Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/02/2005

  • Número del document UNI/0962/2005

  • Número de control 05094088

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Dades del DOGC
  • Número 4362

  • Data 13/04/2005

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 9362

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.


La Llei 7/2001, de 31 de maig, per la qual es crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), disposa a l'article 3 que correspon a l'Agència l'execució de programes de beques i ajuts, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

Atès que l'article 11 dels Estatuts de l'Agència, aprovats pel Decret del Govern de la Generalitat d'11 de juny de 2002, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, i també la seva resolució;

Atès el que estableix el capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya, que regula el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atès que l'article 92 en relació amb l'article 93 de la Llei de finances públiques de Catalunya preveu que correspon a l'ens concedent aprovar les bases reguladores de les subvencions de l'àmbit de la seva competència;

El Consell de Direcció, en l'ús de les seves funcions, en sessió de 24 de gener de 2005, va adoptar una sèrie d'acords, i en conseqüència,

Resolc:

Article únic

Aprovar les bases reguladores del procediment i de la gestió de les beques i subvencions que convoca l'AGAUR, les quals figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Disposició addicional

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Consell de Direcció de l'AGAUR, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o bé directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Disposició transitòria

Les convocatòries de beques i ajuts que a l'entrada en vigor d'aquesta Resolució estiguin en fase d'execució se seguiran observant en els seus propis termes i es regiran d'acord amb les normes conforme a les quals foren dictades.

Disposició final primera

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Disposició final segona

Queda derogada expressament la Resolució UNI/84/2003, de 14 de gener, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió d'ajuts per l'any 2003, així com la Resolució UNI/256/2004, d'11 de febrer, per la qual es prorroguen les bases esmentades.

Barcelona, 1 de febrer de 2005

Carles Solà i Ferrando

President

Annex

Bases reguladores

.1  Objecte

L'objecte de les beques i ajuts que es regeixen per aquestes bases és l'execució d'accions establertes al Pla de recerca de Catalunya vigent, i de programes de beques i ajuts, de préstecs, de subvencions, i d'altres activitats de foment i suport de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica, de la innovació tecnològica a Catalunya, les telecomunicacions i societat de la informació, i qualsevol altra acció o mesura que tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

.2  Període

El període en què s'han d'executar les activitats subvencionades es determina en el marc legal de les respectives convocatòries.

.3  Parts implicades (definicions)

Beneficiaris:

Tindrà la condició de beneficiària la persona física o jurídica, pública o privada, o agrupacions d'aquestes, en les quals no concorri cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament o en les que concorrin les circumstàncies previstes a les bases reguladores i a la convocatòria, que superin el procés d'avaluació i selecció, sempre que la seva sol·licitud se situï dins dels crèdits pressupostaris destinats a cadascuna de les convocatòries i realitzin l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut.

Els beneficiaris dels ajuts hauran d'acreditar la concurrència dels requisits establerts a la convocatòria en el moment de presentació de la sol·licitud; en cas contrari, la convocatòria haurà d'especificar-ho expressament.

Sol·licitant:

Tindrà la condició de sol·licitant la persona física o jurídica que hagi de tramitar la presentació de la sol·licitud en el lloc i la forma que determini la convocatòria.

Gestor:

Persona física o jurídica que actua com a destinatari dels fons públics concedits i que té encomanada la tasca de transferir aquests fons als beneficiaris de la forma que determini la convocatòria corresponent.

