Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/11/2009

  • Número del document IRP/3216/2009

  • Número de control 09296063

  • Organisme emissor Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Dades del DOGC
  • Número 5510

  • Data 20/11/2009

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 87518

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ IRP/3216/2009, d'11 de novembre, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de tres llocs de comandament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.


Atesa la Resolució IRP/2175/2009, de 15 de juliol, de convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació de tres llocs de comandament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (convocatòria de provisió núm. IRP/21/09; DOGC núm. 5432, de 30.7.2009);

Vist que s'han complert les especificacions i els requisits exigits en la convocatòria;

Atesos el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atesa la proposta de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments respecte als llocs de Regió d'Emergències de Lleida, Regió d'Emergències de Girona, Regió d'Emergències Metropolitana Sud;

Atesa la competència que atribueix al titular del Departament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig, i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, sobre les facultats pròpies del règim de personal al servei del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació,

Resolc:

Nomenar els funcionaris que s'indiquen en l'annex d'aquesta Resolució com a caps dels llocs de comandament que s'hi detallen.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, o del corresponent al lloc del seu domicili, d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de novembre de 2009

P. D. (Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

Joan Boada i Masoliver

Secretari general

Annex

Identificació del lloc: IRP/21/09-01.

Nom del lloc: Regió d'Emergències Girona.

Nom i cognoms: Enric Cano Monje.

Identificació del lloc: IRP/21/09-02.

Nom del lloc: Regió d'Emergències Metropolitana Sud.

Nom i cognoms: Pasqual Gámez Tarragona.

Identificació del lloc: IRP/21/09-03.

Nom del lloc: Regió d'Emergències Lleida.

Nom i cognoms: Jordi Solà Gimeno.

(09.296.063)

 

Amunt