Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 20/01/2004

 • Número del document 068/2004

 • Número de control 04020173

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 4054

 • Data 22/01/2004

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1033

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat.


Mitjançant el Decret 296/2003, de 20 de desembre, s'ha modificat el marc competencial dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, ja que s'ha ampliat el nombre de departaments, s'han definit les competències d'aquests i, en alguns casos, s'ha produït una modificació de les competències mantingudes fins al Decret esmentat.

Tot això obliga a estructurar el nous departaments creats i a redefinir l'estructura dels departaments afectats pels canvis. Aquest és l'objecte d'aquest Decret, que s'emmarca dins dels principis de simplificació i descentralització que han de presidir, entre d'altres, l'organització de l'Administració per fer-la més propera als ciutadans.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta dels titulars dels departaments de la Presidència, del Conseller en Cap, de Política Territorial i Obres Públiques, de Justícia, d'Interior, d'Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, d'Ensenyament, de Sanitat i Seguretat Social, de Cultura, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball i Indústria, de Comerç, Turisme i Consum, de Benestar i Família i de Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL 1

Departament de la Presidència

Capítol 1

Organització general del Departament

Article 1

Estructura del Departament de la Presidència

1.1  El Departament de la Presidència, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats directives següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria del Govern.

c) El Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

d) La Secretaria de Relacions Internacionals.

1.2  Depèn del Departament de la Presidència la Delegació del Govern a Madrid.

1.3  Resta adscrit al Departament de la Presidència el Patronat de la Muntanya de Montserrat.

1.4  Les unitats directives, òrgans i organismes esmentats als apartats anteriors i no regulats en aquest Decret es regeixen per la normativa específica aplicable.

Capítol 2

Secretaria General

Article 2

Secretari/ària general

2.1  El/La secretari/ària general exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegació del/de la titular del Departament.

2.2  Correspon al/a la secretari/ària general la coordinació general de la Secretaria de Relacions Internacionals.

Article 3

Estructura de la Secretaria General

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) El Gabinet de la Presidència.

b) La Direcció General de Difusió, que passa a denominar-se Direcció General de Difusió Corporativa.

c) La Direcció General d'Atenció Ciutadana.

d) La Direcció d'Anàlisi i Prospectiva.

e) El Gabinet Tècnic de Suport.

Article 4

Gabinet de la Presidència

4.1  Al Gabinet de la Presidència, dirigit pel secretari general de la Presidència, li correspon:

a) Exercir la secretaria del despatx del President de la Generalitat.

b) Exercir les funcions d'arxiu, documentació i protocol del President de la Generalitat.

4.2  Del Gabinet de la Presidència depèn el Gabinet de Premsa del President.

4.3  El Gabinet de Premsa del President s'assimila retributivament a subdirecció general i li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i difondre els comunicats del President de la Generalitat.

b) Fer la ressenya de les activitats del President de la Generalitat.

c) Preparar entrevistes i rodes informatives del President de la Generalitat.

  1. El Gabinet de Premsa del President està ocupat per personal subjecte al règim eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 153/1987, de 4 de març.

Article 5

Direcció General de Difusió Corporativa i Direcció General d'Atenció Ciutadana

5.1  A la Direcció General de Difusió Corporativa li corresponen les funcions que estableix l'article 8.1 del Decret 20/2001, de 23 de gener, i donar suport i assessorament a la Presidència en les seves relacions institucionals amb les empreses i institucions del sector de la comunicació.

5.2  La Direcció General de Difusió Corporativa manté les funcions i l'estructura que preveu la normativa específica aplicable, llevat del Gabinet de Premsa del President, que passa a dependre del Gabinet de la Presidència.

5.3  La Direcció General d'Atenció Ciutadana manté les funcions i l'estructura previstes al Decret 292/2000, de 31 d'agost.

Article 6

Direcció d'Anàlisi i Prospectiva

A la Direcció d'Anàlisi i Prospectiva, amb rang orgànic de direcció general, li corresponen les funcions següents:

a) Planificar, dissenyar i coordinar l'elaboració d'estudis d'anàlisi i prospectiva que el titular del Departament consideri prioritaris.

b) Fer el seguiment i l'anàlisi de les polítiques i actuacions en els sectors que es considerin prioritaris per part del titular del Departament.

c) Emetre informes de seguiment i avaluació adreçats al titular del Departament i proposar la publicació i difusió dels resultats de les investigacions que contribueixen al coneixement i la millora de la realitat social.

Article 7

Gabinet Tècnic de Suport

El Gabinet Tècnic de Suport, assimilat orgànicament a subdirecció general, té atribuïdes les funcions següents:

a) Donar suport tècnic i administratiu a la Secretaria General de la Presidència en coordinació amb la Direcció de Serveis del Departament del Conseller en Cap.

b) Coordinar i supervisar el funcionament dels registres d'entrada i sortida de documents.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el seu superior jeràrquic

Capítol 3

Secretaria del Govern

Article 8

8.1  La Secretaria del Govern té, a més de les funcions previstes a la normativa vigent, les funcions següents:

a) Assistir, donar suport tècnic i preparar les reunions del Govern de la Generalitat i emetre les certificacions dels acords de les reunions del Govern.

b) Fer les propostes que estimi adients sobre el desplegament normatiu derivat del programa legislatiu del Govern.

c) L'ordenació i el control de la publicació de les disposicions al DOGC, així com vetllar pels requisits que han de complir les disposicions i fer-ne el seguiment, sens perjudici de les funcions del Departament del Conseller en Cap.

d) L'alta direcció dels delegats territorials del Govern de la Generalitat com a representants de la Presidència.

e) La coordinació general del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

El/La secretari/ària del Govern exerceix la vicepresidència del Consell Tècnic.

8.2  De la Secretaria del Govern en depenen els òrgans següents:

a) L'Oficina del Govern, regulada al Decret 184/2000, de 29 de maig.

b) El Gabinet Tècnic.

8.3  El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, té la funció de donar suport tècnic i administratiu a la Secretaria del Govern i qualsevol altra funció que li encomanin els superiors jeràrquics.

Capítol 4

Secretaria de Relacions Internacionals

Article 9

Secretaria de Relacions Internacionals

9.1  La Secretaria de Relacions Internacionals té rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol.

9.2  La Secretaria de Relacions Internacionals té atribuït l'exercici de les funcions inherents a la projecció exterior que té assignades el Departament de la Presidència, d'acord amb les directrius fixades per qui n'exerceix la titularitat, així com el suport al President de la Generalitat en relació amb la projecció de l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya.

TÍTOL 2

Departament del Conseller en Cap

Capítol 1

Organització general del Departament

Article 10

Estructura del Departament

10.1  El Departament del Conseller en Cap, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats directives següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Comunicació.

c) La Secretaria de Relacions Exteriors, que passa a denominar-se Secretaria d'Afers Exteriors.

d) La Secretaria per a la Immigració.

e) La Secretaria General de Joventut.

f) La Secretaria General de l'Esport.

g) La Secretaria de Política Lingüística.

h) La Secretaria de Coordinació Interdepartamental.

i) La Direcció General d'Afers Religiosos.

j) Les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

10.2  Resten adscrits al Departament del Conseller en Cap els organismes següents:

a) L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

b) L'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

c) L'Institut Català de la Dona.

d) El Centre d'Història Contemporània de Catalunya.

e) El Consell per al Desenvolupament Sostenible.

f) L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

g) El Consell Català de l'Esport.

h) El Centre d'Alt Rendiment Esportiu.

10.3  Es relacionen amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant del Departament del Conseller en Cap, els organismes següents:

a) El Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

b) La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

c) Turisme Juvenil de Catalunya, SA.

d) L'Agència de Patrocini i Mecenatge, SA.

e) El Patronat Català Pro Europa.

10.4  Les secretaries sectorials i les direccions generals esmentades en l'apartat 1 d'aquest article mantenen les funcions i l'estructura previstes per la seva normativa específica vigent, sens perjudici de les previsions d'aquest Decret.

10.5  L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s'adscriu al Departament mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors; l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya s'adscriu al Departament mitjançant la Secretaria de Comunicació; l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i el Centre d'Alt Rendiment Esportiu s'adscriuen al Departament mitjançant la Secretaria General de l'Esport.

10.6  El Consell de l'Audiovisual de Catalunya i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió es relacionen amb el Departament mitjançant la Secretaria de Comunicació. Turisme Juvenil de Catalunya, SA, es relaciona amb el Departament mitjançant la Secretaria General de Joventut.

10.7  El director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya té rang orgànic de cap de servei.

10.8  Els organismes i les empreses esmentats als apartats anteriors d'aquest article es regeixen per les seves disposicions reguladores específiques vigents, sens perjudici del que estableixi aquest Decret.

Article 11

Consell de Direcció del Departament

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament.

Del Consell de Direcció, en formen part els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic de secretari general o de director general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del Conseller, que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Unitat d'assistència i suport al/a la titular del Departament

Article 12

Gabinet del/de la Conseller/a

12.1  El Gabinet del/de la Conseller/a, com a unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a, té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació per a les iniciatives del Parlament de Catalunya que pertoquen al Departament del Conseller en Cap i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, com també el seguiment de l'activitat parlamentària de les Corts Generals i d'altres comunitats autònomes.

b) Assistir amb el/la conseller/a a les sessions parlamentàries que es determini i als actes públics relacionats amb les seves funcions.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a, d'acord amb la naturalesa de la unitat.

12.2  Del Gabinet del/de la Conseller/a en depenen:

a) L'Oficina de Protocol.

b) L'Oficina de Relacions Institucionals.

c) L'Oficina de Premsa.

d) La Secretaria del/de la Conseller/a.

12.3  L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Coordinar les invitacions rebudes i actes previstos amb les activitats del/de la conseller/a i, si escau, dels alts càrrecs del Departament, i assessorar en tot el que fa referència a protocol.

b) Assistir amb el/la conseller/a als actes públics que escaigui.

c) Assessorar en qüestions de protocol per a l'organització d'actes, congressos, simposis i jornades del Departament, i gestionar-ne la infraestructura.

d) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la conseller/a.

12.4  L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Assessorar el/la conseller/a en matèria de relacions institucionals en l'àmbit de les competències del Departament del Conseller en Cap, i establir la coordinació necessària amb els diferents organismes i institucions públiques i privades per tal de mantenir les relacions adients amb la finalitat d'aconseguir objectius comuns.

b) Donar suport a l'organització de les activitats del/de la conseller/a, amb assistència en els actes públics que pertoquin per raó de la matèria.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a, d'acord amb la naturalesa del càrrec.

12.5  L'Oficina de Premsa té les funcions següents:

a) Coordinar i promoure les relacions amb els mitjans de comunicació en coordinació amb la Secretaria de Comunicació.

b) Elaborar i transmetre notes de premsa.

c) Preparar les entrevistes i les rodes de premsa.

d) Generar la informació.

e) Analitzar el contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el Departament.

f) Assessorar el/la conseller/a sobre la matèria que li és pròpia.

g) Qualsevol altra funció, que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada pel/per la titular del Departament.

12.6  La Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Assistir el/la conseller/a en l'organització de la seva agenda d'activitats pel que fa a les compareixences públiques no parlamentàries, i tenir cura de la preparació de les reunions i entrevistes del/de la conseller/a.

b) Dirigir la Secretaria del Conseller en Cap i la coordinació del suport administratiu.

c) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la titular del Departament.

