Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 04/04/1987

 • Número del document 006/1987

 • Número de control 3057

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 826

 • Data 08/04/1987

 • Pàgina 1353

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA        
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                    
                               
                               
 LLEI                            
                               
  Amb aquesta Llei s'introdueix una important innovació en
 la nostra Administració local en institucionalitzar la
 comarca com a entitat territorial dotada d'autonomia i de
 personalitat jurídica pròpia. Es tracta, per tant, de donar
 compliment al manament estatutari que atribueix a la
 comarca el caràcter de peça necessària de l'organització
 territorial de Catalunya, juntament amb el municipi.    
                               
  La comarca ha estat un element permanentment lligat a la
 història recent  de  Catalunya,  els  antecedents més
 rellevants de la qual els podem trobar a les Bases de
 Manresa i en la divisió decretada l'any 1936, fruit del
 Decret d'octubre de 1931 del President Francesc Macià que
 creà la Comissió presidida per un conseller que elaborà la
 divisió territorial i de la qual formaren part, entre
 altres, Pau Vila com a vice-president i Josep Iglésies com
 a secretari. No obstant això, el concepte administratiu de
 la comarca no ha estat, en tot cas, prou definit. Així, si
 a les Bases de Manresa s'apunta cap a la naturalesa local
 del nou ens, aquest no és el cas de la divisió decretada
 per la Generalitat republicana, en la qual la comarca és
 tractada com una simple divisió administrativa.      
                               
  L'Estatut d'Autonomia és explícit sobre aquesta qüestió i
 s'inclina clarament per la comarca com a ens local. Aquesta
 precisió és important, ja que només amb la naturalesa local
 és possible que la comarca serveixi d'element modernitzador
 de la nostra Administració local, en la mesura que ha de
 servir d'element potenciador de la capacitat de gestió dels
 municipis. La comarca es presenta, així, com un element
 indirecte de reforma de l'estructura municipal del nostre
 país. Això fa que la comarcalització constitueixi un procés
 de relació estreta entre els municipis i els nous ens
 comarcals, procés que s'ha d'articular especialment en la
 determinació del sistema d'organització i de competències
 de les futures comarques.                 
                               
  En la determinació de les competències comarcals ha
 d'ésser decisiu el vessant municipal. Aquest era, sens
 dubte, un dels aspectes més complexos de la preparació de
 la Llei, ja que, segons la fórmula que hom hagués adoptat,
 s'hauria pogut caure en el risc de condicionar fortament
 l'autonomia municipal. La solució més prudent i alhora
 respectuosa  amb  aquesta  autonomia  ha  de  partir
 necessàriament d'un procés de transferència basat en els
 principis de voluntarietat i de col·laboració entre els
 municipis i la comarca respectiva. D'aquesta manera, la
 Llei opta clarament per les tècniques de la delegació i del
 conveni com a mecanismes ordinaris d'assumpció per la
 comarca de la gestió de competències municipals. Només de
 manera excepcional i per a garantir l'interès de la majoria
 dels municipis de la comarca i de la seva població,
 s'estableix la conversió obligatòria de les competències
 municipals en comarcals, llevat sempre de les competències
 mínimes que la legislació de règim local garanteix.    
                               
  Ara bé, en la mesura que la comarca ha de tenir uns
 interessos propis, la Llei determina també els àmbits
 materials respecte als quals la legislació que dicti la
 Generalitat en els diferents àmbits de l'actuació pública
 li  ha  de  reconèixer  competències.  Des  d'aquesta
 perspectiva, la institucionalització de la comarca ha de
 significar  un  aprofundiment  del  principi   de
 descentralització, i ha de possibilitar l'atribució a
 aquest nou nivell de competències que normalment s'haurien
 assignat a les administracions territorials superiors.   
                               
  En estret lligam amb aquesta qüestió es troba la relació
 província-comarca. La  creació  de  la comarca ha de
 repercutir forçosament  sobre  l'actual  contingut  de
 competències de les diputacions, amb independència de
 la definitiva constitució uniprovincial de Catalunya. Els
 aspectes més rellevants són la necessitat de replantejar
 les funcions d'assistència als municipis i de cooperació
 amb aquests, ja que és evident que la comarca, per raó de
 la seva més gran proximitat, ha de constituir la primera
 plataforma d'accés que han de tenir els municipis, i la
 descentralització en la comarca de serveis que fins ara
 eren de titularitat de les diputacions, fruit de les
 modificacions de competències que siguin adoptades d'acord
 amb la Llei que estableix el règim provisional de les
 competències de les diputacions provincials.        
                               
  Pel que fa al govern de la comarca, dos són els
 aspectes-clau de la Llei: la definició  del  sistema
 d'elecció dels consells comarcals i l'organització interna
 que han de tenir. La naturalesa d'ens territorial que té la
 comarca no s'adiu amb una fórmula d'elecció que es basi
 exclusivament en una relació fiduciària amb els seus
 municipis,  que  l'assimilaria  a  una mancomunitat
 intermunicipal. La Llei ha optat, doncs, per una fórmula
 indirecta d'elecció, en la qual el criteri seguit per a la
 provisió dels escons combina la representativitat política
 dels ajuntaments agrupats en la comarca i la de la població
 global.                          
                               
  Respecte a l'organització interna del govern de la
 comarca, al ple i al president com a òrgans bàsics de la
 comarca, s'hi afegeix la figura del gerent, amb funcions
 executives. Es tracta així, d'introduir un model adoptat en
 altres països europeus que permet alliberar l'element
 representatiu de la càrrega de l'estricta gestió. La
 designació i la separació del gerent pel ple del consell
 comarcal i la supeditació d'aquell a les directrius i les
 instruccions dictades pels òrgans polítics garanteixen en
 tot moment la primacia del principi representatiu.     
                               
  L'establiment del mapa  comarcal  té  dos  aspectes
 principals, que són l'adequació dels àmbits territorials
 resultants a les funcions que ha de desenvolupar el nou ens
 i el procés que cal seguir per determinar-lo.       
                               
  El primer d'aquests aspectes condueix a una de les
 qüestions més polèmiques de l'organització territorial.
 Sobre la divisió comarcal s'han fet propostes diverses i
 contraposades. Es tracta, a més, d'una matèria respecte a
 la qual l'èxit i la viabilitat d'una proposta només es
 podrà constatar amb l'experiència. Tampoc no podem oblidar
 que hi incideixen factors històrics, culturals i socials
 que obliguen a considerar el fenomen més enllà de les
 perspectives exclusivament funcionals.  El  segon dels
 aspectes damunt assenyalats planteja la disjuntiva entre
 una iniciativa comarcalitzadora d'origen netament municipal
 o, al contrari, adoptada pel Parlament de manera general
 per a tot el territori de Catalunya.            
                               
  La definició que fa l'Estatut de la comarca com a ens
 local territorial bàsic obliga a establir un procés que
 garanteixi íntegrament la vertebració comarcal de Catalunya
 Tanmateix, això no ha de  significar  l'absència del
 protagonisme municipal en la determinació del mapa comarcal
 D'aquesta manera, la Llei proposa una solució equilibrada,
 ja que tot reservant la decisió final al Parlament, obliga
 a sotmetre a consulta municipal l'establiment del mapa
 comarcal i reconeix als municipis la iniciativa per a
 modificar-lo.                       
                               
  Per a la determinació del mapa comarcal es podien
 utilitzar, essencialment, dues alternatives: o iniciar un
 procés  d'estudi  previ  per  obtenir  una  proposta
 d'organització comarcal, o  adoptar  l'antecedent  que
 constitueix la divisió decretada l'any 1936. Les dues
 alternatives oferien avantatges i inconvenients que calia
 valorar acuradament. La  primera  permetria  l'estudi
 actualitzat del territori, però podria significar, en
 canvi, un llarg procés d'estudis sense garantia d'obtenir
 propostes unitàries; tampoc no es podria descartar un
 rebuig popular per manca d'identificació amb la nova
 divisió proposada.                     
                               
  La divisió de la Generalitat republicana, que és l'opció
 que adopta la Llei, permet almenys superar en gran part
 aquests inconvenients, tot i que en alguns casos pot
 comportar una manca d'adequació a la realitat actual. No
 obstant això, aquest últim inconvenient és superable amb
 mecanismes àgils que permetin procedir a les reformes
 necessàries a curt termini. Amb aquesta finalitat, la Llei
 estableix, mitjançant una disposició  transitòria,  un
 procediment especial de reforma que ha de permetre les
 modificacions necessàries a iniciativa dels  municipis
 interessats i  amb la participació qualificada de la
 Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica
 Assessora, com a òrgans de proposta i consulta.      
                               
                               
 TÍTOL I                          
 Disposicions generals                   
                               
 Article 1                         
  Aquesta Llei té per objecte establir la divisió i
 l'organització comarcals del territori  de  Catalunya,
 d'acord amb el manament fet a la Generalitat per l'article
 5 de l'Estatut d'Autonomia i amb les competències que li
 són atorgades per l'article 9.8 del mateix Estatut.    
                               
 Article 2                         
 -1 La divisió i l'organització comarcals de Catalunya es
 regeixen pels criteris següents:              
  a) Els àmbits territorials resultants han de coincidir
 amb els espais geogràfics en què  s'estructuren  les
 relacions bàsiques de  l'activitat  econòmica  i  han
 d'agrupar municipis  amb  característiques  socials  i
 històriques comunes.                    
  b) Els àmbits territorials resultants han d'ésser els més
 adequats per a fer efectius els principis d'eficàcia, de
 descentralització i de participació en la prestació dels
 serveis públics.                      
 -2 L'organització comarcal s'estén a tot el territori de
 Catalunya. Cap municipi no en pot restar exclòs ni pot
 pertànyer a més d'una comarca.               
                               
 Article 3                         
 -1 La comarca es constitueix com una entitat local de
 caràcter territorial formada per l'agrupació de municipis
 contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
 i autonomia per al compliment dels seus fins.       
 -2 El territori de la comarca és l'àmbit en què el consell
 comarcal exerceix les seves competències i és definit per
 l'agrupació dels termes municipals que la integren.    
                               
