Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/07/2008

  • Número del document JUS/2596/2008

  • Número de control 08212041

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5198

  • Data 20/08/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 64523

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2596/2008, de 30 de juliol, per la qual s'inscriu al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Registre col·legial de societats professionals d'educadores i educadors socials del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials.


Vist l'expedient d'adequació a la legalitat del Reglament del Registre col·legial de societats professionals d'educadores i educadors socials del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, del qual es va presentar, en dates 20 de març i 14 de juliol de 2008, la documentació prevista als articles 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre l'aprovació del Reglament en l'Assemblea general extraordinària del Col·legi de 5 de juliol de 2008;

Vistos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Resolució d'11 de maig de 1999, de publicació de les relacions de procediments administratius regulats per la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2898, de 28.5.1999), i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/2845/2006, de 4 de setembre (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006);

Atès que el text del Reglament del Registre col·legial de societats professionals d'educadores i educadors socials del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials s'adequa a la legalitat;

Atès que aquest expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;

D'acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

.1 Declarar l'adequació a la legalitat del Reglament del Registre col·legial de societats professionals d'educadores i educadors socials del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar la seva inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

.2 Disposar que el text del Reglament esmentat es publiqui al DOGC, com a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 30 de juliol de 2008

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

Annex

Reglament del Registre col·legial de societats professionals d'educadores i educadors socials del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials.

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir les normes necessàries per a la constitució i l'adequada articulació, d'acord amb el que preveuen l'article 7.2.b) i la disposició transitòria segona de la Llei 2/2007, de 5 de març, de societats professionals, del Reglament de societats professionals del Col·legi.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Les societats, sigui quina sigui la seva forma societària, incloses les societats civils, que es constituïssin i tinguessin per objecte social l'exercici en comú de la professió d'educador/a social hauran de constituir-se com a societats professionals, i si el seu domicili social, únic o principal, es trobés dins l'àmbit territorial del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya hauran d'inscriure's obligatòriament al registre mercantil corresponent al seu domicili social, únic o principal, en primer lloc i, posteriorment, al Registre de societats professionals del col·legi d'educadores i educadors socials de Catalunya. La mateixa obligació afecta les societats multidisciplinàries que, entre les diverses activitats professionals que exerceixin en comú, inclogui la professió d'educador/a social sempre que el seu domicili, únic o principal, es trobi comprès en l'àmbit territorial del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

Article 3

Organització física del Registre

El Registre de societats professionals comptarà amb un full de registre en suport informàtic per a cada societat professional on constaran totes les inscripcions relatives a la mateixa.

Formarà part del Registre de societats professionals, com a annex, un expedient o protocol per a cada societat professional inscrita, que contindrà, ordenats cronològicament, els documents necessaris per practicar la inscripció, les resolucions corresponents als mateixos i la documentació relativa als actes inscrits o aportats juntament amb la sol·licitud corresponent, si s'escau.

Article 4

Actes subjectes a inscripció

S'inscriuran al Registre de societats professionals del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya els actes següents, tal com constin en l'escriptura de constitució i en la inscripció de la mateixa que es faci al Registre mercantil:

Denominació o raó social.

CIF/NIF.

Telèfon de contacte, fax, correu electrònic.

Domicili social.

Data i ressenya identificativa de l'escriptura pública de constitució i del notari que ho autoritza.

Durada de la societat, si es constituís per un temps determinat.

L'activitat o activitats professionals que constitueixen l'objecte social.

Identificació dels socis professionals, amb el número de col·legiació i col·legi professional de pertinença.

Identificació dels socis no professionals.

Identificació de les persones que s'encarreguin de l'administració i de la representació de la societat.

Així mateix haurà de ser objecte d'inscripció qualsevol canvi de socis i administradors, i qualsevol canvi del contracte social, com per exemple:

Canvi de socis professionals i no professionals.

Cessaments i nomenaments dels administradors socials.

Fusió, escissió, transformació, dissolució i liquidació de la societat professional.

Altres modificacions que es facin en el contracte social, denominació, objecte i domicili social.

Les possibles resolucions sancionadores als col·legiats socis professionals que afectin el seu exercici professional, que seran comunicades pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya al Registre mercantil, així com al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Qualsevol altre exigit per la normativa de desenvolupament de la Llei de societats professionals, per resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat, i per les normes i acords adoptats per la Junta de Govern del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya per a l'aplicació, el desenvolupament i la interpretació d'aquest Reglament.

Article 5

Títols subjectes a inscripció

Són títols subjectes a inscripció:

Les comunicacions que efectuï d'ofici el registrador mercantil relatives a la pràctica de les inscripcions realitzades al Registre mercantil per les societats professionals.

L'escriptura pública de constitució de la societat o qualsevol altra acreditativa de l'acte que s'hi pretén inscriure.

La resta d'actes dels que hagi de quedar constància registral, tant judicials con administratius, s'inscriuran d'ofici mitjançant la presentació del corresponent testimoni.

