Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 16/07/2004

  • Número del document UNI/0253/2004

  • Número de control 04198044

  • Organisme emissor Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Dades del DOGC
  • Número 4180

  • Data 22/07/2004

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 14280

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE UNI/253/2004, de 16 de juliol, per la qual es reconeix l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) com a institut interuniversitari de recerca de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB).


La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB), mitjançant escriptura pública de data 16 de març de 2004, han constituït una fundació privada denominada Institut Barcelona d'Estudis Internacionals.

La finalitat primordial d'aquesta Fundació és la de ser un centre de prestigi i excel·lència i un referent de primera línia en l'àmbit dels estudis internacionals que prepari les persones expertes que reclama la concepció global en les relacions internacionals i que faci de Barcelona un pol d'atracció internacional en aquest àmbit, i per aquest motiu ha sol·licitat al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació el seu reconeixement com a institut interuniversitari de recerca amb la denominació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).

De conformitat amb les propostes dels consells socials i previs informes dels consells de govern de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat Politècnica de Catalunya, vistos els acords dels Patronats de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i de la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB), d'acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 104 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i a proposta del director general d'Universitats,

Ordeno:

Article 1

Es reconeix l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) com a institut interuniversitari de recerca de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB).

Article 2

Aquest Institut té com a objecte la recerca i la formació de postgrau en l'àmbit dels estudis internacionals, amb la finalitat de preparar les persones expertes que reclama la concepció global en les relacions internacionals i fer de Barcelona un pol d'atracció internacional en aquest àmbit.

Article 3

L'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), en tant que institut interuniversitari de recerca, es regeix pel que disposen la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els estatuts de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat Pompeu Fabra, les normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya, la carta fundacional, els estatuts i el reglament de l'Institut i la resta de normativa vigent que sigui d'aplicació.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de juliol de 2004

Carles Solà i Ferrando

Conseller d'Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

(04.198.044)

 

Amunt