Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/01/2011

  • Número del document INT/0081/2011

  • Número de control 11017106

  • Organisme emissor Departament d'Interior

Dades del DOGC
  • Número 5802

  • Data 24/01/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 4410

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior.


El Decret 43/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Interior, regula l'estructura d'aquest Departament d'acord amb les funcions atribuïdes a l'article 3.6 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Decret 191/2001, de 10 de juliol, de reestructuració del Servei Català de Trànsit, estableix l'estructura organitzativa d'aquest organisme autònom adscrit al Departament.

La Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, crea aquest Centre com una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per tal de prestar aquest servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic únic 112 en el territori de Catalunya.

La Llei 10/2007, de 30 de juliol, crea com a entitat autònoma l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el qual va succeir l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. Per mitjà del Decret 95/2010, de 20 de juliol, s'ha aprovat el Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

De resultes de la nova organització que ha experimentat aquest Departament, és procedent deixar sense efecte les delegacions de funcions realitzades mitjançant la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de competències del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament i efectuar una nova resolució de delegació de competències d'acord amb la nova estructura i les noves funcions atribuïdes al Departament.

Per tot el que s'exposa, i d'acord amb el que s'estableix a l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

Resolc:

Article 1

Delegació de competències en la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior

Es deleguen en la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior les competències següents:

a) La facultat d'autoritzar despeses per un import superior a 60.101,21 euros.

b) Les facultats corresponents a la persona titular del Departament com a òrgan de contractació en matèria d'obres, serveis i altres contractes administratius i privats del Departament d'Interior, per un import superior a 60.101,21 euros.

c) L'autorització de transferències entre els crèdits consignats en un mateix article del capítol II del pressupost del Departament d'Interior, d'acord amb la normativa pressupostària.

d) La signatura de convenis, llevat dels protocol·laris o institucionals i dels quals se subscriguin amb òrgans constitucionals o estatutaris.

e) L'acord de compareixença en els procediments judicials que s'iniciïn contra el Departament d'Interior i/o contra els funcionaris adscrits, quan l'acció derivi de l'exercici de les seves funcions.

f) L'autorització prèvia a la interposició d'accions per la via judicial, per assentir a les demandes i per desistir dels procediments judicials en curs, en els termes que preveu l'article 8 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els articles 30 i 31 del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que afecten al Departament d'Interior.

g) La disposició del compliment de les sentències dictades en els recursos contenciosos administratius que s'interposin contra els actes i disposicions del Departament d'Interior.

h) La resolució dels expedients oberts amb motiu de reclamacions derivades de danys produïts a tercers, que no requereixin l'informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora.

i) Les competències pròpies del règim de personal al servei del Departament d'Interior que corresponen a la persona titular del Departament, d'acord amb la legislació vigent, sens perjudici de les que es puguin delegar a altres unitats directives i organismes adscrits al Departament.

Article 2

Règim jurídic

Els actes dictats per delegació s'han d'ajustar al que estableix l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 3

Revocació de les delegacions

La delegació de facultats que estableix aquesta Resolució podrà ser revocada en qualsevol moment, si bé de conformitat amb l'article 8.7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el canvi de titular de l'òrgan delegant o de l'òrgan delegat no extingeix la delegació.

Disposició final

1. Es deixa sense efectes la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de competències del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament.

2. Aquesta Resolució produeix efectes a partir del dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de gener de 2011

Felip Puig i Godes

Conseller d'Interior

(11.017.106)

 

Amunt