.4  Convocatòries

El Consell de Direcció de l'AGAUR és l'òrgan competent per aprovar les bases de les beques i ajuts, i també per interpretar aquestes i serà l'òrgan competent per convocar les diferents convocatòries que s'han de publicar al DOGC, en què caldrà fer esment com a mínim de:

a) L'objecte, les condicions, la finalitat de la beca o ajut; els objectius; els criteris de valoració de la petició i si escau, la ponderació dels mateixos; els requisits per sol·licitar-la; els documents i la informació que han d'adjuntar-se a la sol·licitud, i el termini per presentar-la. El termini per a la presentació de sol·licituds es pot prorrogar quan el Consell de Direcció de l'AGAUR o el president de la comissió executiva corresponent apreciï la concurrència de circumstàncies excepcionals que ho facin aconsellable.

b) Procediment de concessió de la beca o ajut.

c) L'import màxim destinat, amb indicació de l'any pressupostari en què imputar la despesa.

d) La possibilitat o no de subcontractació de l'execució total o parcial de l'activitat objecte de la subvenció. Per defecte, el percentatge màxim permès de subcontractació de l'activitat subvencionada serà del 50% excepte que la convocatòria n'exclogui aquesta possibilitat o indiqui un altre percentatge.

e) La possibilitat d'atorgar bestretes de pagament sobre la beca o ajut concedit en els termes previstos en aquestes bases.

f) L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció i la resolució de la convocatòria, així com el termini per resoldre-la.

g) El mitjà de notificació de la resolució i si aquesta exhaureix o no la via administrativa, amb indicació dels recursos i els òrgans davant dels quals es poden interposar.

h) Si escau, criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de beques o subvencions

.5  Sol·licituds

5.1  Les sol·licituds s'han de formalitzar segons un model normalitzat i s'han d'adreçar al president de l'òrgan competent per emetre resolució en el lloc i la forma que estableixi cada convocatòria o mitjançant els procediments previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En l'imprès de sol·licitud, i amb efectes de comunicació al sol·licitant, ha de constar que, transcorregut el termini previst a la convocatòria per a la comunicació de la resolució sense que hagi estat notificada o publicada la concessió i/o denegació de la beca o ajut, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

5.2  Els impresos de sol·licitud i les bases de les convocatòries es poden obtenir i consultar a les dependències de l'AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003, Barcelona) o a la web de l'Agència (http://www.gencat.net/agaur/), o a la web del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (http://gencat.dursi.net).

5.3  Les sol·licituds es podran presentar a través de la plataforma de l'Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC) quan així ho hagi previst la convocatòria. En aquests casos serà necessari publicar al DOGC una ordre del conseller del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de tramitació telemàtica del procediment de concessió de la beca i/o ajut de l'AGAUR.

5.4  Les sol·licituds segons el model normalitzat no podran superar els caràcters que s'hi estableixin. En cas contrari s'obrirà el termini legal de 10 dies per tal d'esmenar els defectes de forma, d'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

5.5  Les sol·licituds han de definir clarament l'activitat que es durà a terme o la inversió que es proposa, l'import de l'ajut que es demana, el detall de les fonts de finançament i el pressupost.

5.6  Si escau, les sol·licituds hauran de contenir la declaració que ha justificat degudament les beques o ajuts que li han estat atorgats amb anterioritat, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

5.7  En els supòsits que es tracti de sol·licituds de beques convocades amb un import fix per a cada becari, no cal que l'import s'especifiqui a la sol·licitud corresponent. No obstant això, si l'import establert a les bases és un màxim, el sol·licitant ha d'especificar de manera expressa l'import que sol·licita i presentar, de manera detallada, els diferents conceptes de despesa i imports estimats que justifiquen la seva sol·licitud.

.6  Documentació

6.1  La sol·licitud es formalitzarà presentant el model normalitzat confeccionat a l'efecte i s'haurà d'acompanyar, si escau, còpia o original de tota la documentació requerida a la convocatòria i, en tot cas, la que es detalla seguidament, sempre que la convocatòria no estableixi un altre sistema:

a) Persones físiques

DNI, NIF o passaport del sol·licitant de la beca o ajut.

b) Entitats públiques o privades sense finalitat de lucre:

Documentació que acrediti la constitució i el registre de l'entitat i el seu NIF.

Document (nomenament poders, etc.) que acrediti les facultats atorgades al representant de l'entitat i el seu DNI.

c) Empreses:

Quan es tracti d'un empresari individual: NIF.

Quan es tracti de una persona jurídica: escriptura de constitució de la societat i dels seus estatuts, NIF de la societat i escriptura de poders del representant i el seu DNI.