                               
 TÍTOL II                          
 De la divisió territorial                 
                               
 Capítol I                         
 Establiment de la divisió comarcal             
                               
 Article 4                         
 -1 El procediment per a establir la divisió comarcal de
 Catalunya s'ha d'iniciar abans de sis mesos a comptar de
 l'entrada en vigor d'aquesta Llei.             
 -2 Aquest procediment ha d'incloure necessàriament els
 requisits següents:                    
  a) La  consulta  prèvia  de  tots els municipis de
 Catalunya.                         
  b) La decisió final mitjançant llei del Parlament.    
                               
 Article 5                         
 -1 La convocatòria de la consulta s'ha de fer per decret
 del Govern de la Generalitat, i els ajuntaments han
 d'adoptar l'acord corresponent dins dos mesos a partir de
 la publicació del decret en el Diari Oficial de la
 Generalitat de Catalunya. L'acord municipal  s'ha  de
 comunicar per certificació al Departament de Governació.  
 -2 La consulta municipal ha de prendre per base la divisió
 i la denominació comarcals que determinen els Decrets del
 Govern de la Generalitat del 27 d'agost i del 23 de
 1936, actualitzades d'acord amb el que estableix l'Annex
 d'aquesta Llei.                      
 -3 Els ajuntaments s'han de pronunciar expressament sobre
 l'acceptació o el rebuig de la proposta de divisió comarcal
 que resulta de l'apartat 2, mitjançant acord del ple, que
 s'ha d'adoptar per majoria absoluta. Si l'ajuntament no
 adopta cap acord o no el comunica en el termini establert
 per l'apartat 1, s'entén que no té objeccions a fer al mapa
 comarcal proposat.                     
                               
 Article 6                         
 -1 Un cop feta la consulta, el Govern de la Generalitat
 ha d'aprovar el projecte de llei corresponent i l'ha de
 trametre al Parlament en el termini màxim de tres mesos a
 comptar des que finalitzi el termini a què es refereix
 l'article 5.1.                       
 -2 Si  el resultat de la consulta municipal comporta
 l'oposició expressa a la creació de la comarca de les dues
 cinquenes parts o més dels municipis que la constituirien,
 sempre que representin, com a mínim, la meitat del cens
 electoral del territori corresponent, la decisió  del
 Parlament a què es refereix l'article 4.b) s'ha d'adoptar
 per majoria absoluta respecte a la comarca o a les
 comarques  corresponents,  d'acord  amb  la Disposició
 Addicional Quarta de la Llei 7/1985, del 2 d'abril.    
 -3 Si l'oposició a què es refereix l'apartat 2 afecta la
 meitat o més de les comarques que  han  d'integrar
 l'organització comarcal de Catalunya, el Govern de la
 Generalitat ha de procedir, en el termini màxim de sis
 mesos, a l'elaboració d'una nova proposta de divisió
 comarcal, subjecta a una nova consulta  municipal  i
 tramitada d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i
 2.                             
                               
                               
 Capítol II                         
 Modificació de les demarcacions comarcals         
                               
 Article 7                         
  Un cop establerta la divisió comarcal de Catalunya,
 qualsevol modificació de les demarcacions comarcals s'ha
 de fer per llei.                      
                               
 Article 8                         
 -1 La iniciativa per a la modificació de les demarcacions
 comarcals pot ésser adoptada:               
  a) Pel municipi o pels municipis interessats.      
  b) Per la comarca o per les comarques interessades.   
  c) Pel Govern de la Generalitat.             
  d) Pels altres titulars de la iniciativa legislativa.  
 -2 En els casos dels apartats 1.a) i 1.b), la sol·licitud
 s'ha d'adreçar al Departament de Governació, el qual l'ha
 de trametre a la Comissió de Delimitació Territorial, a
 crear, i a la Comissió Jurídica Assessora perquè elaborin
 els informes corresponents. El Govern de la Generalitat ha
 de redactar i aprovar el projecte de llei si la iniciativa
 de modificació compta amb l'acord favorable dels municipis
 i les comarques interessats i amb  l'informe,  també
 favorable, de les dites comissions.            
 -3 En el cas de l'apartat 1.c), prèviament a l'elaboració
 del projecte de llei, s'han de demanar els informes a què
 es refereix l'apartat 2, els quals s'han de trametre també
 al Parlament juntament amb el projecte de llei aprovat pel
 Govern de la Generalitat.                 
 -4 Per a modificar les demarcacions comarcals han d'ésser
 consultats prèviament tots els ens locals que no han
 exercit la iniciativa i que poden ésser afectats per la
 proposició o el projecte de llei.             
                               
                               
 Capítol III                        
 Creació de comarques                    
                               
 Article 9                         
 -1 Per a crear comarques noves  s'ha  de  seguir el
 procediment establert per l'article 8.           
 -2 No es pot crear una comarca nova si s'hi oposen
 expressament les dues cinquenes parts dels municipis que la
 constituirien, sempre que representin, com a mínim, la
 meitat del cens electoral del territori corresponent.   
                               
                               
 Capítol IV                         
 Canvi de denominació i capitalitat             
                               
 Article 10                         
 -1 La denominació d'una comarca només es pot canviar si ho
 acorda el ple del consell comarcal amb el vot favorable de
 les dues terceres parts del nombre de fet i, sempre, de la
 majoria  absoluta del nombre legal de membres de la
 corporació.                        
 -2 Abans de l'adopció de l'acord s'ha de donar audiència
 als municipis i s'ha d'obrir informació pública per un
 període no inferior a trenta dies. L'acord adoptat s'ha de
 trametre al Departament de Governació.           
 -3 Si la nova denominació és susceptible d'ésser confosa
 amb la d'una altra comarca o un municipi, o bé conté
 incorreccions lingüístiques o no s'adiu amb la toponímia
 catalana, correspon al Govern de  la  Generalitat, a
 proposta del Departament de Governació, la  resolució
 definitiva sobre el canvi de denominació, amb informe previ
 de les institucions científiques idònies i amb audiència
 de la comarca.                       
 -4 Si abans de tres mesos el Govern de la Generalitat no hi
 formula oposició, l'acord comarcal s'ha de considerar com a
 definitiu i executiu.                   
                               
 Article 11                         
 -1 Són capitals de comarca els municipis que el Decret del
 23 de desembre de 1936 designa com a centres comarcals.  
 -2 El canvi de la capitalitat de la comarca s'estableix per
 llei.                           
                               
                               
 TÍTOL III                         
 De l'organització comarcal                 
                               
 Article 12                         
  El govern i l'administració de la comarca corresponen al
 consell comarcal.                     
                               
                               
 Capítol I                         
 Òrgans del consell comarcal                
                               
 Article 13                         
 -1 Són òrgans del consell comarcal:            
  a) El ple.                        
  b) El president.                     
  c) La comissió especial de comptes.           
 -2 Forma part també de l'organització comarcal el gerent,
 amb les funcions executives que determina aquesta Llei.  
 -3 El  Consell  Comarcal  pot  complementar  aquesta
 organització  bàsica en els termes previstos  en  la
 legislació de règim local, ja sigui mitjançant acord del
 ple o mitjançant l'aprovació  del  reglament  orgànic
 comarcal corresponent.                   
 -4 Les  disposicions establertes per als grups en la
 legislació de règim local són  aplicables  també  al
 funcionament dels òrgans de govern de la comarca.     
                               
 Article 14                         
 -1 El president té les atribucions següents:        
  a) Representar el consell comarcal.           
  b) Convocar i presidir les sessions del ple i les dels
 altres òrgans col·legiats.                 
  c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de
 l'administració de la comarca.               
  d) Exercir la direcció superior del personal.      
  e) Exercir accions judicials i administratives en cas
 d'urgència.                        
  f) Ordenar  la  publicació  dels acords del consell
 comarcal.                         
  g) Les altres que li atribueixen les lleis o les que
 expressament li delega el ple del consell.         
 -2 El  president ha de nomenar, entre els consellers
 comarcals, un vice-president o més, que l'han de substituir
 per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o
 o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les
 seves atribucions.                     
                               
 Article 15                         
 -1 El ple del consell comarcal és constituït pel president
 i els altres consellers comarcals.             
 -2 Correspon al ple:                    
  a) Elegir el president del consell comarcal, d'acord amb
 l'article 22.                       
  b) Establir l'organització del consell comarcal.     
  c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.    
  d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits
 comarcals.                         
  e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els
 comptes. Autoritzar  i disposar despeses, i reconèixer
 obligacions.                        
  f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari,
 d'acord amb el que estableix l'article 43.         
  g) Aprovar els plans comarcals.             
  h) Exercir la potestat expropiatòria.          
  i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de
 govern.                          
  j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels
 expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.   
  k) Delegar competències en els municipis.        
  l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs
 de treball, les bases de les proves per a la selecció de
 personal i per als concursos de provisió de llocs de
 treball, la fixació de la quantia de les retribucions
 complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del
 personal eventual, tot això d'acord amb  les  normes
 reguladores de la funció pública local, i també separar del
 servei els funcionaris de la corporació, llevat del que
 estableix l'article 99.4 de la Llei de Bases de Règim
 Local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.  
  m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats
 locals i a altres administracions públiques.        
  n) Exercir accions administratives i judicials.     
  o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini
 públic.                          
  p) Alienar el patrimoni.                 
  q) Exercir les altres atribucions que expressament li
 assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a
 la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.    
 -3 Correspon també al ple:                 
  a) Votar la moció de censura al president, d'acord amb el
 que estableix la legislació de règim local.        
  b) Nomenar i separar el gerent.             
  c) Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els
 acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis
 comarcals.                         
  d) Determinar  el nombre de membres de la comissió
 especial de comptes i atribuir els que corresponen a cada
 grup polític present en el consell, tenint en compte la
 representativitat de cadascun d'ells.           
                               
