Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 17/07/1981

  • Número de control 3084-81

  • Organisme emissor Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 153

  • Data 26/08/1981

  • Pàgina 910

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 17 de juliol de 1981, per la qual es crea la Junta Permanent de Català i se'n regulen la composició i el funcionament. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 159, p. 1034, de 18.9.1981).


 

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

L'any 1934 la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya creava el Tribunal Permanent de Català, presidit per Pompeu Fabra, per tal d'examinar els coneixements lingüístics dels ciutadans que ho sol·licitessin i donar-los-en les certificacions corresponents. D'aquesta manera es contribuïa a impulsar el procés de normalització de la llengua catalana, afavorint que les Corporacions públiques i les entitats de tot tipus poguessin valorar els coneixements lingüístics del seu personal i promoure l'ús del català en les relacions amb el públic.

Durant la postguerra, davant la impossibilitat de continuar expedint certificacions de coneixement de català amb caràcter oficial, diversos organismes culturals assumiren aquest paper i han dut a terme tasques meritòries i dignes de reconeixement general en aquest camp.

Actualment quan tornen a comptar amb un règim d'autonomia que estableix l'oficialitat de la llengua catalana com a l'idioma propi de Catalunya, la Generalitat vol reassumir oficialment l'expedició de certificats de coneixements de català en diversos nivells i mitjançant les proves adequades, i crea amb aquesta finalitat la Junta Permanent de Català, que, pel que fa a les proves de llenguatge administratiu, comptarà amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, actual responsable de l'ensenyament de català als funcionaris.

Atès l'article 23 b) del Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya de 13 de març de 1978;

En ús de les atribucions que em confereix l'article sisè del Decret de 18 de setembre sobre organització i competències dels òrgans dels Departaments,


Ordeno:

Article primer.- Es crea la Junta Permanent de Català, organisme encarregat d'establir i d'efectuar les proves per a l'obtenció de certificats de coneixements de llengua catalana per part de la població adulta no escolaritzada.

Article segon.- La composició de la Junta Permanent de Català és la següent:

-Un president, que podrà delegar la presidència en qualsevol dels dos vicepresidents o, excepcionalment, en altres membres de la Junta.

-Dos vicepresidents.

-Un nombre de vocals suficient, segons el nombre d'inscrits i el lloc on s'hagin d'efectuar les proves, a criteri del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, escollits entre les persones de més prestigi i els membres de les entitats més representatives en aquest camp.

En atenció a les proves de llenguatge administratiu, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya serà degudament representada entre els vocals.

-Un secretari d'actes, sense vot, o més si el nombre d'inscrits i els llocs on s'hagin d'efectuar les proves ho fa necessari, que tindrà al seu càrrec totes les tasques derivades del funcionament de la Junta.

El secretari convocarà la Junta Permanent de Català i inclourà a la convocatòria l'ordre del dia de la reunió i la documentació adient.

Els membres de la Junta Permanent de Català són designats pel conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació per un termini de dos anys, transcorreguts els quals podran ser designats de nou, sempre que es renovi un terç del total dels membres.

Article tercer.- La Junta Permanent de Català podrà funcionar en Ple i en torns.

Article quart.- El Ple es compon de la totalitat dels membres de la Junta. Correspon al Ple de la Junta Permanent de Català d'establir el tipus de proves adequades per a cada certificat i acordar les modificacions que cregui convenient de fer-hi. Així mateix pot proposar modificacions en els programes d'ensenyament de català als adults, en funció dels resultats de les proves.

La Junta Permanent de Català es reunirà ordinàriament amb una periodicitat mensual, i en dies fixats anticipadament per a tot l'any, i extraordinàriament en els llocs i dies que estableixi d'acord amb les necessitats que apreciï i prèvia autorització del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació. Hom podrà sol·licitar la celebració d'aquestes convocatòries extraordinàries, al·legant les raons que les justifiquen.

Article cinquè.- La Junta de torn es formarà per a cada convocatòria i serà integrada almenys per un president, un secretari i dos vocals.

Correspon a la Junta de torn d'establir els barems de puntuació propis de cada exercici, fixar les qualificacions i subscriure les actes i els certificats corresponents a cada alumne.

Article sisè.- Quan la correcció de les proves ho demani, els membres de la Junta podran ser ajudats per auxiliars correctors, que no intervindran en la qualificació dels exercicis.

Article setè.- Els membres de la Junta Permanent de Català percebran les dietes estipulades durant l'exercici de les seves tasques, llevat que ostentin la condició de funcionaris de la Generalitat de Catalunya o assimilats, o d'organismes que en depenguin o bé que siguin membres de la Junta en consideració amb el seu càrrec, sempre que aquest sigui retribuït.

Article vuitè.- Els certificats de llengua catalana que expedeix la Junta Permanent de Català, sense perjudici que puguin ser objecte de modificacions o ampliacions futures són les següents:

a)De català oral.

b)De coneixements elementals de català (orals i escrits).

c)De coneixements mitjans de català (orals i escrits).

d)De coneixements superiors de català (orals i escrits).

e)De capacitació per a l'ensenyament de català a adults (aquest certificat podrà especificar si l'ensenyament es refereix a catalanoparlants o a no catalonoparlants).

Article novè.- No s'exigeix cap requisit acadèmic previ a la inscripció, ni haver superat els certificats e), que comprèn l'exercici corresponent al certificat d) més una prova específica.

Conjuntament amb les proves c) i d) podran efectuar-se proves opcionals de llenguatge administratiu per a aquells inscrits que desitgin acreditar-ne coneixements.

Article desè.- La inscripció per a les proves de la Junta Permanent de Català es fa per mitjà d'una instància adreçada al seu president, presentada, per cap baix, deu dies abans de la celebració de la prova al Registre Central de la Generalitat, a les oficines centrals o territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació o a les oficines de Correus, en sobre obert, perquè sigui datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada, fent efectiu l'import de 500 pessetes, en concepte de drets d'examen. Per a les proves extraordinàries aquests drets seran de 1000 pessetes.

Article onzè.- Tenint en compte que, en determinades professions que impliquen una relació amb el públic, pot haver-hi persones que necessitin acreditar la comprensió oral del català, s'autoritza el Servei d'Assessorament Lingüístic perquè, sota la supervisió de la Junta Permanent de Català, estableixi les proves adequades per expedir-ne les corresponents certificacions als interessats que encara no es trobin en condicions de superar les proves del certificat esmentat a l'article vuitè, apartat a).

 

Barcelona, 17 de juliol de 1981

Max Cahner

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Amunt