Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

LLEI 1/2005, de 31 de març, del conseller o consellera primer del Govern de la Generalitat.


El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'Estatut d'autonomia no estableix de manera expressa la figura del conseller o consellera primer del Govern dins el sistema institucional de la Generalitat, però permet de crear-la i regular-la, ja que deixa un marge ampli al legislador a l'hora de configurar l'estructura del Govern i preveu la possibilitat que el president o presidenta de la Generalitat delegui funcions executives en els consellers.

La figura del conseller o consellera primer del Govern de la Generalitat té els precedents en l'Estatut del 1932 i en l'Estatut interior del 1933, els quals ja preveien la possibilitat que el president delegués temporalment les funcions executives. Té també uns antecedents més pròxims, dins el marc estatutari vigent, tant en la sisena legislatura com en la setena, en què ha estat regulada per decret. L'experiència recent aconsella d'establir un marc legal estable i coherent amb la posició institucional que correspon a aquesta figura dins el Govern.

Aquesta Llei parteix del caràcter potestatiu del nomenament i la separació pel president o presidenta de la Generalitat d'un conseller o consellera primer del Govern, i determina els elements bàsics de l'àmbit institucional i del règim jurídic d'aquesta figura per al supòsit que el president o presidenta de la Generalitat decideixi incloure-la en el Govern.

Entre aquests elements bàsics cal destacar la integració del conseller o consellera primer en el Govern, sigui titular d'un departament o no ho sigui, i l'articulació del càrrec entorn d'un nucli de competències pròpies que reflecteixen la seva posició preeminent en el Govern com a òrgan encarregat de desenvolupar les directrius generals de l'acció de govern establertes pel president o presidenta de la Generalitat i de coordinar-ne l'execució.

El president o presidenta de la Generalitat exerceix la representació suprema de la Generalitat, d'acord amb el que estableix l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; simbolitza la unitat i la continuïtat de la institució; estableix les directrius vinculades a l'orientació de la política general, i determina el programa d'investidura, la composició del Govern, l'estructura departamental i el plantejament dels debats generals i de les qüestions de confiança.

El conseller o consellera primer, en el marc de les directrius generals establertes pel president o presidenta de la Generalitat, té com a funcions, entre d'altres, desplegar aquestes directrius, convocar i presidir les comissions del Govern, facilitar la informació sol·licitada pel Parlament, coordinar l'activitat dels departaments i encarregar a un conseller o consellera el despatx d'un altre departament.

Les competències pròpies del conseller o consellera primer del Govern es poden completar mitjançant l'atribució per delegació de competències que corresponen al mateix president o presidenta de la Generalitat. Les competències delegades constitueixen una esfera d'actuació del conseller o consellera primer del Govern que connecta amb el que estableix l'article 36.3 de l'Estatut d'autonomia. Aquesta Llei perfila el marc normatiu d'aquesta delegació: en delimita l'abast i en precisa el règim jurídic, respectant-ne el caràcter potestatiu i la temporalitat, que deriva de la seva regulació estatutària, i mantenint, en tots els casos, la responsabilitat política del president o presidenta de la Generalitat davant el Parlament.

La regulació per llei de la figura del conseller o consellera primer del Govern també és el marc adequat per a vincular-la amb les funcions de suplència i substitució del president o presidenta de la Generalitat, atesa la preeminència que el conseller o consellera primer té en l'estructura del Govern sobre els altres consellers. Aquesta mateixa posició de preeminència obliga al reconeixement d'un estatut personal diferenciat.

La novetat institucional que implica aquesta Llei amb el reconeixement legal del conseller o consellera primer del Govern comporta la necessitat d'adaptar el marc normatiu institucional de la Generalitat a aquest nou escenari, amb la introducció de les modificacions corresponents en la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, i en la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, convé remarcar que el que estableix aquesta llei s'haurà d'ajustar, si escau, a les determinacions que resultin de la reforma de l'Estatut d'autonomia. En espera de la dita reforma, aquesta llei configura el conseller o consellera primer com un òrgan del Govern i no únicament com a destinatari d'una delegació de funcions. Per això, el conseller o consellera primer del Govern és dotat de funcions pròpies.

Article 1

Potestat de nomenament i separació

El president o presidenta de la Generalitat pot designar un conseller o consellera primer del Govern. El president o presidenta de la Generalitat, per decret, nomena i separa el conseller o consellera primer del Govern, de la qual cosa ha de donar compte al Parlament.

Article 2

Règim jurídic

El conseller o consellera primer del Govern de la Generalitat es regeix pel que estableix aquesta Llei i, subsidiàriament, per la legislació general sobre organització i funcionament del Govern.