Quan sigui una comunitat de béns o societat civil: document privat o públic de constitució de l'entitat, NIF de cadascun dels seus components i document de designació del component de l'entitat que actua com a representant als efectes de la convocatòria.

d) Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica: NIF de cadascun dels seus components, document de constitució de l'agrupació, si escau, i document de designació del component de l'agrupació que actua com a representant als efectes de la convocatòria i amb poders suficients per complir amb les obligacions que corresponen a l'agrupació, indicant els compromisos d'execució assumits per cadascun dels membres de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que se sol·licita que s'apliqui a cadascun d'ells.

e) Declaració responsable de no estar inclòs el sol·licitant o els membres de l'agrupació sol·licitant en prohibició per obtenir la condició de beneficiari de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, especificant que es troben al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament s'especifiquin.

f) Acreditació que el sol·licitant o els membres de l'agrupació sol·licitant es troben al corrent de les obligacions tributàries i front la Seguretat Social, en la forma que es determini reglamentàriament.

g) En el cas d'empreses públiques o privades amb un nombre de 50 treballadors o més: declaració del compliment de l'obligació d'integració social dels minusvàlids, de donar ocupació com a mínim a un 2% de treballadors amb disminucions sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, segons la legislació vigent.

6.2  A fi de deixar-ne constància a l'expedient, la còpia de la documentació presentada ha de ser compulsada per l'òrgan competent de la unitat directiva que tramita la sol·licitud o pel registre on ha estat presentada, quan ho demani el sol·licitant, d'acord amb el que preveu l'article 38.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

6.3  No cal presentar la documentació que està en poder de l'AGAUR o de qualsevol altre òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació. El sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on van ser presentats i el procediment a què corresponen. No és d'aplicació aquest apartat quan es tracti de documents que hagin de ser actualitzats periòdicament o quan aquests hagin estat modificats amb posterioritat a la seva presentació a la Generalitat de Catalunya.

6.4  Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos a la convocatòria o no s'hi adjunta tota la documentació requerida, la unitat competent per gestionar la sol·licitud ha d'atorgar al sol·licitant un termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació per tal que esmeni la deficiència detectada o aporti la documentació requerida, amb indicació que, si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, en els termes i d'acord amb els requisits previstos a l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.7  Avaluació i selecció

7.1  Els criteris i mecanismes d'avaluació i de selecció de la beca o ajut s'han de concretar en la convocatòria corresponent.

7.2  Els principis generals aplicats a l'avaluació i selecció de les sol·licituds de totes les convocatòries de l'AGAUR seran els d'objectivitat, independència i qualitat de les avaluacions.

7.3  La selecció de les sol·licituds correspon a una comissió nomenada pel president de l'òrgan competent per resoldre-les, el qual n'exerceix la presidència, o a la persona en qui delegui. La composició d'aquestes es determinarà a les convocatòries en concret. La comissió ha d'aixecar acta de les seves deliberacions i ha d'elevar la seva proposta a l'òrgan competent per emetre resolució.

7.4  Aquestes comissions poden ser assessorades per òrgans avaluadors o per experts externs a la institució, els quals poden entrevistar els sol·licitants per rebre informació complementària i poden requerir d'aquests l'aportació d'informació addicional.

7.5  Aquestes comissions poden elaborar una llista de reserva entre els sol·licitants que no hagin resultat beneficiaris, en el cas que les convocatòries prevegin aquesta possibilitat i la de determinar possibles substitucions.

.8  Resolució

8.1  Cada convocatòria determinarà quin és l'òrgan competent per a la resolució de les convocatòries, i també l'òrgan competent per a la gestió i resolució de tots els dubtes i les incidències que puguin sorgir en la seva execució.

El director executiu de l'Agència serà el responsable de resoldre els dubtes o les incidències que puguin sorgir en la seva execució, llevat que la convocatòria especifiqués una altra cosa.

