Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret llei

  • Data del document 03/08/2010

  • Número del document 004/2010

  • Número de control 10210155

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 5685

  • Data 04/08/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 60867

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET LLEI 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya.


El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Preàmbul

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 621/VIII, de 24 de febrer de 2010, sobre la situació econòmica i les mesures per afrontar-la, va instar el Govern de la Generalitat a continuar la política de contenció i rigor pressupostari, a introduir la cultura de l'avaluació en el disseny i l'aplicació de polítiques públiques i, en aquest sentit, a elaborar un pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat.

En compliment d'aquest manament, el Govern de la Generalitat va aprovar en data 2 de març de 2010 un Acord mitjançant el qual es van encomanar a la Comissió de Coordinació Corporativa els treballs necessaris per a l'elaboració del Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat i amb aquesta finalitat, la constitució d'un grup de treball integrat pels seus propis membres, per les persones de l'àmbit de la Generalitat que considerés necessàries i per experts independents de reconegut prestigi.

En data 1 de juny de 2010, es va aprovar l'Acord del Govern pel qual s'adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de funcionament, transferències, inversions, millora de l'eficiència en l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya i lluita contra el frau, L'Acord en el seu punt 4 va aprovar el Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic.

Aquest darrer Acord d'1 de juny de 2010 va ser comunicat al Parlament de Catalunya en data 3 de juny.

Posteriorment, en data 29 de juny el Govern va aprovar un nou Acord per a l'efectivitat de les mesures acordades en l'Acord de l'1 de juny, en el qual s'adopten diverses mesures de racionalització del sector públic.

La necessitat d'assolir vies de millora de l'eficàcia que comportin una millor atenció al ciutadà i l'estalvi de la despesa, condueix a la conveniència de racionalitzar l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, endegada mitjançant els acords del Govern de dates 1 i 29 de juny de 2010, i que es preveu que continuï mitjançant el present Decret llei, a través de la reordenació de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat. Aquesta reordenació es du a terme a través de la supressió o dissolució d'entitats, quan es detecta que el manteniment de la seva estructura com a entitat independent no resulta necessària en considerar-se que les seves funcions poden ser assumides per altres entitats existents mitjançant l'ampliació del seu objecte, bé a través de la creació d'una nova entitat que assumeixi les funcions, activitats, objectius, patrimoni i, si escau, estructura d'altres entitats que, disposant d'elements comuns, poden passar a ser englobades en una sola, o bé mitjançant la reconversió de la forma jurídica de l'entitat.

L'evolució de la conjuntura econòmica fa necessari continuar amb l'esforç de reducció de la despesa pública; però tenint en compte que cal evitar reduir determinades partides de despesa que bé resulten especialment rellevants en l'actuació pública per impulsar la recuperació del creixement o bé son imprescindibles per mantenir el suport públic a les persones que estan patint amb més intensitat els efectes de la crisi. Però aquest esforç s'ha de fer ara amb canvis en l'estructura de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que facilitin la governança del sistema a la vegada que el facin més eficient amb el consegüent estalvi de recursos.

La urgència en l'adopció de les mesures per la via extraordinària del Decret llei deriva del fet que la propera finalització de la present legislatura i la necessitat d'adoptar les mesures contingudes en el Decret Llei per tal de racionalitzar i simplificar l'estructura del sector públic en el marc de l'actual situació extraordinària de crisi econòmica que actualment afecta als països europeus, fan que no sigui possible assolir les finalitats preteses per la via parlamentària ordinària, ja que suposaria un ajornament en l'adopció d'aquestes mesures que comportaria un perjudici important en la política de contenció que necessàriament ha de regir l'actuació del Govern.

Tot això justifica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ja que hi concorre el supòsit de fet que l'habilita a recórrer-hi: la necessitat extraordinària i urgent. Així, és necessari actuar de manera immediata i portar a terme les modificacions en les diferents normes legals afectades per les disposicions que conté el present Decret llei, que s'han de considerar necessàries per poder donar compliment al paquet de mesures integrants de les polítiques de reducció del dèficit públic com a condició per afavorir un creixement durable i sostenible que passa per la reorganització administrativa i la millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics per tal d'incrementar la productivitat real mitjançant la reducció d'estructures administratives.

La part dispositiva del Decret llei consta de 21 articles i la part final consta de set disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. L'entrada en vigor, que es fixa per al proper dia 1 de setembre, està justificada pel tipus de previsions que conté el Decret llei ja que, tot i el règim transitori establert per a determinats supòsits, hi ha una sèrie de mesures en l'articulat que requereixen la realització d'una sèrie d'actuacions prèvies ineludibles per a la plena efectivitat de les prescripcions que s'hi contenen i que obliguen que, un cop aprovada la norma, es disposi d'un període mínim preparatori de les actuacions que són necessàries per a la seva plena efectivitat.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del titular del Departament de la Presidència i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Supressió de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives

1. Se suprimeix l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, creat per la Llei 7/1985, de 14 de maig. Els objectius i les funcions que li havien estat atribuïts han d'ésser exercits pel Departament competent en matèria de treball.

