Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 01/08/2002

  • Número del document 215/2002

  • Número de control 02204143

  • Organisme emissor Departament de Sanitat i Seguretat Social

Dades del DOGC
  • Número 3694

  • Data 07/08/2002

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 14365

Descriptors relacionats
Matèries Organismes Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 215/2002, d'1 d'agost, de modificació del Decret 74/1997, de 18 de març, i d'aprovació dels Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona


El Consorci Sanitari de Barcelona, constituït inicialment per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona com a ens públic associatiu i de caràcter voluntari, fou creat per l’Acord del Govern de la Generalitat de 14 de novembre de 1988 i per l’Acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 25 d’octubre de 1988. Els Estatuts del Consorci es van publicar mitjançant l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 31 de gener de 1989 (DOGC núm. 1108, de 17.2.1989), parcialment modificada per l’Ordre d’aquest Departament de 7 d’agost de 1992 (DOGC núm. 1634, de 19.8.1992).

En virtut de la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, addicionada per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, el Consorci Sanitari de Barcelona restà adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut, i va assumir directament, pel que fa a la ciutat de Barcelona, les funcions previstes per a les regions sanitàries. En desplegament d’aquestes previsions legals, d’una banda, s’aprovà el Decret 74/1997, de 18 de març, pel qual es dicten normes en desplegament de la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció que en fa la Llei 11/1995, de 29 de setembre, en relació amb el Consorci Sanitari de Barcelona (DOGC núm. 2357, de 24.3.1997) i, de l’altra, es va donar una nova redacció als Estatuts del Consorci, aprovats per la Junta de General del Consorci en data 7 de novembre de 1996 i ratificats per l’Acord del Govern de la Generalitat de 18 de març de 1997, el qual es va fer públic mitjançant l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 14 d’abril de 1997 (DOGC núm. 2380, de 28 d’abril).

Amb posterioritat, l’article 61.7, en relació amb l’article 104, ambdós de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, configuren el Consorci Sanitari de Barcelona preexistent com a consorci legal, entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de Barcelona. A més, la Carta Municipal de Barcelona confereix el mandat exprés al Consorci Sanitari de Barcelona de creació d’un ens personalitzat de salut pública, mandat que es concreta en l’article 105, que preveu que el Consorci Sanitari de Barcelona creï l’Agència de Salut Pública i de Medi Ambient de Barcelona.

Per tal de fer efectives les previsions de la Carta Municipal de Barcelona i d’adequar l’organització del govern i la gestió del Consorci Sanitari de Barcelona a les finalitats que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, li encomana, escau dur a terme les adaptacions estatutàries oportunes. A aquest efecte, la Junta General del Consorci ha aprovat la proposta de modificar els Estatuts i de redactar-ne de nou tots els articles, i ha acordat sotmetre-la a la ratificació de les institucions que integren el Consorci, alhora que, de manera simultània, el Consorci ha endegat el procés de creació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

En consonància amb el procés a que s'ha fet esment, s'escau modificar el Decret 74/1997, de 18 de març, tot deixant sense efecte aquells preceptes de caràcter organitzatiu del Consorci i que són objecte de regulació mitjançant els estatuts del Consorci que s'aproven mitjançant el present Decret.

Atès el que disposen els articles 9.11 i 17 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la persona titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Es fa una nova redacció dels Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona, el text actualitzat dels quals es transcriu a l’annex d’aquest Decret.

Disposició derogatòria

Es deroguen els articles 4.2, 4.3, 6.2, 6.3 i 12, així com la disposició addicional única del Decret 74/1997, de 18 de març, pel qual es dicten normes en desplegament de la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció que en fa la Llei 11/1995, de 29 de setembre, en relació amb el Consorci Sanitari de Barcelona.

Disposició final

Única

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 d’agost de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius i Pey

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Annex

Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

1.1  El Consorci Sanitari de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu, constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

1.2  El Consorci resta adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut, en virtut del que estableix la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció donada per la Llei 11/1995, de 29 de setembre.