 Article 16                         
 -1 La comissió especial de comptes és integrada  per
 consellers  comarcals,  d'acord  amb el que estableix
 l'article 15.3.d), i comprèn almenys un membre de cada grup
 polític representant en el consell comarcal.        
 -2 Correspon a la comissió especial de comptes examinar i
 estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre'n
 informe.                          
                               
 Article 17                         
 -1 Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple
 i les instruccions del president:             
  a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords
 del ple.                          
  b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els
 serveis comarcals.                     
  c) Autoritzar  i  disposar  despeses,  i  reconèixer
 obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el
 ple; ordenar pagaments i retre comptes.          
  d) Dirigir el personal de la corporació.         
  e) Contractar obres i serveis, sempre que la quantia no
 excedeixi del cinc per cent dels recursos ordinaris del
 pressupost de la comarca, ni del cinquanta per cent del
 límit general aplicable a la contractació directa, d'acord
 amb el procediment establert legalment.          
  f) Exercir  altres funcions que expressament li són
 delegades i no afecten les atribucions del president i del
 ple enumerades pels articles 14 i 15.           
 -2 El càrrec de gerent és incompatible amb el de membre del
 consell comarcal. Se li apliquen les causes d'incapacitat i
 d'incompatibilitat  establertes per als membres de la
 corporació i té la condició de funcionari         
 eventual. Si la persona designada és funcionari de la
 Generalitat o de l'Administració  local,  ha  d'ésser
 declarada en situació de serveis especials.        
                               
 Article 18                         
 -1 El ple del consell comarcal determina el nombre i la
 denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de
 consulta, i també el nombre dels seus membres. Es poden
 constituir també comissions amb caràcter temporal per a
 tractar de qüestions específiques.             
 -2 El president encarrega a les comissions l'estudi i el
 dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la
 decisió del ple.                      
 -3 Les comissions són integrades pels membres que designen
 els  diferents grups polítics que formen part de la
 corporació. El nombre de membres per grup ha d'ésser
 proporcional a la representativitat del grup en el consell
 comarcal, o bé igual per a  cada  grup;  en aquest
 últim cas, s'ha d'aplicar el sistema de vot ponderat.   
                               
 Article 19                         
 -1 D'acord amb el que estableixi el reglament orgànic de la
 comarca, el ple del consell comarcal pot convocar els
 alcaldes dels municipis de la comarca perquè informin de
 les decisions comarcals d'especial interès municipal, abans
 de sotmetre-les a l'aprovació del ple.           
 -2 Si un acord del consell comarcal, a criteri del seu
 president, afecta de manera molt especial un municipi o
 més, el consell n'ha de convocar els alcaldes perquè
 puguin participar, amb veu i sense vot, en el debat de la
 sessió plenària en què sigui tractat aquest punt.     
 -3 Amb les finalitats dels apartats 1 i 2, els alcaldes
 poden delegar en altres membres de la corporació, d'acord
 amb el que estableix la legislació de règim local.     
                               
                               
 Capítol II                         
 Elecció del consell comarcal                
                               
 Article 20                         
 -1 El nombre de membres del consell comarcal es determina
 en funció dels residents de la comarca, d'acord amb
 l'escala següent:                     
  Fins a 50.000 residents ....... 19            
  De 50.001 a 100.000 ........... 25            
  De 100.001 a 500.000 .......... 33            
  De 500.001 en endavant ........ 39            
 -2 Un cop constituïts tots els ajuntaments de la comarca,
 la Junta Electoral competent ha de procedir d'immediat a
 sumar separadament  el nombre de regidors i de vots
 obtinguts en la comarca en les eleccions municipals per
 cada partit, coalició, federació i agrupació d'electors,
 d'acord amb les llistes respectives, sempre que hagin
 obtingut el tres per cent o més de vots en la comarca.   
 -3 Pel que fa al còmput de vots establert per l'apartat 2,
 en els municipis de menys de 250 habitants el nombre de
 vots a tenir en compte per cada candidatura s'obté dividint
 la suma dels vots obtinguts per cadascun dels  seus
 components entre el nombre de candidats que formaven la
 llista corresponent fins a un màxim de  quatre.  Es
 corregeixen per defecte les fraccions resultants.     
 -4 A l'efecte d'assignar els llocs del consell comarcal
 respectiu, les agrupacions d'electors que es presenten a
 les eleccions municipals només es poden associar quan ho
 han comunicat per escrit a la Junta Electoral prèviament a
 la celebració de les eleccions municipals.         
 -5 La Junta ha d'assignar a cada un dels partits, de les
 coalicions, de les federacions i de les agrupacions el
 nombre de llocs que els corresponen, d'acord amb les regles
 següents:                         
  a) Es calcula el percentatge de regidors que correspon a
 cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total
 de regidors de tots els ajuntaments de la comarca.     
  b) Es calcula el percentatge de vots que correspon a cada
 partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de
 vots emesos en la comarca.                 
  c) Es multipliquen els percentatges de la lletra a) per
 la fracció 2/3 i els de la lletra b) per 1/3 i se sumen els
 resultats.                         
  d) S'ordenen en columna els partits, les coalicions, les
 federacions i les agrupacions, de més gran a més petit,
 d'acord amb el percentatge compost definit per la lletra
 c).                            
  e) Es divideix el percentatge compost de cada partit,
 coalició, federació i agrupació per un, dos, tres o més,
 fins al nombre igual al de llocs corresponents al consell
 comarcal, i es forma un quadre anàleg de l'article 163.1 de
 la Llei Electoral General. Els llocs s'atribueixen a les
 llistes a les quals, segons el quadre, corresponen els
 quocients majors i es procedeix a l'atribució per ordre
 decreixent d'aquests.                   
  f) Si en la relació de quocients, en coincideixen dos de
 llistes diferents, la vacant s'atribueix a la llista que
 tingui el percentatge compost més alt. Si hi ha dues
 llistes amb el mateix percentatge, el primer empat es
 resol  adjudicant el lloc a la llista que ha obtingut més
 vots a la comarca, i els successius, alternativament.   
                               
 Article 21                         
 -1 Un cop feta l'assignació de llocs, la Junta Electoral
 convoca separadament, dins els cinc dies següents, els
 representants dels partits polítics, de les coalicions, de
 les federacions i de les agrupacions que han obtingut llocs
 en el consell comarcal perquè designin les persones que han
 d'ésser proclamades membres entre les que gaudeixen de la
 condició de regidors dels municipis de la comarca i, a més,
 les suplents que han d'ocupar les vacants eventuals, en
 nombre mínim de cinc, o igual al nombre de candidats, si
 els llocs que corresponen no arriben a aquesta xifra.   
 -2 Cap partit, coalició, federació o agrupació no pot
 designar més d'un terç dels membres que li corresponen en
 el consell comarcal, entre  regidors que són del mateix
 municipi, llevat dels casos en què això impedeixi d'ocupar
 tots els llocs que li corresponen.             
 -3 Un cop efectuada l'elecció, la Junta Electoral proclama
 els membres del consell comarcal electes i els suplents,
 lliura les credencials corresponents i tramet al consell
 comarcal la certificació acreditativa dels electes i dels
 suplents. La composició del consell comarcal s'ha de fer
 pública en els taulers d'anuncis dels municipis de la
 comarca i en el Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya.                         
 -4 En  cas de traspàs o d'incapacitat d'un conseller
 comarcal o de renúncia de la seva condició, la vacant s'ha
 d'ocupar mitjançant un dels suplents, d'acord amb l'ordre
 establert entre ells. Si no és possible ocupar alguna
 vacant perquè els suplents designats ja han passat a ocupar
 vacants anteriors, s'ha de procedir a una nova elecció de
 consellers comarcals, d'acord amb el procediment  per
 l'apartat 1.                        
                               
 Article 22                         
 -1 El consell comarcal es constitueix en sessió pública a
 la capital de la comarca el primer dia hàbil després de
 transcorreguts quinze dies naturals a comptar de l'endemà
 de l'acte de proclamació dels membres electes. La sessió
 constitutiva, reunida per a elegir el president entre els
 membres que la componen, és presidida per una mesa d'edat,
 integrada pel conseller de més edat i pel de menys edat
 presents en l'acte, i hi actua com a secretari el de la
 corporació comarcal.                    
 -2 Per a ésser elegit president, el candidat ha d'obtenir
 la majoria absoluta en la primera votació, o la simple en
 la segona. En cas d'empat, es procedeix a una tercera
 votació, i si en aquesta es produeix novament empat és
 elegit el candidat de la llista amb més consellers. Si les
 llistes tenen el mateix nombre de consellers, és elegit el
 candidat de la llista amb un nombre més gran de regidors de
 la comarca.                        
 -3 El president pot ésser destituït del càrrec mitjançant
 moció de censura, d'acord amb el que  estableix  la
 legislació de règim local. Pot ésser candidat al càrrec de
 president qualsevol dels consellers.            
                               
 Article 23                         
  Els recursos contenciosos electorals contra els acords de
 la Junta Electoral sobre proclamació d'electes i sobre
 l'elecció i la proclamació del president del consell
 comarcal es regeixen pel que estableix la Secció XVI del
 Capítol VI del Títol I de la Llei Orgànica del Règim
 Electoral General.                     
                               
