Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE ENS/253/2011, de 29 de setembre, per la qual s'adapten els negociats del Departament d'Ensenyament al Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament, i se n'aprova l'adscripció de funcions.


Mitjançant el Decret 297/2011, de 22 de març, es va reestructurar el Departament d'Ensenyament per tal d'adequar l'organització a les necessitats actuals, fins al nivell de secció.

Amb la finalitat de cloure el procés de reestructuració, és necessari que l'estructura vigent relativa als negociats s'adapti a l'organització fixada pel Decret 297/2011.

Així mateix, per tal de respondre a l'objectiu de claredat, coherència, simplificació i racionalització normatives, i amb vista a més seguretat jurídica, aquesta Ordre preveu la derogació de les normes organitzatives que, malgrat que no s'hagin derogat expressament, en el decurs del temps han quedat clarament desfasades, obsoletes o en desús.

Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 25 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

L'objecte d'aquesta Ordre és l'establiment de l'estructura dels negociats dels Serveis Centrals i dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament.

Secció 1

Negociats dels Serveis Centrals

Article 2

El Negociat d'Informació al Públic depèn del Servei de Comunicació i Publicacions de la Subdirecció General d'Organització, Coneixement i Sistemes d'Informació de la Direcció de Serveis i té les funcions següents:

a) Vetllar perquè el personal que atén el públic, presencialment o telefònicament, disposi de la informació que necessita.

b) Gestionar les accions adreçades a la informació i l'atenció a la ciutadania.

c) Controlar i gestionar els punts d'atenció a la ciutadania del Departament.

d) Coordinar i planificar les actuacions del personal dels punts d'atenció a la ciutadania del Departament.

e) Gestionar el sistema de queixes, reclamacions i suggeriments de la ciutadania.

Article 3

El Negociat d'Indemnitzacions i Serveis depèn de la Secció d'Habilitació i Indemnitzacions, dins del Servei de Gestió Pressupostària de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Tramitar i comprovar les dietes, assistències i indemnitzacions del personal relacionades amb les activitats del Departament, així com fer-ne el processament informàtic i resoldre les incidències i les consultes que en deriven.

b) Tramitar i fer el seguiment dels passatges i allotjaments dels viatges d'àmbit nacional i internacional del Departament, i de les despeses que comporten.

c) Elaborar els documents comptables relacionats amb les funcions anteriors.

Article 4

El Negociat de Despeses de Béns Corrents i de Serveis depèn de la Secció de Pressupost i Comptabilitat, dins del Servei de Gestió Pressupostària de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Comprovar i tramitar els expedients de despesa de béns corrents, de serveis i d'altres i elaborar els corresponents documents comptables i reserves de crèdit, i fer-ne el seguiment.

b) Gestionar les altes i les modificacions de les dades dels corresponents creditors i resoldre les consultes.

c) Tramitar, controlar i gestionar els fons a justificar de les persones habilitades del Departament.

Article 5

El Negociat de Despeses d'Inversions, Transferències Corrents i de Capital depèn de la Secció de Pressupost i Comptabilitat, dins del Servei de Gestió Pressupostària de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Comprovar i tramitar els expedients de despesa relatius a les inversions, transferències corrents i de capital i elaborar i tramitar els corresponents documents comptables i reserves de crèdit i fer-ne el seguiment.

b) Gestionar les altes i les modificacions de les dades dels corresponents creditors i resoldre les consultes.

Article 6

El Negociat de Contractació de Serveis i Subministraments depèn de la Secció de Contractacions, dins del Servei de Contractacions i Subministraments de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Elaborar, fer el seguiment i tramitar els expedients de contractació de serveis i subministraments del Departament en totes les seves modalitats, tant per a les unitats administratives com per als centres i serveis educatius.

b) Controlar les incidències derivades de la contractació i fer les gestions escaients.

