Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/10/2006

  • Número del document GAP/3520/2006

  • Número de control 06282033

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 4758

  • Data 10/11/2006

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 47159

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAP/3520/2006, de 27 d'octubre, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Saus, que passa a denominar-se Saus, Camallera i Llampaies.


El dia 25 de gener de 2006, el Ple de l'Ajuntament de Saus va acordar iniciar un expedient de canvi de nom del municipi de Saus pel de Saus, Camallera i Llampaies. Aquest canvi de denominació té per objecte una millor identificació dels tres nuclis de població que integren el municipi.

L'acord va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva publicació al DOGC, al BOP de Girona i al tauler d'anuncis de la corporació durant un període de 30 dies, sense que es presentés cap al·legació dins aquest tràmit.

En sessió de 31 de maig de 2006, el Ple de l'Ajuntament de Saus va aprovar amb el quòrum legal establert el canvi de denominació del municipi, que passa a denominar-se Saus, Camallera i Llampaies.

En data 15 de setembre de 2006, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre informe favorable a la denominació acordada per l'Ajuntament.

D'acord amb el que disposen els articles 30 a 32 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 57 a 59 i 64 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya,

Resolc:

.1  Donar conformitat al canvi de nom del municipi de Saus, que passa a denominar-se Saus, Camallera i Llampaies.

.2  Incorporar aquesta modificació al Registre d'entitats locals de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques.

.3  Posar aquest canvi de nom en coneixement de l'Administració de l'Estat, als efectes del que preveu l'article 32.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Barcelona, 27 d'octubre de 2006

Xavier Sabaté i Ibarz

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

(06.282.033)

 

Amunt