Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 09/11/2011

  • Número del document ENS/0313/2011

  • Número de control 11300013

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 6011

  • Data 23/11/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 59694

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/313/2011, de 9 de novembre, per la qual es creen els preus públics per a determinats serveis corresponents a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals, que han d'aplicar els centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació.


El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, regula el reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral, i a l'article 29 preveu que tant els centres públics com els de titularitat privada puguin concórrer a la prestació d'aquest servei (BOE núm. 205, de 25.8.2009), per la qual cosa procedeix la creació dels preus públics corresponents que han d'aplicar el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació.

D'altra banda, l'article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels que es refereixen a l'ensenyament universitari, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i del Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Coneixement, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Creació

Crear els preus públics pels serveis que tot seguit s'indiquen, corresponents a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals:

1.1 Inscripció a l'etapa d'assessorament, per a cada qualificació professional.

1.2 Inscripció a l'etapa d'avaluació, per a cada unitat de competència.

1.3 Inscripció conjunta a l'etapa d'assessorament per a cada qualificació i a l'etapa d'avaluació per a cada unitat de competència.

Article 2

Subjectes legitimats a l'aplicació

Els preus públics creats a l'article 1 són aplicables pels centres que presten els serveis dependents del Departament d'Ensenyament i pels centres dependents del Departament d'Empresa i Ocupació.

Article 3

Import

Es fixa el preu públic, a partir de l'1 de novembre de 2011, en l'import que tot seguit s'indica per a cada servei:

1.1 Inscripció a l'etapa d'assessorament, per a cada qualificació professional: 26,00 euros.

1.2 Inscripció a l'etapa d'avaluació, per a cada unitat de competència: 13,00 euros.

1.3 Inscripció conjunta a l'etapa d'assessorament per a cada qualificació i a l'etapa d'avaluació per a cada unitat de competència: 20,00 euros.

Article 4

Opcions en l'aplicació dels preus públics

1. La gestió de les convocatòries d'avaluació i acreditació de competències professionals es pot dur a terme bé fent la inscripció a l'etapa d'assessorament i la inscripció a l'etapa d'avaluació separadament, o bé fent la inscripció conjunta a les dues etapes.

2. Als efectes de l'apartat anterior, cadascuna de les convocatòries d'avaluació i acreditació de competències professionals indicarà l'opció a aplicar.

Article 5

Exigibilitat

Els preus públics creats per aquesta Ordre són exigibles abans de la prestació del servei.

Article 6

Exempcions i bonificacions

6.1 Bonificacions.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del 50% del preu públic.

6.2 Exempcions.

Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

Les persones víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.

Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.

Els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Article 7

Abast de les exempcions i bonificacions

7.1 Les condicions que donen dret a les exempcions i bonificacions en els preus públics s'han de complir a la data de la inscripció al servei.

7.2 En cap cas no es poden aplicar altres exempcions o bonificacions al pagament dels preus públics diferents de les que s'hi recullen expressament o qualsevol altra establerta a la normativa que els sigui aplicable.

7.3 En tots els casos s'ha de presentar la documentació oficial que acrediti les circumstàncies que donen dret a les exempcions i bonificacions.

Disposició addicional

1. Pel que fa als centres dependents del Departament d'Ensenyament, d'acord amb el que estableix l'article 1.3-6 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, les quantitats obtingudes d'acord amb aquesta Ordre s'ingressen al compte corrent del centre, que les ha de gestionar en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

2. Pel que fa als centres dependents del Departament d'Empresa i Ocupació, i d'acord amb l'article 1.3-6 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, les quantitats obtingudes en aplicació d'aquesta Ordre s'ingressen en el compte corrent del centre.

Barcelona, 9 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

F. Xavier Mena

Conseller d'Empresa i Ocupació

(11.300.013)

 

Amunt