Article 6

Procediment d'inscripció

El secretari del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, com a responsable del Registre de societats professionals, procedirà a efectuar la primera inscripció de les societats professionals al registre col·legial, així com les inscripcions corresponents als cessaments o canvis de socis o administradors, canvis del contracte social o qualsevol altre subjecte a inscripció, en el termini de tres mesos, com a màxim (temps per tal que es reuneixi la Junta de Govern), comptats a partir de l'endemà en què es rebi la comunicació d'ofici preceptiva de registrador mercantil corresponent o es produeixi la petició de l'interessat que, en aquest últim cas, haurà d'acompanyar-se de la primera còpia de l'escriptura pública corresponent on caldrà que hi consti la diligència de presentació i d'inscripció correctament efectuades al registre mercantil corresponent. En el termini indicat, verificada la identificació dels socis professionals, el seu número de col·legiació i el requisit de no estar subjecte a inhabilitació per resolució ferma administrativa o judicial, de no estar inclòs en incompatibilitat manifesta, i amb l'acord previ a l'efecte adoptat per la Junta de Govern, es procedirà a efectuar la inscripció.

Si els socis professionals haguessin causat baixa al Col·legi, estiguessin subjectes a inhabilitació per resolució ferma administrativa o judicial o estiguessin inclosos en incompatibilitat manifesta, i amb l'acord previ a l'efecte adoptat per la Junta de Govern, se'n denegarà la inscripció, procedint a notificar fefaentment als socis professionals i representants de la societat professional i al registre mercantil aquest acte denegatori, així com a la resta de col·legis professionals afectats en el cas de les societats multidisciplinàries.

A la societat inscrita se li assignarà un número de registre, que adoptarà la forma següent:

SP/X/001, on,

SP, són sigles que fan referència al fet que es tracta d'una societat professional.

X, serà el codi corresponent a cada tipus de societat: ES (només educadors socials), o M (societats multidisciplinàries).

001, és número d'ordre de la societat inscrita.

Article 7

Efectes de la inscripció

La inscripció al Registre col·legial, única i amb validesa a tot el territori nacional, és efectiva als efectes jurídics següents: la incorporació de la societat professional al Col·legi i la subjecció de la societat professional a les competències d'ordenació de la professió, i de representació i defensa dels seus membres i de la professió que la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i els Estatuts generals atribueixen al Col·legi. La inscripció de la societat professional al registre col·legial no n'implica, en cap cas, l'adquisició dels drets polítics que els Estatuts col·legials reconeixen a les educadores i als educadors socials col·legiats.

Article 8

Cancel·lació de la inscripció

La cancel·lació de la inscripció tindrà lloc, amb l'acord previ de la Junta de Govern, en qualsevol supòsit de dissolució de la societat.

La cancel·lació es practicarà d'ofici, en virtut de la comunicació del registrador mercantil, o a instància dels representants o socis professionals de la societat, acompanyada de la certificació registral de l'acord de dissolució. També es podrà cancel·lar d'ofici quan la societat professional incompleixi algun dels pressupostos exigits per la Llei i per aquest Reglament.

En el cas de dissolució per incompliment sobrevingut del requisit que els socis professionals no incorrin en incompatibilitat o inhabilitació per a l'exercici de la professió, la cancel·lació de la inscripció s'ordenarà d'ofici si transcorre el termini de tres mesos establert a l'article 4.5 de la Llei 2/2007, sense que s'hagi acreditat l'exclusió del soci o socis professionals inclosos en la incompatibilitat o inhabilitació.

De la cancel·lació de la inscripció se n'informarà el Registre mercantil, al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Article 9

Taxes i quotes d'inscripció i de manteniment del Registre de societats professionals

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya podrà implantar, per al seu establiment i modificació i amb l'acord previ de l'Assemblea general de col·legiats, taxes, quotes d'inscripció i manteniment del Registre de societats professionals a les entitats que s'hi inscriguin, que hi instin actes o que en sol·licitin les certificacions oportunes.

Article 10

Publicitat

El Registre de societats professionals és públic. La publicitat del contingut del full de registre en suport informàtic, oberta a cada societat professional al Registre de societats professionals, es realitzarà amb la remissió periòdica prèvia al Ministeri de Justícia de les inscripcions practicades per mitjà d'un portal públic, gratuït i permanent a Internet sota la responsabilitat del Ministeri de Justícia. També estarà sotmès al que reguli la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.

Article 11

Certificacions

A sol·licitud de qualsevol soci professional educador social col·legiat, el secretari del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya expedirà, en la data de la sol·licitud, una certificació acreditativa de la inscripció i vigència de la societat professional a la qual pertany el soci professional sol·licitant.

Article 12

Responsabilitat del Col·legi

El secretari de la Junta de Govern, i la mateixa Junta de Govern, són responsables de la incorporació d'ofici de les societats al Registre de societats professionals d'Educadores Educadors Socials de Catalunya, d'acord amb la comunicació prèvia d'inscripció d'aquestes societats professionals al registre mercantil corresponent, amb la qual adquireixen la personalitat jurídica.

Abans de procedir a la inscripció al registre col·legial, el Col·legi haurà de validar els aspectes de les dades que afectin l'exercici professional i l'àmbit col·legial.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(08.212.041)

 

 

Amunt