Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.


L'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004) estableix els títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents als certificats de la Secretaria de Política Lingüística. Entre aquests, hi consten els certificats expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes del Departament d'Educació.

El Decret 4/2009, de 13 de gener, del Departament d'Educació (DOGC núm. 5293, de 15.1.2009) estableix una nova regulació de l'organització i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, atesos els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que fixa el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, d'acord amb la regulació i l'organització d'aquests ensenyaments establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. El Decret d'Educació esmentat és aplicable a les escoles oficials d'idiomes i en els centres docents públics de Catalunya en els quals s'implantin aquests ensenyaments.

La Llei orgànica 2/2006 organitza els ensenyaments d'idiomes de règim especial en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. Estableix que els ensenyaments de nivell bàsic tindran les característiques i l'organització que les administracions educatives determinin i que els ensenyaments d'idiomes de règim especial corresponents als nivells intermedis i avançats han de ser impartits a les escoles oficials d'idiomes. El Reial decret 1629/2006 determina les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació i fixa els ensenyaments mínims que hauran de formar part dels currículums que les administracions educatives estableixin per als nivells intermedi i avançat dels idiomes que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes. També estableix que els nivells bàsic, intermedi i avançat tenen com a referència les competències pròpies, respectivament, dels nivells A2, B1 i B2 del Consell d'Europa segons es defineixen aquests nivells en el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Aquesta nova regulació i organització dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i la correspondència establerta dels nivells d'ensenyament i dels certificats amb els nivells del Marc per a tot l'àmbit de l'Estat fan necessari actualitzar l'Ordre d'equivalències fins ara vigent tot incorporant-hi els nous certificats de català expedits per totes les escoles oficials d'idiomes o per l'òrgan competent en matèria d'ensenyaments d'idiomes de règim especial de les comunitats autònomes, com a equivalents als certificats de la Secretaria, tenint en compte que la correspondència dels certificats de català de la Secretaria amb els nivells del Marc comú europeu del Consell d'Europa és la següent: nivell bàsic, A2; nivell elemental, B1, i nivell intermedi, B2. Igualment cal tenir en compte que els canvis introduïts per aquesta nova regulació, especialment la remissió que el Decret 4/2009 fa en la disposició addicional tercera, quant al règim d'equivalències, al Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, comporten que s'estableixi la limitació temporal del curs 2007-2008 per a l'equivalència dels certificats de l'Escola Oficial d'Idiomes que ja figuraven en l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny. D'aquesta manera es pretén facilitar la interpretació de l'abast d'aquestes equivalències.

D'altra banda, també es considera convenient incloure els certificats de llengua catalana expedits per la Universitat de Vic, la Universitat Abat Oliba, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Internacional de Catalunya, així com un certificat de la Universitat de Lleida.

Ateses les modificacions successives de l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística i atesa la necessitat de procedir a les noves modificacions assenyalades, es considera oportú de refondre tota aquesta normativa en un text únic. Igualment, s'ha considerat oportú fer constar la correspondència dels certificats de la Secretaria de Política Lingüística amb els nivells fixats al marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge de llengües.

El Decret 152/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3406, d'11.6.2001) sobre avaluació i certificació de coneixements de català, regula els certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En la seva disposició addicional faculta el conseller o consellera per establir, per mitjà d'una ordre, els títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents als que regula el Decret esmentat.

Per tot això, i d'acord amb la disposició addicional esmentada,

Ordeno:

Article únic

Es consideren equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística que estableix l'article 5 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, els títols, diplomes i certificats que consten a l'annex.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004) sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener (DOGC núm. 4811, de 31.1.2007) i per l'Ordre VCP/17/2008, de 14 de gener (DOGC núm. 5057, de 28.1.2008).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà al DOGC.

Contra aquesta Ordre es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 12 de novembre de 2009

Josep-Lluís Carod-Rovira

Vicepresident del Govern

Annex

I. Certificats de referència de la Secretaria de Política Lingüística que estableix l'article 5 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

1. Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic).

