Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 35/1989, de 24 de febrer, pel qual es determina l'estructura orgànica de la Direcció General del Medi Natural.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
   El nombre i la importància de les activitats que en 
 matèria de defensa i gestió del medi natural desplega la 
 Direcció General de Política Forestal, especialment després 
 de les aprovacions pel Parlament de Catalunya de la Llei de 
 protecció  dels  animals i de la Llei forestal, fan 
 necessària una definició més precisa del mateix nom de la 
 Direcció General i de les funcions que té adscrites, que 
 comporten una nova estructura per aconseguir els objectius 
 de racionalitat i eficàcia previstos.
                               
   La Direcció General del Medi Natural té com a fonament 
 la conservació, la millora i la gestió del patrimoni 
 natural, font i suport de vida. El conjunt d'activitats 
 necessàries per a aquesta conservació i millora, sobretot 
 després de l'aprovació de la Llei de protecció dels animals 
 i per desplegar la Llei d'espais naturals protegits, 
 juntament amb les tasques de conservació de sòls i amb les 
 activitats cinegètiques i piscícoles, motiva la creació de 
 la Subdirecció General de Conservació de la Natura.
                               
   La gestió dels aprofitaments dels boscos i pastures, 
 sobretot després de l'aprovació de la Llei forestal, fa 
 necessària una ordenació dels terrenys forestals, amb 
 l'ordenació prèvia de la producció i la tecnificació dels 
 sistemes d'aprofitaments; per a això, es crea el Servei 
 d'Ordenació i de Gestió Forestal que s'estableix com a 
 primer pas per a una segona Subdirecció General del mateix 
 nom i que el desplegament progressiu de la Llei forestal 
 farà evident.
                               
   L'estructura territorial adopta igualment aquests dos 
 grans grups amb la creació de dues seccions: una de 
 protecció de la natura i una altra d'ordenació i gestió 
 dels recursos forestals.
                               
   D'acord amb el que s'ha exposat, i atès el que 
 estableixen els articles 80 i 81 de la Llei 3/1982, de 25 
 de març, del Parlament, del President i del Consell 
 Executiu de la Generalitat, a proposta del Conseller 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell 
 Executiu,                          
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
  1.1  La Direcció General de Política Forestal,  del 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, passa a 
 denominar-se Direcció General del Medi Natural.
  1.2 La Direcció General del Medi Natural té al seu càrrec 
 el desplegament de les funcions que té assignades el 
 Departament  d'Agricultura,  Ramaderia i Pesca en les 
 matèries següents: protecció,  conservació,  foment  i 
 propostes relatives a la utilització racional dels recursos 
 naturals renovables; lluita contra l'erosió i conservació i 
 millora dels sòls agrícoles i forestals; protecció de la 
 fauna autòctona i exòtica i dels animals domèstics i de 
 companyia;  gestió  de  les activitats cinegètiques i 
 piscícoles  en  aigües  continentals;  manteniment  i 
 reconstitució d'equilibris biològics en l'espai natural; 
 coordinació, tutela i, si s'escau, gestió dels espais 
 naturals protegits; aplicació de la legislació vigent en 
 matèria de forests, aprofitaments i serveis forestals, 
 camins ramaders i pastures; establiment de mesures i 
 accions de defensa contra els incendis forestals i de 
 reconstrucció de la riquesa forestal afectada per aquesta i 
 altres causes; tractament especial de zones de muntanya en 
 matèries pròpies del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca i la coordinació, formació i inspecció de les 
 actuacions dels agents rurals i voluntaris forestals.
  1.3  La Direcció General del Medi Natural s'estructura en 
 els òrgans següents:                    
  Subdirecció General de Conservació de la Natura.
  Servei d'Ordenació i Gestió Forestal.
  Servei d'Incendis Forestals.
  Servei d'Agents Rurals.
                               
 Article 2                          
  2.1 Correspon a la Subdirecció General de Conservació de 
 la Natura l'exercici de les funcions següents:       
  Les actuacions en matèria d'hidrologia forestal i defensa 
 contra l'erosió per a la protecció, la conservació i la 
 millora dels sòls agrícoles i els terrenys forestals.
  La coordinació, la tutela i, si s'escau, la gestió dels 
 espais naturals protegits i el foment del coneixement i 
 respecte d'aquests espais; les propostes i l'execució 
 d'actuacions en matèria de protecció de la natura en zones 
 de muntanya.
  La protecció, la conservació i el foment de la fauna 
 autòctona, espècies protegides, cinegètiques i piscícoles 
 continentals;  gestió i administració de les reserves 
 nacionals de caça, protecció dels animals  domèstics, 
 exòtics  i  de companyia; control dels ecosistemes i 
 manteniment d'equilibris biològics i protecció de la flora 
 i la vegetació.
  2.2  La Subdirecció General de Conservació de la Natura 
 s'estructura en els serveis següents:            
  Servei de Parcs i Espais Naturals.
  Servei de Protecció i Gestió de la Fauna.
  2.3 Dependent directament de la Subdirecció General de 
 Conservació de la Natura es crea la Secció de Conservació 
 de Sòls i Terrenys Forestals, a la qual correspon la 
 realització de totes les actuacions en matèria d'hidrologia 
 forestal, torrencial i d'allaus; les accions pertinents per 
 a la lluita contra l'erosió en terrenys agrícoles i 
 forestals; la declaració de zones d'actuació urgent; i les 
 accions  corresponents  als  plans  de  restauració 
 hidrològico-forestal de conques i l'estudi i la valoració 
 dels impactes sobre el medi natural.
                               