12.7  El Gabinet del/de la conseller/a i les unitats que en depenen són ocupats per personal subjecte al règim eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 153/1987, de 4 de març.

Capítol 3

Secretaria General

Article 13

Secretaria General

El/La secretari/ària general exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les que li siguin encomanades per delegació del/de la conseller/a.

Article 14

Estructura de la Secretaria General

14.1  La Direcció de Serveis, el Gabinet Tècnic i l'Assessoria Jurídica adscrits fins ara al Departament de la Presidència s'integren, amb les funcions i l'estructura actual, dins la Secretaria General del Departament del Conseller en Cap.

La Direcció de Serveis i l'Assessoria Jurídica esmentats donen suport material i tècnic al Departament de la Presidència.

14.2  La referència que l'article 7.1 del Decret 184/2000, de 29 de maig, fa al Departament de la Presidència s'ha d'entendre feta al Departament del Conseller en Cap.

Capítol 4

Diverses unitats directives del Departament

Article 15

Secretaria de Comunicació

15.1  La Secretaria de Comunicació, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol, té les funcions següents:

a) El suport i l'assistència al titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de comunicació.

b) Coordinar la comunicació de l'acció del Govern.

c) Fer el seguiment informatiu de les activitats del Govern.

d) Coordinar la relació entre el Govern de la Generalitat i els mitjans de comunicació.

e) Supervisar les actuacions que, en matèria de mitjans de comunicació audiovisuals, executen les unitats directives que en depenen.

f) La presidència del Consell Editorial.

La persona titular de la Secretaria de Comunicació és, per raó del càrrec, president del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

15.2  La Secretaria de Comunicació s'estructura en els òrgans següents:

a) L'Oficina de Comunicació del Govern.

b) La Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals.

15.3  L'Oficina de Comunicació del Govern es regeix pel Decret 20/2001, de 23 de gener, i la resta de normativa específica aplicable, i la Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals assumeix les funcions i l'estructura atribuïdes a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, regulada al Decret 355/2001, de 24 de desembre, que se suprimeix.

Article 16

Secretaria d'Afers Exteriors

16.1  La Secretaria d'Afers Exteriors, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol, té les funcions següents:

a) Exercir les funcions inherents a la projecció exterior que té assignades el Departament del Conseller en Cap d'acord amb les directrius fixades pel/per la titular del Departament.

b) Coordinar i impulsar l'actuació de l'Administració de la Generalitat en la seva projecció exterior, així com la coordinació de la participació en la política europea de l'Estat. A aquests efectes, els departaments i organismes de la Generalitat hauran d'informar el secretari o secretària d'Afers Exteriors dels seus projectes i actuacions de projecció exterior.

c) Planificar la política de cooperació al desenvolupament i el seguiment de la seva execució, que es fa mitjançant l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, així com coordinar les actuacions d'ajut i cooperació al desenvolupament que duguin a terme els diferents departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.

d) Fer el seguiment i coordinar les actuacions de suport als ens i organismes catalans amb presència a l'exterior.

e) Qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors que li sigui encomanada per la persona titular del Departament.

16.2  La Secretaria d'Afers Exteriors manté l'estructura prevista al Decret 141/2003, de 10 de juny, i al Decret 156/2003, de 10 de juny.

Article 17

Secretaria de Política Lingüística

La Secretaria de Política Lingüística, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol, assumeix les funcions i l'estructura atribuïdes a la Direcció General de Política Lingüística regulada al Decret 53/2003, de 20 de febrer, que se suprimeix.

Article 18

Secretaria de Coordinació Interdepartamental

18.1  La Secretaria de Coordinació Interdepartamental, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol, té les funcions següents:

a) Centralitzar i coordinar les demandes d'informació sobre l'acció de govern que realitzi el Departament del Conseller en Cap i impulsar instruments que facilitin la recollida d'aquesta informació.

b) Assistir el Conseller en Cap en la coordinació de l'acció de Govern, el seguiment del grau de compliment d'aquesta acció de Govern, del programa legislatiu del Govern i del seu desplegament normatiu, i coordinar les activitats que afectin més d'un departament.

c) Fer el seguiment i l'avaluació dels programes i les actuacions sectorials en els àmbits que consideri prioritari el Conseller en Cap.

d) Conjuntament amb la Secretaria del Govern del Departament de la Presidència i la Direcció General d'Organització de l'Administració del Departament de Governació i Administracions Públiques, promoure l'adopció d'estratègies per implantar nous mecanismes que afavoreixin l'optimització de les polítiques de racionalització de l'activitat de l'Administració.

e) Donar suport en el disseny, la implantació i el seguiment de les iniciatives interdepartamentals adreçades a una prestació de serveis més integrats.

f) Col·laborar amb els departaments en el disseny i l'elaboració de programes dirigits a la utilització eficaç i eficient dels recursos.

g) Les que li siguin encomanades pel Conseller en Cap.

18.2  La Secretaria de Coordinació Interdepartamental s'integrarà, com a vocal, en les comissions interdepartamentals existents i en les que es creïn.

18.3  El/la secretari/ària de Coordinació Interdepartamental exerceix la Secretaria del Consell Tècnic.

18.4  Se suprimeix la Direcció General d'Afers Interdepartamentals, regulada al Decret 20/2001, de 23 de gener, i la seva estructura s'integra en la Secretaria de Coordinació Interdepartamental. Igualment se suprimeix la Direcció General de Planificació Operativa regulada al Decret 20/2001, de 23 de gener, en els termes que preveu l'article 67 d'aquest Decret.

Article 19

Direcció General d'Afers Religiosos

La Direcció General d'Afers Religiosos assumeix les funcions i l'estructura atribuïdes a la Secretaria d'Afers Religiosos.

Article 20

Delegacions territorials del Govern de la Generalitat

Les delegacions territorials del Govern de la Generalitat resten adscrites al Departament del Conseller en Cap, sens perjudici de l'alta direcció i representació de la Presidència, que, mitjançant, les delegacions territorials, executarà el Departament de la Presidència.

Article 21

Institut Català de la Dona

21.1  S'atribueixen al/a la president/a de la Junta de Govern de l'Institut Català de la Dona les funcions de la direcció executiva d'aquest Institut.

21.2  Es crea, dins de l'Institut Català de la Dona, la Gerència de l'Institut Català de la Dona, a la qual correspon la direcció econòmica i administrativa d'aquest Institut i l'exercici de les funcions que li assigni o li delegui el/la president/a de la Junta de Govern de l'Institut.

TÍTOL 3

Departament de Justícia

Capítol 1

Organització general del Departament

Article 22

Estructura del Departament

22.1  El Departament de Justícia, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats directives següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

c) La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

d) La Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia.

22.2  Resten adscrits al Departament de Justícia el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l'empresa pública Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, aquesta última en els termes que preveu el Decret 284/2002, de 12 de novembre.

22.3  La secretaria sectorial i les direccions generals tenen les funcions i estructura prevista al Decret 284/2002, de 12 de novembre, i a la resta de la normativa aplicable, sens perjudici de les disposicions específiques d'aquest Decret. Els organismes i l'empresa pública esmentats en els apartats anteriors es regulen per la normativa actualment vigent aplicable, sens perjudici de les previsions específiques d'aquest Decret.

Article 23

Consell de Direcció del Departament

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament.

Del Consell de Direcció, en formen part els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic de secretari general o de director general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del Conseller, que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Unitats d'assistència i suport al/a la titular del Departament

Article 24

Unitats d'assistència i suport al/la titular del Departament

24.1  Les unitats d'assistència i suport del/de la conseller/a són les previstes a l'article 2 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, excepte el Gabinet d'Estudis de la Seguretat, que se suprimeix, sens perjudici del que disposen els apartats 2 i 3 següents d'aquest article.

24.2  L'Oficina de Relacions Institucionals passa a denominar-se Oficina de Relacions Institucionals i Qüestions Parlamentàries.

24.3  El Gabinet de Comunicació passa a dependre del Gabinet del/de la Conseller/a.

Capítol 3

Secretaria General

Article 25

Secretaria General

El/La secretari/ària general del Departament de Justícia exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les que li siguin encomanades per delegació del titular del Departament.

Article 26

Estructura de la Secretaria General

La Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) El Gabinet Tècnic.

c) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

Article 27

Direcció de Serveis

27.1  A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) L'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del/de la secretari/ària general, i la coordinació dels serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

b) Dirigir les actuacions del Departament en els àmbits de les relacions laborals i de la prevenció de riscos.

c) Mantenir relacions funcionals amb altres departaments quan li encarregui el secretari general.

d) Preparar l'avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb els altres òrgans del Departament.

e) Coordinar i gestionar els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

f) Supervisar la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, les obres i el seu manteniment, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

g) Dirigir i coordinar les unitats que en depenen i també coordinar la resta de serveis administratius del Departament.

h) Les altres funcions que li delegui el/la secretari/ària general del Departament.

27.2  De la Direcció de Serveis depenen els òrgans actius següents:

a) La Subdirecció General de Gestió Econòmica.

b) L'Àrea d'Obres, Manteniment i Logística.

c) El Servei de Personal.

Article 28

Subdirecció General de Gestió Econòmica

28.1  La Subdirecció General de Gestió Econòmica té les funcions que preveu l'article 6.2 del Decret 284/2002, de 12 de novembre.

28.2  El Servei de Contractacions i Patrimoni de l'Àmbit de Justícia, la Secció de Gestió Pressupostària de l'Àmbit de Justícia i la Secció d'Anàlisi Econòmica de l'Àmbit de Justícia regulats a l'article 6.3 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, i a altres disposicions de caràcter general, passen a denominar-se Servei de Contractacions i Patrimoni, Secció de Gestió Pressupostària i Secció d'Anàlisi Econòmica, respectivament. Aquests òrgans resten adscrits a la Subdirecció General de Gestió Econòmica i mantenen les funcions i l'estructura previstes a la seva normativa específica aplicable.

Article 29

Àrea d'Obres, Manteniment i Logística

29.1  L'Àrea d'Obres, Manteniment i Logística, assimilada orgànicament a subdirecció general, té les funcions que preveuen els articles 6.5 i 8.5 del Decret 284/2002, de 12 de novembre.

29.2  De l'Àrea d'Obres, Manteniment i Logística depèn la Secció de Règim Interior de l'Àmbit de Justícia, regulada a l'article 8.4 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, entre altres normes, que passa a denominar-se Secció de Règim Interior i manté les funcions que preveu la normativa específica vigent.

Article 30

Servei de Personal

El Servei de Personal en l'Àmbit de la Justícia regulat a l'article 8 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, passa a denominar-se Servei de Personal i li correspon, a més de les funcions i l'estructura previstes a la seva normativa específica aplicable, la funció de coordinar l'elaboració del pla de formació del personal administratiu i tècnic del Departament i avaluar-ne l'execució en coordinació amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Article 31

Gabinet Tècnic

31.1  El Gabinet Tècnic té les funcions establertes a l'article 9.1 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, i s'estructura en els òrgans següents:

a) El Servei d'Informàtica i Telecomunicacions.

b) El Servei de Difusió.

31.2  Els dos serveis esmentats a l'apartat anterior tenen les funcions i l'estructura que preveuen els articles 10 i 15 del Decret 284/2002, de 12 de novembre.

TÍTOL 4

Departament d'Interior

Capítol 1

Organització general del Departament

Article 32

Estructura del Departament

32.1  El Departament d'Interior, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats directives següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Seguretat Pública.

