Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/11/2010

  • Número del document EDU/3667/2010

  • Número de control 10313077

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5759

  • Data 19/11/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 84658

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/3667/2010, de 10 de novembre, per la qual es disposa l'inici d'activitats de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.


Per Acord de Govern GOV/129/2010, de 13 de juliol, es va crear l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.

Per tal de posar en funcionament aquest centre creat per l'Acord esmentat;

Per la qual cosa,

Resolc:

—1 Reconèixer l'inici de l'activitat administrativa de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques, que consta a l'annex d'aquesta Resolució, en els termes que s'hi especifiquen.

Els efectes acadèmics d'aquests ensenyaments que s'implanten són des de l'inici del curs escolar 2010-2011.

—2 Implantar de manera progressiva a l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques els ensenyaments artístics superiors de Grau en Disseny, en les especialitats següents:

Disseny gràfic.

Disseny de productes.

Disseny d'interiors.

Disseny de moda.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les adminstracions públiques de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de novembre de 2010

P. D. (Resolució EDU/3193/2008, DOGC de 31.10.2008)

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

Denominació: Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.

Codi de centre: 08071573.

Seu administrativa: c. de la Ciutat de Balaguer, 17, 08022, Barcelona.

Els ensenyaments d'aquesta escola s'impartiran a les seus següents:

EASD Pau Gargallo, Parc Serentill, s/n, 08915, Badalona.

EASD Llotja, c. de la Ciutat de Balaguer, 17, 08022, Barcelona.

EASD Deià, c. de Deià, 28-38, 08016, Barcelona.

EASD Josep Serra i Abella, c. de Jerusalem, 2B, 08902, l'Hospitalet de Llobregat.

EASD Olot, c. del Pare Antoni Soler, 1-3, 17800, Olot.

EASD Vic, rbla. de Sant Domènec, 24, 08500, Vic.

EASD Ondara, pl. del Centenari, s/n, 25300 Tàrrega.

(10.313.077)

 

Amunt