2. El personal de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives s'integra i passa a dependre del departament competent en matèria de treball, dins del qual s'integra també el pressupost.

3. Així mateix, el patrimoni de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives s'incorpora al patrimoni de l'Administració de la Generalitat i resta assignat al departament competent en matèria de treball, al qual correspon l'adopció de les mesures necessàries quant a conservar-lo i utilitzar-lo per a la finalitat prevista.

Article 2

Creació, naturalesa i règim jurídic de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1 Es crea l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, amb l'objectiu de generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya que facilitin la presa de decisions a la ciutadania, als i les professionals i als gestors i les gestores de l'àmbit de la salut, i als òrgans responsables de la planificació en salut, així com facilitar la integració de les i dels professionals sanitaris en el sistema i la seva coresponsabilitat en la consecució de les finalitats comunes i la qualitat de l'atenció.

L'Agència s'adscriu al departament competent en matèria de salut.

2. L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut és una entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d'obrar. L'Agència sotmet la seva activitat en les relacions externes, amb caràcter general, a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, si bé se sotmeten al dret públic:

a) El règim d'acords i funcionament dels seus òrgans de govern, que se sotmet a la normativa general sobre òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

b) Les relacions de l'Agència amb els departaments de la Generalitat i amb altres ens públics.

c) El règim de contractació administrativa.

d) L'exercici de potestats públiques.

3. L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut es regeix per aquest Decret llei, pels seus estatuts i per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

4. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, ha d'aprovar, per decret, els estatuts de l'Agència.

Article 3

Funcions de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

Per assolir els seus objectius, corresponen a l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut les funcions següents:

a) Definir, d'acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut, impulsar i desplegar l'estratègia del sistema d'informació i les tecnologies de la informació i comunicació per al sistema sanitari que faciliti a l'Administració sanitària la informació necessària per a l'avaluació de la qualitat de l'assistència sanitària i gestionar-la generant coneixement del sistema.

b) Dur a terme la gestió i el manteniment dels elements comuns i/o unificats del sistema d'informació de Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

c) Dur a terme tasques d'avaluació de nous tractaments, de procediments organitzatius i assistencials, de medicaments, de tecnologies, de la recerca sanitària i la innovació.

d) Mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits en l'àmbit de l'assistència sanitària pels diferents agents integrants del sistema de salut, per facilitar una presa de decisions coresponsable al servei de la qualitat de l'atenció sanitària prestada a la ciutadania.

e) Implementar sistemes d'avaluació i acreditació del nivell de competència dels professionals sanitaris com a element per millorar la qualitat del sistema.

f) Dur a terme la planificació operativa, desenvolupar i executar les polítiques en matèria de formació especialitzada en ciències de la salut i de formació continuada i coordinar actuacions en matèria de formació de grau i professional.

g) Planificar, coordinar i proposar actuacions en matèria d'ordenació de les professions sanitàries i intervenir en el procés d'avaluació del reconeixement del desenvolupament professional.

h) Analitzar i identificar necessitats de formació en ciències de la salut en diversos àmbits professionals, dissenyar les activitats, promoure-les i organitzar-les, si escau.

i) Establir i gestionar un sistema d'informació integrat sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per compte propi o aliè, en centres públics i privats, que respongui a les necessitats de l'Administració sanitària per a l'exercici de les seves competències, especialment en matèria de planificació i organització de recursos sanitaris, i de desenvolupament professional. Amb aquesta finalitat, l'Agència pot accedir a les dades personals necessàries que obrin en els registres de recursos humans de les administracions públiques i les entitats vinculades, les corporacions professionals i els centres, serveis i establiments sanitaris. Les comunicacions d'aquestes dades han d'estar subjectes a la legislació en matèria de protecció de dades.

j) Cooperar amb organismes homònims d'altres comunitats autònomes, d'àmbit estatal, europeu i internacional als efectes d'assolir sinergies i difondre els coneixements respectius.

k) Exercir totes les activitats que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, d'acord amb els estatuts que es dictin en desenvolupament d'aquest Decret Llei, així com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin encomanades.

Article 4

Organització de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1. L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut s'estructura en els òrgans següents:

De govern i gestió:

a) El Consell d'Administració.

b) El director o directora.

De participació: El Consell de Participació

Consultiu i d'assessorament: El Consell Assessor

2. El Consell d'Administració és l'òrgan superior de govern de l'Agència i les persones que en són membres són nomenades pel Govern, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut.