32.2  Resten adscrits al Departament d'Interior els organismes següents:

a) L'Escola de Policia de Catalunya.

b) El Servei Català de Trànsit.

c) L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, en els termes que preveu aquest Decret.

32.3  La Secretaria sectorial esmentada en l'apartat 1 d'aquest article manté les funcions i l'estructura previstes pel Decret 284/2002, de 12 de novembre, i la resta de la normativa aplicable, sens perjudici de les disposicions específiques d'aquest Decret i excepte l'Assessoria Jurídica de Seguretat Pública, que se suprimeix. L'Escola de Policia de Catalunya i el Servei Català de Trànsit s'adscriuen al Departament en els termes que preveu el Decret esmentat.

32.4  Els organismes esmentats als apartats anteriors d'aquest article es regeixen per les seves disposicions reguladores específiques vigents, sens perjudici del que es prevegi en aquest Decret.

Article 33

Consell de Direcció del Departament

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament.

Del Consell de Direcció, en formen part els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic de secretari general o de director general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del Conseller, que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Unitats d'assistència i suport al/a la titular del Departament

Article 34

Unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a.

34.1  Les unitats d'assistència i suport al/ a la conseller/a són les següents:

a) El Gabinet del/de la Conseller/a.

b) El Gabinet de Comunicació.

34.2  Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen:

a) L'Oficina de Protocol.

b) L'Oficina de Relacions Institucionals.

c) La Secretaria del/de la Conseller/a.

34.3  El Gabinet del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació per a les iniciatives del Parlament de Catalunya que pertoquen al Departament d'Interior i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, com també el seguiment de l'activitat parlamentària de les Corts Generals i d'altres comunitats autònomes.

b) Assistir amb el/la conseller/a a les sessions parlamentàries que es determini i als actes públics relacionats amb les seves funcions.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a, d'acord amb la naturalesa de la unitat.

34.4  L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Coordinar les invitacions rebudes i actes previstos amb les activitats del/de la conseller/a i, si escau, dels alts càrrecs del Departament, i assessorar en tot el que fa referència a protocol .

b) Assistir amb el/la conseller/a als actes públics que escaigui.

c) Assessorar en qüestions de protocol per a l'organització d'actes, congressos, simposis i jornades del Departament d'Interior, i gestionar-ne la infraestructura.

d) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la conseller/a.

34.5  L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Assessorar el/la conseller/a en matèria de relacions institucionals en l'àmbit de les competències del Departament d'Interior, i establir la coordinació necessària amb els diferents organismes i institucions públiques i privades per tal de mantenir les relacions adients amb la finalitat d'aconseguir objectius comuns.

b) Donar suport a l'organització de les activitats del/de la conseller/a, amb assistència en els actes públics que pertoquin per raó de la matèria.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a, d'acord amb la naturalesa del càrrec.

34.6  La Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Assistir el/a la conseller/a en l'organització de la seva agenda d'activitats, en coordinació amb el Gabinet de Comunicació i l'Oficina de Protocol pel que fa a les compareixences públiques no parlamentàries, i tenir cura de la preparació de les reunions i entrevistes del/ de la conseller/a.

b) Dirigir la Secretaria del/de la conseller/a d'Interior i la coordinació del suport administratiu.

c) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la titular del Departament.

34.7  El Gabinet de Comunicació té les funcions següents:

a) Coordinar i promoure les relacions amb els mitjans de comunicació en coordinació amb la Secretaria de Comunicació del Departament del Conseller en Cap.

b) Elaborar i transmetre notes de premsa.

c) Preparar les entrevistes i les rodes de premsa.

d) Generar la informació.

e) Analitzar el contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el Departament.

f) Assessorar el/la conseller/a sobre la matèria que li és pròpia.

g) Qualsevol altra funció, que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada pel/per la titular del Departament.

34.8  El Gabinet del/de la conseller/a, les unitats que en depenen i el Gabinet de Comunicació són ocupats per personal subjecte al règim eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 153/1987, de 4 de març.

Capítol 3

Secretaria General

Article 35

Secretari/ària General

El/La secretari/ària general exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent, i les encomanades per delegació del/de la titular del departament.

Article 36

Estructura de la Secretaria General

36.1  Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció del Joc i d'Espectacles.

b) La Direcció de Serveis.

c) El Gabinet Tècnic.

d) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

36.2  La Direcció General del Joc i d'Espectacles manté les funcions i l'estructura que preveu la normativa vigent aplicable.

36.3  L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes resta adscrita al Departament d'Interior mitjançant la Direcció General del Joc i d'Espectacles.

Article 37

Direcció de Serveis

37.1  A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) L'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del/de la secretari/ària general, i la coordinació dels serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

b) Planificar i impulsar accions encaminades a la integració i a la rendibilització i optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.

c) Dirigir iniciatives que condueixin a la millora de l'avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Departament.

d) Mantenir relacions funcionals amb altres departaments quan li encarregui el/la secretari/ària general.

e) Preparar l'avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb els altres òrgans del Departament.

f) Coordinar i gestionar els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

g) Supervisar la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, les obres i el seu manteniment, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

h) Dirigir i coordinar les unitats que en depenen i també coordinar la resta de serveis administratius del Departament.

i) Les altres funcions que li delegui el/la secretari/ària general del Departament.

37.2  De la Direcció de Serveis depenen els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Relacions Laborals i Prevenció de Riscos.

b) El Servei de Gestió Econòmica.

c) El Servei de Personal.

d) El Servei de Contractacions i Patrimoni.

e) El Servei de Règim Interior i Documentació.

37.3  La Subdirecció General de Relacions Laborals i Prevenció de Riscos té les funcions i l'estructura previstes a l'article 8 del Decret 284/2002, de 12 de novembre.

37.4  El Servei de Gestió Econòmica de l'Àmbit d'Interior, el Servei de Contractacions i Patrimoni de l'Àmbit d'Interior i el Servei de Personal de l'Àmbit d'Interior regulats al Decret 284/2002, de 12 de novembre, passen a denominar-se Servei de Gestió Econòmica, Servei de Contractacions i Patrimoni i Servei de Personal, amb les funcions i l'estructura que preveu la normativa específica vigent.

Article 38

Servei de Règim Interior i Documentació

38.1  El Servei de Règim Interior i Documentació té les funcions que determina l'article 8.5 del Decret 284/2002, de 12 de novembre.

38.2  Del Servei de Règim Interior i Documentació depèn la Secció de Règim Interior de l'Àmbit d'Interior regulada a l'article 8.4 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, entre altres normes, que passa a denominar-se Secció de Règim Interior i manté les funcions que preveu la normativa específica vigent.

Article 39

Gabinet Tècnic

Al Gabinet Tècnic, amb rang orgànic de subdirecció general, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar, planificar i coordinar els informes, les publicacions i els estudis econòmics, estadístics i socials en matèries que són competència del Departament.

b) Establir directrius i criteris tècnics i coordinar la producció estadística, així com, si escau, elaborar i gestionar estadístiques i bases de dades en les matèries competència del Departament.

c) Exercir les funcions de coordinació i supervisió de la informatització i dels sistemes d'informació del Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

d) Identificar i valorar les necessitats en matèria de telecomunicacions i definir la seva planificació, com també el seu seguiment pressupostari.

e) Elaborar la memòria anual del Departament.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

TÍTOL 5

Departament de Treball i Indústria

Capítol 1

Organització general del Departament

Article 40

Estructura del Departament

40.1  El Departament de Treball i Indústria, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Indústria i Energia.

c) La Direcció General d'Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, que passa a denominar-se Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació.

d) La Direcció General de Relacions Laborals.

40.2  Resten adscrits al Departament de Treball i Indústria els organismes següents:

a) El Servei d'Ocupació de Catalunya, en els termes que preveu la Llei 17/2002, de 5 de juliol.

b) El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, en els termes que preveu aquest Decret.

c) L'Institut Català de l'Energia, en els termes que preveu aquest Decret.

d) L'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, en els termes que preveu aquest Decret.

40.3  El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya resta adscrit al Departament de Treball i Indústria en els termes que preveu la Llei 3/1997, de 16 de maig.

40.4  Els organismes esmentats a l'apartat 2 d'aquest article establiran amb el Departament de Treball i Indústria un contracte programa, on s'especificaran, entre d'altres, els criteris de la direcció estratègica que exercirà el Departament, així com l'avaluació i el control de qualitat amb caràcter periòdic, del desenvolupament del conjunt d'actuacions d'aquests organismes.

40.5  Les direccions generals esmentades a l'apartat 1 d'aquest article tenen les funcions i l'estructura previstes a la seva normativa específica aplicable, sens perjudici de les previsions específiques d'aquest Decret. Els organismes esmentats en els apartats anteriors es regulen per la normativa actualment vigent aplicable, sens perjudici de les disposicions específiques d'aquest Decret.

Article 41

Consell de Direcció i les unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a

41.1  El Consell de Direcció i les unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a es regulen d'acord amb el que preveuen els articles 47 i 48 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, sens perjudici del que estableix l'apartat següent.

41.2  El Gabinet de Comunicació, regulat a l'article 48.7 del Decret esmentat, incorpora les funcions següents:

a) Coordinar les polítiques de comunicació internes i externes que duen a terme els ens i òrgans del Departament de Treball i Indústria.

b) Fer el seguiment i el control de les activitats d'imatge visual.

Capítol 2

Secretaria General

Article 42

Secretaria General

Correspon al/a la secretari/ària general l'exercici de les funcions que li atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i les que li siguin encomanades per ordre o delegació del/de la titular del Departament.

Article 43

Estructura de la Secretaria General

La Secretaria General del Departament s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) L'Oficina de Gestió Unificada per a Activitats Empresarials, d'acord amb l'estructura i les funcions del Decret 274/2000, de 31 de juliol, i la resta de normativa vigent aplicable.

Article 44

Direcció de Serveis

44.1  La Direcció de Serveis té com a funcions:

a) L'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del/de la secretari/ària general, i la coordinació dels serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

b) Dirigir iniciatives que condueixin a l'avaluació de la qualitat i a l'optimització de la gestió en els diferents àmbits del Departament.

c) Coordinar i gestionar els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

d) Exercir les funcions de coordinació i supervisió de la informació i dels sistemes d'informació del Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

e) Preparar l'avantprojecte del pressupost, en col·laboració amb els altres òrgans del Departament, i supervisar la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, les obres i el seu manteniment, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

f) Coordinar la planificació dels programes operatius previstos en el Departament en els marcs comunitaris de suport i proposar la distribució dels totals anuals.

g) Fer el seguiment i el control de les activitats de normalització lingüística.

h) Gestionar els assumptes relatius a les residències de temps lliure.

i) Les altres funcions que li delegui el/la secretari/ària general del Departament.

44.2  La Direcció de Serveis s'estructura en els òrgans actius següents:

a) El Servei de Sistemes d'Informació.

b) El Servei de Gestió Econòmica, Contractació i Gestió Patrimonial.

c) El Servei de Personal.

d) El Servei de Qualitat i Organització.

44.3  Els serveis esmentats a les lletres a), b) i c) de l'apartat anterior tenen les funcions i l'estructura previstes als articles 52, 53 i 54, respectivament, del Decret 284/2002, de 12 de novembre.