2. Certificat de nivell elemental de català (A elemental).

3. Certificat de nivell intermedi de català (B).

4. Certificat de nivell de suficiència de català (C).

5. Certificat de nivell superior de català (D).

II. Títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents als certificats de català de la Secretaria de Política Lingüística indicats al punt I.

1. Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada:

Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic).

Consorci per a la Normalització Lingüística:

Certificat de nivell bàsic de català.

Departament d'Educació. Centres i aules de formació de persones adultes, autoritzats:

Certificat de nivell bàsic, emès a partir del curs 2006-2007.

Escola d'Administració Pública de Catalunya:

Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic).

Escola Oficial d'Idiomes. Departament d'Ensenyament:

Acreditació d'haver aprovat el primer curs de llengua catalana (expedit fins al curs acadèmic 2007-2008).

Escoles oficials d'idiomes o els òrgans competents en matèria d'ensenyament d'idiomes de règim especial de les comunitats autònomes:

Certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic o certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Direcció General de Política Lingüística:

Certificat internacional de català de nivell bàsic.

Institut Ramon Llull:

Certificat de nivell bàsic de català.

Universitat Abat Oliba:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat Autònoma de Barcelona:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat de Barcelona:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat de Girona:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat Internacional de Catalunya:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat de Lleida:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat Oberta de Catalunya:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat Politècnica de Catalunya:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat Pompeu Fabra:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat Ramon Llull:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat Rovira i Virgili:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

Universitat de Vic:

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana.

2. Certificat de nivell elemental de català (A elemental), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell B1 del MECR.

Títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada:

Certificat de nivell elemental de català (A elemental).

Consorci per a la Normalització Lingüística:

Certificat de coneixements orals bàsics de llengua catalana (a partir de gener de 1999).

Certificat de nivell elemental de català.

Departament d'Educació. Centres i aules de formació de persones adultes, autoritzats:

Certificat de nivell llindar, emès a partir del curs 2006-2007.

Escola d'Administració Pública de Catalunya:

Certificat d'assistència i aprofitament d'un curs de llengua catalana de nivell A.

Certificat de nivell elemental de català (A elemental).

Escola Municipal de Mallorquí de Manacor:

Certificat de coneixements orals de català (fins a 1991).

Escola Oficial d'Idiomes. Departament d'Ensenyament:

Acreditació d'haver aprovat el segon curs de llengua catalana (expedit fins al curs acadèmic 2007-2008).

Escoles oficials d'idiomes o els òrgans competents en matèria d'ensenyament d'idiomes de règim especial de les comunitats autònomes:

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Institut Ramon Llull:

Certificat de nivell elemental de català.

International Certificate Conference:

Certificat de català.

Junta Avaluadora de Català) / Direcció general de Política Lingüística (a partir de 2004): (Govern de les Illes Balears)

Certificat A, de coneixements orals de català.

Junta Permanent de Català (Direcció General de Política Lingüística):

Certificat de coneixements orals bàsics de llengua catalana (certificat A).

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

Certificat de coneixements orals de valencià.

Obra Cultural Balear:

Acreditació d'haver superat el curs de coneixements orals de llengua catalana (A2) (fins a 1991).

Direcció General de Política Lingüística:

Certificat internacional de català de nivell llindar.

Universitat Abat Oliba:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana

Universitat d'Alacant:

Certificat de coneixements orals de valencià.

Universitat Autònoma de Barcelona:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat de Barcelona:

Certificat de coneixements orals bàsics de llengua catalana.

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat de Girona:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat de les Illes Balears:

Certificat de coneixements orals de llengua catalana expedit pel rectorat (fins a 1991).

Universitat Internacional de Catalunya:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat Jaume I de Castelló:

Certificat de coneixements orals de valencià.

Universitat de Lleida:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat Miguel Hernández:

Certificat de coneixements orals de valencià.

Universitat Oberta de Catalunya:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat Politècnica de Catalunya:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat Politècnica de València:

Certificat de coneixements orals de valencià.

Universitat Pompeu Fabra:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat Ramon Llull:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat Rovira i Virgili:

Certificat de coneixements orals i escrits bàsics de llengua catalana.

Certificat de nivell elemental de llengua catalana.

