Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/07/2007

  • Número del document EDU/2394/2007

  • Número de control 07207022

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 4939

  • Data 02/08/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 26245

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/2394/2007, de 27 de juliol, per la qual s'implanten cicles formatius d'arts plàstiques i disseny a l'escola d'art pública d'Olot. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4985, pàg. 35986, de 10.10.2007).


NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

Per mitjà de diversos decrets s'ha establert l'ordenació dels ensenyaments superiors de disseny, del seu currículum i la seva avaluació.

L'estudi de les necessitats d'oferta de places escolars d'ensenyaments superiors de disseny aconsella reestructurar l'oferta per tal d'adequar-la a les necessitats i per aprofitar millor els recursos disponibles.

Per tot això, es considera convenient la implantació de determinats ensenyaments en escoles d'art del Departament d'Educació.

A proposta dels Serveis Territorials d'Educació a Girona i d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació,

Resolc:

.1 Implantar els ensenyaments superiors de disseny que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució en el centre docent públic que s'indica, amb efectes acadèmics i administratius de l'inici del curs escolar 2007-2008.

.2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juliol de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, DOGC de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

ESDI: Ensenyaments superiors de disseny

Serveis Territorials d'Educació a Girona

Comarca: la Garrotxa.

Municipi: Olot.

Codi: 17005340.

Denominació: Escola d'art i superior de disseny d'Olot.

Titular: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Ensenyament que s'implanta: Ensenyament superior de disseny:

(ESDI 7051) Disseny gràfic

(07.207.022)

 

Amunt