La composició del Consell d'Administració ha d'incloure representants dels departaments competents en matèria de salut, d'educació, d'universitats, de recerca, de treball, de serveis socials, de societat de la informació, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, de tal manera que es procuri assolir una representació equilibrada de dones i homes.

La presidència del Consell d'Administració correspon a una persona membre en representació del departament competent en matèria de salut.

3. El director o directora és la persona que assumeix la direcció i gestió ordinària de l'Agència, d'acord amb els criteris d'actuació fixats pel Consell d'Administració. El director o directora de l'Agència és nomenat o nomenada pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut.

4. El Consell de Participació és l'òrgan de participació, consulta, debat i proposta de les administracions competents i dels sectors i les organitzacions amb funcions relacionades amb l'objectiu de la millora de la qualitat del sistema de salut i del desenvolupament de la competència dels seus professionals. La seva composició ha d'incloure, a més de representants de la Generalitat, representants dels ens locals, del Consell Interuniversitari de Catalunya, de les organitzacions que agrupen els centres i les institucions sanitaris, de les corporacions professionals sanitàries de Catalunya, de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, de les societats científiques d'àmbit sanitari català, i de les organitzacions de consumidors i usuaris o de pacients, procurant assolir una representació equilibrada de dones i homes en la seva composició

5. El Consell Assessor, amb funcions consultives i d'assessorament, ha d'estar composat per destacats o destacades professionals dels àmbits d'actuació de l'Agència, procurant assolir una representació equilibrada de dones i homes en la seva composició

6. L'organització, la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell d'Administració, del Consell de Participació i del Consell Assessor s'han de desenvolupar en els estatuts.

7. L'estructura organitzativa de l'Agència, llevat la que regulin els estatuts de l'Agència i la relativa als òrgans o les unitats al capdavant dels quals hi hagi funcionaris o funcionàries, en què s'aplica el que disposa la normativa reguladora del règim jurídic i de procediment aplicable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon aprovar-la al Consell d'Administració.

Article 5

Recursos econòmics i pressupost de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1. Els recursos econòmics de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut són constituïts per:

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, determinades en funció del que estableixi el contracte programa.

b) Els ingressos procedents de subvencions, convenis, programes, donacions i altres aportacions fetes a favor seu per altres entitats, públiques o privades, o particulars.

c) Els ingressos procedents de la prestació dels seus serveis.

d) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o adscrits.

e) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits.

f) Els ingressos procedents de fons competitius de recerca.

g) Qualsevol altre que legalment li correspongui.

2. El pressupost de l'Agència es regeix per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, la normativa de finances públiques de Catalunya i les successives lleis de pressupostos.

Article 6

Contracte programa de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1. La prestació de serveis de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut s'articula per mitjà d'un contracte programa aprovat pel Govern a proposta conjunta del departament competent en matèria de salut i del departament competent en matèria d'economia i finances, i d'acord amb la normativa aplicable al sector públic de la Generalitat.

2. El departament competent en matèria de salut, com a garant superior de l'ús eficient i equitatiu dels recursos públics, ha de garantir que el model de contractació amb l'Agència respongui a les polítiques generals que té establertes.

Les activitats contractades relacionades amb la recerca i la innovació hauran d'estar alineades amb la política fixada pel departament competent en matèria de recerca.

3. El contracte programa té una durada màxima de cinc anys i, sens perjudici del que disposa la normativa de finances públiques de Catalunya, s'hi han de fer constar, almenys, els aspectes següents:

a) La relació de serveis i activitats que ha de prestar l'Agència, l'avaluació econòmica corresponent, els recursos en relació amb els sistemes de compra i de pagament vigents, els objectius i el finançament i el sistema en què aquest es condiciona a l'assoliment dels objectius.

b) Els requisits i les condicions en què s'han de prestar els serveis i les activitats.

c) Els objectius, els resultats esperats, els mecanismes per a avaluar els objectius i els resultats definitivament assolits, els indicadors i el marc de responsabilitat de l'Agència.

d) El termini de vigència.

e) Les facultats de seguiment per al compliment efectiu del contracte programa.

Article 7

Patrimoni de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1. El patrimoni de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut és constituït pels béns que li són adscrits i els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.

2. Els béns adscrits conserven llur qualificació jurídica originària. L'adscripció no implica la transmissió del domini ni llur desafectació.

3. La gestió del patrimoni es regeix per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i per la normativa reguladora del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Article 8

Recursos humans de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1. El personal de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut es regeix pel dret laboral, sens perjudici de la possibilitat d'adscripció de personal funcionari d'acord amb els sistemes previstos a la normativa de funció pública.

L'exercici de funcions que comporta l'exercici de potestats públiques és reservat al personal funcionari.

