Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 14/12/1989

 • Número del document 013/1989

 • Número de control 89349045

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 1234

 • Data 22/12/1989

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 4876

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
 El President de la Generalitat de Catalunya         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  Aquesta  Llei,  reguladora  de  l'organització,  el 
 procediment i el règim jurídic de l'Administració de la 
 Generalitat de Catalunya té com a objectiu millorar al 
 màxim la prestació dels serveis al ciutadà mitjançant una 
 Administració àgil i eficaç, la gestió de la qual sigui un 
 reflex  dels  principis  constitucionals  d'eficàcia, 
 jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació 
 que han d'inspirar i presidir l'actuació dels seus òrgans i 
 agents.
                               
  Les normes generals sobre el procediment administratiu 
 abasten l'especial organització de l'Administració catalana 
 i  la regulació del seu règim jurídic i sistema de 
 responsabilitat. Els redactors estatutaris foren conscients 
 de la necessitat d'aquestes adaptacions i les inclogueren 
 bé  entre  les  matèries  amb  competència  exclusiva 
 (procediment administratiu, art. 9.3),  bé  entre  les 
 matèries sobre les quals es pot procedir al desenvolupament 
 legislatiu i a l'execució en el marc de la legislació 
 bàsica estatal (règim jurídic i sistema de responsabilitat, 
 article 10.1.1).
                               
  La Llei té, considerada en ella mateixa, un caràcter 
 innovador, tant per la inexistència a Catalunya de cap 
 precedent legislatiu que reguli el mateix objecte material 
 com pel seguit de normes tècniques administratives que s'hi 
 recullen, extretes en alguns casos del dret comparat i 
 adaptades al nostre entorn administratiu.
                               
  Cal destacar aquí, per la seva novetat, la possibilitat 
 de verificar l'eficàcia de les normes que regula l'article 
 67, i el tractament del silenci administratiu positiu que 
 fan els articles 81 i següents.
                               
  Aquestes innovacions no signifiquen, però, una ruptura, 
 ja que recullen el millor de les normes administratives 
 actuals, i  incorporen, en aquest sentit, els instituts 
 jurídics que han demostrat a bastament validesa durant llur 
 ja llarga aplicació.
                               
  La Llei té, també, una tendència unificadora perquè 
 incorpora disposicions que hi havia disperses en diverses 
 normes de la Generalitat; amb això facilita la tasca dels 
 operadors jurídics i garanteix als administrats el principi 
 de seguretat jurídica, mitjançant la seva positivització 
 concreta i unificada.
                               
  Així mateix, la Llei no cau en la casuística de voler-ho 
 regular tot des de l'inici fins a la fi, i si la 
 importància d'un òrgan determinat ho exigeix, com en el cas 
 de la Comissió Jurídica Assessora, la Llei remet a la 
 normativa específica d'aquest òrgan.
                               
  Un cop aprovada, aquesta Llei ha d'esdevenir una peça 
 clau en  l'estructuració  de  l'Administració  de  la 
 Generalitat,  fonamentada  en la competència exclusiva 
 d'autoorganització  reconeguda  al  nostre  Estatut, 
 manifestació  indispensable  d'una  veritable autonomia 
 política.
                               
 TÍTOL PRELIMINAR                      
                               
 Article 1                          
  Aquesta Llei té per objecte establir el règim jurídic de 
 l'Administració pública de la Generalitat i s'aplica a 
 l'organització d'aquesta i dels seus organismes autònoms.
                               
 Article 2                          
  L'Administració de la Generalitat, constituïda per òrgans 
 jeràrquicament ordenats, té personalitat jurídica única, 
 serveix  amb  objectivitat els interessos generals de 
 Catalunya i actua amb submissió plena a la llei i al dret.
                               
 Article 3                          
  L'organització i l'actuació de l'Administració de la 
 Generalitat s'ha d'articular de manera que es garanteixin 
 l'eficàcia i la diligència màximes en el compliment de les 
 seves funcions i en la prestació dels seus serveis, 
 principis bàsics aplicables a les prescripcions d'aquesta 
 Llei.
                               
 TÍTOL 1                           
 L'organització administrativa                
                               
 Capítol 1                          
 Principis generals                     
                               
 Article 4                          
  L'Administració de la Generalitat exerceix la potestat 
 d'autoorganització mitjançant els òrgans i dins els límits 
 establerts per la Constitució, per l'Estatut de Catalunya i 
 per la resta de l'ordenament jurídic.
                               
 Article 5                          
 -1 Els  òrgans  superiors  de  l'Administració  de la 
 Generalitat són el President, el Govern i els Consellers.
 -2 Els  òrgans  superiors  de  l'Administració  de la 
 Generalitat es regeixen per aquesta  Llei,  per  les 
 disposicions contingudes en la Llei 3/1982, del 23 de març, 
 del Parlament, del President i del Consell Executiu de la 
 Generalitat,  i  per  les  altres  disposicions  que 
 específicament els regulin.
 -3 Són alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat 
 els Secretaris Generals i els Directors Generals.
                               
 Article 6                          
 -1 El Govern pot crear en el seu si Comissions de Govern, 
 amb caràcter permanent o temporal i d'àmbit central o 
 territorial, a les quals corresponen les funcions que 
 específicament els atribueixi o delegui.
 -2 El règim general de funcionament d'aquestes Comissions 
 s'ha d'ajustar als criteris establerts pel Govern i per les 
 altres disposicions que específicament les regulin.
                               
 Article 7                          
  Als efectes d'aquesta Llei, els òrgans administratius es 
 classifiquen en centrals i territorials o perifèrics i en 
 consultius i actius.
                               
 Capítol 2                          
 Els òrgans centrals                     
                               
 Article 8                          
  Són  òrgans  centrals de la Generalitat aquells la 
 competència dels quals s'estén a tot el territori de 
 Catalunya.
                               
 Article 9                          
 -1 L'Administració de la Generalitat està organitzada en 
 els tretze Departaments següents:              
 Presidència.
 Governació.
 Economia i Finances.
 Ensenyament.
 Cultura.
 Sanitat i Seguretat Social.
 Política Territorial i Obres Públiques.
 Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 Treball.
 Justícia.
 Indústria i Energia.
 Comerç, Consum i Turisme.
 Benestar Social.
 -2 El Govern de la Generalitat, amb l'objectiu d'economia 
 de la despesa pública o de millorament de l'eficàcia dels 
 serveis, pot procedir, dins el marc legal i amb el límit 
 numèric establerts, a agrupar, dividir o suprimir els 
 Departaments i a alterar-ne la denominació. També pot crear 
 nous Departaments, dins el límit numèric establert en 
 l'apartat 1.
 -3 De les corresponents modificacions, se n'ha de donar 
 compte al Parlament.
                               
