Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 05/12/2006

  • Número del document 479/2006

  • Número de control 06338239

  • Organisme emissor Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Dades del DOGC
  • Número 4776

  • Data 07/12/2006

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 51706

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 479/2006, de 5 de desembre, d'estructuració del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.


Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya es va canviar la denominació del Departament de Relacions Institucionals i Participació, que ha passat a denominar-se Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i agrupa les funcions del Departament d'Interior i del Departament de Relacions Institucionals i Participació.

A l'article 3.3 del Decret esmentat es determina l'àmbit de competències d'aquest Departament.

Vista la necessitat de regular l'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i d'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1  El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats directives següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Seguretat Pública.

c) La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació.

1.2  Resten adscrits al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació l'Escola de Policia de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en els termes que preveu aquest Decret.

1.3  El/la titular del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació exerceix les funcions de presidència rotatòria de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de presidència de la representació catalana a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat i de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona.

1.4  Els organismes esmentats a l'apartat 1.2 d'aquest article es regeixen per les seves disposicions reguladores específiques vigents, sens perjudici del que es prevegi en aquest Decret.

Article 2

Consell de Direcció del Departament

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament. Del Consell de Direcció, en formen part els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic de secretari general o de director general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del/de la Conseller/a, que actua com a secretari/ària.

Article 3

Unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

3.1  La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a.

3.2  Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen:

a) L'Oficina de Protocol.

b) L'Oficina de Relacions Institucionals.

c) La Secretaria del/de la Conseller/a.

d) El Gabinet de Comunicació.

3.3  El Gabinet del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació per a les iniciatives del Parlament de Catalunya que pertoquen al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, com també el seguiment de l'activitat parlamentària de les Corts Generals i d'altres comunitats autònomes.

b) Assistir amb el/la conseller/a a les sessions parlamentàries que es determinin i als actes públics relacionats amb les seves funcions.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a, d'acord amb la naturalesa de la unitat.

3.4  L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Coordinar les invitacions rebudes i actes previstos amb les activitats del/de la conseller/a i, si escau, dels alts càrrecs del Departament, i assessorar en tot el que fa referència a protocol.

b) Assistir amb el/la conseller/a als actes públics que escaigui.

c) Assessorar en qüestions de protocol per a l'organització d'actes, congressos, simposis i jornades del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i gestionar-ne la infraestructura.

d) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la conseller/a.

3.5  L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Assessorar el/la conseller/a en matèria de relacions institucionals en l'àmbit de les competències del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i establir la coordinació necessària amb els diferents organismes i institucions públiques i privades per tal de mantenir les relacions adients amb la finalitat d'aconseguir objectius comuns.

b) Donar suport a l'organització de les activitats del/de la conseller/a, amb assistència als actes públics que pertoquin per raó de la matèria.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a, d'acord amb la naturalesa del càrrec.

3.6  La Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Assistir el/la conseller/a en l'organització de la seva agenda d'activitats, en coordinació amb el Gabinet de Comunicació i l'Oficina de Protocol pel que fa a les compareixences públiques no parlamentàries, i tenir cura de la preparació de les reunions i entrevistes del/de la conseller/a.

b) Dirigir la Secretaria del/de la conseller/a d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i la coordinació del suport administratiu.

c) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la titular del Departament.

3.7  El Gabinet de Comunicació té les funcions següents:

a) Coordinar i promoure les relacions amb els mitjans de comunicació.

b) Elaborar i transmetre notes de premsa.

c) Preparar les entrevistes i les rodes de premsa.

d) Generar la informació.

e) Analitzar el contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el Departament.

f) Assessorar el/la conseller/a sobre la matèria que li és pròpia.

g) Qualsevol altra funció, que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada pel/per la titular del Departament.

3.8  El Gabinet del/de la Conseller/a i les unitats que en depenen són ocupats per personal subjecte al règim eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 2/2005, d'11 de gener.

