determinar les persones presumptes responsables.

e) Retirar l'arma i la credencial, tant per mesura cautelar com per sanció disciplinària, del personal funcionari expedientat o determinar el comandament competent per fer-ho, en execució de la resolució dictada per l'òrgan competent.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

14.2 Tots els òrgans de la Direcció General de la Policia i, per tant, inclosos els propis de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, tenen l'obligació de facilitar a la Divisió d'Afers Interns els antecedents, els informes i els mitjans personals i materials que siguin necessaris per desenvolupar eficaçment les seves actuacions.

14.3 El personal funcionari que integra la Divisió d'Afers Interns pot accedir a tots els serveis de la Direcció General de la Policia i, per tant, inclosos els de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, als seus arxius i magatzems, d'acord amb la normativa vigent, llevat d'aquells que per les seves especials característiques requereixin ordre expressa de la persona titular de la Direcció General de la Policia.

14.4 De la Divisió d'Afers Interns en depenen:

a) L'Àrea Disciplinària.

b) L'Àrea d'Investigació Interna.

Article 15

Àrea Disciplinària

Corresponen a l'Àrea Disciplinària, amb el suport dels òrgans de personal de la Direcció General de la Policia, la instrucció dels expedients disciplinaris incoats al personal funcionari de policia i en pràctiques de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, com també la realització de les informacions reservades que es determinin.

Sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, la persona titular de la Direcció General de la Policia pot nomenar altre personal funcionari del departament competent en matèria de seguretat com a instructors i instructores, d'acord amb el que preveu l'article 29 del Decret 183/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament de règim disciplinari de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Article 16

Àrea d'Investigació Interna

Corresponen a l'Àrea d'Investigació Interna la investigació d'aquelles activitats presumptament il·lícites exercides per personal funcionari de policia o en pràctiques de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, que puguin ser constitutives d'infracció penal o contràries a l'ètica professional quan comportin sanció disciplinària, com també la realització de les informacions reservades que es determinin.

Article 17

Prefectura de Policia

17.1 Sota la dependència i l'autoritat de la persona titular de la Direcció General de la Policia, correspon a la Prefectura de la Policia, encapçalada pel comissari en cap, exercir la direcció estratègica i el comandament operatiu del cos de mossos d'esquadra, llevat d'aquells òrgans de l'estructura policial que depenguin directament de la Direcció General de la Policia. També li correspon la interlocució i representació del cos de mossos d'esquadra tant en actes públics com privats, així com les relacions policials externes de caràcter institucional.

17.2 De la Prefectura de Policia en depenen els òrgans següents:

a) La Comissaria Superior de Coordinació Central.

b) La Comissaria Superior de Coordinació Territorial.

c) La Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat.

d) La Sala Central de Comandament.

Article 18

Comissaria Superior de Coordinació Central

18.1 Corresponen a la Comissaria Superior de Coordinació Central les funcions següents:

a) Donar suport a la Prefectura de Policia en totes aquelles responsabilitats de caràcter directiu i assumir la interlocució i representació quan així es determini.

b) La direcció operativa, la coordinació i supervisió de les comissaries generals.

c) Impulsar el treball de les comissaries generals en coordinació amb les unitats territorials.

d) Comandar la inspecció i la investigació criminal en els casos que es determinin.

e) Determinar el comandament policial que ha de dirigir un operatiu que requereixi de l'actuació conjunta de serveis centrals i territorials.

f) Garantir que els dispositius de seguretat siguin òptims mitjançant les unitats que gestionen informació i generen coneixement sobre la seguretat.

g) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

18.2 De la Comissaria Superior de Coordinació Central en depenen els òrgans següents:

a) La Comissaria General d'Investigació Criminal.

b) La Comissaria General de Recursos Operatius.

c) La Comissaria General de Mobilitat.

d) La Comissaria General d'Informació.

Article 19

Comissaria General d'Investigació Criminal

19.1 Corresponen a la Comissaria General d'Investigació Criminal, sens perjudici de les expressament assignades a altres unitats de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, en l'àmbit de la investigació criminal, les funcions següents:

a) Realitzar la recollida, el tractament i l'anàlisi de la informació necessària per a la persecució de l'activitat criminal a Catalunya.

b) Dur a terme la investigació i persecució de les activitats criminals, en els àmbits de la delinqüència ordinària, especialitzada i organitzada.

c) Efectuar la interlocució, per a afers de caràcter operatiu, amb altres policies o organismes tant de caràcter estatal com internacional en matèria d'investigació criminal.

d) Tenir cura de les relacions de caire operatiu amb l'Audiència Nacional i altres organismes judicials i fiscals centrals.

e) Investigar els delictes que, tot i estar ordinàriament assignats a altres unitats de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, per via jeràrquica o des de la pròpia Comissaria General d'Investigació Criminal, es valori que poden tenir una especial rellevància.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

19.2 La Comissaria General d'Investigació Criminal s'estructura en els òrgans següents:

a) La Divisió d'Investigació Criminal.

b) La Divisió de Policia Científica.

c) L'Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat.

d) L'Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu.

e) L'Oficina de Suport.

Article 20

Divisió d'Investigació Criminal

20.1 Correspon a la Divisió d'Investigació Criminal, en el marc de responsabilitats de la Comissaria General d'Investigació Criminal, la funció d'investigació en els àmbits de la delinqüència ordinària, especialitzada i organitzada.

20.2 De la Divisió d'Investigació Criminal en depenen:

a) L'Àrea Central d'Investigació-Persones.

b) L'Àrea Central d'Investigació-Patrimoni.

c) L'Àrea Central de Crim Organitzat.

d) L'Àrea Central de Delictes Econòmics.

e) Les àrees d'investigació criminal.

Article 21

Àrea Central d'Investigació-Persones

Correspon a l'Àrea Central d'Investigació-Persones la investigació dels delictes que afecten la vida o salut de les persones i aquelles activitats delictives realitzades per grups juvenils organitzats.

Article 22

Àrea Central d'Investigació-Patrimoni

Correspon a l'Àrea Central d'Investigació-Patrimoni la investigació dels delictes que afecten el patrimoni de les persones.

Article 23

Àrea Central de Crim Organitzat

Correspon a l'Àrea Central de Crim Organitzat la persecució d'organitzacions criminals que operin a Catalunya.