 Article 10                         
  Excepcionalment, el Govern pot nomenar Comissionats, amb 
 la categoria d'alt càrrec (llevat que es tracti  de 
 Consellers del mateix Govern), als quals s'ha d'assignar un 
 àmbit d'actuació específic.
                               
 Article 11                         
 -1 La  direcció  de  cada  Departament  correspon  al 
 Conseller.
 -2 A  cada departament hi ha una Secretaria General, 
 excepcionalment una Secretaria General Adjunta i  les 
 Direccions  Generals imprescindibles que exigeixin els 
 serveis especialitzats que s'integren dins d'aquell. A 
 l'empara de les corresponents lleis sectorials es poden 
 crear les Secretaries  necessàries  d'acord  amb  les 
 previsions pressupostàries corresponents.
 -3 La creació, la modificació, la supressió, l'agrupació, 
 la divisió i el canvi de denominació de les Direccions 
 Generals s'acorda per decret del Govern.
 -4 En els Departaments que, pel seu volum de gestió o per 
 la seva complexitat calgui, hi pot haver una Direcció de 
 Serveis, amb categoria de Direcció General.
                               
 Article 12                         
  Sens perjudici de les facultats que li pertoquen com a 
 membre del Govern, cada Conseller, com a cap del seu 
 Departament, té les atribucions següents:          
  a) Representar el Departament corresponent.
  b) Dirigir, organitzar i establir les prioritats del 
 Departament i dels organismes autònoms i les empreses 
 públiques que hi són adscrits.
  c) Proposar al Govern els avantprojectes de llei o els 
 projectes de decret, dins l'àmbit de les competències del 
 Departament.
  d) Exercir la potestat reglamentària en l'àmbit i amb els 
 límits que li són propis.
  e) Proposar el nomenament i la separació d'alts càrrecs 
 del Departament, i nomenar-ne i separar-ne els altres 
 càrrecs, i també exercir la potestat disciplinària, en el 
 marc establert per l'ordenament vigent.
  f) Resoldre  els  conflictes d'atribucions entre les 
 autoritats i els òrgans del Departament.
  g) Suscitar  conflictes  d'atribucions  amb  altres 
 Departaments.
  h) Resoldre, en última instància, els recursos i les 
 reclamacions administratives que no pertoquin a organismes 
 i autoritats inferiors al Departament.
  i) Presentar  l'avantprojecte  de  pressupost  del 
 Departament.
  j) Autoritzar les despeses pròpies del Departament, dins 
 l'import dels crèdits autoritzats i d'acord amb les normes 
 per a l'execució del pressupost.
  k) Signar, en nom de la Generalitat, els contractes 
 relatius a assumptes propis del Departament, en els termes 
 establerts per la legislació vigent.
  l) Exercir les altres facultats que li atribueix la 
 legislació vigent o que li deleguin el President de la 
 Generalitat o el Govern.
                               
 Article 13                         
  El  Secretari  General, com a segona autoritat del 
 Departament després del Conseller, té  les  facultats 
 següents:                          
  a) Representar el Departament per delegació del Conseller 
 i exercir, sota la direcció del titular del Departament, 
 les funcions que aquest li delegui.
  b) Assumir la inspecció dels centres, les dependències i 
 els organismes adscrits al Departament, sens perjudici de 
 les atribucions pròpies dels Directors Generals, i dirigir 
 i organitzar els serveis generals del Departament.
  c) Vetllar per l'organització, la simplificació i la 
 racionalització administratives i assegurar el  suport 
 tècnic i jurídic general del Departament.
  d) Ésser  l'òrgan  de  comunicació  amb  altres 
 administracions i entitats que tinguin relació amb el 
 Departament i amb els altres Departaments, organismes i 
 entitats que en depenen, sens perjudici de les atribucions 
 que a aquest respecte tenen els Directors Generals.
  e) Coordinar l'actuació del Departament en relació amb 
 les transferències de funcions i serveis.
  f) Ésser  el  cap superior de tot el personal del 
 Departament i resoldre els assumptes que afecten aquest 
 personal, llevat que pertoquin al Conseller; contractar el 
 personal laboral i nomenar els funcionaris interins del 
 Departament.
  g) Coordinar,  sota  la direcció del Conseller, els 
 programes i les actuacions de les diferents Direccions 
 Generals i dels organismes adscrits al Departament.
  h) Tramitar les disposicions generals i, si s'escau, 
 elaborar-les i fer-ne l'estudi i l'informe.
  i) Elaborar, conjuntament amb els Directors Generals, 
 l'avantprojecte  de  pressupost  del  Departament  per 
 sotmetre'l al Conseller, tramitar el dels organismes i 
 les entitats adscrits al Departament, i dirigir i controlar 
 la gestió del pressupost del Departament.
  j) Supervisar l'adquisició de subministraments, béns i 
 serveis,  i  també els expedients de contractació de 
 qualsevol tipus; autoritzar les despeses dins els límits 
 que s'estableixin per reglament i fer informe de les 
 propostes de les despeses que excedeixin aquests límits.
  k) Elaborar els programes de necessitats del Departament 
 i exercir les altres funcions que la legislació vigent li 
 atribueixi.
  l) Proposar  les  reformes encaminades a millorar i 
 perfeccionar els serveis dels diferents  centres  del 
 Departament i preparar els mètodes de treball, tenint en 
 consideració els costos i el rendiment.
                               
 Article 14                         
  El Director General, en l'àmbit de la seva Direcció 
 General, té les facultats següents:             
  a) Dirigir i gestionar  els serveis i  proposar o 
 resoldre els assumptes del Departament que li pertoquen per 
 raó de la matèria.
  b) Exercir  el comandament, i vigilar, organitzar i 
 inspeccionar les dependències al seu càrrec.
  c) Proposar al Conseller o al Secretari General les 
 resolucions sobre les matèries pròpies de la Direcció 
 General.
  d) Elaborar i elevar anualment al Conseller un informe 
 sobre l'eficàcia, el cost i el rendiment dels serveis al 
 seu càrrec.
  e) Exercir les altres facultats que li atribueixin les 
 lleis i les disposicions vigents.
                               