8.2  La resolució de concessió i/o denegació de les beques o ajuts ha de ser motivada i ha de contenir com a mínim:

a) La identificació de la persona física o jurídica sol·licitant a la qual es concedeix la beca o ajut. En el cas d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica s'haurà de fer constar els compromisos d'execució assumits per cada membre, així com l'import de subvenció aplicat a cadascun d'ells.

b) L'import de la beca o ajut i, si escau, els conceptes pels quals es concedeix l'ajut, així com el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat o el projecte presentat.

c) La forma de justificació de l'execució de l'objecte de la beca o ajut.

d) En el cas que s'autoritzin bestretes, el seu import i la garantia que, si escau, ha de presentar el beneficiari de la beca o ajut.

e) Per als supòsits de desestimació de la sol·licitud, la causa de denegació.

f) La llista de reserva entre els sol·licitants que no hagin resultat beneficiaris en el cas que la convocatòria prevegi la possibilitat de substitucions.

g) Que la resolució exhaureix la via administrativa, amb indicació dels recursos que s'hi poden interposar, l'òrgan davant del qual s'ha de presentar i el termini per interposar-los, sens prejudici que les persones interessades en puguin interposar, si escau, qualsevol altres que estimin pertinents.

8.3  Sens perjudici de l'obligació de resoldre, les sol·licituds de beca o subvenció no notificades o publicades, dins del termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds fixat a la convocatòria, es consideraran desestimades, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, d'adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

8.4  Les beques o ajuts que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d'altres beques o ajuts en exercicis futurs, així com la denegació d'un ajut no genera que pugui ser emprat en futures resolucions.

.9  Notificació de la resolució i publicitat

9.1  La resolució de concessió i/o de denegació de la beca o ajut, degudament motivada, s'ha de notificar individualment a la persona interessada. La notificació es podrà practicar utilitzant mitjans telemàtics d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Aquest serà el mitjà de comunicació preferent.

9.2  La notificació individual s'ha de cursar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció pel sol·licitant, dins el termini de 10 dies hàbils des de la data de la resolució de concessió/denegació de la beca o ajut, en els termes i d'acord amb els requisits previstos en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

9.3  En atenció al volum de les sol·licituds, la notificació individual es pot substituir per la publicació al DOGC o al tauler d'anuncis de l'AGAUR. L'òrgan competent per convocar haurà d'apreciar si la notificació de la resolució al DOGC o al tauler d'anuncis lesiona drets o interessos legítims i, en conseqüència, emprar aquells mitjans de notificació que estimi pertinents per preservar-los, d'acord amb el que preveu l'article 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

9.4  L'òrgan competent per aprovar la convocatòria acordarà el mitjà de notificació que s'hagi d'emprar i que haurà de figurar expressament enunciat a la resolució corresponent. El director executiu de l'Agència vetllarà per a la correcta execució dels acords que s'adoptin amb aquesta finalitat.

9.5  Als efectes de donar-ne publicitat, les resolucions es publicaran al DOGC sempre que l'import de les subvencions, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000 euros, i el benefici ha d'indicar la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

9.6  Sens perjudici del que s'estableix a les bases anteriors, i per tal de donar-ne un major coneixement, les convocatòries i adjudicacions en les quals la notificació individual és substituïda per la publicació, d'acord amb el que estableix la base 9.3, es podran difondre mitjançant la pàgina web de l'AGAUR. En el cas que el mitjà de notificació sigui individual, també es podrà consultar la situació de la sol·licitud presentada a la pàgina web de manera personalitzada i a efectes merament informatius.

.10  Acceptació de la beca o ajut

10.1  La condició de beneficiari s'obté en el moment de l'acceptació de la beca o ajut, quan així ho prevegi la convocatòria. L'acceptació, en el cas que estigui prevista a la convocatòria, es formalitza mitjançant un document normalitzat que haurà de signar el beneficiari, en el qual s'ha de comprometre a complir totes les condicions explicitades tant en aquestes bases reguladores com en la convocatòria de la beca o ajut.