44.4  El Servei de Qualitat i Organització té les funcions següents:

a) Implantar i gestionar el sistema de gestió de la qualitat del Departament.

b) Impulsar, coordinar i realitzar programes de qualitat en la prestació dels serveis interns i externs que responguin a un sistema de millora permanent.

c) Desenvolupar eines i tècniques de qualitat, segons l'anàlisi previ de les prestacions i serveis del Departament i impulsar-ne l'aplicació en les unitats de treball.

d) Fer el seguiment del grau de satisfacció dels usuaris dels diferents serveis del Departament.

e) Executar el control sobre la qualitat mitjançant sistemes d'avaluació i millora permanents i detectar i proposar les mesures correctores necessàries per garantir l'eficiència i l'eficàcia dels serveis.

f) Coordinar i portar a terme les iniciatives dels programes de qualitat dels diferents òrgans del Departament.

g) Dissenyar, organitzar i implementar els projectes de disseny organitzatiu i d'estructures per tal d'afavorir l'optimització i la racionalització del funcionament i dels recursos del Departament.

h) Dur a terme i coordinar auditories operatives en els diferents òrgans del Departaments per tal de cercar la racionalització de les estructures i recursos i proposar les accions de millora que se'n derivin.

i) Assessorar tècnicament en matèria d'organització i qualitat els diferents òrgans del Departament.

44.5  Se suprimeix el Servei de Seguretat i Gestió del Patrimoni Immoble i les funcions assignades en els apartats a), b), c), d), i e) de l'article 56 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, passen al Servei de Gestió Econòmica, Contractació i Gestió Patrimonial, i la funció f) l'article 56 esmentat passa al Servei de Personal.

44.6  Se suprimeix el Servei de Secretaria Administrativa i les funcions assignades en els apartats a), b) c), f), h), i), j), i k) de l'article 55.1 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, passen al Servei de Gestió Econòmica, Contractació i Gestió Patrimonial, i les funcions assignades en els apartats d), e) i g) de l'article 55.1 esmentat passen a la Secció de Documentació i Publicacions del Gabinet Tècnic.

44.7  La Secció de Documentació i Registre, regulada en l'article 55.3 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, depèn del Servei de Gestió Econòmica, Contractació i Gestió Patrimonial excepte les funcions previstes a les lletres a) i c) de l'article esmentat i apartat, que seran exercides pel Gabinet Tècnic.

Article 45

Gabinet Tècnic

45.1  Al Gabinet Tècnic, amb rang orgànic de subdirecció general, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar l'avantprojecte de Pla general d'ocupació.

b) Elaborar, planificar i/o coordinar els informes, les publicacions i els estudis econòmics, sociolaborals, industrials, estadístics i de caràcter internacional en matèries que són competència del Departament.

c) Establir directrius i criteris tècnics i coordinar la producció estadística, així com, si s'escau, elaborar i gestionar estadístiques i bases de dades en les matèries que són competència del Departament.

d) Promoure, coordinar i controlar les actuacions necessàries per tal que l'Observatori del Mercat de Treball sigui l'instrument per conèixer, seguir i avaluar l'evolució del mercat de treball, així com per planificar les actuacions en matèria de polítiques laborals i actives d'ocupació.

e) Coordinar l'edició i la distribució de publicacions en matèria competència del Departament i elaborar la memòria anual del Departament.

f) Planificar l'adquisició, la conservació, el manteniment i la divulgació del fons documental, bibliogràfic, bases de dades i audiovisuals del Departament.

g) Planificar i coordinar les accions adreçades a la informació i l'atenció del ciutadà.

h) Fer el seguiment i l'avaluació dels contractes programes amb organismes adscrits al Departament.

i) Confeccionar i fer el seguiment del quadre de comandament del Departament.

j) Altres funcions de naturalesa anàloga que siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

45.2  Per al compliment de les seves funcions, el Gabinet Tècnic s'estructura en els òrgans següents:

a) El Servei d'Estudis i Estadístiques.

b) La Secció de Documentació i Publicacions.

Article 46

Servei d'Estudis i Estadístiques i Secció de Documentació i Publicacions

46.1  Al Servei d'Estudis i Estadístiques li corresponen les funcions següents:

a) Definir i desenvolupar l'Observatori del Mercat de Treball com a eina estratègica de planificació de polítiques competència del Departament.

b) Definir, coordinar i controlar els continguts de les bases de dades específiques per al tractament estadístic i l'anàlisi d'informació que es requereixi per tal de fer un seguiment exhaustiu del mercat de treball i del sector industrial.

c) Col·laborar i coordinar amb d'altres organismes que elaboren estadístiques i estudis, així com proposar l'establiment de convenis de col·laboració per al desenvolupament de l'Observatori del Mercat de Treball.

d) Planificar i coordinar l'elaboració d'estudis, d'articles i d'informes, econòmics, sociolaborals, industrials, estadístics i internacionals que siguin d'interès en relació amb les competències del Departament.

e) Planificar i coordinar l'elaboració, amb la periodicitat que es determini, de butlletins d'informació econòmica, sociolaboral, industrial, estadística i internacional que siguin d'interès general, així com elaborar la memòria i altres documents de naturalesa anàloga.

f) Recopilar i actualitzar la documentació econòmica, sociolaboral, industrial i internacional que sigui d'interès per al Departament i assessorar tècnicament en aquestes matèries els òrgans del Departament.

g) Definir la metodologia d'explotació estadística, planificar i coordinar la recollida de dades i elaborar les estadístiques relatives a les competències del Departament.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

46.2  A la Secció de Documentació i Publicacions li corresponen les funcions següents:

a) Adquirir, catalogar, mantenir i prestar el material documental i bibliogràfic del Departament.

b) Coordinar i assessorar els diferents òrgans del Departament en les matèries de fons bibliogràfic, documental i arxiu.

c) Controlar l'edició i el registre legal de les publicacions i dels mitjans audiovisuals del Departament i la seva distribució.

d) Organitzar i gestionar l'arxiu central del Departament i la coordinació amb l'Arxiu Nacional de Catalunya.

e) Gestionar les accions adreçades a la informació i l'atenció al ciutadà.

f) Elaborar, normalitzar i actualitzar els impresos del Departament, en coordinació amb els seus òrgans.

g) Coordinar les fires organitzades amb la participació del Departament

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pel seus superiors jeràrquics.

Article 47

Secretaria d'Indústria i Energia

47.1  La Secretaria d'Indústria i Energia, amb rang de secretaria general, de conformitat amb el que estableix l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, en la redacció donada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol, té les funcions següents:

a) Representar el Departament en les matèries pròpies d'aquesta Secretaria.

b) Elaborar propostes de directrius sobre les polítiques relacionades amb la innovació empresarial, el desenvolupament industrial i tecnològic, l'energia, mines i seguretat industrial.

c) Dissenyar i coordinar les actuacions relacionades amb la innovació empresarial, el desenvolupament industrial i tecnològic, l'energia, mines i seguretat industrial.

d) Altres funcions que li siguin delegades pel/per la titular del Departament.

47.2  Depenen de la Secretaria d'Indústria i Energia:

a) La Direcció General d'Energia i Mines, que passa a denominar-se Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

b) La Subdirecció General d'Indústria.

c) L'Àrea de Relacions Sectorials.

47.3  El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, l'Institut d'Investigació Aplicada a l'Automòbil, el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de la Generalitat de Catalunya i l'empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya s'adscriuen o es relacionen amb el Departament de Treball i Indústria mitjançant la Secretaria d'Indústria i Energia i es regeixen per la seva normativa específica aplicable.

Article 48

Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

48.1  A més de les funcions i l'estructura previstes en el Decret 207/2002, d'1 d'agost, i la resta de normativa vigent aplicable, per a la Direcció General d'Energia i Mines, la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial té les funcions de la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial, regulada al Decret 327/1997, de 9 de desembre, que no siguin assumides pel Departament de Comerç, Turisme i Consum.

De la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial depèn també la Subdirecció General de Seguretat Industrial, d'acord amb les funcions i l'estructura regulades als articles 26, 27, 28 i 29 del Decret 327/1997, de 9 de desembre, i d'aquesta Subdirecció General depèn el Servei d'Automòbils i Metrologia, regulat en les seves funcions i estructura en l'article 31 del Decret esmentat.

48.2  L'Institut Català d'Energia, que es regula per la seva normativa específica aplicable, s'adscriu al Departament de Treball i Indústria mitjançant la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Article 49

Subdirecció General d'Indústria i Àrea de Relacions Sectorials

49.1  La Subdirecció General d'Indústria té les funcions i l'estructura regulades a l'article 69 del Decret 284/2002, de 12 de novembre.

49.2  L'Àrea de Relacions Sectorials es configura com una àrea funcional i té les funcions regulades a l'article 70 del Decret 284/2002, de 12 de novembre.

Article 50

Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació i Direcció General de Relacions Laborals

50.1  Les funcions i l'estructura de la Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació són les previstes en el Decret 127/1999, de 4 de maig, modificat parcialment pel Decret 106/2000, de 6 de març.

50.2  L'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives s'adscriu al Departament de Treball i Indústria mitjançant la Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació, i es regeix per la seva normativa específica aplicable.

50.3  Les funcions i l'estructura de la Direcció General de Relacions Laborals són les previstes en el Decret 127/1999, de 4 de maig, modificat parcialment pel Decret 106/2000, de 6 de març.

TÍTOL 6

Departament de Comerç, Turisme i Consum

Capítol 1

Organització general del Departament

Article 51

Estructura del Departament

51.1  El Departament de Comerç, Turisme i Consum, sota la direcció del conseller, exerceix les seves funcions mitjançant els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Direcció General de Comerç.

c) La Direcció General de Turisme.

51.2  Resta adscrit al Departament de Comerç, Turisme i Consum, l'Institut Català de Consum, mitjançant la Secretaria General del Departament.

51.3  El Departament de Comerç, Turisme i Consum es relaciona amb el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya mitjançant la Direcció General de Comerç.

51.4  El Departament de Comerç, Turisme i Consum es relaciona amb el Consorci Turisme de Catalunya mitjançant la Direcció General de Turisme.

51.5  Les direccions generals i organismes esmentats en els apartats anteriors d'aquest article es regulen per la normativa actualment vigent aplicable, sens perjudici de les disposicions específiques d'aquest Decret.

Article 52

Consell de Direcció del Departament

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament.

Del Consell de Direcció, en formen part els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic de secretari general o de director general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del Conseller, que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Unitats d'assistència i suport al/a la titular del Departament

Article 53

Unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a

53.1  Les unitats d'assistència i suport del/de la conseller/a són les següents:

a) El Gabinet del/de la Conseller/a.

b) El Gabinet de Comunicació.

53.2  El Gabinet del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats del/de la Conseller/a.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/ la conseller/a.

53.3  Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen:

a) El/la cap de la Secretaria del/de la Conseller/a.

b) El/la cap de Protocol i Relacions Externes.

c) El/la cap de Relacions Institucionals.