Article 4

Secretari/ària general

El/la secretari/ària general, com a segona autoritat del Departament, exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent, i les encomanades per delegació del/de la titular del Departament.

Article 5

Estructura de la Secretaria General

5.1  Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció General del Joc i d'Espectacles.

b) La Direcció de Serveis.

c) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

d) El Gabinet Tècnic.

5.2  La Direcció General del Joc i d'Espectacles manté les funcions i l'estructura que preveu la normativa vigent aplicable.

5.3  L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat resta adscrita al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, mitjançant la Direcció General del Joc i d'Espectacles.

5.4  Els serveis territorials del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment d'aquesta i de la Secretaria Sectorial corresponent en funció de l'àmbit competencial respectiu.

Article 6

La Direcció de Serveis

6.1  A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions que estableix l'article 1 del Decret 309/2004, de 8 de juny.

6.2  De la Direcció de Serveis depenen els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Gestió Econòmica i Contractació i la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals, amb l'organització, estructura i funcions dels articles 2 a 8 del Decret 309/2004, de 8 de juny.

b) La Subdirecció General de Serveis de l'àmbit de Relacions Institucionals i Participació.

Article 7

Subdirecció General de Serveis de l'àmbit de Relacions Institucionals i Participació

A la Subdirecció General de Serveis de l'àmbit de Relacions Institucionals i Participació li corresponen les funcions de l'òrgan previst a l'article 6 del Decret 2/2004, de 7 de gener, d'estructuració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, i en la qual s'integren els òrgans regulats en els articles 7 i 8 de l'esmentat Decret. Aquestes funcions són referides a l'àmbit de relacions institucionals i participació.

Article 8

Gabinet Tècnic

Al Gabinet Tècnic, amb rang orgànic de subdirecció general, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i difondre la informació general sobre el Departament, i, en concret, elaborar, planificar i coordinar la difusió dels informes, les publicacions i els estudis econòmics, estadístics i socials en matèries que són competència del Departament.

b) Coordinar i executar les actuacions relacionades amb la programació i l'avaluació tècnica i econòmica dels projectes estratègics del Departament.

c) Avaluar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions del Departament incloses en programes interdepartamentals.

d) Assessorar en matèria d'organització administrativa i relacionar-se amb els òrgans competents de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.

e) Coordinar la implantació de les polítiques de modernització de l'Administració de la Generalitat.

f) Elaborar i coordinar les accions adreçades a la comunicació interna i externa del Departament, especialment la que es porta a terme a través dels nous canals relacionats amb l'ús de les noves tecnologies.

g) Planificar, coordinar i supervisar les actuacions de normalització lingüística i documental.

h) Gestionar el Centre de Documentació i Biblioteca i coordinar l'edició de publicacions del Departament.

i) Planificar, executar i controlar les actuacions en matèria informàtica del Departament, relacionant-se amb les empreses proveïdores i coordinant-se amb els organismes competents en aquest àmbit de la Generalitat de Catalunya.

j) Coordinar les necessitats en matèria de telecomunicacions del Departament i relacionar-se amb els organismes de la Generalitat que tenen competència sobre aquesta matèria.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

Article 9

Assessoria Jurídica

L'Assessoria Jurídica, amb nivell orgànic de subdirecció general, es configura d'acord amb allò que preveu l'article 14 del Reglament dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de febrer.

Article 10

Secretaria de Seguretat Pública

La Secretaria de Seguretat Pública, de conformitat amb el que estableix l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, en la redacció donada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol, actua sota la direcció superior de la persona titular del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i sota la coordinació de la Secretaria General del Departament esmentat, en totes les funcions no operatives d'aquest que no tingui atribuïdes.