 Article 24                         
 -1 La durada del mandat dels membres del consell comarcal
 coincideix amb la de les corporacions municipals. Un cop
 finalitzat el mandat, els membres del consell comarcal
 continuen en funcions únicament per a l'administració
 ordinària fins a  la  presa de possessió  de  llurs
 successors. En cap cas no poden adoptar acords per als
 quals és legalment necessària una majoria qualificada.   
 -2 La pèrdua de la condició de regidor determina també la
 pèrdua de la condició de membre del consell comarcal.   
 -3 Les causes d'inelegibilitat són les que estableixen els
 articles 6 i 202 de la Llei Electoral General i, si
 s'escau, les establertes per la  Llei  Electoral  de
 Catalunya. Les causes d'incompatibilitat són les  que
 estableix la Llei Electoral General per als diputats
 provincials, sens perjudici del que estableix la Llei
 Electoral de Catalunya.                  
                               
                               
 TÍTOL IV                          
 De les competències comarcals               
                               
 Article 25                         
 -1 La comarca exerceix les competències que li atribueixen
 les lleis del Parlament, les quals, en qualsevol cas, han
 d'atorgar competències sobre les matèries següents:    
  a) L'ordenació del territori i l'urbanisme.       
  b) La sanitat.                      
  c) Els serveis socials.                 
  d) La cultura.                      
  e) L'esport.                       
  f) L'ensenyament.                    
  g) La salubritat pública i el medi.           
 -2 En l'àmbit de les seves competències, la comarca pot
 realitzar obres i prestar serveis en les formes i amb els
 requisits establerts per aquesta Llei.           
 -3 La comarca exerceix també les competències que li delega
 o que li assigna l'Administració de la Generalitat d'acord
 amb el que estableix la legislació de règim local.     
                               
 Article 26                         
 -1 En  relació  amb les activitats i els serveis de
 competència municipal, correspon a la comarca:       
  a) Establir i prestar els serveis públics mínims, en cas
 de dispensa o en els supòsits especials establerts per la
 legislació de règim local.                 
  b) Exercir competències municipals per delegació o per
 conveni.                          
  c) Establir  i  prestar  serveis  supramunicipals
 complementaris  dels  municipals  i  realitzar  obres
 d'infrastructura  general  o  complementàries  per  a
 l'establiment o la prestació dels serveis municipals.   
  d) Disposar la conversió de competències municipals en
 comarcals, en els termes establerts per l'article 30.   
  e) Coordinar els serveis municipals entre ells, per raons
 d'interès comarcal. La coordinació en cap cas no pot
 implicar la  imposició  de  directrius  que  vulnerin
 l'autonomia dels ajuntaments en la gestió  de  llurs
 competències.                       
 -2 Si,  d'acord amb el que determina l'apartat 26.1,
 correspon a la comarca d'exercir competències municipals,
 li correspon també la potestat d'organitzar els serveis
 corresponents.                       
 -3 En el cas de conversió d'una competència municipal en
 comarcal i, si s'escau, en el cas de delegació o de
 conveni, s'han d'establir preceptivament les garanties
 d'intervenció dels municipis, en relació amb l'activitat o
 el servei de què es tracta.                
                               
 Article 27                         
 -1 La comarca ha d'elaborar i  aprovar  un  programa
 d'actuació que, en funció dels tipus de municipis i de les
 necessitats específiques de la comarca, ha de determinar: 
  a) Els criteris mitjançant els quals els municipis poden
 sol·licitar la dispensa de la prestació dels serveis
 mínims, d'acord amb el que en aquest sentit estableixi la
 Comissió de Govern Local de Catalunya.           
  b) Els criteris per a la intervenció comarcal, a fi
 d'assegurar subsidiàriament la prestació adequada dels
 serveis mínims obligatoris i les  funcions  públiques
 necessàries, d'acord amb el que estableix la legislació de
 règim local.                        
  c) Les activitats i els serveis municipals susceptibles
 d'ésser exercits per la comarca per mitjà de delegació o de
 conveni.                          
  d) L'establiment  i  la  prestació  dels  serveis
 supramunicipals complementaris dels municipals.      
  e) Els serveis municipals susceptibles d'ésser utilitzats
 per la comarca per mitjà de l'establiment de conveni amb el
 municipi o els municipis corresponents.          
  f) Les obres d'infrastructura general o complementàries
 per a l'establiment o la prestació de serveis municipals. 
  g) Els  criteris per a la coordinació dels serveis
 municipals entre ells.                   
  h) Les previsions necessàries  per  a  exercir les
 competències comarcals pròpies i les  atribuïdes  per
 delegació de les altres administracions públiques.     
  i) Els criteris per a la conversió de serveis municipals
 en comarcals i els criteris del finançament corresponent,
 d'acord amb les diferents modalitats d'assumpció.     
 -2 En els supòsits de les lletres c) i e) es poden incloure
 també els serveis gestionats mancomunadament o per consorci
 en l'àmbit de la comarca. En el primer cas, l'acord de
 delegació  o  l'aprovació  del conveni comporta, quan
 s'escaigui, l'extinció de l'ens associatiu corresponent que
 presta el servei.                     
 -3 Perquè la comarca pugui establir o prestar un servei que
 incideix en un àmbit material sobre el qual els municipis
 tenen atribuïdes competències, es requereix que estigui
 expressament previst en el programa d'actuació comarcal. El
 mateix tràmit s'ha d'aplicar en el cas de l'apartat 1.f). 
                               
 Article 28                         
 -1 Per a elaborar el programa d'actuació, la comarca ha de
 consultar prèviament els seus municipis.          
 -2 Un cop elaborat el programa, i abans d'aprovar-lo, s'ha
 de sotmetre a consulta dels municipis i a informació
 pública. El programa té vigència indefinida, sens perjudici
 de les modificacions que acordi el ple del consell comarcal
 i de les revisions que prevegi el mateix programa.     
 -3 L'aprovació  del  programa  d'actuació  comporta la
 declaració implícita  d'utilitat  pública  a  l'efecte
 d'expropiació forçosa.                   
                               
 Article 29                         
 -1 D'acord amb llurs característiques i naturalesa, els
 serveis comarcals es poden  referir  a  tot  l'àmbit
 territorial de la comarca, a parts diferenciades d'aquest o
 només a alguns dels municipis. En els dos darrers supòsits,
 la fórmula de finançament del servei pot fixar  les
 aportacions econòmiques amb les quals han de contribuir els
 municipis interessats, amb independència de les que els
 corresponen segons el sistema general de finançament. En
 aquest cas, els serveis es podran prestar mitjançant
 organismes descentralitzats o subcomarcals.        
 -2 La  implantació  d'un servei comarcal requereix la
 motivació de la mesura, llevat que ja sigui recollida en el
 programa d'actuació.                    
 -3 L'establiment i la prestació dels serveis comarcals
 requereixen l'acord del ple del consell comarcal, el qual
 ha de determinar, almenys:                 
  a) Les obres necessàries per a establir el servei.    
  b) La forma de gestió i les mesures que s'han d'adoptar
 per a establir i mantenir el servei.            
  c) El cost econòmic de la creació i del funcionament del
 servei.                          
  d) Les modalitats d'intervenció municipal, si s'escau.  
  e) Els criteris i els sistemes de coordinació amb els
 serveis municipals de la  mateixa  naturalesa  o  de
 naturalesa anàloga.                    
                               
 Article 30                         
 -1 La conversió de competències municipals en comarcals
 només es pot fer directament si hi concorren els requisits
 següents:                         
  a) Que una llei ho estableixi expressament o atribueixi
 la competència alternativament al municipi o a la comarca. 
  b) Que ho acordi per majoria absoluta el ple del consell
 comarcal.                         
  c) Que no hi formulin oposició la majoria dels municipis
 afectats o un nombre de municipis afectats que representin
 més de la meitat de la població afectada.         
  d) Que  es  tracti  de  competències  municipals no
 qualificades de mínimes d'acord amb l'article 26 de la Llei
 de Bases de Règim Local.                  
 -2 La conversió pot afectar també els serveis mancomunats o
 gestionats per consorci en l'àmbit de la comarca.     
 -3 L'aplicació del que disposa aquest article requereix, si
 s'escau, la fixació de les mesures compensatòries adequades
 envers els ens afectats.                  
 -4 En qualsevol cas, la Llei ha d'assegurar una intervenció
 municipal en relació amb l'activitat o el servei quan es
 tracta de matèries referides a l'apartat 2 de l'article 25
 de la Llei de Bases de Règim Local.            
                               
 Article 31                         
 -1 La conversió de serveis municipals, mancomunats  o
 prestats per consorci, en serveis comarcals comporta la
 modificació de la naturalesa jurídica de l'òrgan gestor,
 sense que això comporti alteració del règim estatutari
 existent amb el concessionari i amb els usuaris.      
 -2 La conversió de serveis mancomunats o consorciats en els
 quals estan interessats municipis pertanyents a una altra
 comarca no altera els termes de la relació associativa
 preexistent  pel que fa als drets i les obligacions
 d'aquests municipis. En aquest cas, s'ha de donar audiència
 a les altres comarques afectades. Si en aquest tràmit no hi
 ha  acord  entre  les entitats interessades sobre la
 utilització del  servei,  correspon al Departament de
 Governació la resolució definitiva sobre la conversió del
 servei. Aquesta resolució pot condicionar la conversió a la
 constitució de consorcis o a l'establiment de convenis
 entre les comarques afectades.
 -3 La conversió del servei comporta, si s'escau,  el
 traspàs dels béns i del personal que hi són adscrits.       
                               
 Article 32                         
  La comarca pot assumir també les facultats d'intervenció
 administrativa que corresponen als municipis per a regular
 i establir el règim d'autoritzacions dels serveis d'interès
 públic prestats per particulars. En aquest cas, s'ha
 d'aplicar també, si s'escau, el que disposa l'article 30, a
 més de la previsió corresponent en el programa d'actuació
 comarcal.                         
                               
 Article 33                         
  Sens perjudici de les competències que en aquest àmbit
 corresponen també a les diputacions provincials:      
  a) En cada comarca hi pot haver un servei de cooperació i
 d'assistència municipals encarregat de l'assessorament als
 municipis  que  ho   sol·licitin,   en   matèria
 jurídico-administrativa, econòmica i financera i d'obres i
 serveis.                          
  b) En qualsevol cas, la  comarca  ha  de  garantir
 subsidiàriament l'exercici en les corporacions municipals
 de les funcions públiques de secretaria i de control i
 fiscalització reservades als funcionaris amb habilitació
 de caràcter estatal.                    
                               
 Article 34                         
  La comarca  ha d'exercir funcions d'estadística i ha
 d'establir una base de dades per a integrar la informació
 d'abast municipal i comarcal, d'acord amb els programes i
 els plans elaborats per la Generalitat en aquesta matèria. 
                               