10.2  Els beneficiaris que no hagin presentat el document d'acceptació dins el termini previst a la convocatòria s'entendrà que hi renuncien. La resolució, si escau, ha de declarar la circumstància que ha motivat la renúncia i el seu emparament jurídic i s'ha de notificar a la persona interessada amb el peu de recurs corresponent.

.11  Obligacions del beneficiari

El beneficiari de la beca o ajut queda obligat a:

a) Complir les condicions d'aquestes bases reguladores i les específiques de la convocatòria de què es tracti.

b) Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la beca o ajut i acreditar-ho davant dels òrgans competents per raó de la matèria.

c) Justificar la destinació de l'ajut o el compliment de l'objecte de la beca d'acord amb el que estableix la base 12 d'aquesta Resolució i en el termini que determina la convocatòria.

d) Conservar els justificants originals i l'altra documentació relacionada amb la beca o ajut atorgada durant un període mínim de 5 anys.

e) Proposar a l'òrgan competent per raó de la matèria qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la beca o ajut, sense variar-ne la finalitat. Quan així ho estableixi la convocatòria, els canvis hauran de ser degudament autoritzats per l'òrgan concedent.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la beca o ajut altres beques o ajuts sol·licitats o concedits per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la beca o ajut i qualsevol altra alteració produïda en les ja esmentades, a fi que se'n pugui avaluar la compatibilitat.

g) Facilitar tota la informació que li sigui requerida per l'AGAUR, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes i els altres organismes competents en la matèria, d'acord amb la normativa vigent.

h) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i a les de control que els òrgans competents de l'Administració estimin oportunes, d'acord amb la legislació vigent.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

j) Adoptar les mesures de difusió establertes a la base 19 d'aquest annex.

k) Deixar constància de la percepció i aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre, que en el seu cas, tingui que portar el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.

l) Respectar les obligacions relatives a la subcontractació i a la naturalesa i quantia de les despeses subvencionables de conformitat amb els articles 29 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d'acord amb les especificitats que s'indiquin a la convocatòria respectiva.

m) En el cas d'empreses, complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i aquelles disposicions que emeti el Govern de Catalunya sobre aquesta matèria.

n) Assegurances: si la convocatòria concreta no estableix l'existència d'una cobertura mèdica i d'assistència en viatge, els beneficiaris hauran de contractar l'assegurança pertinent.

.12  Formes de justificació

12.1  Quan els beneficiaris siguin persones físiques han de presentar la documentació següent:

a) L'acreditació de la incorporació al centre receptor.

b) El certificat del responsable del projecte o del centre receptor en què es duu a terme l'activitat becada, que acrediti que el beneficiari hi és inscrit o ha estat inscrit i està realitzant o ha realitzat l'activitat adequadament, de manera que especifiqui la convocatòria.

c) La memòria de tot el treball realitzat en el període global becat, on consti l'assoliment efectiu dels objectius de la beca.

d) Una memòria de totes les publicacions, els articles i els treballs que es puguin derivar de la tasca realitzada i els resultats obtinguts.

e) En el cas de beques per a la realització d'estudis, l'acreditació que s'ha formalitzat la matrícula.

f) L'acreditació de la incorporació al centre receptor en el cas que la convocatòria estableixi un ajut complementari de despesa de desplaçament, segons els mòduls establerts a la base 13.3 o els justificants originals de les despeses de desplaçament, per als supòsits en què les beques incloguin aquest concepte.

12.2  Els ajuts concedits a les universitats públiques, a la Universitat Oberta de Catalunya i a altres entitats amb activitat investigadora i sense finalitat de lucre es justificaran mitjançant la documentació següent:

a) Un informe memòria de l'activitat realitzada.

b) Una certificació expedida pel gerent de la universitat o pel director del centre on s'expressi que l'ajut s'ha registrat a la comptabilitat de la universitat o del centre i que els fons percebuts s'han destinat a realitzar l'activitat per a la qual van ser concedits.

c) Una relació detallada de les despeses realitzades amb càrrec a aquest ajut.

