Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/12/2010

  • Número del document EDU/4320/2010

  • Número de control 10336140

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5802

  • Data 24/01/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 4402

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/4320/2010, de 7 de desembre, per la qual s'autoritza l'obertura d'un centre educatiu privat.


Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del promotor del centre autoritzat de grau professional de música l'Intèrpret de Lleida, en petició d'autorització d'obertura, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyament artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d'autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l'obertura del centre docent privat que es descriu a continuació:

Comarca: Segrià.

Municipi: Lleida.

Codi: 25009927.

Denominació: Centre autoritzat de grau professional de música L'Intèrpret.

Adreça: Sangenís Bertran 11, baixos.

Titular: Escola de Música l'Intèrpret SL.

NIF: B 25424342.

Capacitat màxima simultània: 180 llocs escolars.

Ensenyaments autoritzats: ensenyaments professionals de música.

Especialitats:

a) Àrea d'instruments d'orquesta:

Clarinet, contrabaix, flauta travessera, saxòfon, trompeta, trombó, percussió, viola, violí, violoncel.

b) Àrea d'instruments polifònics:

Guitarra, piano.

c) Àrea d'instruments de la música moderna i jazz:

Baix elèctric, guitarra elèctrica.

—2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Lleida, 7 de desembre de 2010

P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

Antonio López López

Director dels Serveis Territorials a Lleida

(10.336.140)

 

Amunt