Article 11

Funcions i estructura

11.1  La Secretaria de Seguretat Pública té les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar, planificar, impulsar i executar les polítiques públiques en matèria de seguretat, i especialment en els àmbits materials relatius a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, protecció civil i emergències, seguretat privada i trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

b) Dirigir i coordinar els òrgans que en depenen i els que li són adscrits.

c) Elaborar les propostes de directrius sobre les polítiques de seguretat de la Generalitat de Catalunya.

d) Coordinar i supervisar la implantació de les polítiques de seguretat i les unitats directives dependents i els organismes adscrits, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

e) Elaborar conjuntament amb els/les titulars de les direccions generals que en depenen els programes de necessitats i l'avantprojecte de pressupost de la Secretaria de Seguretat Pública, sens perjudici de les competències de la Secretaria General del Departament sobre aquesta matèria.

f) Establir i mantenir les relacions necessàries en matèria de prevenció i seguretat amb els òrgans corresponents d'altres administracions, institucions, organitzacions públiques i privades i dels agents socials.

g) Elevar a la Secretaria General les propostes en matèria de personal relatives a convocatòries d'accés i promoció, modificacions de relacions de llocs de treball i ofertes d'ocupació pública, pel que fa al personal de les unitats directives que en depenen.

h) Preparar per a la seva tramitació les propostes de disposicions de caràcter general i la resta de normes reglamentàries en matèria de seguretat, policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, protecció civil, emergències, seguretat privada i trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

i) Proposar a la persona titular de la Secretaria General del Departament les reformes dirigides a millorar i perfeccionar els serveis de les unitats directives adscrites a la Secretaria, i preparar mètodes de treball tenint en consideració els costos i el rendiment.

j) Elaborar estudis i anàlisis d'interès per al desenvolupament de la política de seguretat.

k) Participar en l'actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i serveis en matèria de seguretat, així com en el desplegament estatutari de les matèries relatives a la seguretat i protecció civil.

l) Promoure la cooperació amb altres autoritats i institucions responsables en matèria de seguretat i protecció civil, així com determinar els criteris generals de coordinació amb altres cossos policials i personal implicat en l'emergència.

m) Totes aquelles altres funcions que li delegui el/la titular del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació o el/la titular de la Secretaria General d'aquest Departament.

11.2  De la Secretaria de Seguretat Pública depenen:

a) La Direcció General de Policia.

b) La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

c) La Direcció General de Protecció Civil, que es crea.

11.3  Estan adscrits al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, mitjançant la Secretaria de Seguretat Pública, els organismes següents:

a) El Servei Català de Trànsit.

b) L'Escola de Policia de Catalunya.

11.4  La Direcció General de Seguretat Ciutadana passa a denominar-se Direcció General de Policia, amb les funcions i l'estructura prevista en la normativa actualment vigent que regula l'esmentada Direcció General de Seguretat Ciutadana.

Article 12

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

12.1  La Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil passa a denominar-se Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i assumeix les funcions de l'esmentada Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, llevat de les relatives a protecció civil a què fa referència l'article 13.

12.2  La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments integra l'estructura orgànica de l'anterior Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil i dóna suport a la Direcció General de Protecció Civil.

Article 13

Direcció General de Protecció Civil

Corresponen al director general de Protecció Civil l'exercici de les funcions següents:

a) Elaborar i formular propostes a la Secretaria de Seguretat Pública sobre la creació i desenvolupament de mesures, dispositius i recursos orientats a l'atenció de la protecció civil dels ciutadans de Catalunya.

b) Elaborar els estudis i informes necessaris per a l'exercici de les competències pròpies en l'àmbit d'atenció de protecció civil.

c) Promoure l'elaboració dels plans de protecció civil de la competència del Departament i coordinar-ne la implantació i l'aplicació, el manteniment i la revisió, així com la redacció dels plans de protecció civil territorials, especials i d'autoprotecció que resultin competència d'altres administracions o dels particulars i participar en la redacció d'aquells que tinguin particular incidència en el territori de Catalunya.

d) Organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.

e) Elaborar i mantenir l'inventari de riscos i el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil a Catalunya.