Article 24

Àrea Central de Delictes Econòmics

Correspon a l'Àrea Central de Delictes Econòmics la investigació i persecució dels delictes relacionats amb la delinqüència econòmica i fiscal, i la persecució dels grups criminals especialment aquells vinculats a l'activitat de grups de crim organitzat.

Article 25

Àrees d'investigació criminal

25.1 Per a la seva implantació territorial, la Divisió d'Investigació Criminal es desconcentra en les àrees d'investigació criminal. En cada Regió Policial s'ubicarà una àrea d'investigació criminal, que abastarà el territori propi de la regió policial.

25.2 Les àrees d'investigació criminal desenvolupen les seves funcions en els àmbits següents: investigació, policia científica, anàlisi i mitjans tècnics.

25.3 Corresponen a les àrees d'investigació criminal les funcions següents:

a) Exercir les relacions amb el comandament de la regió policial amb la finalitat i l'objectiu de garantir l'adequació i harmonització de l'activitat de l'Àrea als objectius i necessitats de la regió.

b) Dur a terme la interlocució i representació de la Comissaria General d'Investigació Criminal en l'àmbit territorial regional.

c) Establir directrius tècniques i operatives a les unitats d'investigació de les àrees bàsiques policials.

d) Efectuar l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat criminal en l'àmbit territorial regional.

e) Realitzar la investigació i, si s'escau, la inspecció en els casos que es determinin.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 26

Divisió de Policia Científica

26.1 Corresponen a la Divisió de Policia Científica les funcions següents:

a) Realitzar la investigació tècnica a través del desenvolupament de tasques especialitzades en el camp de la criminalística i la identificació en l'àmbit corporatiu.

b) Establir directrius tècniques en totes les matèries pròpies de la policia científica.

c) Donar suport a altres unitats de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

d) Elaborar els informes pericials i documentals que se li encarreguin.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

26.2 De la Divisió de Policia Científica en depenen:

a) L'Àrea Central d'Identificació.

b) L'Àrea Central de Criminalística.

Article 27

Àrea Central d'Identificació

Corresponen a l'Àrea Central d'Identificació:

a) Realitzar les inspeccions oculars pròpies de l'àmbit de responsabilitat de la Comissaria General d'Investigació Criminal i aquelles que expressament se li encomanin.

b) Efectuar el manteniment de les bases de dades dactiloscòpiques i antropomètriques, així com les corresponents a la ressenya fotogràfica, registres de veu i qualsevol altra relacionada amb l'àmbit propi d'aquesta Àrea i, quan s'escaigui, la identificació de persones.

c) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 28

Àrea Central de Criminalística

Corresponen a l'Àrea Central de Criminalística les funcions següents:

a) Realitzar inspeccions oculars tecnicopolicials, estudis i informes tècnics i pericials en relació amb balística, traces instrumentals i laboratoris on se sintetitzin, transformin o emmagatzemin substàncies estupefaents i psicotròpiques o que atemptin contra la salut.

b) Elaborar estudis i informes tècnics i pericials en relació amb documentoscòpia i grafoscòpia.

c) Efectuar l'anàlisi química, toxicològica, biològica, genètica i, en general, de totes aquelles mostres d'interès per a la investigació policial, i aquelles que suposen infracció administrativa.

d) Dur a terme el manteniment de les bases de dades en l'àmbit propi d'aquesta Àrea.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 29

Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat

Corresponen a l'Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat les funcions següents:

a) Efectuar la recollida, el tractament, l'anàlisi i la distribució entre la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra d'aquella informació de caràcter operatiu i estratègic referida a l'activitat criminal a Catalunya per al suport a l'activitat policial.

b) Realitzar la detecció d'aquelles investigacions que, per la seva rellevància, extensió territorial o especialitat siguin susceptibles de ser assumides per les unitats centrals o territorials de la Comissaria General.

c) Dur a terme el manteniment operatiu de la documentació policial.

d) Establir directrius tècniques en totes les matèries associades al tractament, gestió i anàlisi de la informació operativa rellevant per a la funció d'investigació.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 30

Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu

Corresponen a l'Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu les funcions següents:

a) Efectuar les vigilàncies i seguiments en tasques d'informació i investigació.

b) Dur a terme l'operativització i manteniment dels equips tècnics necessaris per al suport de tasques d'informació i investigació.

c) Donar suport a altres unitats en l'àmbit que li és propi.

d) Establir les directrius tècniques en totes les matèries pròpies d'aquest àmbit.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 31

Oficina de Suport

Corresponen a l'Oficina de Suport de la Comissaria General, amb rang d'Àrea, les funcions previstes a l'article 2.11 d'aquest Decret.

Article 32

Comissaria General de Recursos Operatius

32.1 Corresponen a la Comissaria General de Recursos Operatius les funcions següents:

a) Dur a terme la protecció de les persones i els béns que requereixin una protecció específica.

b) Donar suport a d'altres unitats de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en la neutralització, amb caràcter general, i prevenció, amb caràcter extraordinari, de les situacions de risc que requereixin el concurs de les seves unitats ja sigui per la seva qualitat, especialització, o per la seva quantitat i nombre de recursos necessaris.

c) Establir directrius tècniques en matèria d'ordre públic, serveis policials penitenciaris i, en general, d'aquells àmbits funcionals propis de la Comissaria General.

d) Realitzar la interlocució i representació corporativa en els àmbits propis d'aquesta Comissaria General, així com les relacions tecnicooperatives amb altres forces i cossos de seguretat, per qüestions que impliquin el conjunt de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

e) Fer l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en els àmbits funcionals propis de la Comissaria General.

f) Participar en l'elaboració de propostes de formació en l'àmbit que li és propi.

g) Participar en la planificació, el disseny i l'organització d'aquells dispositius que es determini.

h) Dur a terme la direcció operativa de les unitats especialitzades, incloses les de les àrees regionals de recursos operatius, en aquells dispositius i operacions que impliquin l'activació de recursos especialitzats de diferents regions policials de l'àmbit funcional de la Comissaria General.

i) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

32.2 De la Comissaria General de Recursos Operatius en depenen:

a) L'Àrea d'Escortes.

b) Àrea de Brigada Mòbil.

c) Àrea de Grup Especial Intervenció.

d) Àrea de Desactivació d'Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ.

e) Àrea Penitenciària.

f) Àrea Central de Suport Operatiu.

g) L'Oficina de Suport.

