Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/03/2011

  • Número del document INT/0741/2011

  • Número de control 11075059

  • Organisme emissor Departament d'Interior

Dades del DOGC
  • Número 5845

  • Data 25/03/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 17621

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/741/2011, de 17 de març, de delegació de competències del conseller d'Interior en diversos òrgans del Departament.


El Decret 43/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Interior, regula l'estructura d'aquest Departament d'acord amb les funcions atribuïdes a l'article 3.6 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Decret 43/2011, de 4 de gener, ha estat modificat, primer pel Decret 257/2011, de 8 de febrer, de modificació de l'àmbit competencial del Decret 82/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Economia i Coneixement, i del Decret 43/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Interior; i després pel Decret 285/2011, d'1 de març, de reestructuració parcial del Departament d'Interior i de modificació del Decret 43/2011, de 4 de gener.

El Decret 191/2001, de 10 de juliol, de reestructuració del Servei Català de Trànsit, estableix l'estructura organitzativa d'aquest organisme autònom adscrit al Departament.

La Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, crea aquest Centre com una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per tal de prestar aquest servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic únic 112 en el territori de Catalunya.

La Llei 10/2007, de 30 de juliol, crea com a entitat autònoma, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el qual va succeir l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. Per mitjà del Decret 95/2010, de 20 de juliol, s'ha aprovat el Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Mitjançant la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, modificada per la Resolució IRP/316/2009, de 4 de febrer, les quals han quedat sense efecte, es varen delegar determinades facultats del conseller en diferents òrgans del Departament. Per tant, davant la nova estructura del Departament procedeix fer una nova resolució de delegació de competències adaptant aquestes a la nova estructura organitzativa i competencial del Departament.

Per tot el que s'exposa, i d'acord amb el que s'estableix a l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

Resolc:

Article 1

Delegació de competències en la persona titular de la Direcció General de la Policia

Es deleguen en la persona titular de la Direcció General de la Policia les competències següents:

a) La declaració de les situacions administratives i jubilacions del personal de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

b) L'adaptació, com a conseqüència d'una reestructuració administrativa, del nomenament dels funcionaris que ocupen, amb caràcter definitiu, un lloc de treball adscrit a la Direcció General.

c) La convocatòria i la resolució de concessió dels ajuts del fons d'acció social del personal de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

d) Les relatives a la facultat de sancionar per faltes lleus i greus el personal del cos de policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Article 2

Delegació de competències en la persona titular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Es deleguen en la persona titular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments les competències següents:

a) L'emissió de les resolucions de nomenament i de baixa dels membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat.

b) La convocatòria per a l'accés a la secció activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat.

c) L'adaptació, com a conseqüència d'una reestructuració administrativa, del nomenament dels funcionaris que ocupen, amb caràcter definitiu, un lloc de treball adscrit a la Direcció General.

Article 3

Delegació de competències en la persona que ocupa la direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Es deleguen en la persona que ocupa la direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya les competències següents:

a) L'autorització de transferències entre els crèdits consignats en un mateix article del capítol II del pressupost de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d'acord amb la normativa pressupostària.

b) L'adaptació, com a conseqüència d'una reestructuració administrativa, del nomenament dels funcionaris que ocupen, amb caràcter definitiu, un lloc de treball adscrit a l'Institut.

Article 4

Delegació de competències en la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit

Es deleguen en la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit les competències següents:

a) La convocatòria dels cursos per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor de formació viària i del certificat de director d'escoles de conductors.

b) L'exercici de les competències com a òrgan de contractació que la legislació vigent atribueix a la persona titular del Departament d'Interior, com a president/a del Servei Català de Trànsit, en relació amb els contractes menors i els procediments oberts i negociats de contractes d'obres, de subministraments i de serveis fins a 120.000 euros.

c) L'establiment de les restriccions de circulació a les demarcacions territorials de Catalunya.

d) L'autorització de transferències entre els crèdits consignats en un mateix article del capítol II del pressupost del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la normativa pressupostària.

e) L'adaptació, com a conseqüència d'una reestructuració administrativa, del nomenament dels funcionaris que ocupen, amb caràcter definitiu, un lloc de treball adscrit al Servei Català de Trànsit.

Article 5

Règim jurídic

Els actes dictats per delegació s'han d'ajustar al que estableix l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 6

Revocació de les delegacions

La delegació de facultats que estableix aquesta Resolució podrà ser revocada en qualsevol moment, si bé de conformitat amb l'article 8.7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el canvi de titular de l'òrgan delegant o de l'òrgan delegat no extingeix la delegació.

Disposició final

Aquesta Resolució produeix efectes a partir del dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de març de 2011

Felip Puig i Godes

Conseller d'Interior

(11.075.059)

 

Amunt