 Article 15                         
  El Director de Serveis, en els Departaments en què s'hagi 
 creat, exerceix, sota la direcció del Secretari General, 
 les funcions d'administració, règim interior i gestió dels 
 serveis  generals  del  Departament.  La  creació, la 
 la modificació, la supressió i el canvi de denominació dels 
 Directors de Serveis s'acordarà per decret del Govern.
                               
 Article 16                         
  Els Secretaris Generals i els Directors Generals poden 
 dictar circulars i instruccions per dirigir l'activitat de 
 llurs subordinats en relació amb l'organització interna 
 dels Departaments. Aquestes circulars i instruccions es 
 poden publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya,  però  en  cap  cas  no constitueixen una 
 manifestació de l'exercici de la potestat reglamentària.
                               
 Article 17                         
 -1 Els Secretaris Generals de cada Departament integren el 
 Consell Tècnic, al qual correspon de fer l'anàlisi i 
 l'estudi de les disposicions i els afers que han d'ésser 
 sotmesos a l'aprovació del Govern, d'acord amb les seves 
 normes de funcionament.
 -2 Correspon al Govern de fixar les normes de funcionament 
 del Consell Tècnic i de determinar a qui correspon de 
 presidir-ne les sessions.
                               
                               
 Capítol 3                          
 Els òrgans territorials                   
                               
 Article 18                         
  L'Administració  territorial  de  la  Generalitat 
 s'estructura  en  Delegacions Territorials del Govern, 
 d'acord amb la delimitació que s'estableixi legalment.
                               
 Article 19                         
 -1 Les Delegacions Territorials del Govern depenen del 
 Departament al qual han estat adscrites per reglament.
 -2 Els titulars de les delegacions territorials del Govern 
 tenen categoria de Directors Generals i són nomenats i 
 separats del càrrec per decret del Govern.
 -3 Els Delegats Territorials del Govern tenen les funcions 
 de representació, informació, coordinació i règim interior 
 que s'estableixin per reglament.
                               
 Article 20                         
 -1 En l'àmbit de cada Delegació Territorial del Govern hi 
 pot haver un Delegat per a cadascun dels Departaments.
 -2 Els Delegats de cada Departament tenen el nivell orgànic 
 que determini la relació de llocs de treball.
                               
 Capítol 4                          
 Els òrgans consultius                    
                               
 Article 21                         
  Són  òrgans  consultius  de  l'Administració  de la 
 Generalitat els que tenen assignades expressament funcions 
 d'informe, consulta, assessorament o proposta.
                               
 Article 22                         
  Amb caràcter interdepartamental o dins d'un Departament 
 es poden crear consells assessors. La composició i les 
 funcions d'aquests consells s'han de determinar en les 
 normes de creació respectives i llurs informes tenen 
 caràcter no vinculant, llevat de disposició en sentit 
 contrari.
                               
 Article 23                         
  La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu 
 del Govern. Exerceix les seves funcions en els termes 
 assenyalats per la seva normativa específica.
                               
                               
 Capítol 5                          
 Els òrgans actius                      
                               
 Article 24                         
 -1 Als efectes d'aquesta Llei, llevat dels òrgans superiors 
 i dels alts càrrecs, són òrgans actius de l'Administració 
 de la Generalitat les Subdireccions Generals, els Serveis, 
 les Seccions i els Negociats. Qualsevol òrgan actiu s'ha 
 d'assimilar a algun dels anteriors.
 -2 La direcció dels òrgans actius ha d'ésser exercida per 
 funcionaris de carrera, d'acord amb els criteris establerts 
 per  la  Llei  17/1985, de la Funció Pública de la 
 Generalitat.
                               
 Article 25                         
 -1 Corresponen al Govern la creació, la modificació, els 
 canvis d'adscripció o la supressió d'òrgans actius amb 
 nivell igual o superior al de Secció.
 -2 Corresponen al Conseller, dins el seu Departament, la 
 creació, la modificació, els canvis d'adscripció o la 
 supressió d'òrgans actius inferiors al de Secció.
                               
 Article 26                         
 -1 La creació o la modificació d'un òrgan de qualsevol 
 tipus que comporti un increment de la despesa pública 
 exigeix la tramitació d'un expedient administratiu en el 
 qual s'ha de fer constar en quin Departament s'integra, 
 l'estudi econòmic del cost de funcionament i del rendiment 
 o la utilitat dels seus serveis, i l'increment màxim de la 
 despesa anual corrent i de la inversió anual o, si escau, 
 plurianual prevista, sens perjudici del que disposa la Llei 
 10/1982, de Finances Públiques de Catalunya.
 -2 No es poden crear nous òrgans que comportin duplicació 
 d'altres d'existents si, al mateix temps, no se suprimeix o 
 es restringeix la competència d'aquests.
 -3 Els Departaments han de formular anualment una guia 
 actualitzada  de  la seva organització, de les seves 
 competències i dels tipus de procediments administratius en 
 què actuen.
                               
 Capítol 6                          
 El funcionament dels òrgans col·legiats           
                               
 Article 27                         
 -1 Els  òrgans  col·legiats,  qualsevol  que sigui la 
 naturalesa de les seves funcions, es regeixen per les 
 normes que els creen, les quals, en tot  cas,  han 
 d'establir-ne la composició i les funcions.
 -2 Si no hi ha normes específiques de funcionament, els 
 òrgans col·legiats es regeixen per les normes contingudes 
 en aquest capítol.
                               
 Article 28                         
 -1 El president i el secretari d'un òrgan col·legiat són 
 nomenats pel mateix òrgan per majoria absoluta dels seus 
 membres, en primera votació, o per majoria simple en segona 
 votació, les quals poden tenir lloc dins la mateixa 
 sessió.
 -2 En casos d'absència, de vacant o de malaltia del 
 president, el substitueixen els vice-presidents, segons 
 l'ordre de nomenament; si no n'hi ha, el vocal més antic i, 
 si dos o més vocals tenen la mateixa antiguitat, el vocal 
 de més edat.
 -3 El secretari és substituït pel vocal més jove.
                               
 Article 29                         
 -1 Correspon al president d'un òrgan col·legiat assegurar 
 el compliment de les lleis i la regularitat de les 
 deliberacions, convocar les sessions, fixar l'ordre del dia 
 i ordenar les deliberacions i els debats.
 -2 El secretari ha d'aixecar l'acta de les reunions, la 
 qual ha de contenir la indicació de les persones que hi han 
 intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què 
 s'han tingut, els punts principals de la deliberació, la 
 forma i els resultats de la votació i el contingut dels 
 acords. L'acta ha d'anar  signada pel secretari amb el 
 vist-i-plau del president i s'ha d'aprovar en la mateixa 
 reunió o en la següent. Així mateix, correspon al secretari 
 estendre els certificats pertinents.
                               