2. La selecció del personal propi de l'Agència s'ha de fer d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i la resta de principis previstos a la normativa aplicable al personal laboral al servei de les administracions públiques.

3. El personal estatutari dels serveis de salut i el personal funcionari de l'Administració de la Generalitat que s'adscrigui a l'Agència o passi a prestar-hi serveis, passarà a la situació administrativa que correspongui d'acord amb la normativa en matèria de funció pública. En tot cas, s'ha de garantir que se'ls mantindrà els drets que els corresponguin d'acord amb la normativa aplicable a cadascuna de les situacions.

Article 9

Contractació de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1. El règim jurídic de contractació de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut s'ajusta a la normativa reguladora dels contractes del sector públic.

2 L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats vinculades que tinguin la consideració de poders adjudicadors als efectes del que preveu l'article 4.1.n) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Les relacions entre l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut i els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats vinculades dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant els corresponents encàrrecs. En conseqüència, l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut està obligada a realitzar els encàrrecs que li formulin els subjectes anteriorment esmentats, els quals han d'incloure, com a mínim, l'àmbit de l'encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament de l'encàrrec.

En la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut s'ajusta a les regles següents:

a) Les relacions entre l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut i els poders adjudicadors dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic s'articulen mitjançant encàrrecs.

b) L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut no pot participar en licitacions públiques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ni dels ens esmentats i entitats vinculades. No obstant això, en el cas que no concorri cap licitador, se li podria encarregar a l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut l'execució de la prestació objecte de licitació.

Article 10

Règim de recursos i reclamacions de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1. Contra els actes i els acords de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut subjectes al dret administratiu es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera competent en matèria de salut.

2. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s'han de presentar davant el conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, que és l'òrgan competent per a resoldre-les.

3. Les reclamacions prèvies a la via judicial laboral s'han de presentar davant el director o directora de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, que és l'òrgan competent per a resoldre-les.

Article 11

Comptabilitat i control financer de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1. El règim de comptabilitat de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut és el corresponent al sector públic.

2. L'activitat de l'Agència és objecte de control financer per mitjà del procediment d'auditoria, sota la direcció de la Intervenció General, regulat per la normativa sobre finances públiques de Catalunya i la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Article 12

Modificació de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut

Es modifica la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 19, que resta redactat de la manera següent:

"c) Personal laboral, que es regeix per la normativa laboral i altres normes convencionalment aplicables."

Article 13

Regulació del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR)

1. El Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) és una entitat de dret públic que subjecta la seva activitat al dret privat que es regula per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, gaudeix d'autonomia en la seva organització i de capacitat jurídica plena per al compliment de les seves finalitats.

2. Correspon al Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) realitzar tota mena d'actuacions d'administració, gestió i disposició relacionades amb l'alt rendiment esportiu i amb l'esport en general i a aquests efectes gestionar instal·lacions i equipaments, directament o indirectament, i dur a terme, activitats mercantils, inclosa la seva participació en societats mercantils, i també de serveis i altres relacionades i/o complementàries de les anteriors que consideri convenient per al compliment dels seus objectius.

3. El Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats vinculades que tinguin la consideració de poders adjudicadors, als efectes del que preveu l'article 4.1.n) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Les relacions entre el Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) i els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats vinculades dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant els corresponents encàrrecs. En conseqüència, el Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) està obligat a realitzar els encàrrecs que li formulin els subjectes anteriorment esmentats, els quals han d'incloure, com a mínim, l'àmbit de l'encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament de l'encàrrec.

En la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, el Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) s'ajusta a les regles següents:

a) Les relacions entre el Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) i els poders adjudicadors dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic s'articulen mitjançant encàrrecs.

b) El Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) no pot participar en licitacions públiques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ni dels ens esmentats i entitats vinculades. No obstant això, en el cas que no concorri cap licitador, se li pot encarregar al Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) l'execució de la prestació objecte de licitació.

4. Constitueixen ingressos propis del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès les aportacions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, les aportacions provinents de la prestació de serveis propis i dels convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades, el producte provinent del rendiment del seu patrimoni i, en general, els ingressos provinents de les seves activitats i de la prestació dels seus serveis com a mitjà propi de l'Administració de la Generalitat.

5. El Govern aprova per decret els Estatuts de funcionament i organització dels òrgans de govern del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR). En qualsevol cas, el centre ha de tenir un/a president/a, un/a vicepresident/a i un Consell d'administració format per membres que nomena el Govern de la Generalitat.

6. El CAR s'adscriu al departament competent en matèria d'esports.

Article 14

Unitat directiva de l'Administració esportiva de la Generalitat

1. Correspon a l'administració esportiva de la Generalitat exercir les funcions que li assenyalen aquest Decret llei i el Text únic de la Llei de l'esport aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i també la coordinació amb altres administracions que tinguin competències en matèria d'esports.