 Article 35                         
 -1 Per mitjà de conveni, el consell comarcal pot utilitzar
 els serveis i els mitjans propis del municipi capital de
 comarca per a prestar els seus serveis. Amb la mateixa
 finalitat, es poden establir també convenis amb altres
 municipis de la comarca.                  
 -2 L'aplicació  del que disposa l'apartat 1 requereix
 l'acord del ple del consell comarcal i del corresponent ple
 municipal, adoptats per majoria absoluta del nombre legal
 de membres de la corporació.                
 -3 El conveni ha de determinar, si s'escau, els serveis i
 els mitjans municipals que es posen a disposició de la
 comarca i les condicions generals i econòmiques  que
 deriven de llur utilització.                
                               
 Article 36                         
 -1 Correspon a la comarca, en relació amb els plans
 territorials parcials:                   
  a) Exercir el dret d'iniciativa per a elaborar-los.   
  b) Recollir  i  coordinar  les propostes fetes pels
 municipis.                         
  c) Executar-ne les determinacions.            
 -2 Les  funcions establertes per l'apartat 36.1 s'han
 d'exercir sens perjudici de les que corresponen a la
 Generalitat en aquesta matèria, d'acord amb  el  que
 determina la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política
 Territorial, i les disposicions que la desenvolupen.    
 -3 La comarca ha de participar en la formulació dels altres
 plans  que  elabora  i  aprova l'Administració de la
 Generalitat i n'ha de desplegar  les  determinacions.
 Aquestes funcions s'han d'exercir d'acord amb el que
 estableix la legislació corresponent.           
 -4 Sens perjudici del dret d'iniciativa que correspon a les
 comarques per a elaborar els plans territorials parcials,
 quan aquesta actuació sigui empresa per l'Administració de
 la Generalitat, les comarques han de subministrar els
 elements necessaris per a establir les determinacions del
 pla, les quals han d'incloure, com a mínim, l'estimació
 dels recursos disponibles i les necessitats i dèficits de
 l'àmbit territorial corresponent.             
                               
 Article 37                         
 -1 Les comarques qualificades de muntanya per la Llei
 2/1983, del 9 de març, han d'exercir les funcions de
 planificació i de gestió que els atribueix la legislació
 específica que les afecta, sens perjudici de les altres
 competències que resulten del règim general establert per
 aquesta Llei. D'acord amb el que disposa la damunt dita
 legislació, els correspon també la funció de programar i
 gestionar les actuacions especials per a la muntanya
 establertes per la Comunitat Econòmica Europea.      
 -2 En la resta de matèries s'han de regir pel règim
 comarcal general.                     
                               
 Article 38                         
  Les comarques que comprenen zones deprimides, d'acord amb
 el que estableixen els plans territorials definits per la
 Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial,
 han d'ésser objecte de  les  actuacions  prioritàries
 específiques fixades en els dits plans sens perjudici dels
 altres ajuts que estableix també aquella Llei.       
                               
 Article 39                         
  Les comarques articulen les seves relacions mútues sobre
 la base de les tècniques de cooperació i de col·laboració
 amb projectes comuns d'interès llur.            
                               
                               
 TÍTOL V                          
 De la iniciativa legislativa comarcal           
                               
 Article 40                         
 -1 D'acord amb el que estableix l'article 32.6 de l'Estatut
 d'Autonomia,  els consells comarcals poden exercir la
 iniciativa legislativa davant el Parlament de Catalunya
 mitjançant la presentació de proposicions de llei.     
 -2 La iniciativa ha d'ésser adoptada per una cinquena part
 dels consells comarcals, com a mínim. No obstant això, la
 iniciativa es pot adoptar també per un nombre inferior de
 consells comarcals si el seu objecte es refereix a una
 matèria d'interès exclusiu de la comarca o les comarques
 respectives.                        
 -3 L'exercici d'aquest dret requereix l'acord favorable del
 ple del consell comarcal adoptat per majoria absoluta del
 nombre legal de membres de la corporació.         
 -4 Les proposicions de llei s'han de presentar acompanyades
 d'una exposició de motius, dels antecedents necessaris per
 a pronunciar-s'hi i de la certificació acreditativa de
 de l'acord adoptat.                    
                               
 Article 41                         
 -1 S'exclouen de la iniciativa legislativa les matèries
 següents:                         
  a) Les  que  excedeixen l'àmbit de les competències
 legislatives de la Generalitat.              
  b) Les de naturalesa tributària o financera.       
  c) Les relatives a l'organització i les atribucions de
 les institucions d'autogovern de  la  Generalitat  de
 Catalunya.                         
 -2 No es pot exercir la iniciativa legislativa si el seu
 objecte es refereix a una matèria sobre la qual ja es troba
 en tramitació parlamentària un projecte de llei o una altra
 proposició de llei.                    
 -3 El dret d'iniciativa comarcal s'entén sens perjudici
 de l'aplicació de les disposicions reglamentàries relatives
 a la constitució de ponències conjuntes. En aquest cas, la
 proposició de llei té la consideració de document de
 treball a l'efecte de la tramitació subsegüent.      
                               
 Article 42                         
 -1 Les proposicions de llei són examinades per la Mesa del
 Parlament, la qual n'ha de decidir l'admissió a tràmit,
 d'acord amb els requisits establerts per aquesta Llei.   
 -2 La tramitació de les proposicions de llei s'ha d'ajustar
 al que disposa amb caràcter general el Reglament del
 Parlament de Catalunya. Els consells o el consell comarcal
 poden designar un màxim de tres membres per presentar la
 proposició de llei en el tràmit de presa en consideració. 
                               
                               
 TÍTOL VI                          
 Del finançament                      
                               
 Article 43                         
 -1 Les finances de les comarques es nodreixen dels recursos
 següents:                         
  a) Els ingressos de dret privat.             
  b) Les taxes per la prestació de serveis o la realització
 d'activitats de la seva competència.            
  c) Les contribucions especials per a l'execució d'obres
 o per a l'establiment, l'ampliació o la millora de serveis
 de la competència comarcal.                
  d) Les participacions en impostos de l'Estat i de la
 Generalitat establertes a favor de les comarques.     
  e) Les  subvencions i els altres ingressos de dret
 públic.                          
  f) Els procedents d'operacions de crèdit.        
  g) Les multes.                      
 -2 Corresponen també a les comarques participacions en els
 ingressos provincials si assumeixen competències de les
 diputacions en virtut de la redistribució competencial
 efectuada pel Parlament.                  
                               
 Article 44                         
  La Llei de Pressupost de la Generalitat ha d'establir un
 percentatge de participació a favor dels consells comarcals
 en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, el qual es
 nodreix de recursos procedents de l'Estat  i  de la
 Generalitat.                        
                               
 Article 45                         
  Les finances comarcals es nodreixen també  de  les
 aportacions dels municipis de la comarca. Les comarques,
 amb consulta prèvia als municipis, han d'establir els
 criteris de càlcul de les aportacions municipals, en els
 quals s'han d'incloure necessàriament, com a paràmetres de
 proporcionalitat, el nombre d'habitants i l'aprofitament
 dels serveis prestats per la comarca.           
                               
 Article 46                         
  Els municipis poden delegar en la comarca llurs facultats
 tributàries de gestió, recaptació, inspecció i revisió,
 sens perjudici de les delegacions i les altres fórmules de
 col·laboració que poden  també  establir  amb  altres
 administracions públiques.                 
                               
 Article 47                         
  En tots els altres aspectes relatius al règim  de
 finançament,  pressupostari,  d'intervenció  i   de
 comptabilitat s'apliquen les  normes  generals  de la
 legislació bàsica  de l'Estat i de la legislació de la
 Generalitat reguladora de les finances locals.       
                               
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                          
  En el cas del municipi de Llívia no s'ha d'aplicar el
 requisit de continuïtat que estableix l'article 3.2.    
                               
