Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/07/2008

  • Número del document MAH/2375/2008

  • Número de control 08197068

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 5182

  • Data 28/07/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 58772

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ MAH/2375/2008, de 15 de juliol, de citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 1004/2008, interposat pel Col·legi d'Enginyers de Monts.


D'acord amb el que ordena el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, en el recurs contenciós administratiu núm. 1004/2008, interposat pel Col·legi d'Enginyers de Monts;

D'acord amb el que disposa l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

Resolc:

.1 Citar, per tal que puguin presentar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, en el termini de nou dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 1004/2008, interposat pel Col·legi d'Enginyers de Monts, contra el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

.2 Donar publicitat d'aquesta citació a termini mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de juliol de 2008

Eduard Pallejà i Sedó

Secretari general

(08.197.068)

 

Amunt