Article 33

Àrea d'Escortes

Correspon a l'Àrea d'Escortes garantir la seguretat i protecció de les persones que se li encomanin.

Article 34

Àrea de Brigada Mòbil

Corresponen a l'Àrea de Brigada Mòbil les funcions següents:

a) Donar suport a altres unitats policials en el manteniment de l'ordre públic, en tasques preventives dins d'operatius preventius extraordinaris, en calamitats o catàstrofes públiques i, en general, en totes aquelles activitats de seguretat ciutadana que es determini.

b) Dur a terme la direcció operativa i tàctica de les actuacions en matèria d'ordre públic, d'acord amb els objectius establerts per la unitat policial a la qual presta el suport.

c) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 35

Àrea de Grup Especial d'Intervenció

Correspon a l'Àrea del Grup Especial d'Intervenció donar suport a altres unitats policials en incidents i dispositius que, per raó del seu risc o per la seva complexitat, necessitin una especial qualificació.

Article 36

Àrea de Desactivació d'Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ

Corresponen a l'Àrea de Desactivació d'Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ les funcions següents:

a) La desactivació o neutralització de qualsevol tipus d'artefacte explosiu o que suposi un risc per a la seguretat de tipus nuclear, biològic o químic.

b) L'anàlisi dels artefactes o de les seves restes i l'elaboració d'informes sobre les seves característiques, tècniques d'elaboració i qualsevol altre aspecte rellevant.

c) Donar suport a altres unitats policials que hagin d'utilitzar com a mètode de treball material explosiu.

d) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 37

Àrea Penitenciària

Corresponen a l'Àrea Penitenciària les funcions següents:

a) Fer la vigilància i protecció dels centres penitenciaris que es determinin.

b) Efectuar el trasllat de les persones internes dels centres penitenciaris dels quals l'Àrea en tingui assignada la vigilància i protecció i d'aquells altres que es determinin.

c) Establir directrius tècniques en l'àmbit de la vigilància de centres penitenciaris i trasllats de persones internes.

d) Dur a terme la interlocució i representació de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en l'àmbit penitenciari davant d'altres institucions i organismes.

e) Garantir l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en l'àmbit penitenciari.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 38

Àrea Central de Suport Operatiu

Correspon a l'Àrea Central de Suport Operatiu el suport als serveis policials en aquelles tasques de seguretat on es requereix una especialització adequada als recursos propis de l'Àrea, com:

a) Les tasques policials i l'elaboració d'informes tècnics de seguretat del subsòl i llocs confinats.

b) Les tasques en què es requereixin gossos especialment ensinistrats.

c) Les tasques de seguretat preventives i reactives en activitats aquàtiques i subaquàtiques.

d) Les tasques de suport en mitjans aeris.

e) Les tasques preventives de seguretat, la intervenció en accidents amb víctimes mortals, les funcions de policia judicial, la col·laboració en rescats o localització de persones o qualsevol altra activitat que es determini, en l'entorn de muntanya que precisi d'una determinada especialització en relació amb l'adaptació en aquest entorn.

f) Les altres funcions que pel seu nivell d'especialització se li encomanin.

Article 39

Oficina de Suport

Corresponen a l'Oficina de Suport de la Comissaria General, amb rang d'àrea, les funcions previstes a l'article 2.11 d'aquest Decret.

Article 40

Comissaria General de Mobilitat

40.1 Corresponen a la Comissaria General de Mobilitat les funcions següents:

a) Dur a terme la interlocució superior i representació corporativa, la direcció tècnica, l'avaluació de l'activitat, el suport i la investigació d'il·lícits en l'àmbit dels transports aeris, portuaris i ferroviaris i la circulació viària.

b) Garantir la prevenció, persecució i investigació dels il·lícits administratius i penals en l'àmbit de la seguretat dels transports i la circulació viària.

c) Efectuar la recollida, el tractament i l'anàlisi de la informació necessària per l'aplicació i execució de plans operatius per a lluitar contra els il·lícits administratius i penals que afecten a la seguretat en el transport i en la circulació viària.

d) Desenvolupar i aplicar estratègies policials que cerquin la millora en la seguretat del transport i la seguretat viària en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, amb les unitats territorials i centrals i amb la resta de departaments competents en matèria de mobilitat i transport.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga.

40.2 La Comissaria General de Mobilitat s'estructura en els òrgans següents:

a) La Divisió de Trànsit.

b) La Divisió de Transport.

c) L'Oficina de Suport.

Article 41

Divisió de Trànsit

41.1 Corresponen a la Divisió de Trànsit, en les matèries pròpies del trànsit i el transport, les funcions següents:

a) Dur a terme la interlocució i representació del cos de mossos d'esquadra, en concret les relacions tecnicooperatives amb el Servei Català de Trànsit, la unitat directiva de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de transport terrestre i d'altres institucions i organismes relacionats amb el trànsit i el transport.

b) Establir directrius tècniques i proposar procediments operatius.

c) Efectuar l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, en el seu àmbit competencial.

d) Donar suport a la resta d'unitats.

e) Efectuar la investigació d'accidents en els casos que es determinin.

f) Dur a terme la planificació i, si s'escau, d'acord amb les instruccions de la persona titular de la Comissaria General de Mobilitat, la direcció operativa en dispositius extraordinaris de trànsit que afectin més d'una regió policial.

g) Elaborar estudis relacionats amb l'àmbit que li és propi i participar en l'elaboració de propostes de formació.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

41.2 De la Divisió de Trànsit en depenen:

a) L'Àrea Central de Circulació i Normativa.

b) L'Àrea Central d'Investigació d'Accidents.