 Segona                           
  Els enclavaments d'un municipi en territori d'un altre
 municipi pertanyent a una comarca diferent es considera que
 pertanyen a la comarca on és situada la capital del
 municipi.                         
                               
                               
 Disposicions transitòries                 
 Primera                          
  El Govern de la Generalitat ha de lliurar a la Comissió
 de Delimitació Territorial i a la Comissió  Jurídica
 Assessora, perquè la sotmetin a estudi, la documentació
 relativa a la consulta municipal que determina el Capítol I
 del Títol II. En el termini màxim d'un any, les dites
 Comissions han de proposar al Govern de la Generalitat les
 modificacions territorials que  consideren  necessàries
 d'acord  amb els principis establerts per l'article 2. El
 Govern de la Generalitat, en el termini màxim de tres
 mesos, ha de presentar al Parlament un projecte de llei per
 a la modificació de  la  divisió  comarcal  aprovada
 inicialment.                        
                               
 Segona                           
  Si la creació o la modificació d'una comarca comporta
 l'agrupació de municipis de més d'una província, hom ha de
 demanar informe a les diputacions interessades. L'informe
 desfavorable no pot impedir que el Parlament de Catalunya
 exerceixi les atribucions que resulten dels articles 6.2 i
 9.2, sempre que s'assoleixi el vot favorable de la majoria
 absoluta de la Cambra.                   
                               
 Tercera                          
 -1 Mentre no sigui aprovada la Llei Electoral de Catalunya,
 la  Junta Electoral competent, segons el que disposa
 l'article 20.2, és la provincial.             
 -2 Si una comarca afecta més d'una província, la Junta
 Electoral competent és la de la província a la qual
 correspon la capital de comarca.              
                               
 Quarta                           
  La constitució dels consells comarcals, segons el que
 estableix aquesta Llei, comporta l'extinció de ple dret
 dels consells comarcals de muntanya creats a l'empara de la
 Llei 2/1983, de 9 de març. Els nous consells subroguen en
 els drets i les obligacions els consells de muntanya i han
 d'assumir llurs mitjans materials i personals.       
                               
                               
 Disposicions finals                    
 Primera                          
  El reconeixement i l'actualització de les peculiaritats
 històriques de l'organització administrativa interna de la
 Val d'Aran s'han de regular per llei específica, en el marc
 dels principis que estableixen les lleis de règim local i
 d'organització territorial de Catalunya.          
                               
 Segona                           
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les
 disposicions necessàries per al desplegament, l'execució i
 el compliment d'aquesta Llei i perquè habiliti els crèdits
 necessaris per a la implantació dels consells comarcals.  
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 4 d'abril de 1987                
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
                               
 Annex                           
                               
 Municipis que integren l'organització comarcal de Catalunya
                               
 Comarca: ALT CAMP                     
                               
 Aiguamúrcia                        
 Alcover                          
 Alió                            
 Bràfim                           
 Cabra del Camp                       
 Figuerola del Camp
 Masllorenç                     
 Masó, la                          
 Milà, el                          
 Montferri                         
 Mont-ral                          
 Nulles                           
 Pla de Santa Maria, el                   
 Pont d'Armentera, el                    
 Puigpelat                         
 Querol                           
 Riba, la                          
 Rodonyà                          
 Rourell, el                        
 Vallmoll                          
 Valls                           
 Vilabella                         
 Vila-rodona                        
                               
 Comarca: ALT EMPORDÀ                    
                               
 Agullana                          
 Albanyà                          
 Armentera, l'                       
 Avinyonet de Puigventós                  
 Bàscara                          
 Biure                           
 Boadella d'Empordà                     
 Borrassà                          
 Cabanelles                         
 Cabanes                          
 Cadaqués                          
 Cantallops                         
 Capmany                          
 Castelló d'Empúries                    
 Cistella                          
 Colera                           
 Darnius                          
 Escala, l'                         
 Espolla                          
 Far d'Empordà, el                     
 Figueres                          
 Fortià                           
 Garrigàs                          
 Garriguella                        
 Jonquera, la                        
 Lladó                           
 Llançà                           
 Llers                           
 Maçanet de Cabrenys                    
 Masarac                          
 Mollet de Peralada                     
 Navata                           
 Ordis                           
 Palau de Santa Eulàlia                   
 Palau-saverdera                      
 Pau                            
 Pedret i Marzà                       
 Peralada                          
 Pont de Molins                       
 Pontós                           
 Port de la Selva, el                    
 Portbou                          
 Rabós                           
 Riumors                          
 Roses                           
 Sant Climent Sescebes                   
 Sant Llorenç de la Muga                  
 Sant Miquel de Fluvià                   
 Sant Mori                         
 Sant Pere Pescador                     
 Santa Llogaia d'Àlguema                  
 Saus                            
 Selva de Mar, la                      
 Siurana                          
 Terrades                          
 Torroella de Fluvià                    
 Vajol, la                         
 Ventalló                          
 Vilabertran                        
 Viladamat                         
 Vilafant                          
 Vilajuïga                         
 Vilamacolum                        
 Vilamalla                         
 Vilamaniscle                        
 Vilanant                          
 Vila-sacra                         
 Vilaür                           
                               
 Comarca: ALT PENEDÈS                    
                               
 Avinyonet de Penedès                    
 Cabanyes, les                       
 Castellví de la Marca                   
 Font-rubí                         
 Gelida                           
 Granada, la                        
 Mediona                          
 Olèrdola                          
 Pacs del Penedès                      
 Pla del Penedès, el                    
 Pontons                          
 Puigdàlber                         
 Sant Cugat Sesgarrigues                  
 Sant Llorenç d'Hortons                   
 Sant Martí Sarroca                     
 Sant Pere de Riudebitlles                 
 Sant Quintí de Mediona                   
 Sant Sadurní d'Anoia                    
 Santa Fe del Penedès                    
 Santa Margarida i els Monjos                
 Subirats                          
 Torrelavit                         
 Torrelles de Foix                     
 Vilafranca del Penedès                   
 Vilobí del Penedès                     
                               
 Comarca: ALT URGELL                    
                               
 Alàs i Cerc                        
 Aristot i Toloriu                     
 Arsèguel                          
 Bassella                          
 Cabó                            
 Cava                            
 Coll de Nargó                       
 Estamariu                         
 Fígols i Alinyà                      
 Josa i Tuixén                       
 Montferrer i Castellbò                   
 Oliana                           
 Organyà                          
 Peramola                          
 Ribera d'Urgellet                     
 Seu d'Urgell, la                      
 Valls d'Aguilar, les                    
 Valls de Valira, les                    
 Vansa i Fórnols, la                    
                               
 Comarca: ANOIA                       
                               
 Argençola                         
 Bellprat                          
 Bruc, el                          
 Cabrera d'Igualada                     
 Calaf                           
 Calonge de Segarra                     
 Capellades                         
 Carme                           
 Castellfollit de Riubregós                 
 Castellolí                         
 Copons                           
 Hostalets de Pierola, els                 
 Igualada                          
 Jorba                           
 Llacuna, la                        
 Masquefa
 Molsosa, la                          
 Montmaneu                         
 Òdena                           
 Orpí                            
 Piera                           
 Pobla de Claramunt, la                   
 Prats de Rei, els                     
 Pujalt                           
 Rubió                           
 Sant Martí de Tous                     
 Sant Martí Sesgueioles                   
 Sant Pere Sallavinera                   
 Santa Margarida de Montbui                 
 Santa Maria de Miralles                  
 Torre de Claramunt, la                   
 Vallbona d'Anoia                      
 Veciana                          
 Vilanova del Camí                     
                               
 Comarca: BAGES                       
                               
 Aguilar de Segarra                     
 Artés                           
 Avinyó                           
 Balsareny                         
 Calders                          
 Callús                           
 Cardona                          
 Castellbell i el Vilar                   
 Castellfollit del Boix                   
 Castellgalí                        
 Castellnou de Bages                    
 Estany, l'                         
 Fonollosa                         
 Gaià                            
 Manresa                          
 Marganell                         
 Moià                            
 Monistrol de Calders                    
 Monistrol de Montserrat                  
 Mura                            
 Navarcles                         
 Navàs                           
 Pont de Vilomara i Rocafort, el              
 Rajadell                          
 Sallent                          
 Sant Feliu Sasserra                    
 Sant Fruitós de Bages                   
 Sant Joan de Vilatorrada                  
 Sant Mateu de Bages                    
 Sant Salvador de Guardiola                 
 Sant Vicenç de Castellet                  
 Santa Maria d'Oló                     
 Santpedor                         
 Súria                           
 Talamanca                         
                               
 Comarca: BAIX CAMP                     
                               
 Albiol, l'                         
 Aleixar, l'                        
 Alforja                          
 Almoster                          
 Argentera, l'                       
 Borges del Camp, les                    
 Botarell                          
 Cambrils                          
 Capafonts                         
 Castellvell del Camp                    
 Colldejou                         
 Duesaigües                         
 Febró, la                         
 Maspujols                         
 Montbrió del Camp                     
 Mont-roig del Camp                     
 Prades                           
 Pratdip                          
 Reus                            
 Riudecanyes                        
 Riudecols                         
 Ruidoms                          
 Selva del Camp, la                     
 Vandellòs                         
 Vilanova d'Escornalbou                   
 Vilaplana                         
 Vinyols i els Arcs                     
                               
 Comarca: BAIX EBRE                     
                               
 Aldea, l'                         
 Aldover                          
 Alfara de Carles                      
 Ametlla de Mar, l'                     
 Benifallet                         
 Camarles                          
 Deltebre                          
 Paüls                           
 Perelló, el                        
 Roquetes 
 Sant Jaume d'Enveja                         
 Tivenys                          
 Tortosa                          
 Xerta                           
                               
 Comarca: BAIX EMPORDÀ                   
                               
 Albons                           
 Begur                           
 Bellcaire d'Empordà                    
 Bisbal d'Empordà, la                    
 Calonge                          
 Castell-Platja d'Aro                    
 Colomers                          
 Corçà                           
 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura        
 Foixà                           
 Fontanilles                        
 Forallac                          
 Garrigoles                         
 Gualta                           
 Jafre                           
 Mont-ras                          
 Palafrugell                        
 Palamós                          
 Palau-sator                        
 Pals                            
 Parlavà                          
 Pera, la                          
 Regencós                          
 Rupià                           
 Sant Feliu de Guíxols                   
 Santa Cristina d'Aro                    
 Serra de Daró                       
 Tallada d'Empordà, la                   
 Torrent                          
 Torroella de Montgrí                    
 Ullà                            
 Ullastret                         
 Ultramort                         
 Vall-llobrega                       
 Verges                           
 Vilopriu                          
                               