Article 7

El Negociat de Contractació d'Obres depèn de la Secció de Contractacions, dins del Servei de Contractacions i Subministraments de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Preparar, tramitar i coordinar els expedients de contractació d'obres de reforma, ampliació i millora (RAM), de noves construccions escolars i d'edificis administratius, fins a la formalització dels contractes corresponents.

b) Tramitar la devolució de garanties dels contractes d'obres.

c) Tramitar les modificacions dels contractes d'obres, pròrrogues, revisions de preus, penalitzacions, etc.

d) Informar les empreses dels processos de licitació i de la situació dels expedients de contractació d'obres.

e) Actualitzar i mantenir la base de dades de contractació de la Secció de Contractacions quant a les obres i incidències que en derivin.

f) Controlar i fer el seguiment continu de la situació dels expedients de contractació d'obres.

g) Col·laborar en l'elaboració d'estadístiques de la contractació d'obres del Departament.

Article 8

El Negociat de Subministraments i Serveis depèn de la Secció de Gestió de Serveis Administratius, dins del Servei de Contractacions i Subministraments de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Atendre i gestionar els subministraments de mobiliari, material fungible i inventariable de les unitats administratives del Departament.

b) Controlar l'estoc del material fungible inventariable del magatzem del Departament.

c) Atendre i gestionar les peticions relatives a l'elaboració i adquisició d'impresos per a les unitats administratives del Departament.

d) Controlar el manteniment dels equips d'oficina.

Article 9

El Negociat de Tramitació i Facturació depèn de la Secció de Gestió de Serveis Administratius, dins del Servei de Contractacions i Subministraments de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de documents comptables dels serveis administratius del Departament.

b) Comprovar, tramitar i registrar factures i cessions de crèdit derivats dels contractes dels serveis administratius del Departament.

c) Controlar els crèdits relatius al funcionament dels serveis administratius del Departament.

Article 10

El Negociat de Manteniment depèn del Servei de Gestió d'Immobles i Règim Interior de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Gestionar el manteniment dels edificis administratius adscrits als Serveis Centrals i serveis territorials i controlar les despeses.

b) Fer el seguiment puntual de les funcions prestades per les empreses externes encarregades del manteniment dels locals dels Serveis Centrals i serveis territorials del Departament.

Article 11

El Negociat de Registre depèn de la Secció de Règim Interior, dins del Servei de Gestió d'Immobles i Règim Interior de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar l'entrada, la sortida i la distribució dels documents administratius dels Serveis Centrals, així com la missatgeria, la paqueteria i el franqueig.

b) Certificar els moviments registrals a petició de la ciutadania, unitats del Departament o altres òrgans de l'Administració.

c) Gestionar l'aplicació s@rcat i crear i mantenir els usuaris, plantilles, notícies, etc.

Article 12

El Negociat de Registre de Personal i de Gestió de Personal Funcionari d'Administració i Serveis depèn de la Secció de Gestió de Personal d'Administració i Serveis, dins del Servei de Personal d'Administració i Serveis de la Subdirecció General de Personal d'Administració i Serveis de la Direcció de Serveis, i té les funcions següents:

a) Mantenir i controlar el registre general del personal d'administració i serveis.

b) Custodiar els expedients del personal d'administració i serveis.

c) Fer la gestió administrativa de les incidències i les situacions administratives del personal funcionari d'administració i serveis.

d) Coordinar i tramitar les propostes de provisió dels llocs de treball de personal funcionari d'administració i serveis.

e) Coordinar i fer el seguiment de les tasques que desenvolupen els serveis territorials en relació amb les funcions anteriors.

Article 13

El Negociat de Convocatòries d'Accés als Cossos Docents depèn de la Secció de Selecció del Personal Docent, dins del Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent de la Subdirecció General de Gestió del Personal Docent de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i té les funcions següents:

a) Tramitar, coordinar i fer el seguiment dels procediments relatius a les convocatòries per a l'accés als cossos docents i al nomenament de personal funcionari.

b) Elaborar la documentació i els suports necessaris per als tribunals que han d'actuar en els procediments selectius.

c) Revisar la documentació de les persones aspirants en els procediments selectius.

d) Revisar la documentació de les comissions de selecció relatives al personal funcionari en pràctiques.

e) Elaborar l'expedient per a la tramitació dels nomenaments del personal funcionari de carrera.

f) Elaborar la documentació i els suports necessaris en les actuacions administratives relacionades amb la carrera docent.

g) Coordinar i supervisar les tasques que desenvolupen els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona en relació amb les funcions anteriors.