Universitat de València-Estudi General:

Certificat de coneixements orals de valencià.

Universitat de Vic:

Certificat de nivell elemental de llengua catalana

3. Certificat de nivell intermedi de català (B), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell B2 del MECR. Títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents.

3.1 Títols de l'ensenyament reglat no universitari.

Títol de graduació escolar (EGB), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i l'FP1 a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques indicades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

Títol de graduació en educació secundària (ESO), sempre que s'hagi cursat i aprovat l'assignatura de llengua catalana durant la totalitat de l'educació secundària obligatòria i, com a mínim, quatre cursos de l'educació primària a centres de l'Aragó. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit amb aquesta finalitat, a sol·licitud de la persona interessada, per l'òrgan competent que determini el govern d'Aragó.

3.2 Diplomes i certificats.

Assessoria de Didàctica del Català de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i Junta Assessora per als Estudis de Català:

Certificat d'aptitud en llengua catalana expedit per l'Assessoria de Didàctica del Català de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i amb la supervisió de la Junta Assessora per als Estudis de Català.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada:

Certificat de nivell intermedi de català (B).

Consorci per a la Normalització Lingüística:

Certificat de coneixements elementals orals i escrits de llengua catalana (a partir del mes de gener de 1999).

Certificat de nivell intermedi de català.

Direcció General de Política Lingüística:

Certificat internacional de català de nivell avançat.

Escola d'Administració Pública de Catalunya:

Certificat d'assistència i aprofitament d'un curs de llengua catalana de nivell B.

Certificat d'assistència i aprofitament d'un curs de llengua catalana de nivell elemental per a catalanoparlants.

Certificat de nivell intermedi de català (B).

Escola Municipal de Mallorquí de Manacor:

Certificat de coneixements elementals de català (fins a 1991).

Escola Oficial d'Idiomes. Departament d'Ensenyament:

Acreditació d'haver aprovat el curs C de llengua catalana (pla antic: fins al curs 1990-1991).

Certificació de cicle elemental de llengua catalana o acreditació d'haver aprovat el tercer curs (pla nou: a partir del curs 1991-1992, expedits fins al curs acadèmic 2007-2008).

Escoles oficials d'idiomes o els òrgans competents en matèria d'ensenyament d'idiomes de règim especial de les comunitats autònomes:

Certificat de nivell avançat de llengua catalana.

Institut Ramon Llull:

Certificat de nivell intermedi de català.

Junta Permanent de Català (Direcció General de Política Lingüística):

Certificat de coneixements elementals de llengua catalana (orals i escrits) (certificat B).

Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Política Lingüística (a partir 2004) (Govern de les Illes Balears):

Certificat B, de coneixements elementals de català (orals i escrits).

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià.

Obra Cultural Balear:

Acreditació d'haver superat el curs de grau elemental de llengua catalana (fins a 1991).

Universitat Abat Oliba:

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat d'Alacant:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià.

Universitat Autònoma de Barcelona:

Certificat de coneixements elementals de llengua catalana.

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat de Barcelona:

Certificat d'haver superat el curs C dels cursos de llengua catalana del rectorat (des de 1978 fins a 1988) i del Servei de Llengua Catalana (des de 1988).

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat de Girona:

Certificat de coneixements elementals de llengua catalana.

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat de les Illes Balears:

Certificat de coneixements elementals de llengua catalana (expedit pel rectorat) (fins a 1991).

Universitat Internacional de Catalunya:

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat Jaume I de Castelló:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià.

Universitat de Lleida:

Certificat de coneixements elementals de llengua catalana.

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat Miguel Hernández:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià.

Universitat Oberta de Catalunya:

Certificat de coneixements elementals de llengua catalana.

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat Politècnica de Catalunya:

Certificat de coneixements elementals de llengua catalana.

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat Politècnica de València:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià.

Universitat Pompeu Fabra:

Certificat de coneixements elementals de llengua catalana.

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat Ramon Llull:

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat Rovira i Virgili:

Certificat de coneixements elementals de llengua catalana (des de 1993).

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

Universitat de València-Estudi General:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià.

Universitat de Vic:

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana.