 Article 30                         
 -1 La convocatòria de la sessió, amb l'ordre del dia 
 corresponent, s'ha de notificar als membres de l'òrgan 
 col·legiat amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, 
 llevat de cas d'urgència apreciada pel president, la qual 
 s'ha de fer constar en la convocatòria.
 -2 En  la  notificació  es  pot  preveure una segona 
 convocatòria de la sessió per a una hora després en el cas 
 que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum 
 suficient d'assistents.
                               
 Article 31                         
 -1 La documentació necessària per a la deliberació i 
 l'adopció d'acords que no pugui acompanyar la convocatòria 
 ha d'estar a disposició dels components  de  l'òrgan 
 col·legiat des de la data de la recepció d'aquella, llevat 
 que hi hagi motius justificats que ho impedeixin. En aquest 
 cas, es farà constar en l'acta els motius que han impedit 
 la disposició d'aquests documents als membres de l'òrgan.
 -2 Malgrat  no haver-se complert els requisits de la 
 convocatòria, un  òrgan  col·legiat  queda  vàlidament 
 constituït quan s'han reunit tots els seus membres i ho 
 acorden per unanimitat.
 -3 Abans del començament de la sessió, els membres de 
 l'òrgan col·legiat poden presentar esmenes, addicions o 
 propostes alternatives que han d'ésser debatudes i votades 
 en les sessions.
                               
 Article 32                         
  En primera convocatòria, el quòrum de constitució dels 
 òrgans col·legiats és el de la majoria absoluta dels 
 components; en segona convocatòria, el quòrum s'assoleix 
 amb l'assistència d'una tercera part dels membres, amb un 
 mínim de tres.
                               
 Article 33                         
 -1 Els acords d'un òrgan col·legiat són adoptats per 
 majoria dels assistents, llevat que una norma específica 
 exigeixi  una majoria qualificada o reforçada. En cas 
 d'empat dirimeix el resultat de les votacions el vot del 
 president.
 -2 Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en 
 l'ordre del dia, llevat que en sigui declarada la urgència 
 per acord de la majoria absoluta.
 -3 Sens perjudici de les facultats del president per a 
 ordenar  el  debat,  en les deliberacions d'un òrgan 
 col·legiat prèvies a la votació hi pot haver un torn a 
 favor i un altre en contra.
                               
 Article 34                         
 -1 Les votacions d'un òrgan col·legiat són ordinàries en el 
 cas que no s'hagi promogut debat; altrament són nominals. 
 Les votacions només poden ésser secretes si ho permet la 
 regulació específica per la qual es regeix l'òrgan, llevat 
 que les qüestions a tractar afectin els drets fonamentals 
 emparats per l'article 18.1 de la Constitució o bé perquè 
 ho  demani  expressament  la  majoria  absoluta  dels 
 assistents.
 -2 En l'acta s'han de fer constar els acords presos per 
 l'òrgan col·legiat, el sentit dels vots i, a petició dels 
 interessats, una explicació succinta del seu parer.
 -3 Els membres dels òrgans col·legiats que facin constar en 
 acta el seu vot contrari a un acord adoptat, queden exempts 
 de  la  responsabilitat  que,  arribat el cas, pugui 
 derivar-se'n. Si es tracta d'òrgans col·legiats que han de 
 formular propostes a altres òrgans de l'Administració, els 
 vots particulars dels seus membres s'han de fer constar 
 juntament amb la mateixa acta.
                               
                               
 TÍTOL 2                           
 La competència administrativa                
                               
 Capítol 1                          
 Normes generals                       
                               
 Article 35                         
  La competència administrativa és exercida per l'òrgan que 
 la té legalment atribuïda, sens perjudici de les facultats 
 d'alterar-la  o  de  les condicions del seu exercici 
 establertes per la llei i, en especial, pels articles 
 següents.
                               
 Capítol 2                          
 La delegació                        
                               
 Article 36                         
  Les funcions del President de  la  Generalitat són 
 delegables en un Conseller en els termes establerts per la 
 Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President i 
 del Consell Executiu de la Generalitat.
                               
 Article 37                         
  Les competències dels Consellers són delegables en el 
 Secretari General o en els Directors Generals, llevat dels 
 supòsits següents:                     
  a) Que els actes hagin d'ésser sotmesos a l'aprovació o 
 posats en coneixement del Govern.
  b) Que els actes afectin directament relacions amb òrgans 
 constitucionals o estatutaris.
  c) Que els actes requereixin l'informe preceptiu de la 
 Comissió Jurídica Assessora.
  d) Que es tracti de l'aprovació de disposicions de 
 caràcter general.
  e) Que es tracti de la resolució de recursos d'alçada en 
 contra dels actes del Secretari General o dels Directors 
 Generals.
                               
 Article 38                         
  Les  competències  dels  Secretaris Generals i dels 
 Directors Generals poden ésser delegades en els òrgans 
 immediatament subordinats amb l'expressa autorització del 
 Conseller corresponent. No pot, en cap cas, ésser delegada 
 la resolució de recursos d'alçada contra els actes produïts 
 per aquests òrgans.
                               
 Article 39                         
 -1 Hom no pot delegar competències que ja exerceix per 
 delegació.
 -2 Els actes dictats per delegació s'atribueixen a tots els 
 efectes a l'òrgan que ha fet la delegació, com si emanessin 
 directament d'aquest.
 -3 Les resolucions mitjançant les quals s'acorden les 
 delegacions de competències han d'ésser publicades al Diari 
 Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 -4 Els  actes dictats per delegació han de portar a 
 l'avantsignatura les paraules "Per delegació", seguides del 
 rang i la data de la resolució que ha efectuat la delegació 
 i la del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en 
 què es publica.
 -5 La delegació pot ésser revocada en qualsevol moment per 
 l'òrgan que l'ha concedida.
                               
 Capítol 3                          
 L'autorització de signatura                 
                               
 Article 40                         
  Els òrgans de l'Administració poden, en assumptes de la 
 seva competència, autoritzar la signatura als titulars 
 d'òrgans que en depenen.
                               