Article 14

El Negociat de Recepcions, Certificacions i Liquidacions d'Obres depèn del Servei de Gestió de Construccions Escolars de la Subdirecció General de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, i té les funcions següents:

a) Gestionar la tramitació administrativa dels expedients de recepció, les certificacions finals, les liquidacions i els informes finals del període de garantia dels contractes d'obres.

b) Fer el seguiment de les certificacions.

Article 15

El Negociat d'Equipaments Educatius depèn de la Secció d'Equipaments Educatius, dins del Servei de Gestió d'Inversions de la Subdirecció General de Construccions Manteniment i Equipaments de Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, i té les funcions següents:

a) Gestionar les sol·licituds d'equipaments per als centres educatius públics de Catalunya, i classificar-los per tal de poder tramitar els expedients.

b) Gestionar el programa informàtic de subministraments.

c) Controlar els estocs.

d) Tramitar les ordres de distribució i fer el seguiment i el control del lliurament de material.

e) Relacionar-se amb les empreses subministradores, els serveis territorials, els centres educatius i el magatzem.

f) Tramitar l'inici dels expedients, documents comptables i facturació.

g) Fer el seguiment econòmic i el control dels contractes de subministraments i serveis.

Secció 2

Negociats dels serveis territorials

Article 16

L'estructura dels negociats dels serveis territorials al Baix Llobregat, a Barcelona Comarques, a la Catalunya Central, a Girona, a Lleida, al Maresme-Vallès Oriental, a Tarragona i al Vallès Occidental queda configurada de la manera següent:

16.1 El Negociat de Centres depèn de la Secció de Centres i Alumnat de la Secretaria dels Serveis Territorials, i té les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar la documentació relativa a l'autorització, la modificació i el cessament de centres públics i privats.

b) Tramitar la documentació relativa a despeses de funcionament dels centres públics i privats i a l'autorització d'ús dels centres públics.

c) Gestionar i tramitar la documentació relativa als concerts amb centres privats.

d) Proposar l'adquisició de material escolar adreçat als centres i als serveis educatius i controlar l'inventari i l'equipament mobiliari de la seu i dels serveis territorials.

16.2 El Negociat de l'Alumnat depèn de la Secció de Centres i Alumnat dins la Secretaria dels Serveis Territorials, i té les funcions següents:

a) Tramitar la documentació relativa a l'alumnat pel que fa a serveis escolars,

com ara la tramitació de la documentació relativa a la concessió de beques i ajuts.

b) Fer el lliurament de llibres d'escolaritat i l'expedició de títols i certificats.

c) Tramitar les resolucions d'escolarització, així com el procés de preinscripció i matriculació d'alumnat.

16.3 El Negociat d'Informació i Registre depèn de la Secció d'Administració, dins la Secretaria dels Serveis Territorials, i té les funcions següents, llevat dels Serveis Territorials a Girona, en què les funcions d'informació i registre corresponen a la Gerència de Serveis Comuns:

a) Coordinar, supervisar i actualitzar la informació interna i externa que faciliten els Serveis Territorials.

b) Coordinar i supervisar l'entrada, la sortida, la distribució i l'arxivament de la documentació administrativa, així com la missatgeria, la paqueteria i el franqueig.

c) Distribuir i controlar les tasques del personal subaltern i del personal telefonista adscrit a la seu dels serveis territorials.

d) Col·laborar i fer el seguiment de les actuacions de les oficines gestores del Departament en relació amb les funcions anteriors.

16.4 El Negociat de Personal d'Administració i Serveis depèn de la Secció d'Administració, dins la Secretaria dels Serveis Territorials, i té les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar la documentació per a la provisió dels llocs de treball del personal d'administració i serveis adscrit als serveis territorials.

b) Gestionar i tramitar les situacions administratives i les incidències del personal d'administració i serveis adscrit als serveis territorials.

c) Gestionar i tramitar la nòmina i els règims de previsió social del personal d'administració i serveis adscrit als serveis territorials.

d) Mantenir l'arxiu general i custodiar els expedients del personal d'administració i serveis adscrit als serveis territorials.

e) Coordinar la formació del personal d'administració i serveis adscrit als serveis territorials.