2. El departament competent en matèria d'esports tindrà adscrita una unitat directiva, amb el rang que determini el Govern, encarregada de la direcció de l'administració esportiva de la Generalitat. Aquesta unitat exerceix les funcions de representació i de direcció superior de les polítiques esportives de la Generalitat, així com les funcions corresponents a la concessió i revocació de subvencions, les que li són assignades per aquest Decret llei i pel Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, les que li són assignades per reglament i també les que li delegui la persona titular del departament competent en matèria d'esports.

Article 15

Creació, naturalesa i règim jurídic de l'Agència Catalana de l'Esport

1. Es crea l'Agència Catalana de l'Esport, com a entitat de dret públic de la Generalitat que ajusta la seva activitat al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

2. L'Agència Catalana de l'Esport es regeix per les disposicions d'aquest Decret llei, per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i per la resta de l'ordenament jurídic aplicable. En l'exercici de les seves funcions públiques, l'Agència Catalana de l'Esport ha d'actuar d'acord amb la normativa reguladora del règim jurídic i de procediment aplicable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En la resta de la seva activitat, pot actuar subjectant-se al dret privat.

3. L'Agència Catalana de l'Esport és adscrita al departament competent en matèria d'esports, mitjançant la unitat directiva d'aquest departament, prevista a l'article 14 d'aquest Decret llei, el qual estableix les directrius i exerceix el control d'eficàcia i eficiència sobre la seva activitat.

Article 16

Funcions de l'Agència Catalana de l'Esport

1. L'Agència Catalana de l'Esport té per objecte executar i gestionar la política d'esports de la Generalitat seguint les directrius establertes pel/per la titular del departament competent en matèria d'esports de l'Administració de la Generalitat.

2. L'Agència Catalana de l'Esport té atribuïdes les funcions següents:

a) Autoritzar i revocar de forma motivada la inscripció de les federacions esportives catalanes en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, ratificar-ne els estatuts i els reglaments, i inscriure'ls en aquest mateix Registre.

b) Autoritzar i revocar de forma motivada la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya de les agrupacions esportives i els clubs o associacions esportius, ratificar en l'esmentat Registre els seus estatuts, i autoritzar i revocar de forma motivada l'adscripció en el Registre d'entitats esportives de les seccions esportives de les entitats no esportives.

c) Planificar i gestionar l'execució de la política esportiva de la Generalitat, incorporant la perspectiva de gènere i de les dones de forma transversal a tota la seva actuació.

d) Conèixer els objectius, els programes esportius i els pressupostos de les agrupacions esportives, de federacions esportives catalanes i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya a fi de subscriure els acords i els convenis de col·laboració pertinents, i gestionar les subvencions econòmiques concedides a aquestes entitats per la unitat directiva de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, tot comprovant-ne l'adequació al compliment dels documents subscrits.

e) Promoure la recerca científica en matèria esportiva.

f) Coordinar, conjuntament amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, les federacions esportives i la resta d'entitats esportives, les actuacions necessàries per a millorar el nivell i l'alta competició dels/les esportistes catalans/es i de les seleccions catalanes en qualsevol àmbit d'actuació.

g) Promoure i organitzar els programes d'activitat física i esportiva en edat escolar fora de l'horari lectiu, conjuntament amb la Unió de federacions Esportives de Catalunya, les federacions esportives, les agrupacions esportives i altre entitats i organismes públics que tinguin competències en aquest camp.

h) Participar en totes les activitats i les actuacions de prevenció i control de la violència en el món esportiu i de l'ús de substàncies prohibides.

i) Exercir les funcions inspectores a què fa referència el títol 4 del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

j) Gestionar equipaments, instal·lacions esportives i serveis de suport a l'esport que estiguin sota la titularitat de la Generalitat o en els quals la Generalitat tingui una participació majoritària.

k) Obtenir recursos econòmics a través del patrocini i el mecenatge esportiu.

l) Qualsevol altra activitat que legalment li sigui atribuïda, d'acord amb les seves finalitats.

Article 17

Òrgans de govern i d'assessorament de l'Agència Catalana de l'Esport

1. Els òrgans de govern de l'Agència Catalana de l'Esport són:

a) El president o presidenta, que és la persona titular de la unitat directiva del departament que té atribuïdes les funcions en matèria esportiva.

b) El Consell d'Administració, la composició i el sistema de provisió del qual s'han de determinar per reglament.

c) El director o directora, que és nomenat o nomenada pel Govern a proposta de la persona titular del departament al qual és adscrita l'Agència Catalana de l'Esport.