 Article 41                         
  L'autorització  de  signatura no cal que hagi estat 
 publicada. La signatura autoritzada ha d'anar precedida de 
 la identificació del càrrec que autoritza i les paraules 
 "Per autorització", seguides de la denominació de l'òrgan 
 autoritzat.
                               
 Article 42                         
  L'autorització de signatura no implica en cap  cas 
 l'alteració de la competència.
                               
 Capítol 4                          
 Avocació i suplència                    
                               
 Article 43                         
  El Conseller pot avocar la competència dels òrgans del 
 seu Departament per conèixer d'un expedient o conjunt 
 d'expedients específicament concretats, un cop adoptat 
 l'acord en què es fan avinents les raons d'excepcionalitat 
 o d'interès general que motiven aquesta decisió.
                               
 Article 44                         
  Per a l'eficàcia de les alteracions de competència a què 
 es refereix l'article 43, cal la comunicació als òrgans 
 administratius afectats, i també la notificació en forma 
 als interessats en l'expedient o els expedients de què es 
 tracti, o bé la publicació en el Diari Oficial de la 
 Generalitat de Catalunya, si hi  ha  una  pluralitat 
 indeterminada d'interessats.
                               
 Article 45                         
 -1 Els  titulars dels òrgans unipersonals inferiors a 
 Conseller són suplerts en cas de vacant, absència o 
 malaltia per qui designi expressament el Conseller.
 -2 Els titulars dels òrgans inferiors a Director General 
 són suplerts en cas de vacant, absència o malaltia pel 
 titular de l'òrgan immediatament inferior i, si n'hi ha 
 diversos,  pel més antic, llevat que el superior al 
 substituït faci designació expressa a favor d'un altre 
 titular.
                               
 Capítol 5                          
 La coordinació administrativa                
                               
 Article 46                         
 -1 L'Administració de la Generalitat constitueix un sistema 
 integrat  d'agents  i està informada pel principi de 
 coordinació de tots els seus òrgans.
 -2 Cada òrgan ha d'ajustar els seus mitjans no solament als 
 fins propis, sinó també als de l'Administració de la 
 Generalitat com a conjunt, sense impedir ni dificultar als 
 altres  el  compliment de les competències que tenen 
 assignades.
                               
 Article 47                         
  La coordinació de l'Administració de la Generalitat es 
 pot instrumentar, entre altres, amb les tècniques de 
 planificació per Departaments, la creació de comissions 
 interdepartamentals i l'emissió d'orientacions o criteris 
 d'actuació.
                               
 Article 48                         
  La planificació departamental s'ha d'establir amb la 
 finalitat de fixar els objectius comuns als quals s'ajusten 
 els centres directius o les delegacions territorials.
                               
 Article 49                         
  El Govern i, dins de la seva competència, cada Conseller 
 poden emetre orientacions o criteris adreçats als òrgans de 
 l'Administració  de  la  Generalitat  per assolir més 
 coherència en els objectius respectius o una harmonització 
 de llurs actuacions, sense que això impliqui l'exercici de 
 la potestat reglamentària.
                               
 Article 50                         
  El Govern pot crear òrgans temporals amb objectius 
 ocasionals de coordinació per a obtenir, a termini fix, els 
 resultats previstos.
                               
 Article 51                         
 -1 El Govern pot crear comissions interdepartamentals amb 
 la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit 
 concret i específic que afectin diversos Departaments.
 -2 La norma de creació d'una comissió interdepartamental 
 n'ha de fixar la composició, la presidència, les funcions, 
 la durada i les normes de funcionament.
                               
 Capítol 6                          
 Els conflictes d'atribucions                
                               
 Article 52                         
 -1 Els conflictes d'atribucions positius o negatius entre 
 òrgans  o organismes autònoms dependents de diferents 
 Departaments són resolts pel President de la Generalitat i 
 han de constar en l'acta de la corresponent sessió del 
 Govern.
 -2 Els conflictes entre òrgans d'un mateix Departament són 
 resolts pel superior jeràrquic comú.
                               
 Article 53                         
 -1 Sens perjudici del que estableix l'article 52.1, els 
 conflictes  d'atribucions  entre  òrgans  o organismes 
 dependents de diferents Departaments poden ésser resolts 
 mitjançant l'arbitratge  administratiu  d'una  comissió 
 nomenada a aquest efecte pel President de la Generalitat.
 -2 La comissió d'arbitratge ha d'estar formada per un 
 representant de cadascun dels Departaments afectats i per 
 un president, que té vot de qualitat. El President ha de 
 tenir categoria igual o superior a la dels titulars dels 
 òrgans que intervenen en el conflicte.
 -3 Els acords de les comissions d'arbitratge han d'ésser 
 adoptats dins el termini de dos mesos, comptats de la data 
 de la constitució d'aquests.
                               
 TÍTOL 3                           
 L'actuació administrativa                  
                               
 Capítol 1                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 54                         
 -1 L'Administració de la Generalitat ha d'actuar d'acord 
 amb els principis de descentralització, desconcentració i 
 coordinació,  que informen les prescripcions d'aquesta 
 Llei.
 -2 L'Administració pública catalana ha d'ajustar la seva 
 activitat als principis de col·laboració mútua i lleialtat 
 institucional.
                               
 Article 55                         
 -1 El Govern pot acordar la constitució de consorcis entre 
 la Generalitat i altres administracions públiques per a 
 finalitats d'interès comú o amb entitats privades sense 
 ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic 
 concurrents amb les de l'Administració.
 -2 Els consorcis tenen personalitat jurídica pròpia.
 -3 Els estatuts dels consorcis han de determinar-ne les 
 finalitats i les particularitats dels règims orgànic, 
 funcional i financer.
 -4 Els  òrgans de decisió dels consorcis han d'estar 
 integrats per representants  de  totes  les  entitats 
 consorciades, en la proporció que es fixi en els estatuts 
 respectius.
                               
 Capítol 2                          
 La programació administrativa                
                               
 Article 56                         
 -1 L'activitat de l'Administració de la Generalitat ha 
 d'ésser objecte de programació anual o plurianual.
 -2 Cada Departament ha d'elaborar els programes d'acció 
 administrativa per als períodes fixats pel Govern.
 -3 El contingut dels programes d'acció administrativa s'ha 
 de  determinar  per  reglament. Aquests programes han 
 d'incloure, com a mínim, una definició d'objectius i les 
 actuacions necessàries per a aconseguir-los.
                               