Article 3

Integració en el Govern

1. El conseller o consellera primer és membre del Govern de la Generalitat.

2. El conseller o consellera primer del Govern pot ésser titular del Departament de la Presidència o d'un altre departament amb competències relacionades amb les àrees que el president o presidenta de la Generalitat consideri prioritàries.

3. En cas que, d'acord amb el que estableix l'apartat 2, el conseller o consellera primer del Govern sigui titular d'un departament, assumeix, a més de les atribucions que li assigna aquesta Llei, les que corresponen al dit departament.

4. El conseller o consellera primer del Govern és un òrgan superior de l'Administració de la Generalitat, als efectes del que disposa l'article 5.1 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Competències pròpies

En el marc de les directrius generals de l'acció de govern establertes pel president o presidenta de la Generalitat i de les determinacions que aquest adopti per assegurar-ne la continuïtat, corresponen al conseller o consellera primer del Govern les funcions següents:

a) Desplegar les directrius generals de l'acció de govern i vetllar perquè s'apliquin.

b) Convocar i presidir les comissions del Govern, si n'hi ha.

c) Facilitar la informació que el Parlament sol·licita al Govern.

d) Impulsar i coordinar l'activitat dels departaments i, si escau, dels consellers que no siguin titulars de cap departament, per a l'aplicació de les directrius generals de l'acció de govern, establint, quan calgui, estratègies de planificació i d'acció conjunta.

e) Rebre informació sobre els projectes de decret que afecten competències de més d'un departament, abans que no siguin sotmesos a l'aprovació del Govern.

f) Proposar al president o presidenta de la Generalitat la resolució dels conflictes d'atribucions entre consellers i entre altres òrgans o organismes dependents de diferents departaments.

g) Encomanar a un conseller o consellera que s'encarregui del despatx o de les funcions d'un departament en cas d'absència, malaltia o impediment de la persona titular, fet del qual ha de donar compte al president o presidenta de la Generalitat i al Parlament.

h) Coordinar i supervisar l'activitat de les delegacions territorials del Govern.

i) Les altres funcions de caràcter administratiu i executiu que li assignen les lleis.

Article 5

Competències delegables

1. El president o presidenta de la Generalitat pot delegar, per decret, en el conseller o consellera primer del Govern totes les competències següents o una part d'aquestes:

a) Convocar i presidir reunions del Govern.

b) Coordinar el programa legislatiu del Govern i l'elaboració de disposicions reglamentàries.

c) Coordinar l'acció exterior del Govern.

d) Les altres funcions executives que li assignen les lleis.

2. La competència a què fa referència l'apartat 1.a) es pot delegar per a reunions concretes o bé, amb caràcter general, per a les reunions que compleixen uns requisits específics. En cap cas no es poden delegar les funcions de convocar i presidir les reunions del Govern en què es fixen directrius polítiques generals.

Article 6

Règim jurídic de la delegació

1. El decret de delegació n'ha d'establir l'abast material i temporal i s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. El president o presidenta de la Generalitat, immediatament després d'haver exercit la delegació, n'ha de donar compte al Parlament.

Article 7

Vigència de la delegació i responsabilitat política del president o presidenta de la Generalitat

1. La delegació de funcions s'entén sempre sens perjudici de la responsabilitat política directa del president o presidenta de la Generalitat davant el Parlament.

2. El president o presidenta de la Generalitat pot recuperar en tot moment les funcions delegades. En aquest cas, s'han de complir els mateixos requisits que l'article 6 estableix per a la delegació.

Article 8

Funcions de suplència i substitució del president o presidenta de la Generalitat

1. El conseller o consellera primer del Govern assumeix les funcions d'administració ordinària del president o presidenta de la Generalitat, en cas d'absència o malaltia d'aquest, pel que fa a les funcions representatives i executives.

2. En cas de mort del president o presidenta de la Generalitat, o en cas de separació d'aquest per notòria incapacitat permanent, reconeguda pel Parlament, que l'inhabiliti per a exercir el càrrec, el conseller o consellera primer del Govern el substitueix interinament en el compliment de les funcions d'administració ordinària, pel que fa a les funcions representatives i executives.

3. El conseller o consellera primer ha de donar compte de la suplència o la substitució del president o presidenta de la Generalitat per mitjà d'una resolució que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 9

Estatut personal

Els reglaments corresponents han d'establir els drets i els deures, el tractament i les precedències del conseller o consellera primer del Govern a fi de fer palesa la preeminència d'aquest càrrec respecte als altres consellers. En els aspectes no regulats per la seva normativa específica, s'ha d'aplicar al conseller o consellera primer del Govern l'estatut personal que s'aplica amb caràcter general als altres consellers.

Disposicions addicionals

Primera

Atribució als departaments de funcions executives corresponents a competències del conseller o consellera primer del Govern

La competència que estableix la lletra c de l'article 4 i les delegacions a què fan referència les lletres b i c de l'article 5.1 s'han d'entendre sens perjudici que les funcions executives corresponents puguin ésser atribuïdes als departaments del Govern que el president o presidenta de la Generalitat consideri pertinents.