4. Certificat de nivell de suficiència de català (C), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del MECR. Títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents.

4.1 Títols de l'ensenyament reglat no universitari.

Títol de graduació en educació secundària (ESO) sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l'ESO i s'hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Aquesta equivalència és d'aplicació a partir del curs 2007-2008, sense caràcter retroactiu. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l'ESO, i que s'hagi cursat i aprovat l'àrea de Llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.

Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per una escola de persones adultes autoritzada de la manera que determina la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Títol de batxillerat (LOGSE) sempre que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

Títol de batxillerat (BUP), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s'hagi cursat tota l'EGB, l'FP1 i l'FP2 a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats. A partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

4.2 Certificats i diplomes.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada:

Certificat de nivell de suficiència de català.

Consorci per a la Normalització Lingüística:

Certificat de coneixements avançats orals i escrits de llengua catalana (a partir del mes de gener de 1999).

Certificat de nivell de suficiència de català.

Departament d'Ensenyament:

Acreditació d'haver aprovat el primer cicle dels cursos de reciclatge de català dels instituts de ciències de l'educació.

Acreditació del professorat de secundària d'haver superat la Llengua II del primer cicle de reciclatge de català.

Departament d'Ensenyament i òrgans equivalents d'altres comunitats autònomes:

Certificat de capacitació en llengua catalana (mòdul II), tant el d'ensenyament primari com el d'ensenyament secundari. Expedit pels instituts de ciències de l'educació i per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o pels òrgans equivalents de la Comunitat Valenciana i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de 15 de febrer de 1988, per la qual s'estableixen mesures sobre els programes de la llengua pròpia de Catalunya, de la Comunitat Valenciana i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Escola d'Administració Pública de Catalunya:

Certificat d'assistència i aprofitament d'un curs de llengua catalana del nivell C.

Certificat de nivell de suficiència de català (C).

Escola Municipal de Mallorquí de Manacor:

Certificat de coneixements mitjans de català (fins a 1991).

Escola Oficial d'Idiomes. Departament d'Ensenyament:

Acreditació d'haver aprovat el curs D de llengua catalana (pla antic: fins al curs 1991-1992).

Acreditació d'haver aprovat el quart curs de llengua catalana (pla nou: a partir del curs 1992-1993 i expedits fins al curs 2007-2008.

Certificat d'haver aprovat el curs C1 de llengua catalana, expedit a partir del 2009.

Institut Ramon Llull:

Certificat de nivell de suficiència de català.

Junta Assessora per als Estudis de Català:

Certificat d'ensenyament de català en el grau elemental.

Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Política Lingüística (a partir 2004) (Govern de les Illes Balears):

Certificat C, de coneixements mitjans de català (orals i escrits).

Junta Permanent de Català (Direcció General de Política Lingüística):

Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (orals i escrits) (certificat C).

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Obra Cultural Balear:

Acreditació d'haver superat el curs de grau mitjà de llengua catalana (fins a 1991).

Universitats:

Diploma de mestre o mestra de valencià.

Universitat Autònoma de Barcelona:

Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat Abat Oliba:

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat d'Alacant:

Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Universitat de Barcelona:

Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell D) del rectorat (des de 1978 fins a 1988) i del Servei de Llengua Catalana (des de 1988).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència.

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat de Girona:

Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat de les Illes Balears:

Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana expedit pel rectorat (fins a 1991).

Universitat Internacional de Catalunya:

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat Jaume I de Castelló:

Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Universitat de Lleida:

Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat Miguel Hernández:

Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Universitat Oberta de Catalunya:

Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat Politècnica de Catalunya:

Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat Politècnica de València:

Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Universitat Pompeu Fabra:

Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà).

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat Ramon Llull:

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat Rovira i Virgili:

Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana.

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Universitat de València-Estudi General:

Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Institut Franco-català de la Universitat de Perpinyà:

Diploma d'estudis universitaris generals (DEUG) de català.

Universitat de Vic:

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana.

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

5. Certificat de nivell superior de català (D), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del MECR. Títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents.

5.1 Títols de l'ensenyament reglat universitari.

Títol de llicenciatura en filologia catalana.