 Article 57                         
 -1 Els Departaments han d'incloure en llur programació 
 previsions sobre la racionalització i la simplificació 
 administratives de llur activitat. Aquestes previsions han 
 d'expressar l'abast que tenen i han de justificar els 
 costos que impliquen.
 -2 L'Administració ha d'establir les garanties necessàries 
 respecte a l'esfera privada dels administrats i el control 
 i el tractament de les dades obtingudes per qualsevol 
 mitjà.
                               
 Article 58                         
 -1 L'actuació  inversora de la Generalitat ha d'ésser 
 objecte de programació anual o plurianual.
 -2 La coordinació de les diferents actuacions inversores de 
 l'Administració de la Generalitat pot correspondre a un 
 òrgan especialitzat que ha d'assistir el Govern en les 
 tasques de programació i de seguiment de les inversions 
 públiques tal com es determini per reglament.
                               
 Capítol 3                          
 Les auditories administratives               
                               
 Article 59                         
 -1 L'actuació administrativa de la Generalitat és sotmesa 
 periòdicament a auditories o a inspeccions internes per a 
 comprovar-ne el nivell d'eficàcia en relació amb les 
 previsions dels Departaments i amb les exigències del 
 principi de bona administració.
 -2 Les auditories o les inspeccions internes poden versar 
 sobre el conjunt o una part de l'activitat de qualsevol 
 òrgan de la manera i amb la periodicitat que es determini 
 per reglament.
 -3 És preceptiva la realització d'una auditoria o inspecció 
 interna d'un òrgan de l'Administració quan ho sol·licita el 
 Síndic de Greuges i, com a mínim, un cop cada dos anys.
 -4 El contingut de les auditories i les resolucions de les 
 inspeccions s'ha de fer públic.
                               
 Article 60                         
  Cada Departament ha d'elaborar anualment una memòria de 
 la seva activitat, referida al conjunt dels òrgans que 
 l'integren.
                               
 Capítol 4                          
 L'elaboració de disposicions de caràcter general      
                               
 Secció 1                          
 Procediment de tramitació                  
                               
 Article 61                         
  La  potestat reglamentària de l'Administració de la 
 Generalitat correspon al Govern. No obstant això, cada 
 Conseller pot dictar disposicions en matèria d'organització 
 del  seu Departament. També pot dictar reglaments si 
 disposicions amb rang de llei l'hi habiliten.
                               
 Article 62                         
 -1 Les disposicions generals de l'Administració de la 
 Generalitat adopten la forma de decret si procedeixen del 
 Govern, i d'Ordre, si són dictades pel Conseller.
 -2 Els decrets són signats pel President de la Generalitat 
 i pel Conseller o els Consellers competents per raó de la 
 matèria.
 -3 Les Ordres són signades pel titular del Departament 
 competent. S'exceptuen les Ordres que afecten diversos 
 Departaments, que són signades pel titular del Departament 
 de la Presidència, a proposta dels Consellers respectius.
                               
 Article 63                         
 -1 L'elaboració de disposicions de caràcter general és 
 iniciada pel centre directiu corresponent.
 -2 La proposta de disposició ha d'anar acompanyada d'una 
 memòria, la qual ha d'expressar prèviament el marc normatiu 
 en  què  la  proposta  s'insereix,  ha de justificar 
 l'oportunitat i l'adequació de les mesures proposades als 
 fins que es persegueixen i ha de fer referència a les 
 consultes que es poden haver formulat i a altres dades 
 d'interès per a conèixer el procés d'elaboració de la 
 norma. S'hi han d'adjuntar un estudi econòmic en termes de 
 cost-benefici, una llista de les disposicions afectades per 
 la nova proposta, i també la taula de vigències de 
 disposicions anteriors sobre la mateixa matèria, en la qual 
 s'han de consignar de manera expressa les que han de quedar 
 totalment o parcialment derogades.
 -3 En els casos de creació de nous serveis o de modificació 
 dels existents, s'hi ha d'adjuntar també un estudi del cost 
 i del finançament d'aquest.
                               
 Article 64                         
  Si una llei ho exigeix o si ho decideix, segons els 
 casos, el Govern o el Conseller competent, la proposta de 
 disposició general ha d'ésser sotmesa a informació pública 
 o a audiència de les entitats que, per llei, tenen la 
 representació i la defensa d'interessos de caràcter general 
 o afectats per la dita disposició.
                               
 Article 65                         
 -1 Les propostes de disposició general han d'ésser sotmeses 
 a  informe  dels  serveis  jurídics  del  Departament 
 corresponent.
 -2 Els avantprojectes de disposició general poden ésser 
 sotmesos a informe del Gabinet Jurídic Central, el qual 
 l'ha d'emetre en el termini d'un mes.
 -3 Un cop emès l'informe a què es refereix l'apartat 1, i 
 amb conformitat prèvia del Conseller, els avantprojectes de 
 disposicions generals han d'ésser sotmesos al Consell    
 Tècnic, d'acord amb el que estableix l'article 17.
 -4 Els projectes de disposicions generals que s'hagin de 
 dictar per a l'execució de les lleis poden ésser sotmesos a 
 informe de la Comissió Jurídica Assessora, en els termes 
 establerts en la legislació que sigui aplicable.      
                               
 Article 66                         
  Els requisits establerts en aquesta Secció  per  a 
 l'elaboració de disposicions generals s'han d'aplicar als 
 projectes de llei elaborats per l'Administració de la 
 Generalitat.
                               
 Secció 2                          
 Verificació de l'eficàcia de les normes           
                               
 Article 67                         
  Abans que sigui aprovada una disposició general pel 
 Govern, o, si escau, per un Conseller, l'òrgan competent 
 pot sotmetre a verificació, en el termini i amb els mitjans 
 que el mateix òrgan disposi, la virtualitat pràctica dels 
 seus preceptes, amb la finalitat de comprovar l'adequació 
 del contingut de la  disposició  als  objectius  que 
 persegueix, les seves possibles disfuncionalitats i les 
 garanties del seu compliment eficaç.
                               
 Capítol 5                          
 El procediment general                   
                               
 Secció 1                          
 Els registres comuns i les oficines de gestió unificada   
                               
 Article 68                         
  A més dels registres d'entrada i sortida de documents que 
 preceptuen  les  normes vigents, s'han d'establir els 
 registres comuns a tota l'Administració de la Generalitat i 
 les oficines de gestió unificada per  a  determinats 
 procediments.
                               
