Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 30/01/2009

  • Número del document EDU/0034/2009

  • Número de control 09030129

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5318

  • Data 13/02/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 11245

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes.


Els articles 11 i 13 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, preveuen que per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi i del certificat de nivell avançat és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell.

L'article 16.1 del Decret esmentat disposa que el Departament d'Educació ha de dur a terme, com a mínim, una convocatòria anual de proves de tots els idiomes que s'imparteixen.

En conseqüència, cal establir el procediment per dur a terme aquestes proves, que permetran l'obtenció de la certificació tant en règim lliure com en règim oficial.

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Finalitat

Establir el procediment de les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes.

Article 2

Convocatòries

La direcció general competent ha de dur a terme una convocatòria ordinària anual, per resolució publicada al DOGC, en la qual s'ha de concretar el període d'inscripció, la data i el lloc de realització de les proves, i els idiomes i els certificats objecte de la convocatòria. Quan el nombre de sol·licituds ho aconselli, es podrà dur a terme una convocatòria extraordinària.

Article 3

Inscripció de l'alumnat de règim oficial

3.1 L'alumnat de règim oficial de tercer curs, tant de la modalitat presencial com de la modalitat no presencial, queda inscrit automàticament a les proves per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi en la mateixa escola oficial d'idiomes on cursi els ensenyaments.

3.2 L'alumnat de règim oficial de cinquè curs, de la modalitat presencial, queda inscrit automàticament a les proves per a l'obtenció del certificat de nivell avançat en la mateixa escola oficial d'idiomes on cursi els ensenyaments.

Article 4

Inscripció i distribució de règim lliure

4.1 Per poder presentar-se a les proves, en règim lliure, cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i ser major de catorze anys.

4.2 El/la candidat/candidata de règim lliure ha de formalitzar la inscripció per a l'escola oficial d'idiomes, per al certificat i per l'idioma que pertoqui, d'acord amb el que estableixi cadascuna de les convocatòries.

4.3 La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament.

Article 5

Documentació a aportar

5.1 El/la candidat/candidata de règim lliure ha de presentar, abans del dia de la prova i en el termini establert, els documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o NIE.

b) Fotocòpia dels documents oficials que acreditin el dret a la bonificació o a l'exempció de pagament de taxes segons la normativa vigent aplicable, si s'escau.

5.2 El/la candidat/candidata de règim lliure que abans del dia de la realització de la primera prova no hagi aportat al centre examinador la documentació prevista als apartats anteriors quedarà exclòs/a de la prova.

5.3 Els candidats i candidates han de portar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE en l'execució de les activitats que regula aquesta Ordre. En qualsevol moment, la Inspecció d'Educació, el professorat i el personal de la secretaria de les escoles oficials d'idiomes poden comprovar la identitat de les persones candidates.

Article 6

Opcions i incompatibilitats

6.1 No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial i de candidat/candidata de règim lliure del mateix idioma. L'alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial qualsevol nivell del mateix idioma, s'entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament, la baixa d'ofici en el règim oficial del mateix idioma.

6.2 El personal, ja sigui docent o no docent, no pot presentar-se a les proves lliures en la mateixa escola oficial d'idiomes on presti els seus serveis, exceptuant els casos de llengües que s'imparteixin en una sola escola oficial de idiomes de Catalunya.

6.3 El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l'idioma que imparteix a l'escola oficial d'idiomes.

Article 7

Contingut de les proves

Les proves s'han d'elaborar d'acord amb les prescripcions de la direcció general competent i tenen com a referència els objectius generals, els objectius per destreses i els continguts descrits al Decret 4/2009, de 13 de gener.

El Departament d'Educació ha de fer públic per Internet, a la seva pàgina web oficial, la descripció de les proves de certificació per tal de garantir-ne la seva difusió entre els possibles candidats.

Al tauler d'anuncis de totes les escoles oficials s'han de fer públics els avisos referents a l'horari de les diferents parts de la prova i, si escau, de la prova oral.

Article 8

Components i ponderació de les proves

8.1 Cada prova estarà constituïda per tasques de comprensió oral, comprensió escrita, ús de la llengua, expressió i interacció escrita i expressió i interacció oral.

8.2 Cadascuna de les cinc parts que componen la prova, esmentades a l'apartat anterior, tindran una ponderació del 20% sobre el total de la puntuació de la prova.

Article 9

Pautes d'administració de les proves

9.1 El/la director/a de cada centre ha de vetllar pel procés d'administració i correcció de les proves.

9.2 Els exàmens de certificació d'escola oficial d'idiomes s'han d'administrar i corregir pel professorat de cada departament que actua com a examinador. Tots els examinadors i examinadores han de seguir sessions d'unificació de criteris per a l'administració i correcció de les proves de comprensió oral, comprensió escrita i ús de la llengua, i per a l'administració i avaluació de les proves d'expressió i interacció escrita i expressió i interacció oral. Les sessions d'unificació de criteris per al professorat responsable dels certificats de cada centre es fixen cada any per la direcció general competent.

9.3 Les proves d'expressió i interacció oral es duen a terme davant dos examinadors o examinadores. Les proves d'expressió i interacció escrita s'han de corregir per dos examinadors o examinadores.

