Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/04/2010

  • Número del document IUE/1439/2010

  • Número de control 10098015

  • Organisme emissor Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Dades del DOGC
  • Número 5625

  • Data 10/05/2010

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 36184

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ IUE/1439/2010, de 9 d'abril, de nomenament de la senyora Ana Maria Martinez Ribas com a cap de la Secció de Procediment, adscrita a la Direcció General de Turisme (convocatòria de provisió núm. IU/01/10).


Atesa la Resolució IUE/359/2010, de 26 de gener (DOGC núm. 5570, de 18.2.2010), de convocatòria per a la provisió del lloc de cap de la Secció de Procediment, adscrit a la Direcció General de Turisme del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (convocatòria de provisió núm. IU/01/10);

Atès el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

Nomenar la senyora Ana Maria Martinez Ribas cap de la Secció de Procediment, adscrit a la Direcció General de Turisme del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat en la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 d'abril de 2010

P. D. (Ordre IUE/305/2008, DOGC de 25.6.2008)

Enric Aloy i Bosch

Secretari general

(10.098.015)

 

Amunt