Article 2

2.1  El Consorci té per objectiu dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de Barcelona.

2.2  A més, el Consorci exerceix en l’àmbit de la ciutat de Barcelona les funcions que la Llei 15/1990, de 9 de juliol, atribueix a les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. Aquestes funcions, les ha d’exercir d’acord amb els criteris generals establerts pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.

Així mateix, el Consorci desenvolupa les funcions que li siguin delegades pels òrgans centrals del Servei Català de la Salut a l’empara del que estableixen l’article 22.3 i concordants de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

2.3  En el desenvolupament de les funcions pròpies de la Regió Sanitària Barcelona Ciutat, el Consorci ha de tenir especial cura d’assolir els objectius que estableix l’article 23 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

Article 3

El domicili del Consorci queda establert a la ciutat de Barcelona.

Article 4

4.1  El Consorci, en tant que ens públic de caràcter associatiu i indefinit, es regeix per aquests Estatuts, pel seu Reglament general, pels reglaments que regulen la seva organització, el funcionament i l’ordenació de les diverses activitats i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

4.2  Pel que fa al desenvolupament de les funcions pròpies de la Regió Sanitària Barcelona Ciutat, el Consorci es regeix per les previsions de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, i disposicions concordants.

4.3  En tot cas i supletòriament és d’aplicació al Consorci el que disposa l’article 61 de la Llei 22 /1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal, relatiu als consorcis legals.

Article 5

El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, i pot, en conseqüència, realitzar actes d’administració i disposició de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i, en general, tots els actes necessaris per aconseguir, d’acord amb la legislació aplicable a cada cas, els objectius establerts en aquests Estatuts.

Article 6

6.1  A més de les funcions previstes a l’article 2, constitueixen finalitats específiques del Consorci:

a) L’atenció primària integral de la salut.

b) L’assistència especialitzada, ambulatòria, domiciliària i hospitalària.

c) L’atenció sociosanitària.

d) L’atenció de rehabilitació.

e) L’atenció psiquiàtrica i la promoció, la protecció i la millora de la salut mental.

f) La docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

g) Les activitats de recerca, estudi i divulgació cultural relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.

h) Les activitats de salut pública, incloent les de prevenció de la malaltia, promoció i protecció de la salut.

i) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment.

6.2  Les finalitats esmentades, les pot portar a terme el mateix Consorci o mitjançant els òrgans de gestió, dotats o no de personalitat jurídica pròpia, que ell creï o bé aquells que s’hi adscriguin. Als efectes del desenvolupament de les funcions de gestió i administració de centres, serveis i establiments, actuacions, programes institucionals i prestacions del sistema sanitari públic, el Consorci pot emprar qualsevol de les fórmules a què es refereix l’Article 7.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

6.3  Pel que fa a les tasques de docència, es formalitzaran els convenis o concerts corresponents amb la Universitat.

6.4  El Consorci exercirà les competències que, en el seu cas, li deleguin les Administracions consorciades.

Capítol 2

Organització central

Article 7

7.1  El Consorci s’estructura en els òrgans centrals següents:

7.1.1 De direcció i gestió:

La Junta General.

La Comissió Permanent.

La Secretaria.

La Gerència.

La Corporació Sanitària de Barcelona.

7.1.2 De participació:

El Consell de Salut.

Secció 1

De la Junta General

Article 8

8.1  La Junta General és l’òrgan de govern superior del Consorci, i té les funcions i facultats següents:

8.1.1 Aprovar anualment el pressupost del Consorci, que inclourà separadament el pressupost o els estats de previsió de despeses i ingressos, segons correspongui, dels òrgans de gestió i entitats que creï el Consorci o que hi restin adscrits amb caràcter tuïtiu.

8.1.2 Aprovar anualment l’inventari balanç, la liquidació del pressupost, la memòria de les activitats realitzades i el resultat de la gestió assistencial i econòmica de l’exercici anterior global del Consorci, que inclourà separadament el dels òrgans de gestió i entitats que creï el Consorci o que hi restin adscrits amb caràcter tuïtiu.

8.1.3 Aprovar el Reglament general del Consorci, i els que regulen l’organització, el funcionament i l’ordenació de les diverses activitats.

