Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 22/09/2009

  • Número del document GOV/0147/2009

  • Número de control 09259018

  • Organisme emissor Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Dades del DOGC
  • Número 5476

  • Data 02/10/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 73561

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/147/2009, de 22 de setembre, pel qual s'atorga a l'Ajuntament de Cabanes una concessió per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.


En data 9 de novembre de 2004, l'Ajuntament de Cabanes va sol·licitar la concessió per a la instal·lació i funcionament d'una emissora de freqüència modulada, a l'empara del Decret 263/1990, de 23 d'octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

El 17 de maig de 2005, el Govern de la Generalitat va acordar atorgar a l'Ajuntament de Cabanes la concessió provisional d'una emissora de freqüència modulada de tipus municipal.

El Decret 263/1990, de 23 d'octubre, regula el procés de concessió per a la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

Les instal·lacions de l'emissora esmentada s'adiuen al projecte aprovat al seu dia, a les especificacions tècniques d'aplicació i han superat la inspecció preceptiva.

A Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat atorgar les concessions del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, d'acord amb l'article 1 del Decret 263/1990, de 23 d'octubre.

Per tot això, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Govern

Acorda:

.1 Atorgar a l'Ajuntament de Cabanes la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà subjecta al compliment de les normes que conté el Decret 80/1989, de 4 d'abril, i altres d'aplicació.

.2 Les característiques tècniques que s'assignen a l'esmentada emissora, de conformitat amb la comunicació de la posada en servei de les instal·lacions, són les següents:

Emissora de radiodifusió sonora d'ones mètriques amb modulació de freqüència

Longitud: 02º E 58' 37''.

Latitud: 42º N 18' 34''.

Cota: 23 m.

Freqüència: 101.1 MHz.

Potència radiada: 45 W.

Alçada efectiva màxima: 28 m.

Directivitat: ND.

Polarització: vertical.

.3 Disposar que es notifiqui aquest acord a l'Ajuntament de Cabanes, amb indicació dels recursos que s'hi poden interposar, i que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de setembre de 2009

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

(09.259.018)

 

Amunt