 Comarca: BAIX LLOBREGAT                  
                               
 Abrera                           
 Begues                           
 Castelldefels                       
 Castellví de Rosanes                    
 Cervelló                          
 Collbató                          
 Corbera de Llobregat                    
 Cornellà de Llobregat                   
 Esparreguera                        
 Gavà                            
 Martorell                         
 Molins de Rei                       
 Olesa de Montserrat                    
 Pallejà                          
 Papiol, el                         
 Prat de Llobregat, el                   
 Sant Andreu de la Barca                  
 Sant Boi de Llobregat                   
 Sant Climent de Llobregat                 
 Sant Esteve Sesrovires                   
 Sant Feliu de Llobregat                  
 Sant Joan Despí                      
 Sant Vicenç dels Horts                   
 Santa Coloma de Cervelló                  
 Torrelles de Llobregat                   
 Vallirana                         
 Viladecans                         
                               
 Comarca: BAIX PENEDÈS                   
                               
 Albinyana                         
 Arboç, l'                         
 Banyeres del Penedès                    
 Bellvei                          
 Bisbal del Penedès, la                   
 Calafell                          
 Cunit                           
 Llorenç del Penedès                    
 Montmell                          
 Sant Jaume dels Domenys                  
 Santa Oliva                        
 Vendrell, el                        
                               
 Comarca: BARCELONÈS                    
                               
 Badalona                          
 Barcelona
 Esplugues de Llobregat                         
 Hospitalet de Llobregat, l'                
 Sant Adrià de Besòs
 Sant Just Desvern                    
 Santa Coloma de Gramenet                  
                               
 Comarca: BERGUEDÀ                     
                               
 Avià                            
 Bagà                            
 Berga                           
 Borredà                          
 Capolat                          
 Casserres                         
 Castell de l'Areny                     
 Castellar de N'Hug                     
 Castellar del Riu                     
 Cercs                           
 Espunyola, l'                       
 Fígols de les Mines                    
 Gironella                         
 Gisclareny                         
 Gósol                           
 Guardiola de Berguedà                   
 Montclar                          
 Montmajor                         
 Nou de Berguedà, la                    
 Olvan                           
 Pobla de Lillet, la                    
 Puig-reig                         
 Quar, la                          
 Sagàs                           
 Saldes                           
 Sant Jaume de Frontanyà                  
 Santa Maria de Merlès                   
 Vallcebre                         
 Vilada                           
 Viver i Serrateix                     
                               
 Comarca: CERDANYA                     
                               
 Alp                            
 Bellver de Cerdanya                    
 Bolvir                           
 Das                            
 Fontanals de Cerdanya                   
 Ger                            
 Guils de Cerdanya                     
 Isòvol                           
 Lles                            
 Llívia                           
 Meranges                          
 Montellà i Martinet                    
 Prats i Sansor                       
 Prullans                          
 Puigcerdà                         
 Urús                            
                               
 Comarca: CONCA DE BARBERÀ                 
                               
 Barberà de la Conca                    
 Blancafort                         
 Conesa                           
 Espluga de Francolí, l'                  
 Forès                           
 Llorac                           
 Montblanc                         
 Passanant                         
 Piles, les                         
 Pira                            
 Rocafort de Queralt                    
 Santa Coloma de Queralt                  
 Santa Perpètua de Gaià                   
 Sarral                           
 Savallà del Comtat                     
 Senan                           
 Solivella                         
 Vallclara                         
 Vilanova de Prades                     
 Vilaverd                          
 Vimbodí                          
                               
 Comarca: GARRAF                      
                               
 Canyelles
 Castellet i la Gornal                         
 Cubelles
 Olesa de Bonesvalls                          
 Olivella                          
 Sant Pere de Ribes                     
 Sitges                           
 Vilanova i la Geltrú                    
                               
 Comarca: GARRIGUES                     
                               
 Albagés, l'                        
 Albi, l'                          
 Arbeca                           
 Bellaguarda                        
 Borges Blanques, les                    
 Bovera                           
 Castelldans                        
 Cervià de les Garrigues                  
 Cogul, el                         
 Espluga Calba, l'                     
 Floresta, la                        
 Fulleda                          
 Granadella, la                       
 Granyena de les Garrigues                 
 Juncosa                          
 Juneda                           
 Omellons, els                       
 Pobla de Cérvoles, la                   
 Puiggròs                          
 Soleràs, el                        
 Tarrés                           
 Torms, els                         
 Torregrossa                        
 Vilosell, el                        
 Vinaixa                          
                               
 Comarca: GARROTXA                     
                               
 Argelaguer                         
 Besalú                           
 Beuda                           
 Castellfollit de la Roca                  
 Maià de Montcal                      
 Mieres                           
 Montagut                          
 Olot                            
 Planes d'Hostoles, les                   
 Preses, les                        
 Riudaura                          
 Sales de Llierca                      
 Sant Aniol de Finestres                  
 Sant Feliu de Pallerols                  
 Sant Ferriol                        
 Sant Jaume de Llierca                   
 Sant Joan les Fonts                    
 Santa Pau                         
 Tortellà                          
 Vall d'en Bas, la                     
 Vall de Bianya, la                     
                               
 Comarca: GIRONÈS                      
                               
 Aiguaviva                         
 Banyoles                          
 Bescanó                          
 Bordils                          
 Camós                           
 Campllong                         
 Canet d'Adri                        
 Cassà de la Selva                     
 Celrà                           
 Cervià de Ter                       
 Cornellà de Terri                     
 Crespià                          
 Esponellà                         
 Flaçà                           
 Fontcoberta                        
 Fornells de la Selva                    
 Girona                           
 Juià                            
 Llagostera                         
 Llambilles                         
 Madremanya                         
 Palol de Revardit                     
 Porqueres                         
 Quart                           
 Salt                            
 Sant Andreu Salou                     
 Sant Gregori                        
 Sant Joan de Mollet                    
 Sant Jordi Desvalls                    
 Sant Julià de Ramis                    
 Sant Martí de Llémena                   
 Sant Martí Vell                      
 Sant Miquel de Campmajor                  
 Sarrià de Ter                       
 Serinyà                          
 Vilablareix                        
 Viladasens                         
 Vilademuls                         
                               
 Comarca: MARESME                      
                               
 Alella                           
 Arenys de Mar                       
 Arenys de Munt                       
 Argentona                         
 Cabrera de Mar                       
 Cabrils                          
 Caldes d'Estrac                      
 Calella                          
 Canet de Mar                        
 Dosrius                          
 Malgrat de Mar                       
 Masnou, el                         
 Mataró                           
 Montgat                          
 Òrrius                           
 Palafolls                         
 Pineda de Mar                       
 Premià de Dalt                       
 Premià de Mar                       
 Sant Andreu de Llavaneres                 
 Sant Cebrià de Vallalta                  
 Sant Iscle de Vallalta                   
 Sant Pol de Mar                      
 Sant Vicenç de Montalt                   
 Santa Susanna                       
 Teià                            
 Tiana                           
 Tordera                          
 Vilassar de Dalt                      
 Vilassar de Mar                      
                               
 Comarca: MONTSIÀ                      
                               
 Alcanar                          
 Amposta                          
 Freginals                         
 Galera, la                         
 Godall                           
 Mas de Barberans                      
 Masdenverge                        
 Sant Carles de la Ràpita                  
 Santa Bàrbara                       
 Sénia, la                         
 Ulldecona                         
                               
 Comarca: NOGUERA                      
                               
 Àger                            
 Albesa
 Alfarràs                           
 Algerri                          
 Alòs de Balaguer                      
 Artesa de Segre                      
 Avellanes i Santa Linya, les                
 Balaguer                          
 Baronia de Rialb, la                    
 Bellcaire d'Urgell                     
 Bellmunt d'Urgell                     
 Bellvís                          
 Cabanabona                         
 Camarasa                          
 Castelló de Farfanya                    
 Cubells                          
 Foradada                          
 Ivars de Noguera                      
 Linyola                          
 Menàrguens                         
 Montgai                          
 Oliola                           
 Os de Balaguer                       
 Penelles                          
 Poal, el                          
 Ponts
 Portella, la                           
 Preixens                          
 Sentiu de Sió, la                     
 Térmens                          
 Tiurana                          
 Torrelameu                         
 Vallfogona de Balaguer                   
 Vilanova de l'Aguda                    
 Vilanova de Meià                      
                               
 Comarca: OSONA                       
                               
 Alpens                           
 Brull, el                         
 Calldetenes                        
 Centelles                         
 Collsuspina                        
 Espinelves                         
 Folgueroles                        
 Gurb                            
 Hostalets de Balenyà, els                 
 Lluçà                           
 Malla                           
 Manlleu                          
 Masies de Roda, les                    
 Masies de Voltregà, les                  
 Muntanyola                         
 Olost                           
 Orís                            
 Oristà                           
 Perafita                          
 Prats de Lluçanès                     
 Roda de Ter                        
 Rupit i Pruit                       
 Sant Agustí de Lluçanès                  
 Sant Bartomeu del Grau                   
 Sant Boi de Lluçanès                    
 Sant Hipòlit de Voltregà                  
 Sant Julià de Vilatorta                  
 Sant Martí d'Albars                    
 Sant Martí de Centelles                  
 Sant Pere de Torelló                    
 Sant Sadurní d'Osormort                  
 Sant Vicenç de Torelló                   
 Santa Cecília de Voltregà                 
 Santa Eugènia de Berga                   
 Santa Eulàlia de Riuprimer                 
 Santa Maria de Corcó                    
 Seva                            
 Sobremunt                         
 Sora                            
 Taradell                          
 Tavèrnoles                         
 Tavertet                          
 Tona                            
 Torelló                          
 Vic                            
 Viladrau                          
 Vilanova de Sau                      
                               