f) Promoure iniciatives per fomentar l'organització i el desenvolupament de la participació ciutadana en la prevenció i intervenció en situacions d'emergència.

g) Organitzar, dirigir i avaluar la pràctica d'exercicis i simulacres dintre del marc dels plans de protecció civil i planificar i dirigir les xarxes d'alarmes i comunicacions de protecció civil.

h) Impulsar i executar una política de formació en matèria de protecció civil, en col·laboració amb altres organismes i institucions competents, fomentant la formació dels recursos humans que puguin intervenir en les emergències i dels ciutadans en general.

i) Promoure i divulgar l'autoprotecció i realitzar estudis i programes d'informació a la població sobre els riscs i les formes de respondre a les emergències.

j) Impulsar i executar una política de suport de totes les activitats relacionades amb la protecció civil i desenvolupades per entitats de caràcter públic o privat.

k) Establir relacions i participar en òrgans autonòmics, estatals o internacionals en matèria de protecció civil.

l) El desenvolupament i la coordinació de les mesures necessàries per garantir l'atenció dels incidents en el mar i l'execució de la legislació vigent en matèria de salvament marítim i de seguretat nuclear.

m) L'exercici de les corresponents facultats d'inspecció i propostes de sanció en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció civil.

Article 14

Programa contra la Violència de Gènere

Dins l'estructura de la Secretaria de Seguretat Pública es constitueix el Programa departamental contra la Violència de Gènere, dependent del secretari de Seguretat Pública, amb la finalitat d'elaborar, a partir dels estudis realitzats sobre la problemàtica de la violència domèstica, les propostes d'intervenció del Departament.

Article 15

Secretaria de Relacions Institucionals i Participació

La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, de conformitat amb el que estableix l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, en la redacció donada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol, actua sota la direcció superior de la persona titular del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i la coordinació de la persona titular de la Secretaria General del Departament esmentat, en totes les funcions d'aquest que no tingui atribuïdes.

Article 16

Funcions i estructura

16.1  La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació té les funcions següents:

a) Les relacions institucionals.

b) La coordinació de les relacions amb el Parlament de Catalunya.

c) L'impuls i la coordinació de les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat i el Govern de l'Estat i les altres comunitats autònomes.

d) L'impuls al desenvolupament estatutari.

e) La promoció de la participació social i la innovació democràtica.

f) La promoció de la pau i dels drets humans.

g) L'impuls i la coordinació de les polítiques públiques de la recuperació de la memòria democràtica.

16.2  De la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació depenen els òrgans directius següents:

a) La Direcció General de Relacions Institucionals.

b) La Direcció General de Participació Ciutadana.

c) La Direcció General de la Memòria Democràtica.

d) L'Oficina de promoció de la Pau i Drets Humans.

e) L'Oficina tècnica de suport per al desplegament de l'Estatut.

f) Les secretaries de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona.

g) El Gabinet Tècnic de l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació.

h) L'Assessoria Jurídica en l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació.

16.3  Està adscrit al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, mitjançant la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, l'Institut d'Estudis Autonòmics.

Article 17

Funcions i estructura de la Direcció General de Relacions Institucionals

11.1  A la Direcció General de Relacions Institucionals li corresponen les funcions següents:

a) L'impuls i la coordinació de les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat i el de les altres Comunitats Autònomes. La Direcció General de Relacions Institucionals informa preceptivament tots els projectes de convenis de col·laboració i cooperació. El registre de convenis de col·laboració i cooperació depèn de la Direcció General.

b) L'exercici de les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Parlament. El/la director/a de Relacions Institucionals assisteix a les reunions de la junta de portaveus del Parlament de Catalunya en representació del Govern.

c) L'exercici de les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Consell Consultiu i l'Administració de la Generalitat i el Síndic de Greuges, així com coordinar i vetllar pel compliment de les seves recomanacions.

17.2  La Direcció General de Relacions Institucionals s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Relacions Intergovernamentals.

b) La Subdirecció General de Relacions amb el Parlament.