8.1.4 Designar les persones membres de la Comissió Permanent, així com les persones que ocupin la presidència i la vicepresidència.

8.1.5 Nomenar i separar el secretari o la secretària, i proposar a la persona titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social el nomenament i cessament del gerent o de la gerent.

8.1.6 Aprovar el règim i l’adscripció al Consorci de les entitats, centres, serveis i establiments, d’acord amb el que estableixen els articles 13.3, 26.2 i les disposicions finals d’aquests Estatuts.

8.1.7 Aprovar les propostes de modificació d’aquests Estatuts, que hauran de sotmetre’s a la ratificació de les entitats que integren el Consorci.

8.1.8 Crear altres òrgans del Consorci.

8.1.9 Delegar les facultats que li siguin pròpies, i que no li hagin estat expressament reservades en aquests Estatuts, a favor d’altres òrgans del Consorci.

8.1.10 Aquelles altres funcions que li atribueixen aquests Estatuts.

8.2  La Junta General determinarà, si s’escau, els òrgans que han d’exercir les funcions que el Servei Català de la Salut i les administracions consorciades deleguin en el Consorci.

Article 9

La Junta General del Consorci és formada per deu membres, nomenats i substituïts lliurement per les entitats que integren el Consorci, en la proporció següent:

a) Sis en representació de la Generalitat de Catalunya, designats per la persona titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

b) Quatre en representació de l’Ajuntament de Barcelona, designats per l’alcalde o l’alcaldessa de la ciutat.

Article 10

Correspon al Departament de Sanitat i Seguretat Social designar la persona que ocupi la presidència i a l’Ajuntament de Barcelona la persona que ocupi la vicepresidència, ambdues d’entre les persones membres de la Junta General.

Article 11

La Junta General s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim un cop l’any. En sessió extraordinària s’ha de reunir sempre que la convoqui la presidència, per iniciativa pròpia o a petició de dos membres de la Junta General.

Article 12

La convocatòria de les reunions s’ha de fer per escrit a cada membre, amb vuit dies d’anticipació a la data de la reunió, i ha de contenir l’ordre del dia, fora del qual no es poden prendre acords vàlids, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres i hi consenteixin expressament.

En casos d’urgència, la convocatòria es farà almenys amb vint-i-quatre hores d’anticipació, bé telegràficament, bé mitjançant algun procediment del qual quedi constància.

En aquest darrer cas, i un cop considerat l’ordre del dia, la Junta General ha d’apreciar, per unanimitat dels presents, l’existència d’urgència. Si es considera que no hi ha urgència, es procedirà a convocar la reunió de la Junta General d’acord amb el que preveu el primer paràgraf d’aquest article.

Article 13

13.1  Les persones membres de la Junta que no puguin ser presents a la reunió poden delegar la representació i vot en un altre membre de la Junta General.

13.2  Per prendre acords és preceptiva l’assistència d’un nombre de membres de la Junta General no inferior a la meitat més un dels membres en exercici del càrrec. Els acords s’han de prendre amb el vot de la majoria dels membres assistents o representats a la reunió. En cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president o la presidenta.

13.3  Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre legal de membres per a la validesa dels acords que prengui la Junta General relatius a la modificació d’aquests Estatuts, així com per a la formalització dels acords a què es refereix la disposició final 4 d’aquests Estatuts.

13.4  L’acord de modificació dels Estatuts, així com d’altres que comportin aportacions extraordinàries de fons, requereixen, a més de la majoria qualificada prevista a l’epígraf anterior, la ratificació de les respectives entitats que integrin el Consorci.

Secció 2

Del president/de la presidenta

Article 14

Corresponen al president o a la presidenta de la Junta General les atribucions següents:

14.1  Exercir la representació institucional del Consorci.

14.2  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

14.3  Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords de la Junta General.

14.4  Representar judicialment i administrativa el Consorci. Pot conferir poders per a l’exercici de l’esmentada representació.