2. L'òrgan d'assessorament, suport i participació de l'Agència Catalana de l'Esport és el Consell Català de l'Esport.

3. El Consell Català de l'Esport de l'Agència Catalana de l'esport és un òrgan col·legiat integrat per representants de l'administració esportiva de la Generalitat, del món local i de clubs, associacions esportives escolars, societats anònimes esportives, agrupacions esportives generals i especials, federacions esportives catalanes i Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Aquest òrgan serà presidit per la persona titular de la unitat directiva del departament que té atribuïdes les funcions en matèria esportiva. La composició i el reglament de funcionament d'aquest òrgan es determinarà en la normativa de desplegament de l'agència, atenent a criteris d'equilibri territorial i de representativitat de les diferents pràctiques esportives.

4. Correspon al Govern aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l'Agència Catalana de l'Esport, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans de govern i de l'òrgan d'assessorament; la composició i el funcionament del Consell d'Administració i el nomenament de les persones que en són membres i del Consell Català de l'Esport.

5. L'estructura organitzativa de l'Agència, llevat de la que regulin els estatuts de l'Agència i la relativa als òrgans o les unitats al capdavant dels quals hi hagi funcionaris o funcionàries, en què s'aplica el que disposa la normativa reguladora del règim jurídic i de procediment aplicable a l'Administració de la Generalitat Catalunya, correspon aprovar-la al Consell d'Administració.

Article 18

Recursos humans de l'Agència Catalana de l'Esport

1. El personal de l'Agència Catalana de l'Esport es regeix pel dret laboral, llevat dels llocs de treball que, amb relació amb la naturalesa de llur contingut i, especialment si comporten l'exercici de potestats públiques, restin reservats al personal funcionari públic.

2. Per proveir les places reservades a funcionàries i funcionaris esmentats a l'apartat 1, poden ésser adscrits a l'Agència Catalana de l'Esport funcionaris de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable en matèria de funció pública.

Article 19

Patrimoni, recursos econòmics i contractació de l'Agència Catalana de l'Esport

1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència Catalana de l'Esport:

a) Els béns i els drets que hi són adscrits.

b) Els béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol.

2. El patrimoni de l'Agència Catalana de l'Esport afectat a l'exercici de les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic i, com a tal, gaudeix de les exempcions tributàries corresponents.

3. La gestió del patrimoni de l'Agència Catalana de l'Esport s'ha d'ajustar al que estableixen la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i la normativa reguladora del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

4 Constitueixen els recursos econòmics de l'Agència Catalana de l'Esport:

a) Les transferències que rebi anualment dels pressupostos generals de la Generalitat.

b) Qualsevol altra transferència que rebi per al compliment dels seus fins.

c) Els rendiments del seu patrimoni mobiliari o immobiliari.

d) Els ingressos provinents de la prestació de serveis

e) Els donatius de qualsevol mena que pugui rebre, les herències, els llegats i els premis que li siguin concedits, així com els recursos que obtingui a través d'acords de patrocini i mecenatge.

f) Qualsevol altre recurs que li pugui ésser atribuït.

5. El pressupost de l'Agència Catalana de l'Esport es regeix pel que estableixen la normativa de finances públiques de Catalunya; la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i les lleis de pressupostos de la Generalitat.

6. Els contractes que subscriu l'Agència s'han d'ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes del sector públic

Article 20

Règim d'impugnacions dels actes dictats per l'Agència Catalana de l'Esport

1. Els actes dictats per l'Agència Catalana de l'Esport en l'exercici de les seves potestats administratives tenen la consideració d'actes administratius.

2. Els actes administratius dictats pel president o presidenta de l'Agència Catalana de l'Esport exhaureixen la via administrativa i són impugnables en via contenciosa administrativa, sens perjudici de la interposició de recurs potestatiu de reposició previ. Els actes administratius i les resolucions dictats per òrgans de rang inferior poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el president o presidenta, en els termes establerts per la normativa reguladora del règim jurídic i de procediment aplicable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 21

Modificació de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl

Es modifica l'article 3.1 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, que queda redactat com segueix:

1. Són funcions de l'Institut català del Sòl:

a) Programar actuacions de promoció de sòl urbanitzable i remodelacions urbanes.

b) Promoure tant de manera directa com convinguda habitatges públics i la rehabilitació o la remodelació d'aquests.

c) Gestionar operacions de remodelació o rehabilitació d'habitatges.

d) Programar i executar actuacions de rehabilitació de nuclis antics.

e) Gestionar plans i programes d'actuació la finalitat dels quals sigui la remodelació o renovació urbana.

f) Redactar els instruments urbanístics que s'hagin de desenvolupar directament per mitjà de l'Institut Català del Sòl o bé amb col·laboració d'aquest.