Segona

Modificació de la Llei 3/1982

1. Es modifica l'article 59.2 de la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:

"2. En els quatre primers casos a què es refereix l'apartat 1, el president o presidenta de la Generalitat ha de continuar exercint el càrrec fins que el seu successor o successora n'hagi pres possessió. En el darrer cas, i també en cas de mort, el president o presidenta és substituït interinament en les seves funcions pel conseller o consellera primer del Govern o, si no n'hi ha, pel conseller o consellera que ocupi el primer lloc en l'ordre protocol·lari, i el president o presidenta del Parlament ha de convocar la cambra per a elegir un nou president o presidenta de la Generalitat dins els vuit dies següents."

2. Es modifica l'article 63 de la Llei 3/1982, que resta redactat de la manera següent:

"Article 63

"1. També corresponen al president o presidenta de la Generalitat les funcions següents:

"a) Coordinar el programa legislatiu del Govern i l'elaboració de disposicions reglamentàries.

"b) Convocar i presidir les comissions del Govern, si n'hi ha.

"c) Facilitar la informació que el Parlament sol·liciti al Govern.

"d) Encomanar a un conseller o consellera que s'encarregui del despatx o de les funcions d'un departament en cas d'absència, malaltia o impediment de la persona titular, fet del qual ha de donar compte al Parlament.

"e) Les altres funcions executives que li assignen les lleis.

"2. Si el president o presidenta de la Generalitat nomena un conseller o consellera primer del Govern, les funcions a què fan referència les lletres b, c i d de l'apartat 1 corresponen al dit conseller o consellera primer del Govern."

3. Es modifica l'article 64 de la Llei 3/1982, que resta redactat de la manera següent:

"Article 64

"1. Sens perjudici del que estableix l'apartat 2, el president o presidenta de la Generalitat pot delegar en un conseller o consellera, amb caràcter temporal, totes les funcions a què fa referència l'article 63.1 o una part d'aquestes, de la qual cosa ha de donar compte al Parlament. El president o presidenta pot recuperar en tot moment les funcions delegades.

"2. En cas que hagi nomenat un conseller o consellera primer del Govern, el president o presidenta només pot delegar en un altre conseller o consellera les funcions a què fa referència la lletra e de l'article 63.1, i pot delegar en el conseller o consellera primer, a més de les dites funcions, les altres funcions que consten en la Llei del conseller o consellera primer del Govern de la Generalitat."

4. S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 93 de la Llei 3/1982, amb el text següent:

"3. El president o presidenta de la Generalitat pot determinar, per causes justificades, que el conseller o consellera primer del Govern respongui a les preguntes adreçades al president o presidenta per a ésser respostes oralment en el Ple o en una comissió."

Tercera

Modificació de la Llei 13/1989

1. Es modifica l'article 52.1 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"1. Els conflictes d'atribucions positius o negatius entre òrgans o organismes autònoms dependents de diferents departaments són resolts pel president o presidenta de la Generalitat i han de constar en l'acta de la corresponent sessió del Govern. Si hi ha un conseller o consellera primer del Govern, els dits conflictes són resolts a proposta d'aquest."

2. Es modifica l'article 53.1 de la Llei 13/1989, que resta redactat de la manera següent:

"1. Sens perjudici del que estableix l'article 52.1, els conflictes d'atribucions entre òrgans o organismes dependents de diferents departaments poden ésser resolts mitjançant l'arbitratge administratiu d'una comissió nomenada a aquest efecte pel president o presidenta de la Generalitat. Si hi ha un conseller o consellera primer del Govern, la comissió és nomenada a proposta d'aquest."

Disposició transitòria

Relacions amb el Parlament

1. Aquesta disposició s'integra en el cos normatiu format pel text refós del Reglament del Parlament .aprovat per la Mesa el 20 d'octubre de 1987 i publicat en els números 223 i 243 del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya., pels criteris que l'interpreten i les normes que el supleixen, pels usos convinguts per la Junta de Portaveus i pels costums parlamentaris que el complementen. Aquesta disposició està en vigor mentre ho estigui el dit cos normatiu.

2. Pel que fa a les relacions amb el Parlament, a part de les funcions a què fa referència l'article 4.c) i de les altres funcions que l'ordenament jurídic atribueix als membres del Govern, corresponen al conseller o consellera primer del Govern les funcions següents:

a) Fer una intervenció específica en els debats generals sobre l'acció política i de govern.

b) Respondre a les preguntes amb resposta oral dirigides al president o presidenta de la Generalitat quan aquest ho determini per causes justificades.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 31 de març de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

(05.088.113)

 

Amunt