9.4 Finalitzada l'administració dels exàmens, s'efectua la correcció, l'estudi de resultats i l'avaluació de tot l'alumnat i dels/de les candidats/candidates de règim lliure.

9.5 Al final d'aquest procés de correcció i avaluació de l'alumnat i dels/de les candidats/candidates de règim lliure, les qualificacions es publiquen al lloc de la seva realització, en la data fixada, amb indicació del termini i de l'òrgan davant el qual es pot presentar reclamació.

Article 10

Pautes de qualificació de les proves

La puntuació global per obtenir el certificat de nivell intermedi i el certificat de nivell avançat ha de ser igual o superior al 65% de la puntuació total possible.

Per tenir dret a l'obtenció de la qualificació global final cal haver dut a terme totes les parts de la prova.

Article 11

Actes de qualificació

11.1 A les actes de qualificació hi constarà, per a cada alumne/alumna i candidat/candidata de règim lliure, el nom i dos cognoms, la puntuació numèrica de cada part i la puntuació global final. En tot cas, la qualificació final única de l'examen serà global i s'hi posarà .apte/a. o .no apte/a., segons correspongui.

11.2 En cas que no s'hagi dut a terme alguna part de la prova es posarà .no presentat/ada. (NP), en la part corresponent, i es posarà .no qualificat/ada. (NQ) en els apartats de la puntuació global final i en la qualificació final.

Article 12

Expedició de certificacions

12.1 Correspon a les escoles oficials d'idiomes emetre els certificats de nivell intermedi.

12.2 Correspon al Departament d'Educació emetre els certificats de nivell avançat.

12.3 Les escoles oficials d'idiomes lliuraran a les persones interessades que ho demanin certificacions individuals amb esment de les qualificacions parcials.

Article 13

Conservació de documentació i tramesa de dades

La direcció del centre on es facin les proves conservarà durant un període d'un any la documentació generada durant la seva execució, llevat de la documentació sobre qualificacions objecte de reclamació, la qual es conservarà fins que finalitzi la tramitació.

Els centres trametran a la direcció general competent el resum de les dades de les proves (de cada idioma i certificat, el nombre de persones inscrites, presentades i aptes).

Article 14

Reclamacions

El centre ha d'establir un dia en què els professors estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. L'alumne/a pot reiterar la reclamació en un escrit adreçat al/a la director/a i presentat el mateix dia o l'endemà.

Per resoldre aquestes reclamacions se segueix la tramitació següent:

a) El/la director/a trasllada la reclamació al departament corresponent per tal que, en una reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s'ha fet d'acord amb els criteris d'avaluació establerts pel departament. Si aquest consta només d'un o dos membres, s'ampliarà, en aquest cas, fins a tres, amb els/les professors/professores que el/la director/a designi. Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es faran constar al llibre d'actes del departament.

b) El/la director/a del centre, vista la proposta del departament, resol la reclamació que serà notificada a la persona interessada, amb indicació del termini i l'òrgan davant el qual pot presentar reclamació. En cas que s'accepti la resolució, es modifica l'acta d'avaluació corresponent mitjançant una diligència signada pel/per la director/a.

c) Aquesta resolució pot ser objecte de nova reclamació davant la direcció general competent, mitjançant escrit de la persona interessada presentat al servei territorial corresponent o al Consorci d'Educació de Barcelona, a través de la direcció del centre, en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació de la resolució. Poden presentar reclamació tant l'alumne/a, com el/la candidat/candidata de règim lliure (o els seus representants legals, si és menor d'edat), com el/la professor/a responsable de la qualificació impugnada.

d) El/la director/a tramet al servei territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona aquestes reclamacions juntament amb una còpia de la reclamació original, una còpia de l'acta de la reunió en la qual s'hagi estudiat la reclamació, una còpia de la resolució recorreguda i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de la persona interessada, consideri pertinent d'adjuntar-hi.

e) Un cop informades per la Inspecció, el servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona, han de trametre aquestes reclamacions a la direcció general competent, abans de deu dies, amb tota la documentació i l'informe de la Inspecció. Aquest informe contindrà tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada. Si de l'informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la qualificació o el procediment d'avaluació, la direcció general competent encarregarà aquesta tasca a una comissió formada per un/a professor/a del centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació, proposat pel/per la director/a, un/a professor/a d'un altre centre i un/a inspector/a, proposats per la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació. D'acord amb l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, la Direcció General resoldrà definitivament, abans de 10 dies, amb notificació a la persona interessada i, si escau, amb els efectes previstos al punt b).

Per tal que les tramitacions anteriors siguin factibles, cal que el/la professor/a mantingui un registre de tots els elements que ha emprat per qualificar i que el conservi al centre, o que hagi retornat a l'alumnat o candidat/candidata de règim lliure tots els elements escrits.

Disposició addicional

La direcció general competent ha de fixar la quantitat de places màximes ofertades d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada escola oficial d'idiomes.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ENS/364/2002, de 21 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per a l'obtenció del certificat de cicle elemental i del certificat d'aptitud.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 30 de gener de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(09.030.129)

 

Amunt