La documentació original acreditativa de la despesa realitzada estarà a les dependències de la universitat o de l'entitat del centre, a disposició de l'AGAUR, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, adjuntant una relació detallada de les despeses de l'activitat, indicant les realitzades amb càrrec a aquesta subvenció, amb càrrec a fons propis o a càrrec d'altres subvencions o recursos.

La convocatòria de l'ajut podrà exigir que la universitat o el centre públic dugui a terme al seu càrrec una auditoria externa limitada a la comprovació de la destinació donada a la l'ajut.

12.3  Els ajuts concedits a corporacions locals es justificaran mitjançant la documentació següent:

a) Un informe memòria de l'activitat realitzada.

b) Una certificació expedida pel secretari interventor de la corporació on s'expressi que l'import atorgat de l'ajut s'ha registrat en la comptabilitat de la corporació i que s'han efectuat despeses destinades a realitzar l'activitat per a la qual van ser concedides.

c) Una relació detallada de les despeses realitzades amb càrrec a aquest ajut.

La convocatòria d'ajut podrà exigir que la corporació local dugui a terme al seu càrrec una auditoria externa limitada a la comprovació de la destinació donada a l'ajut.

La documentació original acreditativa de la despesa realitzada estarà a les dependències de la corporació local, a disposició de l'AGAUR, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, adjuntant una relació detallada de les despeses de l'activitat, indicant les realitzades amb càrrec a aquesta subvenció, amb càrrec a fons propis o a càrrec d'altres subvencions o recursos.

12.4  Els beneficiaris dels ajuts que no estiguin inclosos en els apartats 1, 2 i 3 d'aquesta base hauran de presentar:

a) Un informe-memòria del responsable del projecte o del sol·licitant de l'ajut en què consti que s'ha realitzat l'activitat.

b) Una certificació detallada de les despeses efectuades de l'activitat, indicant les realitzades amb càrrec a aquesta subvenció, amb càrrec a fons propis o a càrrec d'altres subvencions o recursos, feta pel responsable comptable de l'entitat beneficiària.

c) Una relació numerada dels justificants de la despesa, d'acord amb els conceptes detallats al pressupost que va adjuntar a la sol·licitud de l'ajut.

d) Justificants originals de les despeses superiors a 3.000,00 euros, tret que la convocatòria determini una quantitat inferior segons l'import de l'ajut, independentment del percentatge subvencionat, dels quals es quedarà còpia autèntica la unitat responsable de la gestió de la sol·licitud, un cop segellat l'original, on es farà constar l'òrgan que concedeix l'ajut, l'import d'aquesta i/o el percentatge subvencionat.

e) Còpia compulsada de les tres ofertes sol·licitades per a la realització de les despeses subvencionables superiors a 30.000 euros, en el cas d'obres, o a 12.000 euros, en el cas de subministraments de béns d'equip, serveis i consultories i assistències tècniques, juntament amb una memòria justificativa de l'elecció, de conformitat amb l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.5  L'IVA corresponent als justificants resta exclòs de l'ajut si el beneficiari no és consumidor final i se'l pot deduir.

12.6  Els beneficiaris hauran de presentar qualsevol documentació addicional a la prevista en aquesta base que els sigui requerida a la convocatòria.

.13  Contingut dels ajuts

13.1  La beca o ajut només cobrirà els conceptes que determini la convocatòria respectiva.

13.2  A la resolució de concessió, si escau, s'haurà de relacionar expressament els conceptes que s'han subvencionat, així com el seu import.