16.5 El Negociat de Personal Docent d'Ensenyament Infantil i Primari depèn de la Secció de Gestió de Personal Docent, dins el Servei de Personal Docent, dels Serveis Territorials, i té les funcions següents:

a) Tramitar la documentació relativa al personal docent d'ensenyament infantil i primari pel que fa a la provisió de llocs de treball, la selecció i incidències administratives com ara permisos, llicències, baixes per incapacitat temporal, invalidesa i jubilació.

b) Mantenir i actualitzar l'arxiu general del personal docent d'ensenyament infantil i primari.

c) Gestionar la nòmina i els règims de Seguretat Social, Muface i drets passius del personal docent d'ensenyament infantil i primari.

16.6 El Negociat de Personal Docent d'Ensenyament Secundari i de Règim Especial depèn de la Secció de Gestió de Personal Docent, dins el Servei de Personal Docent dels Serveis Territorials, i té les funcions següents:

a) Tramitar la documentació relativa al personal docent d'ensenyament secundari i de règim especial pel que fa a la provisió de llocs de treball, la selecció i incidències administratives, com ara permisos, llicències, baixes per incapacitat temporal, invalidesa i jubilació.

b) Mantenir i actualitzar l'arxiu general del personal docent d'ensenyament secundari i de règim especial.

c) Gestionar la nòmina i els règims de Seguretat Social, Muface i drets passius del personal docent d'ensenyament secundari i de règim especial.

16.7 El Negociat de Contractació i Patrimoni depèn de la Secció d'Obres i Manteniment dels Serveis Territorials i té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i tramitar els contractes d'obres de reforma, ampliació i millora dels centres públics docents i d'altres obres encomanades, així com dels contractes de consultoria i assistència.

b) Recopilar i tramitar les dades administratives i informes dels centres públics docents relacionats amb el patrimoni, així com dels expedients administratius.

Article 17

L'estructura dels negociats dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre queda configurada de la manera que s'indica tot seguit:

17.1 El Negociat de Personal Docent d'Ensenyament Infantil i Primari, Secundari i de Règim Especial depèn de la Secció de Gestió de Personal Docent, dins la Secretaria dels Serveis Territorials, i té les funcions següents:

a) Tramitar la documentació relativa al personal docent d'ensenyament infantil i primari, secundari i de règim especial pel que fa a la provisió de llocs de treball, la selecció i les incidències administratives com ara permisos, llicències, baixes per incapacitat temporal, invalidesa i jubilació.

b) Mantenir i actualitzar l'arxiu general del personal docent d'ensenyament infantil i primari, secundari i de règim especial.

c) Gestionar la nòmina i el règim de la Seguretat Social, Muface i drets passius del personal docent d'ensenyament infantil i primari, secundari i de règim especial.

17.2 El Negociat de Centres i Alumnat depèn de la Secció de Centres i Alumnat, dins la Secretaria dels Serveis Territorials, i té la funció de gestionar la tramitació, la documentació i la informació de les actuacions relatives als centres docents i a l'alumnat de l'àmbit dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre.

17.3 El Negociat de Personal d'Administració i Serveis depèn de la Secretaria dels Serveis Territorials, i té les funcions que estableix l'article 16.4 d'aquesta Ordre.

17.4 El Negociat d'Informació i Registre depèn de la Secretaria dels Serveis Territorials, i té les funcions que estableix l'article 16.3 d'aquesta Ordre.

Disposicions addicionals

—1 Se suprimeixen els negociats següents dels Serveis Centrals del Departament:

Negociat d'Ingressos.

Negociat d'Afers Interns.

Negociat de Gestió de la Despesa Corrent.

Negociat de Provisió de Llocs de Treball de Personal Funcionari d'Administració i Serveis.

Negociat de Gestió i Coordinació dels Règims de Previsió Social del Personal d'Administració i Serveis.

Negociat de Seguretat Social i Muface del Personal Docent.

Negociat d'Administració Econòmica de Centres Públics.

Negociat de Règim Administratiu de Centres Públics.

Negociat de Gestió de Projectes.

Negociat de Concerts i Pagaments.

Negociat de Règim Administratiu de Centres Privats.

Negociat de Pagament Delegat.

Negociat de Gestió de la Formació Continua.

Negociat de Preinscripció i Matriculació.