g) Exercir la gestió urbanística en execució de plans, propis o assumits com a tals, per qualsevol deis sistemes d'actuació establerts per la legislació urbanística. En el desenvolupament d'aquesta activitat ha d'assumir la qualitat d'Administració actuant si així ho estableix el Pla que s'executa, amb els drets i els deures que la normativa urbanística li atorga.

h) Redactar, tramitar i aprovar projectes de reparcel·lació i d'urbanització, en les actuacions que assumeixi en qualitat d'Administració actuant.

i) Estudiar i difondre noves tècniques d'intervenció en nuclis urbans per facilitar la seva remodelació o rehabilitació.

j) Formar especialistes en gestió urbanística.

k) Adquirir sòl, fins i tot mitjançant expropiació forçosa, com a beneficiari, de terrenys destinats a la creació de sòl urbanitzat, la formació de reserves de sòl, la promoció d'habitatge públic, la creació de dotacions i equipaments, zones verdes i espais lliures o qualsevol altra finalitat anàloga de caràcter urbanístic. La potestat expropiatòria correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

l) Redactar projectes d'edificació.

m) Alienar, permutar i cedir terrenys i edificis de la seva propietat.

n) Constituir, transmetre, modificar i extingir els drets d'hipoteca, superfície, censos, servituds i, en general, qualsevol dret real sobre els terrenys i les edificacions que són propietat de l'Institut Català del Sòl.

o) Protegir i defensar el seu patrimoni.

p) Arrendar béns mobles i immobles.

q) Exercir la gestió de les fiances d'arrendaments de finques urbanes i del Registre de Fiances dels contractes de lloguer, d'acord amb les disposicions vigents.

r) Adoptar mesures de suport, tant tècnic com econòmic i financer, per a impulsar la finalització de processos d'urbanització.

s) Qualsevol altra que li encomani la llei o el Govern de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Primera

1. L'Administració de la Generalitat i els ens del seu sector públic han de dur a terme les actuacions necessàries per tal de dissoldre les entitats que s'indiquen a continuació:

Viatges de Muntanya, SA.

Equacat, SA.

Remodelacions Urbanes, SA

2. Un cop es faci efectiva la dissolució de les entitats a què fa referència l'apartat 1, les entitats que s'indiquen a continuació han de passar a exercir les funcions de cadascuna de les entitats que en cada cas s'esmenten:

a) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha de passar a exercir les funcions de Viatges de Muntanya, SA.

b) El Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) ha de passar a exercir les funcions d'Equacat,SA.

c) l'Incasol passa a exercir les funcions de Remodelacions Urbanes,SA, i assumeix tots els drets i obligacions de caràcter econòmic, contractual i laboral contrets per Reursa.

3. El patrimoni i l'estructura necessària de les entitats dissoltes s'han d'integrar a les entitats que passen a exercir les seves funcions, les quals es subroguen en la seva posició jurídica.

Segona

S'autoritza l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya perquè pugui actuar com a empresa turística de mediació en la venda de bitllets i reserves de places en els mitjans de transport així com la reserva d'habitacions i els serveis en establiments hotelers i la resta d'allotjaments turístics situats en les instal·lacions d'esport i turisme de la seva competència.

Tercera

1. S'autoritza el Govern per transformar l'entitat de dret públic Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en una societat mercantil, amb capital 100% públic, de les previstes en la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, i a aprovar-ne els estatuts, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.

2. La nova societat ha d'assumir l'objecte i les funcions que desenvolupa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i s'ha de subrogar en tots els drets i les obligacions de caràcter econòmic, contractual i laboral contrets per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

3. Totes les referències que la normativa vigent efectua a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'entenen fetes a la societat resultant de la transformació prevista a l'apartat 1.

4. Les relacions de la nova societat amb la Generalitat s'han d'articular mitjançant un contracte programa dels previstos a la normativa de finances públiques de la Generalitat de Catalunya.

Quarta

1. En el moment en què, d'acord amb el que disposa la disposició transitòria primera d'aquest Decret llei, entri en funcionament l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, i en qualsevol cas transcorreguts els sis mesos previstos des de l'entrada en vigor dels seus estatuts, s'extingeixen l'Institut d'Estudis de la Salut i l'empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, de manera que el nou ens que es crea se subroga en tots els drets i deures de les entitats extingides.

2. El personal laboral que, en el moment d'entrada en funcionament de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, presti serveis en l'Institut d'Estudis de la Salut i en l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, o el personal d'aquestes entitats que tinguin suspesa la seva relació jurídica laboral queda integrat en l'ens públic que es crea, el qual se subroga de manera expressa respecte a les relacions contractuals de caràcter laboral d'aquest personal, amb el mecanisme de successió d'empresa previst a l'article 44 de l'Estatut dels treballadors.