 Comarca: PALLARS JUSSÀ                   
                               
 Abella de la Conca                     
 Barruera                          
 Castell de Mur                       
 Gavet de la Conca                     
 Isona i Conca Dellà                    
 Llimiana                          
 Pallars Jussà                       
 Pobla de Segur, la                     
 Pont de Suert, el                     
 Salàs de Pallars                      
 Sant Esteve de la Sarga                  
 Sarroca de Bellera                     
 Senterada                         
 Talarn                           
 Torre de Cabdella, la                   
 Tremp                           
 Vilaller                          
                               
 Comarca: PALLARS SOBIRÀ                  
                               
 Alins                           
 Alt Àneu                          
 Baix Pallars                        
 Espot                           
 Esterri d'Àneu                       
 Esterri de Cardós                     
 Farrera                          
 Guingueta i Jou, la                    
 Lladorre                          
 Llavorsí                          
 Rialp                           
 Soriguera                         
 Sort                            
 Tírvia                           
 Vall de Cardós, la                     
                               
 Comarca: PRIORAT                      
                               
 Arbolí 
 Bellmunt del Priorat                    
 Bisbal de Falset, la                    
 Cabassers                         
 Capçanes                          
 Cornudella de Montsant                   
 Falset                           
 Figuera, la                        
 Gratallops                         
 Guiamets, els                       
 Lloà                            
 Marçà                           
 Margalef                          
 Masroig, el                        
 Molar, el                         
 Morera de Montsant, la                   
 Poboleda                          
 Porrera                          
 Pradell                          
 Torre de Fontaubella, la                  
 Torroja del Priorat                    
 Ulldemolins                        
 Vilella Alta, la                      
 Vilella Baixa, la                     
                               
 Comarca: RIBERA D'EBRE                   
                               
 Ascó                            
 Benissanet                         
 Flix                            
 Garcia                           
 Ginestar                          
 Miravet                          
 Móra d'Ebre                        
 Móra la Nova                        
 Palma d'Ebre, la                      
 Rasquera                          
 Riba-roja d'Ebre                      
 Tivissa                          
 Torre de l'Espanyol, la                  
 Vinebre                          
                               
 Comarca: RIPOLLÈS                     
                               
 Campdevànol                        
 Campelles                         
 Camprodon                         
 Gombrèn                          
 Llanars                          
 Llosses, les                        
 Molló
 Montesquiu                           
 Ogassa                           
 Palmerola                         
 Pardines                          
 Planoles                          
 Queralbs                          
 Ribes de Freser                      
 Ripoll                           
 Sant Joan de les Abadesses                 
 Sant Pau de Seguries
 Sant Quirze de Besora
 Santa Maria de Besora                    
 Setcases                          
 Toses                           
 Vallfogona de Ripollès
 Vidrà                   
 Vilallonga de Ter                     
                               
 Comarca: SEGARRA                      
                               
 Biosca                           
 Cervera                          
 Estaràs                          
 Granyanella                        
 Granyena de Segarra                    
 Guissona                          
 Ivorra                           
 Massoteres                         
 Montoliu de Segarra                    
 Oluges, les                        
 Plans de Sió, els                     
 Ribera d'Ondara                      
 Sanaüja                          
 Sant Guim de Freixenet                   
 Sant Guim de la Plana                   
 Sant Ramon                         
 Talavera                          
 Tarroja de Segarra                     
 Torà                            
 Torreflor
 Vallfogona de Riucorb                         
                               
 Comarca: SEGRIÀ                      
                               
 Aitona                           
 Alamús, els                        
 Albatàrrec                         
 Alcanó                           
 Alcarràs                          
 Alcoletge                         
 Alfés                           
 Alguaire                          
 Almacelles                         
 Almatret                          
 Almenar                          
 Alpicat                          
 Artesa de Lleida                      
 Aspa                            
 Bell-lloc d'Urgell                     
 Benavent de Segrià                     
 Corbins                          
 Fondarella                         
 Golmés                           
 Granja d'Escarp, la                    
 Llardecans                         
 Lleida                           
 Maials                           
 Massalcoreig                        
 Miralcamp                         
 Mollerussa                         
 Montoliu de Lleida                     
 Palau d'Anglesola, el                   
 Puigverd de Lleida                     
 Rosselló                          
 Sarroca de Lleida                     
 Seròs                           
 Sidamon                          
 Soses                           
 Sudanell                          
 Sunyer                           
 Torrebesses                        
 Torrefarrera                        
 Torres de Segre                      
 Torre-serona                        
 Vilanova de la Barca                    
 Vilanova de Segrià                     
                               
 Comarca: SELVA                       
                               
 Amer                            
 Anglès                           
 Arbúcies                          
 Blanes                           
 Breda                           
 Brunyola                          
 Caldes de Malavella                    
 Cellera de Ter, la                     
 Fogars de Tordera                     
 Hostalric                         
 Lloret de Mar                       
 Maçanet de la Selva                    
 Massanes                          
 Osor                            
 Riells i Viabrea                      
 Riudarenes                         
 Riudellots de la Selva                   
 Sant Feliu de Buixalleu                  
 Sant Hilari Sacalm                     
 Sant Julià del Llor i Bonmatí               
 Santa Coloma de Farners                  
 Sils                            
 Susqueda                          
 Tossa de Mar                        
 Vidreres                          
 Vilobí d'Onyar                       
                               
 Comarca: SOLSONÈS                     
                               
 Castellar de la Ribera                   
 Clariana de Cardener                    
 Coma i la Pedra, la                    
 Guixers                          
 Lladurs                          
 Llobera                          
 Navès                           
 Odèn                            
 Olius                           
 Pinell de Solsonès                     
 Pinós                           
 Riner                           
 Sant Llorenç de Morunys                  
 Solsona                          
                               
 Comarca: TARRAGONÈS                    
                               
 Altafulla
 Bonastre                         
 Catllar, el                        
 Constantí                         
 Creixell
 Garidells, els                          
 Morell, el                         
 Nou de Gaià, la                      
 Pallaresos, els                      
 Perafort                          
 Pobla de Mafumet, la                    
 Pobla de Montornès, la                   
 Renau                           
 Riera de Gaià, la                     
 Roda de Barà                        
 Salomó                           
 Secuita, la                        
 Tarragona                         
 Torredembarra                       
 Vespella                          
 Vilallonga del Camp                    
 Vila-seca i Salou                     
                               
 Comarca: TERRA ALTA                    
                               
 Arnes                           
 Batea                           
 Bot                            
 Caseres                          
 Corbera d'Ebre                       
 Fatarella, la                       
 Gandesa                          
 Horta de Sant Joan                     
 Pinell de Brai, el                     
 Pobla de Massaluca, la                   
 Prat de Comte                       
 Vilalba dels Arcs                     
                               
 Comarca: URGELL                      
                               
 Agramunt                          
 Anglesola                         
 Barbens                          
 Belianes                          
 Bellpuig                          
 Castellnou de Seana                    
 Castellserà                        
 Ciutadilla                         
 Fuliola, la                        
 Guimerà                          
 Ivars d'Urgell                       
 Maldà
 Montornès de Segarra                           
 Nalec                           
 Omells de Na Gaia, els                   
 Ossó de Sió                        
 Preixana                          
 Puigverd d'Agramunt                    
 Sant Martí de Riucorb                   
 Tàrrega                          
 Tornabous                         
 Vallbona de les Monges                   
 Verdú                           
 Vilagrassa                         
 Vilanova de Bellpuig                    
 Vila-sana                         
                               
 Comarca: VAL D'ARAN                    
                               
 Arres                           
 Bausen                           
 Bòrdes, es                         
 Bossòst                          
 Canejan                          
 Les                            
 Naut Aran                         
 Vielha e Mijaran                      
 Vilamòs                          
                               
 Comarca: VALLÈS OCCIDENTAL                 
                               
 Barberà del Vallès
 Caldes de Montbui                     
 Castellar del Vallès                    
 Castellbisbal                       
 Cerdanyola del Vallès                   
 Gallifa                          
 Matadepera                         
 Montcada i Reixac                     
 Palau de Plegamans                     
 Polinyà                          
 Rellinars                         
 Ripollet                          
 Rubí                            
 Sabadell                          
 Sant Cugat del Vallès                   
 Sant Llorenç Savall                    
 Sant Quirze del Vallès                   
 Santa Perpètua de Mogoda                  
 Sentmenat                         
 Terrassa                          
 Ullastrell                         
 Vacarisses                         
 Viladecavalls                       
                               
 Comarca: VALLÈS ORIENTAL                  
                               
 Aiguafreda                         
 Ametlla del Vallès, l'                   
 Bigues i Riells                      
 Campins                          
 Canovelles                         
 Cànoves                          
 Cardedeu                          
 Castellcir                         
 Castellterçol                       
 Fogars de Montclús                     
 Franqueses del Vallès, les                 
 Garriga, la                        
 Granera                          
 Granollers                         
 Gualba                           
 Llagosta, la                        
 Lliçà d'Amunt                       
 Lliçà de Vall                       
 Llinars del Vallès                     
 Martorelles                        
 Mollet del Vallès                     
 Montmany-Figaró                      
 Montmeló                          
 Montornès del Vallès                    
 Montseny                          
 Parets del Vallès                     
 Roca del Vallès, la                    
 Sant Antoni de Vilamajor                  
 Sant Celoni                        
 Sant Esteve de Palautordera                
 Sant Feliu de Codines                   
 Sant Fost de Campsentelles                 
 Sant Pere de Vilamajor                   
 Sant Quirze Safaja                     
 Santa Eulàlia de Ronçana                  
 Santa Maria de Martorelles                 
 Santa Maria de Palautordera                
 Tagamanent                         
 Vallgorguina                        
 Vallromanes                        
 Vilalba Saserra                      
 Vilanova del Vallès                    
                               
Amunt