13.3  La convocatòria podrà establir uns ajuts addicionals per a despeses de desplaçament. La quantitat màxima de l'ajut serà l'establerta en la següent taula segons destinació:

Anada i tornada

País

Import en euros

Amèrica

 

Canadà (costa est)

750,00

Canadà (costa oest)

1.000,00

Estats Units (costa est)

750,00

Estats Units (costa oest)

1.000,00

Resta d'Amèrica

1.375,00

Àfrica

 

Àfrica del nord

 

(Alger, Egipte, Líbia,

 

Marroc, Tunísia)

570,00

Resta d'Àfrica

1.375,00

Àsia

 

Corea

1.375,00

Japó

1.375,00

Pròxim Orient (Israel,

 

Jordània, Líban, Síria)

750,00

Resta d'Àsia

1.125,00

Europa

 

Alemanya

430,00

Andorra

100,00

Àustria

430,00

Bèlgica

430,00

Espanya

300,00

França

430,00

Grècia

430,00

Irlanda

430,00

Itàlia

430,00

Luxemburg

430,00

Països Baixos

430,0

Portugal

430,00

Regne Unit

430,00

Suïssa

430,00

Països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega, Suècia)

570,00

Resta d'Europa

680,00

Oceania (tots els països)

1625,00

.14  Pagament

14.1  S'iniciarà la tramitació del pagament quan els beneficiaris hagin acreditat el compliment de les condicions que han donat lloc a la concessió de la beca o ajut, d'acord amb el que estableixen aquestes bases i la convocatòria en relació amb la seva justificació.

14.2  Les convocatòries poden preveure la possibilitat d'efectuar abonaments parcials de l'ajut atorgat, quan aquest sigui susceptible de justificació fraccionada a mesura que es vagi realitzant l'activitat subvencionada.

14.3  Si així ho preveu la convocatòria, es poden atorgar bestretes de pagament sobre la beca o ajut concedit, en el percentatge que s'hi determini quan sigui necessari disposar d'aquesta aportació per a la realització efectiva del projecte. En tot cas, les bestretes no poden superar el 90% de l'import total de la beca o ajut, tret que, per causes degudament justificades i a proposta de l'òrgan competent per resoldre la convocatòria, d'acord amb la normativa vigent, es prevegi expressament l'avançament de l'import en la seva totalitat. L'import restant no es farà efectiu fins que el beneficiari compleixi els requisits de justificació i la resta de condicions fixades a la convocatòria.

14.4  El beneficiari, exceptuant els casos d'entitats exemptes de prestar garanties i caucions, haurà d'aportar, quan així ho prevegi la convocatòria, un aval bancari per l'import total de la bestreta. L'aval serà retornat quan el beneficiari hagi justificat, en la seva totalitat, l'ajut concedit. Altrament, es procedirà, un cop instruït el procediment de revocació corresponent a executar l'aval.

14.5  Abans de procedir al pagament de la beca o l'ajut, es comprovarà el compliment per part del beneficiari de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Altrament, s'iniciarà el procediment de compensació dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a cobrir els deutes pendents.

14.6  En cas que el beneficiari de l'ajut tingui deutes pendents amb l'AGAUR, ja sigui per manca de justificació dins el termini previst a la convocatòria, o bé per manca de retorn d'imports percebuts i no justificats, no es procedirà al pagament de l'ajut atorgat fins que el beneficiari no acrediti l'efectiu compliment de l'obligació de pagament, ni podrà ser objecte d'un altre ajut, d'acord amb la normativa vigent.

Excepcionalment i d'acord amb el previst per la legislació vigent, es podrà compensar les quantitats que es deuen amb el decrement corresponent dels nous ajuts concedits.

.15  Incompatibilitats

Les beques o ajuts regulats per aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altra beca, ajut o fons obtingut per al mateix objecte, tret que la convocatòria n'estableixi expressament la compatibilitat i en els termes que indiqui la convocatòria respectiva.

En qualsevol cas, l'import de les subvencions en cap cas pot ser d'una quantia tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Quan sobre una mateixa activitat concorri una beca o ajut i el finançament per part d'una entitat pública o privada, l'ens concedent en podrà valorar la seva compatibilitat, que resoldrà expressament.

En tots aquests casos, els sol·licitants dels ajuts hauran de presentar model normalitzat de declaració degudament signada manifestant aquesta circumstància.