Article 42

Àrea Central de Circulació i Normativa

Correspon a l'Àrea Central de Circulació i Normativa:

a) Donar suport tècnic i assessorament en matèria de vigilància i control de trànsit i transport a les àrees regionals de trànsit i la resta d'unitats de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

b) Proposar directrius tècniques i procediments normalitzats de treball a la Comissaria General de Mobilitat relacionats amb el trànsit i el transport.

c) Transmetre a la Comissaria General de Mobilitat les directrius específiques emeses pel Comitè de Direcció del Trànsit, la unitat directiva competent en matèria de transport terrestre de la Generalitat de Catalunya o altres institucions relacionades amb el trànsit i el transport.

d) Elaborar els informes previs a l'autorització administrativa de transports especials l'itinerari dels quals depassi l'àmbit territorial d'una regió policial.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 43

Àrea Central d'Investigació d'Accidents

Correspon a l'Àrea Central d'Investigació d'Accidents:

a) Realitzar estudis i avaluacions de l'accidentalitat de les diferents vies.

b) Elevar a la Comissaria General de Mobilitat directrius homogeneïtzadores en la confecció d'informes tècnics i atestats de les àrees regionals de trànsit, com també proposar procediments normalitzats de treball en aquest àmbit.

c) Dur a terme l'anàlisi i l'estudi dels resultats del control d'alcoholèmia i de substàncies estupefaents.

d) Donar suport a les àrees regionals de trànsit en la reconstrucció d'accidents rellevants, com també assumir directament la investigació i reconstrucció d'accidents que per la seva importància o especial rellevància els siguin expressament assignats per la Comissaria General de Mobilitat.

e) Garantir la relació amb empreses i institucions relacionades amb la prevenció d'accidents i la seguretat viària.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 44

Divisió de Transport

44.1 Corresponen a la Divisió de Transport les funcions següents:

a) Dur a terme la interlocució i representació del cos de mossos d'esquadra amb els òrgans institucionals i privats relacionats amb l'àmbit dels transports aeris, portuaris, ferroviaris i viari.

b) Dirigir, coordinar i supervisar les actuacions relacionades amb el món del transport des d'una perspectiva global per aconseguir els objectius generals de la policia.

c) Garantir la direcció tècnica i la proposta de procediments operatius.

d) Exercir l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat de la policia i el suport operatiu especialitzat a la resta d'àrees i unitats en el seu àmbit competencial.

e) Realitzar la planificació d'operacions i dispositius, d'acord amb les instruccions de la persona titular de la Comissaria General de la Mobilitat, i la direcció operativa en dispositius extraordinaris que afectin més d'una regió policial.

f) Elaborar estudis relacionats amb l'àmbit que li és propi i participar en l'elaboració de propostes de formació.

g) Assegurar la coordinació i interlocució, des d'una perspectiva global, amb les regions policials, dins del seu àmbit competencial.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

44.2 De la Divisió de Transport en depenen:

a) L'Àrea de Seguretat Aeroportuària.

b) L'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità.

Article 45

Àrea de Seguretat Aeroportuària

Li corresponen a l'Àrea de Seguretat Aeroportuària les funcions següents:

a) Dur a terme la interlocució amb les autoritats que tenen responsabilitats en el transport aeri i la coordinació amb altres cossos de seguretat pública i privada que s'integrin en les infraestructures aeroportuàries.

b) Participar en la gestió del Centre de Gestió Aeroportuària de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

c) Garantir la protecció i seguretat de les persones i dels bens dins l'activitat ordinària de les infraestructures aeroportuàries o en situacions extraordinàries per riscos i emergències, en col·laboració amb altres organismes i institucions.

d) Portar a terme la prevenció, persecució i investigació d'il·lícits penals en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local que s'estableixin dins els espais aeroportuaris.

e) Realitzar la prevenció i persecució d'aquelles conductes i activitats antisocials, molestes i incíviques que puguin donar com a resultat una acció penal o administrativa, dins els espais aeroportuaris.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 46

Àrea de Seguretat del Transport Metropolità

Li corresponen a l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità les funcions següents:

a) Portar a terme la prevenció i persecució d'il·lícits penals en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local que s'estableixi dins els espais ferroviaris i del seu marc territorial.

b) Realitzar la prevenció i persecució d'aquelles conductes i activitats antisocials, molestes i incíviques que puguin donar com a resultat una acció penal o administrativa.

c) Garantir la coordinació, participació i interlocució operativa amb les regions policials corresponents.

d) Participar en dispositius i grans esdeveniments per la vigilància i control en l'àmbit del transport portuari, ferroviari i viari.

e) Garantir la protecció i seguretat de les persones i dels béns dins l'activitat ordinària de les infraestructures ferroviàries o en situació extraordinària per riscos i emergències donant suport a les unitats territorials i en col·laboració amb altres organismes i institucions competents.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 47

Oficina de Suport

Corresponen a l'Oficina de Suport de la Comissaria General, amb rang d'àrea, les funcions previstes a l'article 2.11 d'aquest Decret.

Article 48

Comissaria General d'Informació

48.1 Corresponen a la Comissaria General d'Informació les funcions següents:

a) Investigar i perseguir les organitzacions criminals les activitats de les quals comportin una amenaça per a l'exercici individual o col·lectiu de les llibertats, la seguretat de les persones, la pau o la cohesió social.

b) Realitzar la recollida i el tractament de tota informació de caràcter operatiu referida a organitzacions criminals.

c) Realitzar la recollida i el tractament de tota la informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social, i a l'activitat institucional.

d) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

48.2 La Comissaria General d'informació s'estructura en els òrgans següents:

a) L'Àrea Central d'Informació Interior.

b) L'Àrea Central d'Informació Exterior.

c) L'Àrea d'Informació.

d) L'Àrea Central d'Anàlisi.

e) L'Àrea de Mitjans Tècnics.

f) La Unitat Central d'Informació en Ordre Públic.

g) L'Oficina de Suport.

Article 49

Àrea Central d'Informació Interior

Corresponen a l'Àrea Central d'Informació Interior la recollida i el tractament d'informació operativa, i la investigació i persecució d'organitzacions criminals de caràcter estatal i que operen a Catalunya, les activitats de les quals s'inclouen en les responsabilitats de la Comissaria General d'Informació.

Article 50

Àrea Central d'Informació Exterior

Corresponen a l'Àrea Central d'Informació Exterior la recollida i el tractament d'informació operativa, i la investigació i persecució d'organitzacions criminals de caràcter internacional i que operen a Catalunya, les activitats de les quals s'inclouen en les responsabilitats de la Comissaria General d'Informació.

Article 51

Àrea d'Informació

51.1 Per a la seva implantació territorial, la Comissaria General d'Informació es desconcentra en aquelles localitats que es determini. Aquests recursos desconcentrats s'agrupen orgànicament en una Àrea d'Informació.