Article 18

Funcions de la Subdirecció General de Relacions Intergovernamentals

Correspon a la Subdirecció General de Relacions Intergovernamentals l'exercici de les funcions següents:

a) L'impuls i la coordinació de les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat i el de les altres Comunitats Autònomes.

b) La gestió administrativa del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

c) L'edició de publicacions, l'organització de jornades, seminaris i cursos sobre les relacions intergovernamentals.

Article 19

Funcions de la Subdirecció General de Relacions amb el Parlament

Correspon a la Subdirecció General de Relacions amb el Parlament l'exercici de les funcions següents:

a) Coordinar els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat en relació amb l'activitat parlamentària i donar-los suport i assessorament.

b) Assignar, d'acord amb les directrius del titular de la Direcció General, coordinar, fer el seguiment i controlar el compliment de les iniciatives parlamentàries adreçades al Govern.

c) Fer el seguiment, l'anàlisi i l'estudi de les iniciatives parlamentàries.

d) L'edició de publicacions, l'organització de jornades, seminaris i cursos sobre les relacions entre el Parlament i el Govern.

e) La promoció, coordinació i, si s'escau, l'adopció de les mesures i disposicions necessàries per vetllar pel compliment de les recomanacions del Síndic de Greuges.

Article 20

Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament

La Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament manté l'estructura i funcions previstes en l'article 15 del Decret 2/2004, de 7 de gener.

Article 21

Funcions i estructura de la Direcció General de Participació Ciutadana

21.1  A la Direcció General de Participació Ciutadana li corresponen les funcions següents:

a) Fomentar els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica i la pràctica de l'associacionisme.

b) Promoure espais, processos i experiències de participació ciutadana.

21.2  La Direcció General de Participació Ciutadana s'estructura en els òrgans següents:

a) Subdirecció general de participació a la Generalitat.

b) Subdirecció general de participació en l'àmbit local.

c) Àrea de projectes i recerca.

Article 22

Funcions de la Subdirecció General de Participació de la Generalitat

La Subdirecció d'Anàlisi de la Participació Ciutadana passa a denominar-se Subdirecció General de Participació de la Generalitat i li corresponen les funcions següents:

a) Coordinació i assessorament en la definició dels espais estables de participació dels diferents departaments de la Generalitat.

b) Assessorament, pel que fa a aspectes vinculats a la participació, en l'elaboració de les normatives elaborades des dels diferents departaments.

c) Suport en el disseny, la implementació, l'avaluació i la difusió de mecanismes i processos participatius vinculats a les polítiques de la Generalitat.

d) Coordinació d'iniciatives per a la millora de la democràcia, la transparència i l'enfortiment de la societat civil.

Article 23

Funcions de la Subdirecció General de Participació en l'Àmbit Local

La Subdirecció General de Foment de la Participació Ciutadana passa a denominar-se Subdirecció General de Participació en l'Àmbit Local i li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar projectes de suport i assessorament a les iniciatives locals de participació ciutadana.

b) Contribuir a la innovació i la qualitat democràtica en l'àmbit local.

Article 24

Funcions de l'Àrea de projectes i recerca

A l'Àrea de projectes i recerca, com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Anàlisi i estudi de processos i experiències d'innovació democràtica.

b) Facilitar l'intercanvi i la difusió de coneixements vinculats a la innovació democràtica.

Article 25

Estructura i funcions de la Direcció General de la Memòria Democràtica

25.1  A la Direcció General de la Memòria Democràtica li corresponen les funcions següents:

a) Proposar les polítiques públiques de recuperació de la Memòria Democràtica.

b) Fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en matèria de memòria democràtica, puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic i el territori.

c) Impulsar la creació del Memorial Democràtic com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.

d) Vehicular la relació del Departament amb el Memorial Democràtic, quan aquest es constitueixi.

e) Participar en els diferents ens i òrgans públics que promoguin actuacions en matèria de memòria democràtica per tal de garantir la transversalitat i cohesió de les polítiques públiques del Govern al respecte.

f) Establir mecanismes de col·laboració amb altres organismes públics per desenvolupar projectes transversals.

g) En matèria d'atenció als expresos polítics de la Guerra Civil i el franquisme:

Gestionar les indemnitzacions a les persones que patiren privacions de llibertat per motius d'intencionalitat política.