53.4  Corresponen al/a la cap de la Secretaria del/de la Conseller/a les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport del/de la conseller/a.

b) Donar suport al/a la conseller/a en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

53.5  Corresponen al/la cap de Protocol i Relacions Externes les funcions següents:

a) Coordinar les activitats de protocol, els actes públics organitzats pel Departament i aquells en què aquest participa.

b) Assessorar i donar suport en matèria de protocol al titular del Departament.

c) Coordinar i dirigir l'activitat dels xofers dels serveis de representació i la utilització dels vehicles oficials adscrits al Departament.

d) Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

53.6  Corresponen al/a la cap de Relacions Institucionals les funcions següents:

a) Assessorar en matèria de relacions institucionals el titular del Departament.

b) Donar suport al/a la cap de Gabinet en les tasques que li encomani.

c) Fer el seguiment i preparar la informació per a les iniciatives del Parlament de Catalunya que pertoquen al Departament, així com també el seguiment de l'activitat parlamentària.

d) Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

53.7  El Gabinet de Comunicació té les funcions següents:

a) El suport i l'assistència al/a la titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de comunicació.

b) La coordinació de la comunicació interna i externa que duen a terme els òrgans del Departament.

c) La difusió i el seguiment informatiu de les activitats del òrgans del Departament.

d) La coordinació i la promoció de la relació entre el Departament i els mitjans de comunicació, en coordinació amb la Secretaria de Comunicació del Departament del Conseller en Cap.

e) La supervisió de les actuacions que, en matèria de mitjans de comunicació, executin les unitats directives.

f) La coordinació tècnica de la difusió del Departament a través de la xarxa pública de comunicació.

g) La direcció i la coordinació de l'activitat editorial i dels mitjans audiovisuals del Departament i dels seus organismes.

53.8  Les unitats i llocs de treball regulats en aquest article estan reservats a personal subjecte al règim eventual d'acord amb el que estableix el Decret 153/1987, de 4 de març.

Capítol 3

Secretaria General del Departament

Article 54

Secretari/ària General

54.1  El/La secretari/ària general exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les que li siguin encomanades per delegació del/de la conseller/a.

54.2  El/La secretari/ària general assumeix les funcions de dirigir, ordenar, planificar, coordinar i programar els mecanismes per al control de l'aplicació de la normativa sobre disciplina del mercat i defensa dels consumidors i usuaris.

Article 55

Estructura de la Secretaria General

La Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) El Gabinet Tècnic.

c) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

d) La Subdirecció General de Consum.

Article 56

Direcció de Serveis

56.1  La Direcció de Serveis té les funcions següents:

a) Desenvolupar, dins del Departament, les polítiques de modernització impulsades pel Govern en els àmbits de gestió econòmica, patrimoni i de recursos humans.

b) Impulsar la simplificació administrativa i la millora continuada de l'atenció al ciutadà en l'àmbit reglamentari, sigui en l'atenció presencial o mitjançant eines telemàtiques.

c) Exercir la coordinació amb les unitats administratives de dins i fora del Departament en les matèries de la seva competència.

d) Estudiar, emetre informe i elaborar propostes en relació amb els programes i els objectius del Departament, amb la mesura, la valoració i, si s'escau, la correcció d'activitats d'acord amb els criteris i els objectius fixats, amb els procediments administratius, prestació de serveis en línia i l'administració electrònica, amb la informació i les polítiques de telecomunicació i amb la normalització lingüística en els àmbits de competència del Departament.

e) Donar suport directe al/a la conseller/a i al/a la secretari/ària general en les matèries que li siguin pròpies.

f) Dirigir i coordinar les unitats que integren la Direcció de Serveis.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la titular de la Secretaria General.

56.2  De la Direcció de Serveis depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Sistemes d'Informació.

b) El Servei de Gestió Econòmica.

c) El Servei de Personal.

d) El Servei de Secretaria Administrativa.

Article 57

Servei de Sistemes d'Informació

El Servei de Sistemes d'Informació té les funcions següents:

a) Elaborar propostes, impulsar mesures, programar, i coordinar l'assistència tècnica en relació amb l'aplicació al Departament de les noves tecnologies informàtiques i de comunicacions, i garantir-ne la posada al dia.

b) Analitzar i formular propostes de simplificació i racionalització dels mètodes i els procediments administratius que conformen el sistema d'informació departamental.

c) Avaluar, de forma continuada, els resultats pel que fa a l'eficàcia i la qualitat de servei.

d) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 58

Servei de Gestió Econòmica

El Servei de Gestió Econòmica té les funcions següents:

a) Elaborar l'avantprojecte del pressupost del Departament.

b) Gestionar i controlar l'execució anual del pressupost.

c) Controlar la tramitació de les modificacions d'aquest pressupost.

d) Coordinar la tramitació dels expedients comptables i controlar la seva subjecció al règim de comptabilitat de la despesa pública.

e) Coordinar els expedients de contractació d'obres, subministrament i béns i serveis del Departament.

f) Controlar l'habilitació del Departament.

g) Supervisar i, si escau, tramitar els expedients d'ajuts gestionats per les diferents unitats del Departament.

h) Realitzar la gestió econòmica dels expedients relacionats amb el patrimoni de béns immobles del Departament.

i) Generar indicadors de costos dels diferents serveis del Departament.

j) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 59

Servei de Personal

El Servei de Personal té com a funcions:

a) Coordinar i impulsar els temes relacionats amb el personal del Departament.

b) Fer la gestió dels recursos humans: selecció, nòmines, incidències i situacions administratives dels funcionaris i règims de previsió social.

c) Fer les propostes de valoració dels llocs de treball, així com l'elaboració de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball.

d) Coordinar els processos de provisió de llocs de treball, la definició de les necessitats i els perfils professionals.

e) Fer el seguiment de la negociació laboral en què participi el Departament i aplicar els convenis subscrits.

f) Promoure i planificar la formació continuada del personal del Departament, assessorant i coordinant respecte a les necessitats formatives del personal de les diferents unitats i la realització dels cursos.

g) Impulsar eines de comunicació interna basades en intranet.

h) Coordinar i fer propostes relatives a la prevenció de riscos.

i) Fer l'estudi i la proposta d'avantprojecte de pressupost del capítol 1 i el control pressupostari de les despeses d'aquest capítol.

j) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 60

Servei de la Secretaria Administrativa

El Servei de Secretaria Administrativa té les funcions següents:

a) Proposar les instruccions relatives al règim interior del Departament i fer-ne el seguiment.

b) Coordinar i controlar l'adquisició i l'inventari dels béns mobles.

c) Controlar l'adquisició de material no inventariable i la seva distribució.

d) Organitzar l'arxiu central del Departament.

e) Supervisar l'adquisició i la catalogació de material documental i bibliogràfic.

f) Coordinar el funcionament del Registre del Departament.

g) Controlar l'edició i el registre legal de les publicacions i dels mitjans audiovisuals del Departament i la seva distribució.

h) Coordinar l'aplicació en el Departament del sistema de gestió de la documentació administrativa.

i) Ordenar els serveis de recepció i atenció als ciutadans, majordomia i telefonia.

j) Fer el control de la distribució de la correspondència tant interna com externa.

k) Controlar els serveis prestats per empreses externes en règim de contracte o concessió que afectin serveis generals del Departament.

l) Garantir i controlar la seguretat i el manteniment dels edificis del Departament.

m) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 61

Gabinet Tècnic

El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Elaborar, planificar o coordinar les tasques relatives a l'elaboració d'informes, de publicacions i d'estudis econòmics, estadístics i socials en matèries que són competència del Departament.

b) Establir directrius i criteris tècnics i la coordinació de la producció estadística, així com, si s'escau, l'elaboració i la gestió d'estadístiques i bases de dades en les matèries competència del Departament.

c) Fer el seguiment de les polítiques i actuacions que es realitzen en les matèries objecte de la competència del Departament i la generació i el càlcul d'indicadors que permetin a les diferents unitats directives una millor planificació de la seva activitat.

d) Supervisar i coordinar la gestió del web del Departament, de la intranet, de les bases de dades d'informació corporativa i de les bases de dades de gestió del coneixement, en coordinació amb les unitats directives del Departament i els seus organismes adscrits.

e) Elaborar la memòria anual del Departament.

f) Fer l'estudi i el seguiment dels temes puntuals que li siguin encomanats.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 62

Subdirecció General de Consum

La Subdirecció General de Consum té les funcions i l'estructura regulats al Decret 327/1997, de 9 de desembre, i altres disposicions, llevat el Servei d'Automòbils i Metrologia que, amb les seves funcions i estructura, passa a dependre del Departament de Treball i Indústria en els termes que preveu aquest Decret. La Junta Arbitral de Consum de Catalunya i el Servei de Mediació i Arbitratge passen a dependre de la Subdirecció General de Consum amb les seves funcions i estructura subordinada. Així mateix, a la Subdirecció General de Consum li correspon, quan s'escaigui, la resolució dels recursos administratius pertinents contra acords o resolucions d'òrgans jeràrquicament inferiors.

TÍTOL 7

Altres departaments

Capítol 1

Departament d'Economia i Finances

Article 63

Departament d'Economia i Finances

63.1  Es crea, adscrita a la Secretaria de Promoció Econòmica del Departament d'Economia i Finances, la Direcció General de Política Financera i Assegurances amb les funcions i l'estructura de les direccions generals de Política Financera i d'Assegurances, que se suprimeixen.

63.2  Se suprimeix la Direcció General del Règim Econòmic de la Seguretat Social, les funcions i estructura de la qual passen a la Direcció General de Pressupostos i Tresor.

63.3  Depenen de la Secretaria General del Departament les direccions generals següents:

a) La Direcció General de Tributs.

b) La Direcció General de Pressupostos i Tresor.

c) La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

d) L'Assessoria Jurídica.

63.4  S'adscriuen al Departament d'Economia i Finances mitjançant la Secretaria de Promoció Econòmica els organismes següents:

a) L'Institut Català de Finances.

b) L'Institut d'Estadística de Catalunya.

c) L'Institut Català del Crèdit Agrari.

d) El Tribunal Català de Defensa de la Competència.

63.5  La Secretaria General, la Secretaria de Promoció Econòmica, les direccions generals i els organismes esmentats als apartats anteriors d'aquest article mantenen les funcions i l'estructura que preveu la normativa vigent aplicable, sens perjudici de les previsions d'aquest Decret. La resta d'unitats directives, òrgans i organismes del Departament no esmentats en aquest Decret es regeixen per la normativa específica aplicable.

Capítol 2

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Article 64

Secretaria per a la Planificació Territorial

64.1  La Secretaria per a la Planificació Territorial creada al Decret 370/2001, de 24 de desembre, té les funcions següents:

a) Impulsar i formular, si escau, revisar i modificar el Pla territorial general i els plans territorials que s'elaborin a l'empara de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, com també definir l'orientació estratègica del desenvolupament d'aquests plans una vegada hagin estat aprovats pel Govern.

b) Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques d'ordenació territorial i urbanisme, de la política de muntanya, de paisatge i d'ordenació del litoral.

c) Dur la direcció estratègica de l'Institut Català del Sòl, així com la supervisió i control de l'execució dels plans i programes que desenvolupi.

d) Elaborar documents i emetre informes que li siguin requerits, sobre tots els altres àmbits i expedients que puguin afectar la planificació territorial.

e) Promoure i fomentar la intervenció d'altres administracions públiques i dels agents socioeconòmics en els plans i programes inclosos en el seu àmbit d'actuació.

f) Dirigir i coordinar les polítiques d'ordenació de l'edificació, sens perjudici de les competències del Departament de Medi Ambient i Habitatge en matèria d'edificació d'habitatges i habitabilitat, i de rehabilitació de barris i de nuclis històrics.

g) Qualsevol altra funció que se li encomani.

64.2  De la Secretaria per a la Planificació Territorial depenen les direccions generals següents:

a) La Direcció General d'Urbanisme.

b) La Direcció General d'Arquitectura i Paisatge.

64.3  Resta adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant la Secretaria per a la Planificació Territorial l'Institut Català del Sòl.

