Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 11/10/2010

  • Número del document GOV/0182/2010

  • Número de control 10279157

  • Organisme emissor Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Dades del DOGC
  • Número 5736

  • Data 18/10/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 75611

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/182/2010, d'11 d'octubre, pel qual es reclassifica com a festa patrimonial d'interès nacional la Festa Major de Vilafranca del Penedès.


Atès que per l'Acord del Govern de la Generalitat de 5 de juny de 1991 es va declarar festa tradicional d'interès nacional la Festa Major de Vilafranca del Penedès (Resolució de 5 de juny de 1991, DOGC núm. 1459, de 26.6.1991);

Atesa la disposició addicional del Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, que disposa que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha de revisar les declaracions de festes tradicionals d'interès nacional declarades en el moment de l'entrada en vigor del Decret i, si escau, tramitar la seva reclassificació en alguna de les categories que preveu l'article 3.1 mitjançant el procediment que estableixen els articles 14 i 15 de l'esmentat Decret;

Atesa la Resolució del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de 21 de maig del 2010, per la qual s'incoa expedient per a la reclassificació com a festa patrimonial d'interès nacional la Festa Major de Vilafranca del Penedès;

Atès que el Consell de la Cultura Popular i Tradicional va emetre informe favorable el dia 1 de juny de 2010 sobre l'expedient de reclassificació, amb especial esment a la capta, els goigs, l'exhibició castellera, l'entrada de sant Fèlix a la basílica de Santa Maria i el seguici amb el drac, el ball de diables, l'àliga, els gegants, els nans, les cotonines, els bastoners i el ball de gitanes, entre d'altres;

Vistes les al·legacions presentades pels interessats, les quals han estat favorables a la reclassificació;

D'acord amb l'article 6 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional catalana i de l'associacionisme cultural, i l'article 15 del Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya;

A proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Govern

ACORDA:

—1 Reclassificar com a festa patrimonial d'interès nacional la Festa Major de Vilafranca del Penedès i definir-ne les característiques, que consten a l'annex.

—2 Inscriure la reclassificació de la festa al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

—3 Publicar íntegrament aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 15.2 del Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, i notificar-lo a les persones o entitats responsables de l'organització de la festa o dels elements, a l'ajuntament i al consell comarcal corresponents.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el Govern de la Generalitat de Catalunya en el termini d'un mes, o bé, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar, en tots dos casos des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o des de l'endemà de la corresponent notificació.

Barcelona, 11 d'octubre de 2010

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

Annex

Característiques de la festa

La Festa Major de Vilafranca del Penedès, que se celebra anualment els dies 29, 30 i 31 d'agost i 1 i 2 de setembre, en honor de sant Fèlix, té l'origen al segle XVIII. L'any 1699 van arribar a Vilafranca les relíquies del sant i el 1776 en fou nomenat copatró A partir d'aleshores augmenten les solemnitats religioses i els actes festius, i es fa palesa així la creixent veneració envers el sant entre els vilafranquins. A la festa, hi participa un extraordinari nombre de balls populars, alguns dels quals estan documentats a la processó de corpus de l'any 1600.

L'organització de la festa recau en cinc administradors, designats per l'ajuntament, que gestionen i administren els recursos municipals destinats a la festa i obtenen les col·laboracions necessàries per finançar-la. Els administradors, també, al llarg de l'any guarden la imatge del sant als seus domicilis.

La Festa Major de Vilafranca en el transcurs dels anys no s'ha modificat en la seva essència, i ha anat adaptant i ampliant l'oferta ludicocultural. Ha estat i és una festa molt participativa i amb una gran diversitat d'actes i elements festius. A part de respondre al fervor popular, la festa té un ampli ressò que va molt més enllà dels àmbits estrictament local i comarcal.

Els actes previs a la Festa Major s'inicien amb la sortida de la capta, pocs dies abans del 22 d'agost. Segueixen la novena i els goigs a sant Fèlix, que es fan del 22 al 30 d'agost. El 28 d'agost té lloc el pregó de festa, i ja el 29 comença la festa pròpiament: al matí amb la repicada de campanes, tronada, cercavila, actuació castellera, i a la tarda amb un concert d'instruments d'inxa i concert de banda. Al vespre té lloc la processó, amb el seguici que va a buscar la imatge a la casa de l'administrador i acaba amb l'entrada de sant Fèlix a la basílica.

El dia 30 és el dia central, també comença amb la repicada de campanes, l'exposició pública de les relíquies del sant, les matinades dels grallers, i l'ofici amb les ofrenes, i l'anada i tornada d'ofici amb el seguici; segueix l'actuació castellera de sant Fèlix, amb les quatre millors colles del món casteller. A la tarda es fa un concert de banda, i al vespre la processó amb el seguici que novament finalitza amb l'entrada del sant a la basílica, que és un dels moments més forts i emotius de la festa. A continuació es realitza el ball de gralles.

El dia 31 d'agost s'inicia amb les matinades dels grallers. Es celebra la missa de difunts, l'anada i tornada d'ofici amb el seguici, l'actuació de lluïment dels balls de Festa Major. Segueix l'actuació castellera de la Diada de Sant Ramon Nonat, amb la participació de les dues colles locals, i el Toc de Vermut que realitzen els timbalers i grallers. Per la tarda, els actes continuen amb el concert de banda, l'actuació del ball dels malcasats i la processó amb el seguici que acompanya a la imatge de sant Fèlix a la casa de l'administrador.

L'1 de setembre té lloc la Festa Major dels Petits, iniciada l'any 1982. A la nit hi ha el ball de foc. La festa s'acaba el dia 2 de setembre amb el concert vermut del migdia, el ball de cloenda de la nit i el castell de focs de cloenda.

(10.279.157)

 

Amunt