51.2 Corresponen a l'Àrea d'Informació les funcions següents:

a) Exercir les funcions pròpies de la Comissaria General d'Informació en els diferents àmbits territorials d'implantació.

b) Exercir les relacions amb el comandament de les regions policials i, quan s'escaigui, de les àrees bàsiques policials, amb la finalitat d'aportar informació rellevant per al correcte desenvolupament de les responsabilitats de la Comissaria General d'Informació.

c) La interlocució i representació de la Comissaria General d'Informació en l'àmbit territorial regional.

d) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 52

Àrea Central d'Anàlisi

Corresponen a l'Àrea Central d'Anàlisi, en l'àmbit assignat a la Comissaria General d'Informació, les funcions següents:

a) Efectuar l'anàlisi d'aquella informació de caràcter operatiu referida a organitzacions criminals que operen a Catalunya.

b) Mantenir actualitzada i operativa la documentació policial.

c) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 53

Àrea de Mitjans Tècnics

Corresponen a l'Àrea de Mitjans Tècnics les funcions següents:

a) Realitzar vigilàncies i seguiments en tasques d'informació i investigació.

b) Mantenir operatius els equips tècnics necessaris per al suport de tasques d'informació i investigació.

c) Elaborar directrius tècniques en totes les matèries pròpies d'aquest àmbit.

d) Donar suport a altres unitats en l'àmbit que li és propi.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 54

Unitat Central d'Informació en Ordre Públic

Corresponen a la Unitat Central d'Informació en Ordre Públic les funcions següents:

a) Realitzar la instrucció i tramitació de les diligències relacionades amb desordres públics derivats de mobilitzacions amb col·lectius, les activitats dels quals s'inclouen en les responsabilitats de la Comissaria General d'Informació.

b) Garantir l'obtenció de prova per a identificar les persones autores i la seva posterior detenció.

c) Investigar per determinar l'existència d'estructures organitzades i jerarquitzades de les persones integrants i assistents a actes que derivin en desordres públics.

d) Facilitar la coordinació amb el Ministeri Fiscal i la Judicatura en les matèries responsabilitat d'aquesta unitat.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 55

Oficina de Suport

Corresponen a l'Oficina de Suport de la Comissaria General, amb rang d'àrea, les funcions previstes a l'article 2.11 d'aquest Decret.

Article 56

Comissaria Superior de Coordinació Territorial

56.1 Corresponen a la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, sens perjudici de les més específiques que corresponen a la resta de comissaries generals, les funcions següents:

a) Exercir la direcció i la coordinació operativa de les unitats territorials de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i garantir la coordinació amb els recursos policials centrals com a instrument bàsic per a l'exercici de les responsabilitats d'aquesta unitat.

b) Vetllar per l'assoliment dels objectius generals de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en l'àmbit territorial, mitjançant la prevenció i persecució dels il·lícits penals i administratius.

c) Desenvolupar i aplicar estratègies i tàctiques policials que cerquin la proactivitat i la mediació davant els conflictes mitjançant les relacions amb la comunitat.

d) Vetllar per la seguretat de la ciutadania i l'assoliment d'una adequada percepció de seguretat en la comunitat.

e) Dur a terme l'interlocució superior i representació corporativa, la direcció tècnica, l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat, suport i investigació d'il·lícits en l'àmbit de policia administrativa i en l'àmbit de medi ambient.

f) Fer la investigació, de manera ordinària, dels delictes contra el medi ambient.

g) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

56.2 En operacions especials que superen l'àmbit territorial o de responsabilitat de les regions policials, correspon a la persona titular de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial establir el comandament policial que ha de dirigir aquest operatiu.

56.3 La Comissaria Superior de Coordinació Territorial s'estructura en els òrgans següents:

a) L'Àrea Central de Policia Administrativa.

b) L'Àrea Central de Medi Ambient.

c) Les regions policials.

d) L'Oficina de Suport.

Article 57

Àrea Central de Policia Administrativa

Correspon a l'Àrea Central de Policia Administrativa les funcions següents:

a) Dur a terme la interlocució i representació de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

b) Elaborar directrius tècniques.

c) Fer l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat de la policia.

d) Donar suport a la inspecció i investigació d'il·lícits administratius i, si s'escau, penals a la resta d'unitats.

e) Realitzar la inspecció i investigació en els casos que es determinin.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 58

L'Àrea Central de Medi Ambient

Correspon a l'Àrea Central de Medi Ambient les funcions següents:

a) Dur a terme la interlocució i representació de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra amb les institucions públiques i privades relacionades amb el medi ambient.

b) Establir directrius tècniques.

c) Realitzar l'anàlisi i l'avaluació de l'activitat de la policia en aquests àmbits.

d) Donar suport a la inspecció i investigació d'il·lícits administratius i penals a la resta d'unitats.

e) Efectuar la investigació en els casos que es determinin i sota les ordres de les fiscalies i en especial a la de medi ambient i als jutjats competents.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 59

Regions policials

59.1 Corresponen a les regions policials les funcions següents:

a) Vetllar, en el seu territori, per l'assoliment dels objectius generals de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en l'àmbit de responsabilitat de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.

b) Exercir la direcció i el comandament de les àrees i unitats regionals i àrees bàsiques policials del seu territori.

c) Gestionar i canalitzar els requeriments policials de les àrees bàsiques policials.

d) Planificar, programar, coordinar, analitzar i avaluar els dispositius i operacions que depassin el territori d'una de les àrees bàsiques policials, sempre que no afectin l'àmbit territorial d'una altra regió policial.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

59.2 De les regions policials, llevat de la Metropolitana Barcelona, depenen els òrgans següents:

a) Les àrees bàsiques policials.

b) L'Àrea Regional de Trànsit.

c) L'Àrea Regional de Recursos Operatius.

d) La Sala Regional de Comandament.

e) La Unitat Regional de Policia Administrativa.

f) La Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà.

g) L'Oficina de Suport.

59.3 De la Regió Policial Metropolitana Barcelona en depenen els òrgans següents:

a) Les àrees bàsiques policials.

b) L'Àrea Regional de Recursos Operatius.

c) La Sala Regional de Comandament.

d) La Unitat Regional de Policia Administrativa.

e) La Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà.

f) L'Oficina de Suport.

g) L'Àrea Regional de Seguretat d'Edificis i Trasllats.

h) L'Àrea Regional d'Instrucció d'Atestats i Custòdia de Detinguts.