El personal funcionari que en el moment d'entrada en funcionament de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, presti serveis en les entitats que s'extingeixen, pot ser integrat en l'ens públic que es crea mantenint la seva condició de funcionari o funcionària públic. En aquest cas es regeix per les disposicions que li són aplicables atenent-ne la procedència i la naturalesa de la relació d'ocupació.

3. Els béns i els mitjans materials de l'Institut d'Estudis de la Salut i de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, en el moment d'entrada en funcionament de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, queden integrats a l'ens públic que es crea d'acord amb llur naturalesa jurídica originària.

Cinquena

A l'entrada en vigor d'aquest Decret llei l'empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge ha d'iniciar un procés d'integració amb l'Institut Català de la Salut.

Sisena

L'Agència Catalana de l'Esport se subroga en totes les relacions jurídiques en què el Consell Català de l'Esport sigui subjecte actiu o passiu.

El personal laboral de l'Administració de la Generalitat que en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei estigui adscrit a una plaça de la relació de llocs de treball del Consell Català de l'Esport i que porti a terme funcions que, d'acord amb aquest Decret llei i amb la normativa que el desplegui, siguin assumides per l'Agència Catalana de l'Esport, es podrà integrar a l'Agència.

Sens perjudici del que estableix l'article 18 d'aquest Decret llei per a l'exercici de potestats públiques, el personal funcionari que en la data de la seva entrada en vigor presti serveis al Consell Català de l'Esport i que porti a terme funcions que, d'acord amb aquest Decret llei i amb la normativa que el desplegui, siguin assumides per l'Agència Catalana de l'Esport, segons les necessitats de personal d'aquesta i d'acord amb la relació de llocs de treball que aprovi, pot optar per integrar-se a l'Agència com a personal laboral amb reconeixement de l'antiguitat reconeguda a l'Administració de la Generalitat i romandre-hi en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat.

El personal laboral o funcionari que no s'integri a l'Agència Catalana de l'Esport conserva tots els drets adquirits de què gaudeixin en el moment de la incorporació, incloses les expectatives de promoció i mobilitat, i els altres inherents a la seva situació funcionarial o laboral, sens perjudici de ser baixa a la plantilla del Consell Català de l'Esport.

Tota referència que el Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, o la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, o qualsevol altre disposició normativa de rang igual o inferior, faci a la Secretaria General de l'Esport, es considerarà feta a la unitat directiva del departament competent en matèria d'esports que executa aquestes competències.

Setena

Les taxes generades per la prestació de serveis o realització d'activitats per part de les entitats que resten dissoltes o integrades en altres entitats, seran gestionades per l'entitat que assumeix les seves funcions, la qual serà responsable, a més, de la seva liquidació i recaptació en els termes de l'article 1.2-9 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

Disposicions transitòries

Primera

L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut que crea aquest Decret llei ha d'entrar en funcionament en un termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor dels seus estatuts.

Mentre l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut no entri en funcionament es mantenen l'Institut d'Estudis de la Salut i l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.

Durant aquest període, l'Institut d'Estudis de la Salut continua exercint la seva activitat d'acord amb el que preveu el capítol 2 del Títol 7 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, desenvolupat pel Decret 324/1990, de 21 de desembre, d'estructura, organització i règim de funcionament de l'Institut d'Estudis de la Salut i modificacions posteriors. Així mateix, l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut continua desenvolupant la seva activitat, d'acord amb els seus estatuts, aprovats per l'Acord del Govern de 15 de juny de 2010 publicat en el DOGC núm. 5659, de 29 de juny de 2010.

Segona

Mentre el Govern no aprovi, mitjançant decret, els Estatuts de l'Agència Catalana de l'Esport, continuaran en vigor:

El Capítol 1 del Títol 2 del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, (articles 35 a 38).

El Decret 215/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració de la Secretaria General de l'Esport i del Consell Català de l'Esport.

El Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l'Esport.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

Es deroga la Llei 7/1985, de 14 de maig, de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

Es deroguen els articles 70, 71, i 72 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, sens perjudici del que preveu la disposició transitòria primera d'aquest Decret llei.

Es deroga la disposició addicional 19 de la Llei 13/1988, de 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1989.

Es deroguen els articles 35, 36, 37, 38, 58,60, i 61 del Text únic de la Llei de l'esport aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Es deroga el Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l'Esport.

Es deroga el Decret 215/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració de la Secretaria General de l'Esport i del Consell Català de l'Esport.

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern per a dur a terme el desplegament normatiu i totes aquelles altres actuacions necessàries per a l'efectivitat de les previsions d'aquest Decret llei.

Segona

El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei ha d'aprovar els estatuts de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut.

Tercera

El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, ha d'aprovar els estatuts de l'Agència Catalana de l'Esport.

Quarta

Aquest Decret llei entra en vigor l'1 de setembre de 2010.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 3 d'agost de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

(10.210.155)

 

Amunt