Títol de llicenciatura en filosofia i lletres pertanyent a les promocions habilitades com a mestres de català per la Comissió Mixta del Ministeri d'Educació i Ciència-Generalitat de Catalunya. D'acord amb l'Ordre de 14 de setembre de 1978, de desplegament del Reial decret 2092/1978, de 23 de juny, per la qual es regula la incorporació de la llengua catalana al sistema d'ensenyament a Catalunya.

Títol de llicenciatura en traducció i interpretació amb una certificació acadèmica d'haver cursat 20 crèdits de llengua catalana.

Títol de diplomatura en traducció i interpretació amb una certificació acadèmica d'haver cursat les assignatures de llengua catalana i de traducció al català incloses en el pla d'estudis. Expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona.

5.2 Altres títols, diplomes i certificats.

Consorci per a la Normalització Lingüística:

Certificat de nivell superior de català (a partir de juny de 2001).

Diputació de Barcelona:

Certificat del curs superior de llengua catalana (fins a 1982).

Escola d'Administració Pública de Catalunya:

Certificat d'assistència i aprofitament d'un curs de llengua catalana del nivell D.

Escola Municipal de Mallorquí de Manacor:

Certificat de coneixements superiors de català.

Escola Oficial d'Idiomes. Departament d'Ensenyament:

Certificat d'aptitud pedagògica en llengua catalana (pla antic: fins al curs 1992-1993).

Certificat d'aptitud (o de cicle superior) en llengua catalana de l'Escola Oficial d'Idiomes o acreditació d'haver aprovat el cinquè curs (pla nou a partir del curs 1993-1994 i expedits fins al curs 2007-2008).

Estudi General Lul·lià:

Titulacions de professorat de l'Estudi General Lul·lià.

Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona:

Certificat del curs superior de llengua catalana (fins a 1982).

Certificat de professorat de llengua catalana (fins a 1982).

Institut Ramon Llull:

Certificat de nivell superior de català.

Junta Assessora per als Estudis de Català:

Certificat d'ensenyament de català en el grau mitjà.

Certificat de capacitació per a l'ensenyament de català a persones adultes.

Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Política Lingüística (a partir de 2004) (Govern de les Illes Balears):

Certificat D, de coneixements superiors de català (orals i escrits).

Junta Permanent de Català (Direcció General de Política Lingüística):

Certificat de coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits) (certificat D).

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

Obra Cultural Balear:

Acreditació d'haver superat el curs de grau superior de llengua catalana (fins a 1991).

Universitats:

Títol de professorat de llengua catalana de les Illes Balears.

Diploma de mestre/a de català. Expedit per les escoles universitàries de formació de professorat d'EGB; els instituts de ciències de l'educació (ICE) de les universitats catalanes; la Comissió Mixta Ministeri d'Educació i Ciència-Generalitat de Catalunya.

Diploma de llicenciatura de català, llengua viva estrangera. Expedit per l'Institut Franco-català de la Universitat de Perpinyà.

Universitat Abat Oliba:

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat Autònoma de Barcelona:

Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior).

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat d'Alacant:

Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

Universitat de Barcelona:

Diploma de bon coneixement de la llengua catalana (nivell D-2) dels cursos de llengua catalana del rectorat (des de 1978 fins a 1988).

Diploma de proficiència en llengua catalana (nivell D-2) dels cursos de llengua catalana del Servei de Llengua Catalana (des de 1988).

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat de Girona:

Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior).

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat de les Illes Balears:

Certificat de coneixements superiors de català expedit pel rectorat (fins a 1991).

Universitat Internacional de Catalunya:

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat Jaume I de Castelló:

Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

Universitat de Lleida:

Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior).

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat Miguel Hernández:

Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

Universitat Oberta de Catalunya:

Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior).

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat Politècnica de Catalunya:

Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior).

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat Politècnica de València:

Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

Universitat Pompeu Fabra:

Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior).

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat Ramon Llull:

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat Rovira i Virgili:

Certificat de coneixements superiors de llengua catalana.

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

Universitat de València-Estudi General:

Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

Universitat de Vic:

Certificat de nivell superior de llengua catalana.

(09.299.028)

 

Amunt