Article 60

Àrees bàsiques policials

Correspon a les àrees bàsiques policials vetllar per l'assoliment, en el seu territori, dels objectius generals de la regió policial, sens perjudici de les funcions directament assignades a aquesta en el camp dels serveis següents:

a) Realitzar la prevenció i persecució d'aquelles conductes i activitats antisocials, molestes i incíviques que puguin donar com a resultat una acció penal o administrativa.

b) Garantir la seguretat de les persones o dels béns, ja sigui en la seva activitat social o en els moviments de masses (actes esportius, culturals i altres), o la circulació viària, o riscos industrials, en col·laboració amb altres organismes.

c) Assegurar la protecció a persones i institucions que així ho necessitin.

d) Col·laborar i actuar amb altres institucions per evitar o, si s'escau, minorar les conseqüències que per a la seguretat de les persones i els béns representen les calamitats d'origen natural.

e) Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns, neutralitzar-les i, si s'escau, determinar si la conducta és susceptible de responsabilitat penal o administrativa.

f) Procurar una percepció de seguretat en la ciutadania i garantir l'exercici dels seus drets i llibertats.

g) Prestar els serveis d'atenció a la ciutadania, de relacions amb la comunitat, d'atenció a les víctimes, d'atenció a les persones que pateixen violència masclista i d'atenció a les persones detingudes.

h) Investigar els il·lícits en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local que s'estableixin.

i) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 61

Àrea Regional de Trànsit

Corresponen a l'Àrea Regional de Trànsit les funcions següents:

a) Realitzar la vigilància, el control, la disciplina i la regulació del trànsit i la circulació i el transport de vehicles en vies públiques interurbanes i en travessies de municipis on no existeixi policia local.

b) Dur a terme l'adopció de mesures de vigilància i aplicació de les restriccions quan siguin necessàries per a la circulació de vehicles en les carreteres o en els seus trams.

c) Efectuar la denúncia de les infraccions de les normes de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

d) Realitzar les tasques de protecció, auxili i informació a la ciutadania en les vies públiques o d'ús públic.

e) Realitzar les tasques relatives a la vigilància, inspecció i control del transport per carretera.

f) Elaborar informes tècnics i informes previs a les autoritzacions administratives en matèria de trànsit i transport.

g) Realitzar estudis i anàlisi en relació amb l'accidentalitat en les vies de la regió policial.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 62

Àrea Regional de Recursos Operatius

Correspon a l'Àrea Regional de Recursos Operatius:

a) Donar suport a les àrees bàsiques policials en aquelles tasques de seguretat i ordre públic que requereixin una especialització adequada als recursos propis d'aquesta àrea, o quan es produeixi una demanda específica que el justifiqui.

b) Realitzar les tasques de prevenció i protecció del medi ambient d'acord amb les directrius tècniques definides per l'Àrea Central de Medi Ambient, quan s'escaigui, per les àrees bàsiques policials.

c) Dur a terme la planificació i execució de dispositius de prevenció i seguretat d'àmbit regional o d'aquells que així es determini per la regió policial.

d) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 63

Sala Regional de Comandament

Correspon a la Sala Regional de Comandament, amb rang d'unitat:

a) Comunicar les incidències rellevants als comandaments de la regió policial o de les unitats centrals desconcentrades.

b) Proposar a la Sala Central de Comandament els procediments de treball a aplicar en l'activitat de les sales operatives.

c) Controlar el correcte compliment dels criteris de classificació de la informació, en la utilització de les aplicacions informàtiques policials per a la gestió dels recursos de les unitats regionals i de les àrees bàsiques policials.

d) Traslladar a la Sala Central de Comandament les necessitats quant a la millora o nous requeriments en relació amb les aplicacions informàtiques de gestió de sales.

e) Coordinar i supervisar les operacions.

f) Coordinar la instal·lació de sales de comandament avançat i taules de crisi per aquelles situacions que no depassin l'àmbit territorial de la regió policial.

g) Gestionar en temps real les incidències i els serveis planificats mitjançant la mobilització de recursos de les unitats regionals i àrees bàsiques policials.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 64

Unitat Regional de Policia Administrativa

Correspon a la Unitat Regional de Policia Administrativa:

a) Realitzar la inspecció i investigació d'il·lícits administratius.

b) Dur a terme la interlocució de la regió policial en aquest àmbit.

c) Fer l'anàlisi i avaluació de l'activitat de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra a la regió policial en aquest àmbit.

d) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 65

Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà

Corresponen a la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà, com a instrument operatiu del cap de la regió policial:

a) Dur a terme la coordinació i supervisió tècnica i l'avaluació de l'activitat de les oficines d'Atenció al Ciutadà i de la gestió de les ordres judicials.

b) Efectuar el seguiment qualitatiu i vetllar per la coherència i homogeneïtzació en valors i procediments corporatius en relació amb els àmbits de relacions amb la comunitat, proximitat, atenció a la víctima i violència de gènere.

Article 66

Oficina de suport

Corresponen a l'Oficina de suport de la Regió Policial, amb rang d'unitat, les funcions previstes a l'article 2.12 d'aquest Decret.

Article 67

Àrea Regional de Seguretat d'Edificis i Trasllats

Corresponen a l'Àrea Regional de Seguretat d'Edificis les funcions següents:

a) Realitzar la vigilància dels edificis institucionals que se li assignin.

b) Efectuar el trasllat de persones detingudes en el centre detinguts de la Regió Metropolitana Barcelona a les dependències judicials de la ciutat de Barcelona.

Article 68

Àrea Regional d'Instrucció d'Atestats i Custòdia de Detinguts

Corresponen a l'Àrea Regional d'Instrucció d'Atestats i Custòdia de Detinguts les funcions següents:

a) Realitzar la instrucció dels atestats corresponents a les persones detingudes en el centre de detinguts de la Regió Metropolitana Barcelona.

b) Fer la custòdia de les persones en el centre de detinguts de la Regió Metropolitana Barcelona.

c) Dur a terme la interlocució amb els òrgans judicials i la fiscalia a la ciutat de Barcelona.

d) Garantir la supervisió tècnica dels atestats elaborats en l'àmbit de la Regió.

Article 69

Oficina de Suport

Corresponen a l'Oficina de Suport de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, amb rang d'àrea, les funcions previstes a l'article 2.10 d'aquest Decret.