64.4  La Direcció General d'Arquitectura i Paisatge té les funcions següents:

a) Executar, fer el seguiment i fer el control de la política d'ordenació de l'edificació i el control de la qualitat de processos i productes de l'edificació, sens perjudici de les competències del Departament de Medi Ambient i Habitatge en matèria d'edificació d'habitatges i habitabilitat.

b) Definir les polítiques de rehabilitació de barris i nuclis antics.

c) Definir la política de paisatge, d'acord amb els principis de la Carta europea del paisatge.

d) Definir les polítiques de muntanya.

e) Dur a terme l'ordenació, l'ús i defensa de l'ordenació del litoral, així com l'aprovació de la distribució dels serveis de temporada a les platges.

64.5 S'adscriu a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge la Subdirecció General d'Arquitectura i Programació de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, sens perjudici de les unitats d'aquesta Subdirecció General que l'article 73.4 adscriu al Departament de Medi Ambient i Habitatge. Així mateix, també se li adscriu el Servei de Promoció de la Rehabilitació de la Subdirecció General d'Habitatge i Gestió de la Rehabilitació de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. També se li adscriuran de mutu acord entre els departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge aquells efectius del Servei d'Arquitectura i Habitatge de la Delegació Territorial de Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, dels serveis territorials d'Arquitectura i Habitatge, del Servei d'Ordenació de l'Edificació i del Servei de Gestió Jurídica que vénen realitzant les funcions que el present apartat assigna a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge.

Article 65

Secretaria per a la Mobilitat

65.1  La Secretaria per a la Mobilitat, creada al Decret 370/2001, de 24 de desembre, té les funcions següents:

a) Coordinar les polítiques en matèria de transports, en matèria de ports i d'aeroports i en matèria de carreteres i autopistes.

b) Definir les estratègies en política d'infraestructures relacionades amb la mobilitat i la seva coordinació amb les polítiques d'ordenació territorial de la Generalitat de Catalunya i les d'altres administracions i ens.

c) Promoure i desenvolupar els centres logístics integrals.

d) Promoure i fomentar la intervenció d'altres administracions públiques i dels agents socioeconòmics en els plans i programes inclosos en el seu àmbit d'actuació.

e) Promoure, dirigir i coordinar les polítiques d'infraestructures relacionades amb la mobilitat i la seva gestió i execució quan se li encarreguin.

f) Exercir les funcions que la normativa vigent atribueixi a la Delegació del Govern en les societats concessionàries d'autopistes.

g) Qualsevol altra funció que se li encomani.

65.2  De la Secretaria per a la Mobilitat depenen les unitats següents:

a) La Direcció General de Carreteres.

b) La Direcció General de Ports i Transports.

c) La Secretaria de la Delegació del Govern en les societats concessionàries d'autopistes.

d) El Servei de Concertació Territorial.

65.3  Resta adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant la Secretaria per a la Mobilitat l'Ens d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

65.4  Corresponen al Servei de Concertació Territorial, fins ara dependent de la Subdirecció General d'Acció Territorial de la Secretaria per a les Actuacions Concertades, les funcions previstes a l'article 10.3 del Decret 217/2000, de 26 de juny.

Article 66

Supressió d'òrgans i normativa vigent

66.1  Se suprimeix la Secretaria per a les Actuacions Concertades.

66.2  Les unitats directives del Departament de Política Territorial i Obres Públiques esmentades als articles anteriors no suprimides per aquest Decret mantenen les funcions i l'estructura que preveu la normativa vigent aplicable, sens perjudici del que disposa aquest Decret. La resta d'unitats directives, òrgans i organismes del Departament no esmentats en aquest Decret es regeixen per la normativa específica aplicable.

Capítol 3

Departament de Governació i Administracions Públiques

Article 67

Departament de Governació i Administracions Públiques

67.1  Correspon al Departament de Governació i Administracions Públiques, dins l'objectiu de modernitzar l'Administració, impulsar les actuacions relacionades amb el projecte Administració Oberta de Catalunya.

67.2  Les funcions de la Direcció General de Planificació Operativa regulada al Decret 20/2001, de 23 de gener, no assumides per la Secretaria de Coordinació Interdepartamental, s'atribueixen a la Direcció General d'Organització de l'Administració del Departament de Governació i Administracions Públiques. La Subdirecció General de Control i Seguiment de Programes de l'esmentada Direcció General de Planificació Operativa passa a configurar-se com una àrea funcional dins la Direcció General d'Organització de l'Administració amb la denominació d'Àrea d'Administració Electrònica amb la funció de donar suport i assistència al/a la director/a general en l'exercici de les funcions relacionades amb el desenvolupament de l'Administració electrònica i l'impuls del projecte Administració Oberta de Catalunya.

67.3  La Secretaria General del Departament de Governació i Administracions Públiques, a més de les funcions atribuïdes per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i la resta de la normativa vigent, assumeix la funcions següents:

a) Dirigir els treballs preparatoris en matèria d'organització i divisió territorial de Catalunya.

b) Dirigir i, si s'escau, executar totes les activitats administratives necessàries per dur a terme els processos electorals.

67.4  Dins la Secretaria General del Departament de Governació i Administracions Públiques es creen les àrees funcionals següents:

a) L'Àrea de Processos Electorals.

b) L'Àrea d'Organització i Divisió Territorial.

67.5  A l'Àrea de Processos Electorals li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i executar les activitats administratives necessàries per dur a terme els processos electorals.

b) Donar el suport organitzatiu dels processos electorals.

c) Elaborar l'avantprojecte dels pressupostos electorals que corresponguin a la Generalitat, la seva execució i gestió i la liquidació corresponent.

d) Coordinar, organitzar, programar i supervisar totes les despeses electorals.

e) Elaborar estudis, informes i estadístiques en matèria electoral.

f) Impulsar, organitzar i coordinar seminaris, cursos i publicacions en matèria electoral.

g) La coordinació tècnica interdepartamental en qualsevol procés electoral que correspongui realitzar, coordinar o organitzar a la Generalitat de Catalunya.

h) Elaborar estudis, propostes i treballs en matèria electoral.

i) Qualsevol altra funció que se li encomani.

67.6  A l'Àrea d'Organització i Divisió Territorial li correspon:

a) El suport a la direcció del procés de reforma de l'organització territorial de Catalunya.

b) Elaborar els estudis, propostes i informes sobre divisió i organització territorial.

c) Mantenir relacions amb els diferents sectors i territoris en matèria d'organització territorial per tal de rebre informació i propostes i fomentar la seva participació.

d) Elaborar propostes, estudis i treballs en matèria de divisió i organització territorial.

e) Donar suport a la implantació de la nova organització territorial.

f) Qualsevol altra funció que se li encomani.

67.7  La Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques exerceix la funció de mantenir les relacions de caràcter polític i administratiu entre la Generalitat i el Consell General de la Vall d'Aran.

67.8  La Comissió Jurídica Assessora, l'Agència Catalana de Certificació, l'Agència Catalana de Protecció de Dades, l'Institut Europeu de la Mediterrània i el Consorci Administració Oberta de Catalunya es relacionen amb la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Governació i Administracions Públiques.

Capítol 4

Departament d'Ensenyament

Article 68

Direcció de Planificació Educativa

68.1  Es crea la Direcció de Planificació Educativa, adscrita al Departament d'Ensenyament amb rang orgànic de direcció general, amb els objectius de fomentar les relacions de cooperació i col·laboració amb l'Administració local en matèria educativa, impulsar vies de coordinació de les actuacions dels diferents òrgans consultius d'aquest Departament i proporcionar els elements per a l'assessorament i l'assistència que el Consell de Direcció necessiti en aquests àmbits. Tot això amb la finalitat d'assolir un major nivell d'eficàcia en els processos de desenvolupament de les polítiques educatives i consolidar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

68.2  Corresponen a la Direcció de Planificació Educativa les funcions següents:

a) Establir els criteris per a la col·laboració amb l'Administració local en matèria d'ensenyament.

b) Analitzar comparativament els diferents models de descentralització de competències en matèria educativa en els ens locals.

c) Promoure la coordinació de les actuacions entre el Departament d'Ensenyament i les entitats locals en el desenvolupament de les polítiques educatives.

d) Planificar actuacions conjuntes adreçades a la compensació de les desigualtats per tal de fer efectiu el ple exercici del dret a l'educació.

e) Estudiar, proposar i avaluar les diferents possibilitats de convenis i acords de col·laboració que es puguin subscriure entre el Departament d'Ensenyament i les entitats locals per a la millora del sistema educatiu.

f) Establir les directrius per a la coordinació de les actuacions del Consell Escolar de Catalunya, del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell Català de Formació Professional.

g) Preveure, organitzar i establir el calendari d'actuació dels òrgans esmentats de participació i consulta del Departament d'Ensenyament en els àmbits en què sigui preceptiva o es consideri necessària la seva intervenció.

h) Emetre orientacions o criteris adreçats als òrgans consultius esmentats per assolir més coherència en els objectius respectius i una harmonització de les seves actuacions.

i) Generar sistemes de simulació que permetin estudiar i avaluar la repercussió de l'aplicació de les polítiques educatives.

j) Assessorar el Consell de Direcció del Departament en els àmbits d'actuació propis.

k) Coordinar totes les actuacions de les direccions generals que li siguin encomanades pel conseller.

Capítol 5

Departament de Sanitat i Seguretat Social

Article 69

Direcció d'Estratègia i Coordinació

69.1  Es crea la Direcció d'Estratègia i Coordinació, adscrita al Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb rang orgànic de direcció general, amb l'objectiu d'establir estratègies de planificació de les polítiques sanitàries per assolir un major grau d'eficiència en les actuacions que garanteixen el dret a la protecció de la salut, i avaluar-ne els resultats, i coordinar la planificació de les activitats de docència i de recerca en ciències de la salut.

69.2  Corresponen a la Direcció d'Estratègia i Coordinació les funcions següents:

a) Determinar criteris generals d'ordenació i planificació dels serveis sanitaris i sociosanitaris que constitueixen les prestacions assistencials del sistema sanitari públic.

b) Establir les directrius per a la coordinació del procés d'elaboració del Pla de salut de Catalunya, el seu seguiment i la seva avaluació.

c) Dissenyar estratègies de planificació dels recursos humans del sistema sanitari públic.

d) Planificar, coordinar i promoure actuacions en matèria de formació especialitzada en ciències de la salut i d'ordenació de les professions sanitàries.

e) Coordinar la planificació, incentivar programes i projectes de recerca en ciències de la salut i en l'àmbit de l'avaluació de les tecnologies mèdiques.

f) Promoure activitats en matèria de programes sanitaris tendents a la prevenció de la malaltia i a la promoció de la salut, i avaluar-ne els resultats.

g) Totes aquelles que li encomani el/la titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Capítol 6

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Article 70

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Es crea dins del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la Direcció General de la Producció, Innovació i Indústries Agràries, que té atribuïdes les funcions i l'estructura de la Direcció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària i de la Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural, que se suprimeixen.

Capítol 7

Departament de Benestar i Família

Article 71

Departament de Benestar i Família

71.1  Es crea, dins del Departament de Benestar i Família, la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques, que assumeix les funcions de les direccions generals de Serveis Comunitaris i d'Acció Cívica, que se suprimeixen, l'estructura de les quals passa a integrar-se en la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques en els termes previstos als apartats següents.

71.2  La Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques s'estructura en els òrgans actius següents:

a) La Subdirecció General d'Equipaments i Habitatge Social.

b) El Servei de Promoció i Activitats.

c) El Servei de Plans i Programes.

d) La Secció de Programació i Difusió.