14.5  Elevar a la Junta General la documentació i els informes que estimi oportuns.

14.6  Exercir les altres funcions que determinen aquests Estatuts, i aquelles que li siguin delegades per la Junta General, entre les de naturalesa delegable.

Secció 3

Del vicepresident/de la vicepresidenta

Article 15

El vicepresident o la vicepresidenta supleix el president o la presidenta i n’assumeix les atribucions en els casos de vacant, d’absència o de malaltia. Exercirà, a més, les funcions que li delegui el president o la presidenta per escrit, de la qual cosa n’ha de donar compte a la Junta General.

Secció 4

De la Comissió Permanent

Article 16

16.1  La Comissió Permanent estarà formada per dos representants de la Generalitat i un de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats per la Junta General, d’entre els membres d’aquesta.

16.2  Formaran part també de la Comissió Permanent, en qualitat de membres de la mateixa, el president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta de la Corporació Sanitària de Barcelona.

16.3  Exercirà la presidència una persona membre en representació de la Generalitat de Catalunya i la vicepresidència una persona membre en representació de l’Ajuntament de Barcelona, ambdues designades per la Junta General del Consorci.

16.4  A les sessions que celebri la Comissió Permanent hi assistiran, amb veu però sense vot, el gerent o la gerent, l’adjunt o l’adjunta a la gerència i el secretari o la secretària del Consorci, exercint aquesta darrera persona les funcions de secretaria de la Comissió Permanent. A les sessions de la Comissió Permanent hi podran assistir també les persones que, en qualitat d’assessores, designi la mateixa Comissió.

Article 17

17.1  Corresponen a la Comissió Permanent les funcions següents:

17.1.1 Fixar l’orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius estatutaris i aprovar els plans generals d’actuació.

17.1.2 Aprovar els plans d’inversió del Consorci.

17.1.3 Aprovar la participació del Consorci en altres entitats o empreses, utilitzant qualsevol de les formes admeses en dret.

17.1.4 Aprovar les condicions generals d’accés als llocs de treball i als càrrecs directius del Consorci, el règim de prestació de serveis, la plantilla, les remuneracions i els convenis col·lectius de treball del Consorci.

17.1.5 Aprovar les habilitacions i suplements de crèdit i les variacions pressupostàries.

17.1.6 Aprovar la contractació d’obres, serveis i subministraments, i resoldre les qüestions incidentals d’aquests contractes.

17.1.7 Actuar com a òrgan de contractació.

17.1.8 Acordar les operacions de crèdit i l’emissió d’obligacions.

17.1.9 Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i assignar en aquesta matèria les atribucions del president o de la presidenta, del gerent o la gerent i d’altres càrrecs directius del Consorci, salvant allò que disposa l’article 44, i autoritzar l’execució d’auditories externes.

17.1.10 Adoptar els acords d’adquisició, d’alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el patrimoni.

17.1.11 Nomenar i fer cessar els càrrecs de l’estructura de gestió del Consorci, a proposta del gerent o la gerent.

17.1.12 Determinar i aprovar les formes de gestió de les quals es vulgui dotar el Consorci per a la realització de les seves activitats.

17.1.13 Exercir tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i dels interessos del Consorci.

17.1.14 Ampliar les activitats del Consorci, d’acord amb el que estableix l’article 6.1.i) d’aquests estatuts.

17.1.15 Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament en l’àmbit de les seves competències.

17.1.16 Adoptar les disposicions i prendre les mesures adequades per a la millor organització i funcionament del Consorci.

17.1.17 Totes aquelles no atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci.

17.2 A més, la Comissió Permanent exerceix les funcions que la Llei 15/1990, de 9 de juliol, i disposicions concordants atribueixen al Consell de Direcció de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut, en l’àmbit de la ciutat de Barcelona.

17.3  Pel que fa a les entitats que creï el Consorci o bé que se li adscriguin, corresponen a la Comissió Permanent:

17.3.1 L’aprovació de:

17.3.1.1 Els estatuts, així com les seves modificacions.

17.3.1.2 Els plans generals d’actuació i els plans d’inversions.

17.3.1.3 Els pressupostos, balanços, la liquidació anual de comptes, la memòria de les activitats realitzades i els resultats de la gestió assistencial i econòmica de l’exercici anterior.