Article 70

Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat

70.1 Corresponen a Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat les funcions següents:

a) Donar suport a la Prefectura de la Policia, mitjançant la planificació de programes i plans de seguretat generals i específics de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, en el disseny de propostes estratègiques i operatives per donar resposta als problemes de seguretat.

b) Donar suport a la Prefectura de la Policia i a les comissaries superiors de la policia de la Generalitat en els processos de decisió de l'organització.

c) Dissenyar les pautes i els criteris per a la millora de la relació i coordinació interpolicial.

d) Determinar els requeriments policials en l'àmbit dels recursos humans i materials.

e) Col·laborar en el desenvolupament i l'aplicació de polítiques de recursos humans en relació amb les condicions de treball i la carrera professional de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

f) Planificar i coordinar els plans i programes operatius de seguretat i de protecció a les víctimes.

g) Col·laborar en el disseny i implantació dels sistemes de direcció a aplicar a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

h) Definir els criteris policials en matèria de sistemes d'informació policial i en aquells àmbits tecnològics que s'estableixin.

i) Dur a terme la interlocució superior i representació corporativa, direcció tècnica, anàlisi i avaluació de l'activitat, suport i, quan s'escaigui, intervenció directa en l'àmbit de menors.

70.2 Depenen de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat els òrgans següents:

a) La Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat.

b) La Divisió de Sistemes d'Informació Policial.

Article 71

Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat

71.1 Corresponen a Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat les funcions següents:

a) Establir protocols i circuits sobre les formes de sistematitzar, organitzar i difondre la informació, la documentació i altres eines de coneixement d'utilitat de la tasca policial.

b) Establir pautes d'interacció i coordinació interpolicial de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra amb altres cossos policials i organismes.

c) Proposar els criteris per al dimensionament i la quantificació de les dotacions policials i els recursos materials necessaris.

d) Desenvolupar i coordinar els plans de seguretat, ja siguin específics de l'activitat policial o bé de caràcter més general amb participació de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

e) Col·laborar en el disseny i implantació de projectes i mesures relatives a les modalitats de prestació del servei policial pel que fa a les condicions de treball i a la carrera professional.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

71.2 Depenen de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat els òrgans següents:

a) L'Àrea Tècnica de Coordinació i Suport.

b) L'Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius.

c) L'Àrea de Coordinació Interpolicial.

d) L'Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana.

Article 72

Àrea Tècnica de Coordinació i Suport

Corresponen a l'Àrea Tècnica de Coordinació i Suport les funcions següents:

a) Donar suport a la persona titular de la Prefectura de la Policia en l'exercici de les seves funcions, que es concreta en:

Impulsar i coordinar els projectes, plans i programes de caràcter operatiu que se li encomanin.

Planificar, coordinar i supervisar aquells informes i estudis tècnics i estadístiques que li siguin encomanats.

Coordinar l'aplicació dels sistemes de direcció de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Assistir en la coordinació i supervisió de la planificació dels objectius dels serveis policials de la Prefectura de la Policia.

Assistir en la gestió directiva en els àmbits d'organització, recursos humans i materials i sistemes d'informació.

Exercir la interlocució ordinària, en relació amb el seu àmbit de responsabilitat, amb la resta d'unitats de la Prefectura de la Policia, així com la gestió i l'assistència documental.

b) Proposar la quantificació i creixement de dotacions de les unitats policials, així com dels recursos materials necessaris.

c) Dur a terme el control de la mobilitat funcional del personal del cos de mossos d'esquadra, en col·laboració amb les unitats responsables de la gestió dels recursos humans, amb la finalitat de garantir la seva adequació a les previsions de dotacions de plantilla.

d) Col·laborar, des de l'àmbit de la definició de les necessitats operatives, en la gestió dels recursos humans, en matèria de processos selectius, condicions de treball i carrera professional.

e) Gestionar tot allò relatiu a l'armament i credencials de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

f) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 73

Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius

Corresponen a l'Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius les funcions següents:

a) Donar suport tècnic avançat i assessorament a la Prefectura de la Policia i a la resta d'unitats de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en la planificació d'aquells plans de seguretat, d'emergències, protocols de coordinació que es determinin i especialment en el cas de la protecció d'infraestructures critiques.

b) Participar en la planificació, disseny, coordinació, organització i supervisió d'aquelles operacions especials i dispositius que es determinin.

c) Fer el seguiment i l'avaluació tècnica dels dispositius de seguretat ciutadana, d'ordre públic o de protecció de persones que porti a terme la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

d) Garantir l'enllaç organitzatiu amb altres cossos policials i institucions respecte a la planificació en els dispositius.

e) Elaborar propostes integrals, auditories, informes tècnics o projectes de desenvolupament sobre mesures i sistemes de seguretat d'edificis oficials i d'altres que es determinin.

f) Establir directrius tècniques, coordinar, fer el seguiment i donar suport als òrgans territorials de coordinació en matèria de seguretat en esdeveniments esportius, així com interlocutar amb els òrgans nacionals i internacionals en aquesta matèria.

g) Elaborar propostes de formació en les matèries que li són pròpies.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 74

Àrea de Coordinació Interpolicial

Corresponen a l'Àrea de Coordinació Interpolicial les funcions següents:

a) Garantir la coordinació, cooperació, col·laboració i auxili als cossos policials locals, nacionals i internacionals conforme als convenis, protocols, acords i tractats establerts entre la policia de la Generalitat i les altres institucions policials.

b) Dur a terme la coordinació operativa del cos de mossos d'esquadra amb els cossos policials nacionals, quan sigui necessària la seva actuació conjunta.

c) Obtenir i intercanviar informació en l'àmbit de la cooperació transfronterera, mitjançant els Centres de Cooperació Fronterers i Duaners del Pertús i Melles.

d) Cooperar amb la Interpol i mantenir els enllaços necessaris amb les policies estrangeres i amb els òrgans centrals de cooperació del cos nacional de policia i de la guàrdia civil.

e) Fer el seguiment i l'estudi dels diferents convenis, protocols, acords i tractats com a eines de suport a la Prefectura de la Policia.

f) Preparar la documentació per facilitar les reunions dels diferents òrgans de coordinació policial en suport a la Prefectura de la Policia.

g) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 75

Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana

Corresponen a l'Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana les funcions següents:

a) Realitzar la planificació de programes i plans operatius de seguretat per aconseguir els objectius generals de la policia.

b) Fer el seguiment qualitatiu, l'homogeneïtzació i la proposta de procediments normalitzats de treball en els àmbits de les oficines d'atenció al ciutadà, relacions amb la comunitat, policia de proximitat, atenció a la víctima, violència masclista i, en general, tots aquells relacionats amb la policia comunitària.