 Article 69                         
 -1 Els registres comuns han d'estar situats en els llocs 
 que s'estableixi per reglament.
 -2 Els registres comuns han d'admetre les peticions i les 
 instàncies  que  s'adrecen a qualsevol Departament de 
 l'Administració de la Generalitat, als seus organismes 
 autònoms, i, si escau, als ens locals, i els han de 
 trametre al destinatari dins el termini de quaranta-vuit 
 hores.
 -3 L'entrada d'un document en el registre comú produeix els 
 mateixos efectes, quant al còmput de terminis, que el 
 lliurament  directe  o  l'òrgan o l'ens que n'és el 
 destinatari.
 -4 Cadascun dels registres comuns ha de tenir una oficina 
 d'informació,  amb les funcions que s'estableixin per 
 reglament.
                               
 Article 70                         
 -1 Per decret del Govern es poden crear tantes oficines de 
 gestió  unificada  com procediments complexos hi hagi 
 establerts i així ho aconselli el volum o la incidència 
 econòmica i social d'aquests. El decret de creació ha de 
 regular el procediment i les normes de funcionament de 
 l'oficina de gestió unificada.
 -2 Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per procediment 
 complex aquell en el qual, per disposició  legal  o 
 reglamentària,  han  d'intervenir  òrgans  de diversos 
 Departaments.
                               
 Article 71                         
 -1 Les oficines de gestió unificada han d'informar els 
 particulars sobre els tràmits que, de conformitat amb la 
 normativa aplicable en cada cas, s'han de seguir en els 
 procediments que n'hagin determinat la creació.
 -2 En relació amb aquests procediments, les oficines de 
 gestió  unificada  exerceixen  la funció d'oficina de 
 registre, s'encarreguen del seguiment dels expedients i 
 proporcionen informació als interessats. Substitueixen, a 
 més, els òrgans tradicionals de gestió si el decret de 
 creació no ho disposa altrament.
                               
 Article 72                         
  El decret de creació d'una oficina de gestió unificada ha 
 d'establir, sens minva de les garanties dels particulars, 
 les normes de procediment que calguin per a coordinar i 
 agilitar les actuacions concurrents dels diferents òrgans 
 que han d'intervenir en el procés i que pertanyen a 
 l'Administració de la Generalitat.
                               
 Article 73                         
 -1 Si no s'ha procedit a la creació d'una oficina de gestió 
 unificada i es tracta de procediments en els quals, tot i 
 referir-se a un únic assumpte o objecte, han d'intervenir 
 amb facultats decisòries dos o més Departaments o diversos 
 centres directius o delegacions territorials, l'òrgan amb 
 competència més específica ha d'instruir un expedient únic 
 i ha de dictar una resolució única.
 -2 Als efectes d'aquest article, el Govern pot determinar, 
 amb caràcter general, els òrgans amb competència més 
 específica en els assumptes de caràcter repetitiu en els 
 quals  concorrin  diversos  òrgans  amb  competències 
 decisòries.
                               
 Secció 2                          
 Tramitació                         
                               
 Article 74                         
 -1 La tramitació administrativa s'ha de dur a terme d'acord 
 amb  els  principis d'economia, celeritat, eficàcia i 
 eficiència, que han de presidir les actuacions que aquesta 
 Llei estableix.
 -2 Els tràmits administratius s'han de simplificar al 
 màxim, tot preservant, en qualsevol cas, les garanties i 
 els drets de defensa dels administrats.
                               
 Article 75                         
  Els  informes jurídics immediatament anteriors a la 
 resolució, tant si tenen com si no tenen caràcter de 
 proposta, han de contenir:                 
  a) L'enumeració clara i succinta dels fets.
  b) Les disposicions legals aplicables i l'al·legació 
 raonada de la doctrina.
  c) El  pronunciament  que  ha  de contenir la part 
 dispositiva.
                               
 Article 76                         
  L'Administració ha d'adoptar les mesures adequades per a 
 facilitar,  en  el  tràmit  de vista i audiència de 
 l'interessat, la reproducció dels documents dels expedients 
 necessaris per a la defensa dels drets i interessos 
 legítims d'aquest, sens perjudici de l'abonament de les 
 taxes corresponents.
                               
 Article 77                         
 -1 El procediment s'ha d'impulsar d'ofici en tots els seus 
 tràmits.
 -2 El despatx dels expedients s'ha d'ajustar a l'ordre 
 rigorós d'incoació d'assumptes de naturalesa homogènia, 
 llevat  que  l'òrgan  jeràrquic  superior  autoritzi 
 motivadament i per escrit una altra cosa.
 -3 La infracció del que estableix aquest article dóna lloc 
 a  responsabilitat administrativa del funcionari o de 
 l'autoritat que l'hagi comesa.
                               
 Article 78                         
  La demora, sense causa justificada, en l'adopció de la 
 resolució administrativa que posa fi al procediment iniciat 
 a instància dels particulars, pot donar lloc  a  la 
 responsabilitat patrimonial de l'Administració pels danys i 
 perjudicis efectivament ocasionats, en els termes i els 
 casos establerts  per  la  legislació  general  sobre 
 responsabilitat administrativa.
                               
 Secció 3                          
 L'acabament                         
                               
 Article 79                         
 -1 Posen fi al procediment la resolució, el desestiment, la 
 renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud i la 
 declaració de caducitat.
 -2 Els  actes  administratius  resolutoris han d'ésser 
 motivats amb una referència succinta dels fets i dels 
 fonaments jurídics, amb la identificació de les normes 
 aplicables, i, si escau, del règim de recursos que sigui 
 procedent.
 -3 La resolució ha de decidir sobre totes les qüestions 
 plantejades pels interessats i les altres derivades de 
 l'expedient.
                               
 Article 80                         
  Els  actes  administratius  resolutoris es denominen 
 "acords" si provenen del Govern, i "resolucions" si emanen 
 del Conseller o d'altres òrgans directius.
                               
 Article 81                         
 -1 A més dels casos establerts per la Llei de Procediment 
 Administratiu i per la legislació general i especial 
 aplicable, el silenci administratiu té caràcter positiu si, 
 al mateix temps:                      
  a) Es  tracta d'un acte administratiu de naturalesa 
 reglada que habilita el sol·licitant per a l'exercici de 
 drets o interessos legítims preexistents en  el  seu 
 patrimoni, i                        
  b) No  es  transfereixen  al  sol·licitant facultats 
 relatives al domini públic o al servei públic.
 -2 El Govern ha de determinar, per a una major seguretat 
 jurídica, els supòsits d'aplicació del silenci positiu a 
 què es refereix l'apartat 1.
                               