17.3.1.4 La política de convenis i contractes per a la prestació de serveis amb el Servei Català de la Salut o amb d’altres entitats públiques o privades.

17.3.1.5 L’exigència de responsabilitat dels titulars i membres de llurs òrgans de govern i administració.

17.3.2 La ratificació dels acords adoptats pels òrgans de govern relatius a:

17.3.2.1 L’adquisició, alienació i gravamen dels béns immobles que integren llur patrimoni.

17.3.2.2 La participació en altres entitats o empreses, utilitzant qualsevol de les formes admeses en dret.

17.3.2.3 La petició de crèdits o préstecs a mitjà i llarg termini, l’emissió d’obligacions i l’atorgament d’avals.

17.3.2.4 Les habilitacions i suplements de crèdit.

17.3.3 El coneixement de:

17.3.3.1 La creació de nous centres i serveis, i el remodelatge, transformació, ampliació i supressió dels existents, sempre que figurin inclosos en els plans d’actuació.

17.3.3.2 El nomenament i cessament de les persones membres dels seus òrgans de govern.

17.3.4 La impugnació dels acords adoptats pels òrgans de govern i administració dels ens creats o adscrits en règim tuïtiu quan es considerin contraris als interessos del Consorci o bé puguin ser constitutius d’infracció manifesta de les lleis.

17.4  La Comissió Permanent podrà delegar l’exercici de les seves funcions en la presidència, en la gerència o en d’altres òrgans del Consorci.

Article 18

18.1  La Comissió Permanent s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, cada dos mesos. En sessió extraordinària s’ha de reunir sempre que la convoqui el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició de dos membres de la Comissió Permanent.

18.2  Els requisits, forma i contingut de les convocatòries de les sessions que celebri la Comissió Permanent són els establerts a l’article 12 d’aquests Estatuts.

18.3  Les persones membres de la Comissió que no puguin ser presents a la reunió poden delegar la representació i vot en una altra persona membre de la Comissió Permanent.

18.4  Per prendre acords és preceptiva l’assistència de tres membres de la Comissió Permanent en exercici del càrrec. Els acords s’han de prendre amb el vot de la majoria de les persones membres assistents o representades a la reunió. En cas d’empat dirimeix el vot de qualitat del president o de la presidenta.

18.5  Serà necessari el vot favorable dels dos terços del nombre legal de membres per a la validesa de l’acord de formulació de l’avantprojecte del Pla de Salut de la Regió Sanitària Barcelona Ciutat. Serà suficient la majoria absoluta si, transcorregut un mes des de la sessió en què no s’assoleix la majoria de dos terços, no s’arribés a un acord per majoria qualificada.

Secció 5

Del secretari/de la secretària

Article 19

19.1  La Junta General ha de designar un secretari o una secretària amb les atribucions pròpies del càrrec, que pot o no tenir la condició de membre de la Junta General.

19.2  La persona que ocupi la secretaria assisteix a les sessions de la Junta General i a les de la Comissió Permanent amb veu però sense vot, si no n’és membre. Si té la qualitat de membre hi assistirà amb veu i vot.

19.3  L’exercici del càrrec de secretari o secretària té una durada de quatre anys, reelegible indefinidament per períodes d’igual durada.

No obstant això, la Junta General pot acordar el cessament de la persona designada a aquest efecte en qualsevol moment, amb la majoria ordinària prevista a l’article 13.2 d’aquests Estatuts.

Article 20

20.1  El secretari o la secretària, o la persona que es designi en absència de la persona titular del càrrec, ha d’aixecar acta dels acords presos a les reunions de la Junta General i de la Comissió Permanent, signada pel secretari o la secretària amb el vistiplau de la presidència. El secretari o la secretària ha d’expedir certificacions dels acords quan ho demani una persona amb dret a fer-ho.