.16  Canvis i incidències

16.1  Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, el director executiu de l'AGAUR podrà resoldre les incidències i autoritzar, a petició del beneficiari, alguna variació en el pla de treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de la beca o ajut, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

16.2  Quan les característiques de la sol·licitud ho facin aconsellable, l'òrgan competent per resoldre les incidències pot reconduir les sol·licituds a altres convocatòries de la seva competència de característiques similars, amb el consentiment del sol·licitant.

.17  Renúncies i substitucions

17.1  Les renúncies les ha de comunicar el beneficiari, mitjançant un escrit motivat adreçat a l'òrgan competent per resoldre la convocatòria o al director executiu de l'AGAUR, que resoldran expressament sobre la seva pertinència.

17.2  Les convocatòries poden preveure expressament la possibilitat d'acordar substitucions en casos degudament justificats i sempre que els candidats proposats figurin a la llista de reserva. La substitució serà realitzada per l'òrgan competent per resoldre o pel director executiu de l'AGAUR, en execució de l'acord de les comissions executives, mitjançant resolució que dóna publicitat a la renúncia i autoritza la substitució corresponent. El substitut queda subjecte a les mateixes condicions de la convocatòria que el beneficiari inicial i per al temps restant de gaudi de la beca o ajut.

.18  Renovacions

18.1  Les convocatòries poden preveure la possibilitat de renovació de la beca o ajut. En aquest cas, el beneficiari que l'hagi sol·licitada resta subjecte a les bases de la darrera convocatòria publicada al DOGC que es correspongui a la línia de la beca o ajut que li havia estat atorgat inicialment i en els termes que especifiqui, si escau, la convocatòria de renovació.

18.2  Les renovacions estan condicionades al compliment de tots els requisits exigits per la convocatòria i, en especial, al compliment de les obligacions assumides pel beneficiari en la realització de l'activitat que li ha estat subvencionada.

.19  Publicitat

La concessió d'una beca o ajut comporta l'obligació del beneficiari de fer constar en qualsevol publicitat referida a l'activitat subvencionada l'expressió: "Amb el suport del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya".

.20  Propietat dels treballs

La propietat intel·lectual dels treballs subvencionats és dels seus autors, sens perjudici que la convocatòria pugui establir diferents condicions en relació amb els drets d'explotació que derivin de l'obra subvencionada.

.21  Responsabilitats

L'AGAUR no assumeix cap responsabilitat per l'actuació del beneficiari ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat subvencionada, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.

.22  Comprovació i control

La unitat competent per a la gestió de la sol·licitud és l'encarregada d'efectuar la comprovació sobre la realització de l'activitat subvencionada, d'acord amb la finalitat i els requisits previstos a la convocatòria, a les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució, i a la resta de normativa que li és d'aplicació, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

.23  Revocació de la beca o ajut

23.1  Són causes de revocació de la beca o ajut:

a) L'incompliment de l'obligació de justificació, així com la justificació insuficient.

b) L'incompliment de la finalitat per a la qual la beca o ajut ha estat concedit, totalment o parcialment, en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.

c) L'obtenció de la beca o ajut sense reunir les condicions requerides, falsejant les condicions, requisits o ocultant les que l'haguessin impossibilitat.

d) L'incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió, incloent-hi l'obstrucció de les actuacions de control o la resistència a permetre-les, de manera que s'impedeixi comprovar l'acreditació d'haver realitzat l'objecte de l'ajut.

e) Quan l'import de l'ajut concedit sigui d'una quantia que aïlladament o en concurrència amb altres superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari, per l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat desenvolupada.

f) L'incompliment del que preveuen aquestes bases o de qualsevol altre requisit establert a la convocatòria.

23.2  Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la beca o l'ajut concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que preveu la secció quarta del capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena de l'esmentat capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si durant els controls que es duguin a terme es detecta una conducta per part del subjecte controlat que tendeix a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador. Les infraccions i les sancions en matèria de subvencions estan regulades a la secció cinquena de l'esmentat capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya.

.24  Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació els preceptes continguts al capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en els seus aspectes bàsics; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui d'aplicació a l'exercici corresponent, i la resta de normativa aplicable.

(05.094.088)

 

Amunt