 Article 3                          
  3.1  El Servei de Parcs i Espais Naturals té com a 
 funcions: la coordinació, la supervisió i, si s'escau, la 
 gestió dels espais naturals protegits; el control del Pla 
 d'Espais d'Interès Natural; la protecció dels ecosistemes 
 vegetals de Catalunya, no situats als espais protegits i, 
 específicament,  la  declaració  d'espècies  vegetals 
 protegides, d'arbres monumentals i noves propostes de 
 protecció de la vegetació.
  El Servei de Parcs i Espais Naturals s'estructura en les 
 seccions següents:                     
  Secció de Parcs Naturals i Espais Protegits.
  Secció de Protecció de la Vegetació.
  3.2  Correspon al Servei de Protecció i Gestió de la 
 Fauna: la protecció i el foment de les espècies autòctones, 
 el control i la gestió de les Reserves Nacionals de Caça i 
 altres espais per a la protecció de la fauna; vetllar per 
 l'eliminació de les  pràctiques  de  maltractament  i 
 abandonament d'animals, el control dels nuclis zoològics i 
 en general de tots els establiments que tracten amb 
 animals;  supervisió  del  compliment  dels  tractats 
 internacionals referents al tràfic i comerç d'animals 
 exòtics en el territori de Catalunya i la relació amb les 
 associacions de protecció dels animals; la protecció i el 
 foment de la fauna cinegètica i piscícola continental.
  El Servei de Protecció i Gestió de la Fauna s'estructura 
 en les seccions següents:                  
  Secció de Foment d'Espècies Protegides.
  Secció de Protecció dels Animals de Companyia i Exòtics.
  Secció d'Activitats Cinegètiques i Piscícoles.
                               
 Article 4                          
  4.1 El Servei d'Ordenació i Gestió Forestal té com a 
 funcions:                          
  L'elaboració dels inventaris forestals, el foment de la 
 producció forestal i dels seus usos; els plans d'ordenació 
 d'aprofitaments  i de millora forestal, la millora i 
 ordenació de pastures per a la ramaderia extensiva, les 
 accions  de  millora de les suredes i d'espècies de 
 creixement ràpid; la col·laboració amb el CREAF i l'IRTA en 
 matèries d'ordenació de la producció forestal, l'ordenació 
 de llavors de qualitat i de planters especials.
  La normalització dels aprofitaments en els boscos de 
 propietat privada, el desenvolupament dels plans de gestió; 
 la relació amb el Centre de la Propietat Forestal.
  La conservació, la millora i l'administració de les 
 forests públiques en règim patrimonial, d'aquelles sobre 
 les quals s'hagin establert convenis, i de les incloses en 
 el Catàleg de Forest d'Utilitat Pública; l'execució de 
 plans de caràcter forestal en zones de muntanya; l'oferta 
 pública de la producció forestal. El seguiment de la gestió 
 dels ajuntaments en els boscos de la seva propietat en les 
 condicions que estableix la Llei forestal.
  4.2  El  Servei  d'Ordenació  i  Gestió  Forestal 
 s'estructurarà en les seccions següents:          
  Secció d'Ordenació de la Producció.
  Secció de Gestió de la Producció Privada.
  Secció de la Gestió dels Boscos Públics.
                               
 Article 5                          
  5.1  Corresponen al Servei d'Incendis Forestals les 
 funcions següents:                     
  Senyalització de zones de risc, elaboració de l'índex de 
 perill d'incendi forestal, estudi de les causes i els 
 factors dels incendis forestals, la millora dels serveis i 
 d'infrastructura dins els sistemes de prevenció, la millora 
 dels medis de prevenció, foment de les campanyes de 
 sensibilització en la prevenció contra  els  incendis 
 forestals, foment de les Agrupacions de Defensa Forestal 
 (ADF), elaboració de plans de prevenció: ADF,  zones 
 estratègiques, línies de conducció elèctriques o sonores, 
 vies  de  comunicació  i  àrees  recreatives.  Estud 
 d'estructures preventives contra incendis forestals en els 
 projectes de reforestació, elaboració de la cartografia de 
 les zones cremades, seguiment dins les zones incendiades de 
 les reforestacions de forests gestionats pel Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i dels ajuts per a la 
 prevenció d'incendis a forests de gestió privada, estudi de 
 la  regeneració  natural  i  de  les  necessitats de 
 reforestació.
  5.2 El Servei d'Incendis Forestals s'estructura en les 
 seccions següents:                     
  Secció d'Incendis Forestals.
  Secció de Plans de Prevenció.
  Secció de Regeneració.
                               
 Article 6                          
  6.1  El Servei d'Agents Rurals té com a funcions: la 
 formació, la coordinació, la inspecció i el control de 
 rendiments  dels  agents  rurals i altres col·lectius 
 relacionats amb la vigilància del medi natural que puguin 
 ser adscrits a la Direcció General.
  6.2  El Servei d'Agents Rurals s'estructura en les 
 seccions següents:                     
  Secció d'Inspecció i Reciclatge.
  Secció de Transmissions.
  Secció de Voluntaris Forestals.
                               
 Article 7                          
   Les unitats territorials amb nivell de Secció de la 
 Direcció General del Medi Natural a Barcelona, Girona, 
 Lleida i Tarragona són:                   
  Secció Territorial de Conservació de la Natura.
  Secció Territorial d'Ordenació i Gestió dels Recursos 
 Forestals.
                               
 Disposició final                      
  Queden derogats el Decret 349/1986, de 4 de desembre, pel 
 qual es determina l'estructura orgànica de la Direcció 
 General de Política Forestal, i les altres disposicions   
 d'igual rang o inferior que s'oposin o contradiguin el que 
 estableix aquest Decret.
                               
 Barcelona, 24 de febrer de 1989               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca                      

Amunt