71.3  La Subdirecció General d'Equipaments i Habitatge Social té les funcions següents:

a) Programar l'adjudicació d'habitatges socials en coordinació amb la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

b) Promoure i realitzar la coordinació per a l'adjudicació d'habitatge social amb institucions, entitats i altres administracions públiques.

c) Fer les propostes d'ordenació, simplificació i racionalització dels serveis i equipaments adscrits.

d) Organitzar i coordinar les funcions i recursos al seu càrrec.

e) Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular de la direcció general.

71.4  La Subdirecció General d'Equipaments i Habitatge Social s'estructura en els òrgans actius següents:

a) El Servei d'Habitatge Social.

b) El Servei de Coordinació i Suport Tècnic.

71.5  Els serveis i la secció esmentats als apartats anteriors tenen les funcions i l'estructura que preveu la seva normativa vigent aplicable.

71.6  La Direcció General de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials té rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol, i manté les funcions i estructura previstes a la normativa vigent.

Capítol 8

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Article 72

Secretaria d'Habitatge

72.1  Es crea, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Secretaria d'Habitatge, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol.

72.2  La Secretaria d'Habitatge té les funcions següents:

a) Coordinar la totalitat de polítiques, programes i plans relatius a l'habitatge d'iniciativa pública i privada i a l'ordenació i control de l'edificació d'habitatges i l'habitabilitat, sens perjudici de les competències del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'edificació, sòl i rehabilitació urbana, i sens perjudici de les competències del Departament de Benestar i Família en matèria d'habitatge social.

b) Gestionar el patrimoni d'habitatge públic.

c) Les actuacions relatives a la promoció i construcció d'habitatge que es realitzin dins de l'Institut Català del Sòl i la participació en la direcció estratègica de les polítiques de sòl per a habitatge que exerceix l'Institut.

72.3  Es crea la Direcció General d'Habitatge del Departament de Medi Ambient, sota la dependència de la Secretaria d'Habitatge.

72.4  La Direcció General d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge assumeix les funcions en matèria d'habitatge i habitabilitat de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que se suprimeix, sense perjudici del que estableix l'article 64.5 d'aquest Decret.

S'adscriuen a la Direcció General d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge el Servei de Programació i Avaluació i la Subdirecció General d'Habitatge i Gestió de la Rehabilitació, excepte el Servei de Promoció de la Rehabilitació. Així mateix, s'adscriuen a la Direcció General d'Habitatge el Servei d'Ordenació de l'Edificació, tret de la Secció d'Acreditació i Coordinació de Laboratoris, que s'adscriu a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Servei de Gestió Jurídica, el Servei d'Arquitectura i Habitatge de la Delegació Territorial de Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els serveis territorials de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, sens perjudici del que preveu l'article 64.5 d'aquest Decret. També s'adscriuran a aquesta Direcció General, de mutu acord entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, aquells efectius de les unitats adscrites a l'article 64.5 de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

72.5  La societat Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) es relaciona amb la Generalitat de Catalunya mitjançant la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Article 73

Direcció General de Qualitat Ambiental

73.1  La Direcció General de Qualitat Ambiental regulada al Decret 155/1999, d'1 de juny, passa a tenir les funcions següents:

a) Les competències que la legislació urbanística atribueixi al Departament de Medi Ambient i Habitatge en relació amb la informació sobre els aspectes ambientals dels projectes de plans i programes d'ordenació territorial i d'ordenació urbanística. Realitzar estudis i formular propostes de plans territorials sectorials, en l'àmbit de les competències del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

b) La vigilància, la previsió i el control de la qualitat de l'aire i la formulació i gestió de plans, programes i normatives sobre protecció de l'ambient atmosfèric.

c) Vetllar pel funcionament global del sistema d'intervenció integral que s'estableix a la Llei 3/1998, de 27 de febrer.

d) Donar el suport necessari a la Ponència Ambiental i a les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i gestionar les sol·licituds d'autorització ambiental que se sotmeten al sistema d'avaluació d'impacte ambiental.

e) Definir, ordenar i validar la base de dades ambientals d'activitats i mantenir-ne l'actualització.

f) Disposar d'informació i fomentar la recerca, l'avaluació i l'aplicació de les millors tècniques disponibles.

g) Vetllar per l'ús racional dels recursos en matèria de medi ambient i coordinar les actuacions d'inspecció d'activitats amb incidència ambiental.

h) La gestió del sistema d'auditoria i gestió mediambiental i la gestió dels sistemes d'etiqueta ecològica europea i del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

i) La gestió del sistema d'acreditació de les entitats ambientals de control, verificació i certificació.

73.2  La Direcció General de Qualitat Ambiental manté l'estructura prevista al Decret 155/1999, d'1 de juny.

Article 74

Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

74.1  La Direcció General de Planificació Ambiental, regulada al Decret 155/1999, d'1 de juny, passa a denominar-se Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat amb les funcions següents:

a) Definir l'aplicació de les polítiques ambientals i de sostenibilitat en els plans i programes del Govern de la Generalitat.

b) Impulsar el procés de l'Agenda 21 de Catalunya, fomentar la incorporació dels objectius i dels criteris internacionals de desenvolupament sostenible a les polítiques sectorials, donar-hi suport i desenvolupar instruments per a la seva avaluació.

c) Impulsar l'elaboració, la implantació i el seguiment de les estratègies, els plans i els programes que elabori el Departament, sens perjudici de les funcions de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

d) Analitzar les estratègies i plans en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible promoguts a escala internacional o per altres administracions i, eventualment, participar-hi.

e) Promoure i difondre la utilització de les energies renovables i les mesures d'estalvi energètic.

f) Establir canals d'intercanvi d'informació en matèria de medi ambient entre l'Administració i la societat civil i fomentar les activitats adreçades a un coneixement i una protecció millors del medi ambient i la seva difusió.

g) Formular i promoure plans, programes i activitats adreçades a l'educació ambiental i fomentar les actituds, les pràctiques i l'ús de mitjans i de productes basats en criteris de sostenibilitat.

h) Promoure entitats i associacions per a la protecció del medi ambient i portar el seu cens.

i) Vetllar per la coordinació de l'acció pública de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en matèria de promoció i educació mediambiental.

j) Formular, promoure i coordinar plans i programes d'investigació i formació ambientals.

k) Promoure la sensibilització i l'educació ambiental en matèria de mobilitat sostenible.

l) Coordinar la redacció del llibre blanc de medi ambient i dels informes sobre l'estat del medi ambient a Catalunya.

74.2  La Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat manté l'estructura prevista al Decret 155/1999, d'1 de juny.

Article 75

Direcció General del Medi Natural

75.1  Es crea, dins del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Direcció General del Medi Natural amb les funcions següents:

a) Formular propostes de directrius ambientals relatives a la conservació, la gestió i millora del patrimoni natural i avaluar el grau de conservació i protecció d'aquest patrimoni, i assumir-ne, quan s'escaigui, la restauració i la millora.

b) Impulsar accions per a la preservació i la millora del patrimoni natural promogudes per la societat civil i els ens locals.

c) Formular i, si s'escau, executar plans i programes per a la protecció del paisatge i del sòl contra l'erosió i els previstos a la Llei 12/1985, de 13 de juny.

d) Promoure projectes d'investigació en matèria de tecnologies i sistemes per a l'avaluació, prevenció, minimització i control dels impactes sobre el medi natural.

e) Dirigir la revisió i el desplegament del Pla d'espais d'interès natural i de l'Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica.

f) Dissenyar i dirigir les polítiques en matèria de protecció i foment dels terrenys forestals, parcs naturals, espais protegits i protecció dels animals i vetllar per la protecció dels ecosistemes de Catalunya.

g) Planificar i gestionar els terrenys forestals, els espais naturals protegits, els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, les reserves de caça i la resta d'equipaments destinats a la protecció i millora de les espècies animals adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

h) Coordinar les actuacions de vigilància, control i inspecció del medi natural.

i) Impulsar accions de prevenció de les infraccions i d'assessorament i conscienciació ciutadana per fomentar conductes respectuoses amb el medi natural.

j) Portar a terme accions encaminades a la protecció i preservació del medi natural per evitar accions que en puguin lesionar els seus valors.

k) Coordinar i planificar les actuacions en matèria de prevenció d'incendis forestals aplicant mesures de silvicultura preventiva.

l) Fomentar les campanyes de sensibilització en la prevenció contra incendis forestals, en coordinació amb el Departament d'Interior, i coordinar i donar suport a les unitats de voluntaris forestals i a les agrupacions de defensa forestal.

m) Vetllar per l'execució i aprovar, quan s'escaigui, els plans de millora per a la protecció ambiental i pel desenvolupament correcte de l'activitat forestal, cinegètica i piscícola.

n) Elaborar les propostes de normativa corresponents a la protecció de la natura i el paisatge, els espais protegits, la gestió forestal la caça i la pesca.

75.2  Se suprimeixen la Direcció General de Boscos i Biodiversitat, la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural i la Direcció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i les seves estructures s'integren en la Direcció General del Medi Natural.

75.3  Fins que no es reestructuri la Direcció General del Medi Natural, els serveis de Gestió de Recursos de la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural i de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat, sens perjudici de donar el suport que requereixi el/la directora/a general, executaran les seves funcions dins dels àmbits funcionals de les direccions generals suprimides.

TÍTOL 8

Estructura territorial de diversos departaments

Article 76

Delegacions territorials de Justícia

76.1  Les subdireccions generals de Justícia i Interior de les delegacions territorials del Govern passen a denominar-se delegacions territorials de Justícia.

76.2  Les delegacions territorials de Justícia depenen orgànicament de la Secretaria General del Departament de Justícia i funcionalment d'aquesta, de la secretaria sectorial i de les direccions generals del Departament.

76.3  Les delegacions territorials de Justícia tenen les funcions següents:

a) Representar el Departament de Justícia en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament de Justícia.

c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen, i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Les funcions que el Decret 284/2002, de 12 de novembre, i les altres disposicions aplicables atribueixen a les subdireccions generals de Justícia i Interior en matèries pròpies del Departament de Justícia.

e) Les que li siguin expressament delegades.

76.4  De cada delegació territorial de Justícia de Girona, Lleida i Tarragona depenen les seccions de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil, de Suport Judicial, de Coordinació de Serveis i les oficines de les Comissions Territorials d'Assistència Social Penitenciària, amb les funcions especificades en el Decret 285/1992, de 24 de novembre, i la resta de normativa vigent aplicable.

76.5  La Delegació Territorial de Justícia de les Terres de l'Ebre s'organitza en les àrees previstes a l'article 4 del Decret 275/2001, de 23 d'octubre.

Article 77

Delegacions territorials d'Interior

77.1  Dins del Departament d'Interior es creen les delegacions territorials d'Interior a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l'Ebre, assimilades orgànicament a subdirecció general i amb seu a les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa, respectivament.

77.2  Les delegacions territorials d'Interior depenen orgànicament de la Secretaria General del Departament d'Interior i funcionalment d'aquesta, de la secretaria sectorial i de les direccions generals del Departament.

77.3  Les delegacions territorials d'Interior tenen les funcions següents:

a) Representar el Departament d'Interior en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament d'Interior, sens perjudici de les funcions atribuïdes als delegats territorials del Govern.

c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen, i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Les funcions que el Decret 194/2001, de 10 de juliol, modificat pel Decret 284/2002, de 12 de novembre, i les altres disposicions aplicables atribueixen a les subdireccions generals de Justícia i Interior en matèries pròpies del Departament d'Interior en els termes que preveuen els decrets esmentats.

e) Les que li siguin expressament delegades.