—2 Se suprimeix el Negociat de Prevenció de Riscos Laborals de tots els serveis territorials.

—3 El Negociat de Gestió de Crèdits dels Serveis Centrals passa a anomenar-se Negociat de Tramitació i Facturació.

—4 Les funcions atribuïdes per aquesta Ordre als negociats s'han d'entendre sense perjudici de les competències del Consorci d'Educació de Barcelona en relació amb l'àmbit territorial que és competència seva.

Disposició transitòria

Única

Els titulars dels negociats afectats per aquesta Ordre continuaran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura que s'hi estableix.

Disposició derogatòria

Única

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang que s'oposin o contradiguin el que estableix aquesta Ordre i, específicament, les següents:

a) Ordre de 12 de febrer de 1986, per la qual es disposa l'estructura organitzativa necessària per al desenvolupament del Programa de Mitjans Àudio-visuals establert pel Decret 31/1986, de 30 de gener.

b) Ordre de 12 de febrer de 1986, per la qual es crea la Comissió Departamental del Pla d'Experimentació de la Reforma del Cicle Superior d'Educació General Bàsica i d'Ensenyament Secundari.

c) Ordre de 12 de febrer de 1986, per la qual s'estableix l'estructura organitzativa del Programa d'Informàtica Educativa fixat pel Decret 31/1986, de 30 de gener.

d) Ordre de 16 d'abril de 1986, per la qual es regula el procediment per a l'atorgament i la justificació de les assignacions de fons als centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

e) Ordre de 5 de maig de 1987, per la qual s'aprova el Pla d'Experimentació del segon cicle d'Ensenyament Secundari i es fan públics els centres de Catalunya que el portaran a terme el curs acadèmic 1986-87.

f) Ordre de 7 de setembre de 1987, per la qual es crea la Comissió Directora del Debat sobre la Reforma Educativa dels Ensenyaments no Universitaris a Catalunya.

g) Ordre de 21 de juny de 1989, per la qual es crea la Comissió tècnica d'avaluació dels plans d'experimentació per a la reforma de l'ensenyament secundari.

h) Ordre de 3 de desembre de 1990, d'aprovació i aplicació del Programa d'informació i orientació als estudiants.

i) Ordre de 15 de juny de 1990, per la qual es crea la Comissió Tècnica d'Educació Especial

j) Ordre de 5 de juliol de 1990, per la qual es crea la comissió tècnica d'avaluació de l'experimentació engegada pels centres experimentals de règim especial (CERE) i es designen entitats de cooperació i tutela.

k) Ordre de 8 d'abril de 1991, per la qual s'autoritzen diversos mòduls professionals en el Pla d'experimentació del segon cicle d'ensenyament secundari.

l) Ordre de 10 de febrer de 1992, de pròrroga del Programa d'informàtica educativa i del Programa de mitjans àudio-visuals.

m) Ordre de 8 de novembre de 1994, sobre mesures per a les eleccions dels òrgans de representació de la Generalitat de Catalunya.

n) Ordre de 16 de gener de 1995, sobre les funcions corresponents als llocs de treball reservats a funcionaris del cos de titulats superiors de la Generalitat de Catalunya, especialitat de salut pública, que presten serveis a les delegacions territorials del Departament d'Ensenyament.

o) Ordre de 14 de març de 1995, per la qual es crea la Comissió Consultiva dels Concerts Educatius.

p) Ordre de 13 d'octubre de 1998, sobre mesures per a les eleccions dels òrgans de representació del personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

q) Ordre EDU/107/2008, de 5 de març, per la qual s'adapten els negociats dels serveis territorials del Departament d'Educació al Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació, i se n'aprova l'adscripció de funcions.

r) Ordre EDU/566/2008, de 30 de desembre, per la qual s'adapta parcialment l'estructura de negociats dels serveis territorials del Departament d'Educació al Decret 247/2008, de 16 de desembre, de reestructuració parcial del Departament.

s) Ordre EDU/358/2009, de 14 de juliol, per la qual s'adapten els negociats dels Serveis Centrals del Departament d'Educació al Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació, i se n'aprova l'adscripció de funcions.

Disposició final

Única

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de setembre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

(11.266.099)

 

Amunt