Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 30/08/2005

  • Número del document 184/2005

  • Número de control 05202084

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 4460

  • Data 01/09/2005

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 26745

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 184/2005, de 30 d'agost, de creació de la Subdirecció General dels Agents Rurals en la Direcció General del Medi Natural.


La Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, regula el cos d'agents rurals, i ordena les seves activitats d'inspecció administrativa i de col·laboració en la gestió del medi natural en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

El Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, suprimeix la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural, a la qual estava adscrit el cos d'agents rurals, i integra la seva estructura en la Direcció General del Medi Natural a la qual atribueix les funcions de coordinar les actuacions de vigilància, control i inspecció del medi natural. El Decret 68/2004, de 20 de gener, també estableix que, fins que no es reestructuri la Direcció General del Medi Natural, el Servei de Gestió de Recursos de la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural, executarà les seves funcions dins de l'àmbit funcional de la direcció general suprimida.

Vistes les successives modificacions que s'han produït en l'estructura de comandament que dirigeix el cos d'agents rurals i la necessitat d'adequar aquesta a la complexitat i dimensions del col·lectiu del cos d'agents rurals es fa necessari la creació d'una subdirecció que actuï com a enllaç entre l'estructura operativa i de suport dels agents rurals i la Direcció General del Medi Natural. Igualment, és oportú suprimir el Servei de Gestió de Recursos i crear, en l'estructura de la Subdirecció General d'Agents Rurals, un servei de comunicacions i suport amb la finalitat de dur a terme la gestió dels recursos humans, materials i pressupostaris assignats a la Subdirecció General esmentada.

En conseqüència, d'acord amb el que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Subdirecció General dels Agents Rurals

1.1  Es crea en la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge la Subdirecció General dels Agents Rurals amb les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i fer el seguiment de les actuacions dels agents rurals.

b) Analitzar el resultat de les actuacions dutes a terme pels agents rurals i la seva coordinació amb la resta d'òrgans i ens del Departament de Medi Ambient i Habitatge, especialment amb aquells que tenen competències en el medi natural i territori, i adoptar les mesures necessàries per millorar-la.

c) Vetllar per l'eficaç compliment de les funcions de vigilància, inspecció, col·laboració en la gestió, investigació, informació i assessorament als ciutadans i ciutadanes, que corresponen als agents rurals.

d) Impulsar i elaborar protocols d'actuació i de col·laboració dels agents rurals amb la resta d'òrgans i ens del Departament de Medi Ambient i Habitatge, o d'altres departaments de la Generalitat o administracions.

e) Estudiar, dissenyar i implantar els procediments operatius de les actuacions dels agents rurals.

f) Elaborar les estadístiques periòdiques de les actuacions i controls realitzats i presentar la memòria anual.

g) Planificar i dirigir, de forma coordinada amb els òrgans amb competència en matèria de formació de funcionaris/àries, la formació dels agents rurals.

h) Planificar, dirigir, gestionar i controlar els recursos humans, materials i pressupostaris assignats a la Subdirecció.

i) Participar en les taules, comissions i grups de treball que incideixin sobre temes de contractació, selecció, informació, negociació, procediments organitzatius i normatius que afectin els agents rurals.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

1.2  La Subdirecció General dels Agents Rurals s'estructura en:

a) Unitat Operativa dels Agents Rurals, en els termes que preveu l'article 6.2 del Decret 181/2002, de 25 de juny, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient.

b) Servei de Comunicacions i Suport.

Article 2

Servei de Comunicacions i Suport

Corresponen al Servei de Comunicacions i Suport les funcions següents:

a) Dirigir el personal tècnic i de suport que gestiona la xarxa de comunicacions dels agents rurals.

b) Organitzar i gestionar els recursos humans, materials i el funcionament administratiu de la Subdirecció General.

c) Gestionar els recursos pressupostaris assignats a la Subdirecció General.

d) Supervisar els aspectes relatius a la gestió de personal de la Subdirecció General i tramitar els expedients disciplinaris.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Disposició transitòria

Les persones funcionàries i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques que regula aquest Decret, continuaran exercint les seves funcions i percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que no es proveeixin els llocs de treball corresponents, d'acord amb l'estructura regulada per aquest Decret, i s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries procedents.

Disposició derogatòria

Queden derogats els articles 6.1.b i 8 del Decret 181/2002, de 25 de juny, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient, i les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el conseller de Medi Ambient i Habitatge per dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l'execució del que estableix aquest Decret, i el conseller d'Economia i Finances per realitzar les adaptacions pressupostàries per donar compliment al que s'hi disposa.

Segona

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 d'agost de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Salvador Milà i Solsona

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(05.202.084)

 

Amunt