c) Realitzar la intervenció directa en els àmbits de protecció i reforma de menors en aquells supòsits que es determinin.

d) Coordinar la gestió dels requeriments judicials.

e) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 76

Divisió de Sistemes d'Informació Policial

76.1 Corresponen a la Divisió de Sistemes d'informació Policial les funcions següents:

a) Definir i proposar els criteris policials a establir per la Direcció General de la Policia en matèria de sistemes d'informació policials i telecomunicacions.

b) Vetllar, amb la resta d'òrgans competents en matèria de sistemes d'informació, pel control de la seguretat d'aquests sistemes, la integritat de les seves dades i l'eficiència de la seva explotació.

c) Gestionar el disseny, definició, implantació, seguiment i avaluació dels sistemes d'informació policials.

d) Establir els requeriments funcionals en relació amb els sistemes d'informació i aplicacions de caràcter policial.

e) Executar la inspecció i la realització d'auditories en relació amb la correcta utilització de les apliacacions informàtiques i l'alimentació de les bases de dades de caràcter policial.

f) Realitzar la interlocució ordinària de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra amb els òrgans competents del Departament en matèria de sistemes d'informació i telecomunicacions.

g) Gestionar els tràmits d'accés, cancel·lació i notificació a les persones interessades pel que fa a les dades personals dels arxius policials.

h) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

76.2 Depenen de la Divisió de Sistemes d'Informació Policial els òrgans següents:

a) L'Àrea d'Elaboració de Dades Policials.

b) L'Àrea de Seguretat en Tecnologies de la Informació.

c) L'Àrea de Coordinació de Projectes dels Sistemes d'Informació Policial.

Article 77

Àrea d'Elaboració de Dades Policials

Corresponen a l'Àrea d'Elaboració de Dades Policials les funcions següents:

a) Gestionar el manteniment de les bases de dades policials i la seva explotació a fi de posar a disposició de les estructures directives i operatives de la Direcció General de la Policia, la informació estructurada necessària.

b) Vetllar per la qualitat en la utilització de les aplicacions policials i l'alimentació de les bases de dades policials, ja siguin propis o externs.

c) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 78

Àrea de Seguretat en Tecnologies de la Informació

Corresponen a l'Àrea de Seguretat en Tecnologies de la Informació les funcions següents:

a) Dissenyar, implantar, gestionar i avaluar els mecanismes necessaris per a la seguretat dels sistemes d'informació policial, així com l'assegurament de la utilització de les dades de caràcter personal d'acord amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

b) Gestionar l'assignació d'usuaris i els perfils i nivells d'accés als sistemes d'informació de la Direcció General de la Policia.

c) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Article 79

Àrea de Coordinació de Projectes dels Sistemes d'Informació Policial

Corresponen a l'Àrea de Coordinació de Projectes dels Sistemes d'Informació Policial les funcions següents:

a) Dirigir els projectes d'elaboració de desenvolupaments i aplicacions de caràcter policial en la fase de definició funcional.

b) Vetllar per la correcta adequació de les aplicacions policials a les necessitats organitzatives i operatives.

c) Establir els criteris en relació amb els processos de determinació dels requeriments funcionals en l'àmbit dels sistemes d'informació.

d) Realitzar el seguiment de la implantació de noves aplicacions amb la finalitat de detectar i proposar millores per a la seva total adequació a les necessitats operatives.

e) Donar suport als usuaris en relació a la utilització d'aplicacions de caràcter policial.

Article 80

Sala Central de Comandament

Corresponen a la Sala Central de Comandament, amb rang d'àrea, les funcions següents:

a) Ser l'enllaç operatiu amb altres cossos policials en l'àmbit de responsabilitat de la Prefectura de la Policia, llevat dels assumptes relacionats amb la investigació de delictes.

b) Ser l'enllaç operatiu i interlocutor corporatiu de la coordinació entre la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i els operadors i operadores que intervenen en els àmbits d'extinció d'incendis i salvaments i protecció civil.

c) Comunicar les incidències rellevants als responsables de la Direcció General de la Policia i comandaments de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i, quan s'escaigui, als màxims responsables del Departament.

d) Proposar els procediments de treball a aplicar en l'activitat de les sales de comandament.

e) Definir les necessitats i requeriments quant a millora, així com la proposta de nous procediments, en relació amb les aplicacions informàtiques necessàries per a l'exercici de les funcions pròpies de les sales de comandament.

f) Coordinar la instal·lació de les sales de comandament avançat i taules de crisi, amb el suport, si s'escau, d'altres unitats de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

g) Identificar i proposar les necessitats organitzatives i tecnològiques per garantir la coordinació operativa en temps real entre la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i altres operadors de la seguretat pública.

h) Coordinar i supervisar les operacions i les sales de comandament.

i) Excepcionalment, mobilitzar i comandar els recursos operatius que intervinguin en dispositius, operacions o incidències d'especial rellevància que així es determini.

j) Dur a terme la cooperació, el suport, l'intercanvi d'informació i la coordinació operativa amb els actors de la seguretat privada.

k) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Disposicions addicionals

Primera

Les referències a la Comissaria General de Planificació i Organització contingudes en el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, s'entenen efectuades a la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat.

Segona

Totes les referències que la normativa vigent faci al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació s'han d'entendre fetes al Departament d'Interior quan afecti les seves competències. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que se suprimeixen o es modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

Disposicions transitòries

Primera

Mentre no es procedeixi a la seva reestructuració, la Subdirecció General d'Administració i Serveis, la Subdirecció General de Recursos Humans i el Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció General de la Policia mantenen la seva estructura orgànica i funcions actuals regulada al Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, en tot el que no s'oposi al que estableix aquest Decret.

Segona

Les persones que ocupen els llocs de treball o els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin o s'adaptin els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

Tercera

Els funcionaris i la resta de personal de la Direcció General de la Policia que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

Quarta

Les regions policials s'organitzen territorialment en les àrees bàsiques policials que comprenen els municipis detallats a l'annex del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Disposicions derogatòries

Primera

Es deroga el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, en tot el que s'oposi a aquest Decret.

Segona

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.

Disposicions finals

Primera

S'autoritza la persona titular del Departament d'Interior per dictar les disposicions que calgui per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del que disposa aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller d'Interior

(11.343.030)

 

Amunt