77.4  De cada delegació territorial d'Interior depèn el Servei Territorial del Joc i d'Espectacles amb les funcions que preveu el Decret 284/2002, de 12 de novembre, i la resta de normativa vigent aplicable.

Article 78

Delegacions territorials de Treball i Indústria

78.1  Les subdireccions generals d'Afers Laborals i d'Ocupació, adscrites orgànicament a les delegacions territorials del Govern, passen a denominar-se delegacions territorials de Treball i Indústria.

78.2  Les delegacions territorials de Treball i Indústria depenen orgànicament de la Secretaria General del Departament de Treball i Indústria i funcionalment d'aquesta, de la secretaria sectorial i de les direccions generals del Departament.

78.3  Les delegacions territorials de Treball i Indústria tenen les funcions següents:

a) Representar el Departament de Treball i Indústria en el seu àmbit territorial

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament de Treball i Indústria.

c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen, i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Les que li siguin expressament delegades.

78.4  Se suprimeixen les subdireccions generals d'Indústria, Comerç i Turisme de les delegacions territorials del Govern. Les funcions en matèria d'establiments industrials, seguretat, automòbils i metrologia, energia i mines i les relatives a l'Oficina de Gestió Unificada per a activitats empresarials que es determinen en el Decret 274/2000, de 31 de juliol, en el Decret 184/2001, de 26 de juny, i en la resta de normativa vigent aplicable s'atribueixen a les delegacions territorials de Treball i Indústria.

78.5  Els òrgans adscrits a les subdireccions generals d'Indústria, Comerç i Turisme que executen les funcions esmentades en l'apartat anterior s'adscriuen a les delegacions territorials de Treball i Indústria.

78.6  Es modifica la denominació de la Secció de Consum i Seguretat Industrial de la Subdirecció d'Indústria, Comerç i Turisme de la Delegació Territorial del Govern de les Terres de l'Ebre, que passa a denominar-se Secció de Seguretat Industrial. Té assignades les funcions dels apartats a), b) i d) de l'article 4.1 del Decret 184/2001, de 26 de juny.

Article 79

Delegacions territorials de Comerç, Turisme i Consum

79.1  Es creen les delegacions territorials de Comerç, Turisme i Consum a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l'Ebre, assimilades orgànicament a subdirecció general i amb seu a les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa, respectivament.

79.2  Les delegacions territorials de Comerç, Turisme i Consum depenen orgànicament de la Secretaria General del Departament de Comerç, Turisme i Consum i funcionalment d'aquesta i de les direccions generals del Departament.

79.3  Les delegacions territorials de Comerç, Turisme i Consum tenen les funcions següents:

a) Representar el Departament de Comerç, Turisme i Consum en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament de Comerç, Turisme i Consum.

c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les competències que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Les funcions que tenien atribuïdes les subdireccions generals d'Indústria, Comerç i Turisme de les delegacions territorials del Govern en matèria de comerç, turisme i consum.

e) Les que li siguin expressament delegades.

79.4  Els òrgans de les subdireccions generals d'Indústria, Comerç i Turisme de les delegacions territorials del Govern que executen les funcions esmentades a la lletra d) de l'apartat anterior s'adscriuen a les delegacions territorials de Comerç, Turisme i Consum. Igualment, s'hi adscriuen les seccions de Coordinació Administrativa de les esmentades subdireccions generals.

79.5  Es modifica la denominació de la Secció de Comerç de la Subdirecció d'Indústria, Comerç i Turisme de la Delegació Territorial del Govern de les Terres de l'Ebre, que passa a denominar-se Secció de Comerç i Consum. Aquesta Secció té assignades les funcions de l'article 4.3 i de l'apartat c) de l'article 4.1, del Decret 184/2001, de 26 de juny.

Article 80

Delegacions territorials de Governació i Administracions Públiques

80.1  Les subdireccions generals de Governació i Relacions Institucionals de les delegacions territorials del Govern passen a denominar-se delegacions territorials de Governació i Administracions Públiques.

80.2  Les delegacions territorials de Governació i Administracions Públiques depenen orgànicament de la Secretaria General del Departament de Governació i Administracions Públiques i funcionalment d'aquesta, de la secretaria sectorial i de les direccions generals del Departament.

80.3  Les delegacions territorials de Governació i Administracions Públiques tenen les funcions següents:

a) Representar el Departament de Governació i Administracions Públiques en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament de Governació i Administracions Públiques.

c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Les funcions que la normativa vigent atribueixen a les subdireccions generals de Governació i Relacions Institucionals.

e) Les que li siguin expressament delegades.

80.4  Les delegacions territorials de Governació i Administracions Públiques mantenen l'estructura de les subdireccions generals de Governació i Relacions Institucionals.

Disposicions addicionals

Primera

Se suprimeixen, en els termes que preveu aquest Decret, els òrgans i programes següents:

Secretaria per a les Actuacions Concertades del Departament de Política territorial i Obres Públiques.

Secretaria d'Afers Laborals i d'Ocupació de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Direcció de la Secretaria del Govern de l'antic Departament de la Presidència.

Direcció General d'Afers Interdepartamentals de l'antic Departament de la Presidència.

Direcció General de Planificació Operativa de l'antic Departament de la Presidència.

Direcció General de Mitjans Audiovisuals de l'antic Departament de la Presidència.

Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.

Direcció General de Recursos Econòmics i Equipaments de l'antic Departament de Justícia i Interior.

Direcció General de Recursos Humans i Serveis Generals de l'antic Departament de Justícia i Interior.

Direcció General d'Ocupació de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i estructura adscrita.

Direcció General d'Indústria de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Direcció General de Consum i Seguretat Industrial de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar i Família.

Direcció General de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar i Família.

Direcció General del Règim Econòmic de la Seguretat Social del Departament d'Economia i Finances.

Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia i Finances.

Direcció General d'Assegurances del Departament d'Economia i Finances.

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de l'antic Departament de Medi Ambient.

Direcció General de Boscos i Biodiversitat, de l'antic Departament de Medi Ambient.

Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural de l'antic Departament de Medi Ambient.

Direcció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Delegat del Govern en les societats concessionàries d'autopistes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Gabinet del Conseller i unitats dependents, de l'antic Departament de la Presidència

Gabinet d'Estudis de la Seguretat de l'antic Departament de Justícia i Interior.

Assessoria Jurídica de Seguretat Pública de l'antic Departament de Justícia i Interior.

L'Oficina Tècnica d'Indústria, Comerç i Turisme de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

L'Oficina Tècnica d'Afers Laborals i d'Ocupació de la Secretaria d'Afers Laborals i d'Ocupació de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i estructura adscrita.

L'Assessoria Jurídica de la Secretaria d'Afers Laborals i d'Ocupació de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Les subdireccions generals d'Indústria, Comerç i Turisme de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

El Servei de Seguretat i Gestió del Patrimoni Immoble de la Direcció de Serveis de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Servei de Secretaria Administrativa de la Direcció de Serveis de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Servei d'Organització del Gabinet Tècnic de l'antic Departament de Justícia i Interior i estructura subordinada.

La Secció de Gestió Econòmica i Administrativa de la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial de l'antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Programa per al Desenvolupament de les Relacions amb Europa de l'antic Departament de la Presidència.

Programa per a l'Estudi i la Reforma del Finançament Autonòmic del Departament d'Economia i Finances.

Programa per al Seguiment de la Globalització de l'Economia del Departament d'Economia i Finances.

Oficina d'Atenció a l'Administrat de l'antic Departament de la Presidència.

Assessor especial del conseller de Política Territorial i Obres Públiques creat pel Decret 172/1985, de 21 de juny.

Assessor especial de la Presidència de la Generalitat en qüestions de caràcter històric i cultural de Catalunya, creat pel Decret 344/1988, de 14 de novembre.

Segona

Els departaments que traspassin unitats directives, òrgans o funcions en favor d'altres han de traspassar a aquests els recursos humans i materials afectats, inclosos els corresponents als serveis centrals.

Tercera

Els òrgans competents de cada departament han d'adaptar a la nova estructura, prevista en aquest Decret, els nomenaments per als llocs de comandament que es mantenen vigents amb la mateixa denominació o funcions, com també els altres òrgans que tot i veure modificada la seva denominació o adscripció mantenen les funcions essencials que tenien assignades, d'acord amb el que preveu el Decret 123/1997, 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Quarta

Totes les referències que la normativa vigent faci a departaments en matèries assignades als nous departaments o a departaments que han canviat de denominació s'han d'entendre fetes als departaments que han assumit la competència sobre aquestes matèries.

Totes les referències que la normativa vigent faci a unitats directives que se suprimeixen o es modifiquen s'han d'entendre fetes a les unitats directives o òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

Cinquena

Els òrgans col·legiats i, si escau, les entitats no regulades en aquest Decret adscrits a departaments que modifiquen les seves competències s'han d'entendre adscrits als departaments que assumeixen les competències relacionades amb aquells.

Sisena

El Departament de Treball i Indústria assignarà al Departament de Comerç, Turisme i Consum un percentatge dels ingressos procedents dels cànons anuals abonats per les entitats concessionàries del servei d'inspecció tècnica de vehicles i del camp de la inspecció i el control reglamentari en l'àmbit de la seguretat, la qualitat i la normativa industrials. L'import d'aquest percentatge s'afectarà a la realització de programes d'investigació, anàlisi, foment i promoció de la defensa dels consumidors i usuaris i al foment del sistema arbitral de consum, i també a l'activitat de supervisió, inspecció i control del Departament de Comerç, Turisme i Consum, en l'àmbit del consum.

Setena

Es modifica l'article 5 del Decret 209/1989, de 3 de juliol, pel qual s'aproven els estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, que resta redactat de la manera següent:

"Article 5.1  El Consell d'Administració és l'òrgan de superior direcció i control del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i l'integren el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària general i el/la directora/a de serveis del Departament de Justícia; el/la gerent/a i el/la directora/a econòmic financer del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, i el/la secretari/ària general o un director/a general dels departaments d'Economia i Finances, de Treball i Indústria, de Comerç, Turisme i Consum i de Benestar i Família, segons designació del/la conseller/a respectiu/iva, i aquells altres representants de la Generalitat de Catalunya o d'altres entitats públiques o privades que s'acordi que s'hi integrin mitjançant acord del Govern de la Generalitat, que serà qui els nomenarà, a proposta, si escau, de l'entitat corresponent.

"5.2  El secretari/ària serà designat/ada entre funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya".

Disposicions transitòries

Primera

S'adscriu transitòriament a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mentre no es reestructuri, la Subdirecció d'Acció Territorial, fins ara dependent de la Secretaria d'Actuacions Concertades del Departament esmentat.

Segona

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

Tercera

Els negociats dependents de les subdireccions generals, dels serveis i de les seccions afectats pel present Decret subsistiran mentre no es dictin les disposicions de desplegament pertinents.

Quarta

Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

Cinquena

Les persones que ocupen els llocs de treball dels òrgans i àrees funcionals modificades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si s'escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

Disposició derogatòria

Queda expressament derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que contradigui aquest Decret o que s'hi oposi.

Disposicions finals

Primera

S'autoritza el conseller d'Economia i Finances per dictar les disposicions que calguin per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del que disposa aquest Decret i, en particular, per efectuar les modificacions pressupostàries que siguin conseqüència d'aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 20 de gener de 2004

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Carretero i Grau

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

(04.020.173)

 

Amunt