Tramitar i resoldre les noves sol·licituds que s'hi puguin presentar.

h) En matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i la postguerra:

Proposar la normativa reguladora corresponent.

Coordinar i gestionar les actuacions que es duguin a terme en aquesta matèria.

Completar el cens de fosses i desapareguts, amb la col·laboració activa dels familiars dels afectats i les entitats memorialistes.

i) En relació amb la recuperació del patrimoni democràtic i els espais de la memòria:

Impulsar les iniciatives de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica, amb la finalitat de crear una xarxa coherent d'espais de la memòria a Catalunya.

Vehicular la relació del Departament amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).

Promoure la modificació dels Estatuts del COMEBE per tal d'adaptar-los a la nova estructura organitzativa.

Canalitzar els recursos que aportin la Generalitat i altres organismes per al desenvolupament del projecte memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre.

Definir els objectius, el contingut, el projecte museogràfic i el model de gestió del Museu de l'Exili de la Jonquera, així com també realitzar totes les actuacions necessàries per a la seva creació jurídica.

Donar suport per a la posada en marxa i funcionament del Museu de l'Exili de la Jonquera.

25.2  La Direcció General de la Memòria Democràtica s'estructura en els òrgans següents:

a) Àrea de Difusió, Projectes i Assessorament Històric.

b) Àrea de Promoció de la Memòria Democràtica.

Article 26

Àrea de Difusió, Projectes i Assessorament Històric

A l'Àrea de Difusió, Projectes i Assessorament Històric, amb rang assimilat a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar cursos, seminaris, conferències, jornades, exposicions i actes de comunicació en general, relacionats amb la recuperació de la memòria democràtica.

b) Promoure la relació amb institucions memorialistes d'arreu del món, com també amb entitats culturals, que sigui necessària per al desplegament del Memorial Democràtic.

c) Col·laborar en la determinació del contingut i el projecte museogràfic del Museu de la Jonquera.

d) Coordinar l'assessorament per a l'establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.

e) Coordinar les actuacions de recerca i localització de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i el franquisme.

Article 27

Àrea de Promoció de la Memòria Democràtica

A l'Àrea de Promoció de la Memòria Democràtica, amb rang assimilat a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Fer el seguiment i col·laborar en el procés de creació jurídica i desenvolupament normatiu del Memorial Democràtic.

b) Col·laborar en l'elaboració de la normativa reguladora corresponent en matèria de desapareguts i fosses comunes, com també del COMEBE i del Museu de la Jonquera.

c) Promoure i gestionar els ajuts públics a entitats que desenvolupin projectes destinats a la recuperació de la memòria democràtica.

d) Coordinar l'elaboració de convenis de col·laboració amb entitats i institucions per l'articulació de projectes transversals de memòria democràtica.

e) Gestionar les indemnitzacions als expresos de la Guerra Civil i el franquisme.

f) Gestionar les actuacions que es duguin a terme en matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i la postguerra, i el cens corresponent.

Article 28

Funcions i estructura de l'Oficina de promoció de la pau i de drets humans

A l'Oficina de promoció de la pau i de drets humans, que està assimilada a direcció general, li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar i donar suport a la creació de l'Institut Català Internacional per la Pau com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.

b) Vehicular la relació i la coordinació amb l'Institut.

c) Representar la Generalitat a les xarxes governamentals de defensa dels Drets Humans i de promoció de la Pau.

d) Formació en drets humans, tant a administracions públiques com a entitats o públic en general.

e) Fomentar els drets humans a Catalunya i en col·laboració amb l'Institut Català Internacional per la Pau foment de la cultura de pau.

f) Missions d'observació electoral i de monitoratge dels drets humans.

g) Foment dels drets humans a tercers països.

h) Assegurar la transversalitat i coherència en l'acció de govern a l'àmbit de defensa dels drets humans i promoció de la pau.

i) La relació amb els ajuntaments i altres administracions en matèria de polítiques públiques de pau i drets humans.

