Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/11/2009

  • Número del document GAP/3514/2009

  • Número de control 09306077

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5527

  • Data 16/12/2009

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 94297

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAP/3514/2009, de 16 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament a la Secretaria General del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/009/09).


Per la Resolució GAP/2483/2009, de 30 de juliol (DOGC núm. 5466, de 17.9.2009), es va convocar el lloc de cap del Servei Territorial d'Administració Local.

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, i la resta de disposicions concordants;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions de mèrits i capacitats exigits en la convocatòria, i de conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats,

Resolc:

Nomenar el senyor Joan Plana Sola cap del Servei Territorial d'Administració Local a Tarragona de la Secretaria General del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el secretari general del Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació.

Barcelona, 16 de novembre de 2009

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

Jaume Oliveras i Maristany

Secretari general

(09.306.077)

 

Amunt