 Article 82                         
 -1 En els supòsits establerts en l'article 81, sempre que 
 no  siguin inclosos en preceptes estatals d'aplicació 
 directa, s'entén que el silenci positiu es produeix quan ha 
 transcorregut el termini legalment establert  per  al 
 procediment de què es tracti. Si no n'hi ha d'establert, el 
 termini és de sis mesos.
 -2 Si la sol·licitud no va acompanyada de la documentació 
 preceptiva, el termini resta només interromput des de la 
 data en què es notifiqui el requeriment de l'Administració 
 perquè la dita documentació sigui completada i continua el 
 seu còmput una vegada esmenada la mancança.
                               
 Article 83                         
  L'acte obtingut per silenci administratiu es pot fer 
 valer tant davant l'Administració actuant com  davant 
 qualsevol altre subjecte, sigui públic o privat.
                               
 Article 84                         
 -1 En  cap  cas  no  es  poden adquirir per silenci 
 administratiu facultats contràries a les lleis.
 -2 L'administració que hagi donat lloc a l'acte obtingut 
 per silenci positiu pot, si el considera contrari a 
 l'ordenament jurídic, fer-ne la revisió d'ofici o, si 
 escau, interposar recurs de lesivitat, sens perjudici de la 
 indemnització  que  pogués  correspondre pels danys i 
 perjudicis que ella mateixa hagi pogut produir, i d'exigir, 
 si escau, responsabilitats als funcionaris causants de la 
 demora en l'adopció de la resolució.
                               
 Capítol 6                          
 Normes complementàries sobre el règim de recursos      
                               
 Article 85                         
  Sens perjudici dels supòsits en què sigui procedent la 
 interposició de recurs de reposició, posen fi a la via 
 administrativa les resolucions dels òrgans següents:    
  a) Les del Govern i les del President de la Generalitat.
  b) Les dels Consellers, llevat que una llei especial 
 atorgui recurs de súplica davant qualsevol dels òrgans a 
 què es refereix la lletra a).
  c) Les dels Secretaris Generals i Directors Generals en 
 matèria de personal.
  d) Les de qualsevol altre òrgan quan així ho estableix 
 una disposició legal o quan l'òrgan de què es tracti resol 
 recursos d'alçada.
                               
 Article 86                         
 -1 El recurs de súplica davant el President o el Govern 
 només es pot interposar si s'estableix expressament per 
 llei. En aquest cas, el recurs s'ha de presentar davant la 
 Presidència de la Generalitat.
 -2 El recurs extraordinari de revisió es pot interposar 
 davant el Conseller corresponent en els supòsits que 
 estableix la legislació de procediment administratiu.
                               
 Capítol 7                          
 La responsabilitat patrimonial               
                               
 Article 87                         
 -1 L'Administració de la Generalitat respon dels danys i 
 els perjudicis ocasionats als particulars en llurs béns i 
 drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
 públics, en els termes que estableix la legislació vigent. 
 En qualsevol cas, el dany ha d'ésser efectiu, avaluable 
 econòmicament  i individualitzable en relació amb una 
 persona o grup de persones.
 -2 Si la Generalitat actua en relacions de dret privat 
 respon directament dels danys i els perjudicis ocasionats 
 per les seves autoritats, els funcionaris o els agents, 
 l'actuació dels quals és considerada com a acte propi de 
 l'Administració.
 -3 En  qualsevol dels supòsits dels apartats 1 i 2, 
 l'Administració de la Generalitat pot instruir expedient 
 per a declarar la responsabilitat patrimonial de les 
 autoritats, els funcionaris o els agents seus que, per 
 falta greu o negligència inexcusable, hagin ocasionat danys 
 i perjudicis a l'Administració o a tercers, si aquests han 
 d'ésser indemnitzats per aquella.
 -4 La proposta de resolució s'ha de sotmetre a informe de 
 la Comissió Jurídica Assessora.
                               
 Capítol 8                          
 Les reclamacions prèvies i l'exercici d'accions       
                               
 Article 88                         
 -1 Contra l'actuació de l'Administració de la Generalitat 
 que  no  estigui subjecta al dret administratiu, els 
 interessats poden exercir les accions que escaiguin davant 
 la jurisdicció civil o laboral, després d'haver formulat la 
 reclamació pertinent per via administrativa.
 -2 La reclamació prèvia a la via civil s'ha de presentar 
 davant el Conseller competent.
 -3 La reclamació prèvia a la via laboral s'ha de presentar 
 davant el Secretari General del Departament corresponent.
 -4 La resolució de la reclamació correspon a l'òrgan davant 
 el qual s'ha presentat, un cop coneguts els informes dels 
 serveis jurídics del Departament o del Gabinet Jurídic 
 Central.
                               
 Article 89                         
 -1 No es pot interposar cap acció per via judicial sense 
 autorització prèvia del President de la Generalitat o del 
 Conseller afectat. L'acció s'ha d'interposar per mitjà del 
 Director del Gabinet Jurídic Central. Per a aplanar-se a 
 les demandes i per a desistir dels procediments en curs 
 s'han de seguir els mateixos tràmits. Excepcionalment, en 
 casos d'urgència, llevat que sigui preceptiu l'acord del 
 Govern, el Director del Gabinet Jurídic Central pot decidir 
 la interposició d'accions judicials, de les quals ha de 
 donar compte immediatament al President de la Generalitat o 
 al Conseller afectat.
 -2 La representació i la defensa de l'Administració de la 
 Generalitat correspon als lletrats adscrits al Gabinet 
 Jurídic Central, llevat que, excepcionalment, amb informe 
 previ  del  Director del Gabinet Jurídic Central, el 
 Conseller respectiu designi un advocat col·legiat perquè la 
 representi i la defensi.
 -3 Les notificacions i les citacions i la resta  de 
 diligències processals s'han de tramitar directament amb 
 els lletrats del Gabinet Jurídic Central en el domicili i 
 la població que, a aquests efectes, es designin, llevat 
 dels casos en què s'hagi designat un advocat col·legiat per 
 representar i defensar la Generalitat.
                               
 Disposició derogatòria                   
  Resten derogades les disposicions de qualsevol rang que 
 s'oposen al que estableix aquesta Llei.
                               
 Disposició final                      
  Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions 
 necessàries per al desplegament d'aquesta Llei.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 14 de desembre de 1989       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Gomis i Martí                     
 Conseller de Governació                   
                               
                               
Amunt