Article 29

Funcions de l'Oficina Tècnica de Suport per al Desplegament de l'Estatut

Correspon a l'Oficina Tècnica de Suport per al Desplegament de l'Estatut, assimilada retributivament a subdirecció general, sota la direcció del secretari de Relacions Institucionals i Participació, l'impuls i la coordinació de les actuacions de l'Institut d'Estudis Autonòmics relatives a proposar el calendari de desplegament de l'Estatut, coordinar els projectes normatius i els acords que s'han d'aprovar, així com assessorar els departaments en les matèries competencials i fer el seguiment de les disposicions estatals.

L'Oficina esmentada dóna suport a les tasques de desenvolupament de l'Estatut i a les secretaries de les comissions esmentades en l'article 16.2.f) d'aquest Decret.

Article 30

Funcions del Gabinet Tècnic de l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació

Al Gabinet Tècnic de l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació, amb rang orgànic de subdirecció general, li corresponen les funcions següents:

a) L'elaboració, planificació i coordinació dels informes, publicacions i estudis econòmics, estadístics i socials en matèries que són competència de la Secretaria Sectorial.

b) La planificació, direcció i coordinació de les necessitats en matèria informàtica de la Secretaria Sectorial en coordinació amb el Gabinet Tècnic del Departament.

c) La planificació, coordinació, supervisió i, si s'escau, execució de les actuacions de normalització lingüística de la Secretaria Sectorial en coordinació amb el Gabinet Tècnic del Departament.

d) Elaborar la memòria anual de la Secretaria Sectorial.

e) Les altres funcions que se li encomanin.

Article 31

Assessoria Jurídica en l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació

A l'Assessoria Jurídica en l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació, amb rang de subdirecció general, li correspon la preparació de documentació, la proposta o emissió d'informes segons s'escaigui i, en general, l'acompliment de les matèries de les quals sigui competent la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació. Al capdavant d'aquesta hi haurà un advocat en cap, d'acord amb el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

Disposicions addicionals

Primera

Totes les referències que la normativa vigent faci a la Direcció General de Seguretat Ciutadana s'han d'entendre fetes a la Direcció General de Policia.

Segona

Totes les referències que la normativa vigent faci a la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil s'entendran fetes a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments o a la Direcció General de Protecció Civil, d'acord amb l'àmbit competencial definit en aquest Decret.

Tercera

Totes les referències que fa la normativa vigent al Departament d'Interior i al Departament de Relacions Institucionals i Participació s'han d'entendre fetes al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Quarta

Els serveis territorials del Departament de Relacions Institucionals i Participació s'integren en els serveis territorials del Departament d'Interior, que passen a denominar-se serveis territorials del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Disposicions transitòries

Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

Segona

Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

Tercera

Les persones que ocupen els llocs de treball dels òrgans modificats per aquest Decret continuaran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si s'escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

Quarta

En el termini de tres mesos el Govern establirà les funcions i l'estructura de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i de la Direcció General de Protecció Civil.

Disposicions derogatòries

Primera

Resten derogats el Decret 2/2004, de 7 de gener, de reestructuració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, i el Decret 309/2004, de 8 de juny, de reestructuració de la Direcció de Serveis del Departament d'Interior, en tot allò que s'oposi al que preveu aquest Decret.

Segona

Es deroguen els articles del 32 al 36 i l'article 39 del Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de la Generalitat.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 5 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals

i Participació

(06.338.239)

 

Amunt