Secció 6

De la gerència

Article 21

21.1  La gerència és l’òrgan executiu del Consorci. Als efectes del desenvolupament de les funcions pròpies de la Regió Sanitària Barcelona Ciutat, aquest càrrec té la naturalesa que estableix l’article 28 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

21.2  La persona que ocupi la gerència és nomenada per la persona titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social, a proposta de la Junta General del Consorci, escoltat el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.

21.3  El càrrec de gerent es desenvolupa en règim de dedicació exclusiva, i al seu titular li són aplicables les causes d’incompatibilitat que preveu l’article 13.3 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

21.4  El gerent o la gerent assisteix a les reunions de la Junta General i de la Comissió Permanent, amb veu i sense vot.

Article 22

El consorci formalitzarà un contracte amb el gerent o la gerent en el qual s’han d’especificar les condicions del nomenament, les seves obligacions d’acord amb l’article 23, la seva remuneració, el termini de durada i les altres causes d’extinció.

En tot cas, la durada no excedirà els cinc anys, si bé podrà prorrogar-se per voluntat d’ambdues parts d’acord amb les disposicions legals vigents.

Article 23

23.1  Corresponen al gerent o la gerent les funcions següents:

23.1.1 Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a gerent amb les administració públiques, les institucions, les entitats i els particulars.

23.1.2 Assolir els objectius que estableixi la Junta General i la Comissió Permanent.

23.1.3 Proposar a la Junta General el pressupost anual, i a la Comissió Permanent els plans generals d’actuació i els plans d’inversió del Consorci.

23.1.4 Executar i fer complir els acords de la Junta General, de la Comissió Permanent i les disposicions de la presidència.

23.1.5 Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, d’acord amb les atribucions que li hagin estat encomanades per la Comissió Permanent.

23.1.6 Executar el pla d’inversions anual i formalitzar, si escau, els contractes d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments.

23.1.7 Proposar el nomenament i el cessament dels càrrecs de l’estructura de gestió del Consorci, sempre que no li correspongui fer-ho a un altre òrgan.

23.1.8 Contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, temporal, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del persona fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d’acord amb els criteris o les instruccions que estableix la Comissió Permanent.

23.1.9 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades per la Comissió Permanent.

23.1.10 Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques, així com per la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments del Consorci.

23.1.11 Assistir a les reunions de la Junta General i de la Comissió Permanent, amb veu però sense vot.

23.1.12 Preparar la documentació que, per mitjà de la presidència, s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta General i de la Comissió Permanent i informar de tot el que sigui necessari per a l’adequat exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual, i als plans generals d’actuació.

23.1.13 Presentar anualment a la Junta General l’inventari balanç, la liquidació del pressupost, la memòria de l’entitat i el resultat de la gestió assistencial i econòmica de l’exercici anterior.

23.1.14 Informar periòdicament els òrgans de direcció del Consorci sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci.

23.1.15 Les altres que li atribueixen aquests Estatuts i aquelles que la Junta General, la Comissió Permanent i la presidència li deleguin, dins de les seves atribucions respectives.

23.1.16 A més el gerent o la gerent del Consorci exerceix les funcions que l’article 29 i concordants de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, atribueixen als gerents de les regions sanitàries, pel que fa referència a la Regió Sanitària Barcelona Ciutat.

Les funcions previstes en aquest apartat s’entenen sens perjudici de les que són atribuïdes als restants òrgans del Consorci d’acord amb aquests Estatuts.

Secció 7

De l’adjunt o l’adjunta a la gerència

Article 24

24.1  L’adjunt o l’adjunta a la gerència és nomenada per la Comissió Permanent.

24.2  Corresponen a l’adjunt o l’adjunta a la gerència les funcions següents:

24.2.1 Coordinar el funcionament del Comitè de Direcció del Consorci.

24.2.2 Dirigir i coordinar les actuacions de les direccions operatives de sector, d’acord amb els criteris de la gerència i del Comitè de Direcció del Consorci.

24.2.3 Dirigir i coordinar les actuacions del Consorci en els temes de planificació i avaluació, i en especial en matèria de salut pública i atenció a les drogopedèndències.

24.2.4 Substituir el gerent o la gerent en cas d’absència o malaltia.

24.2.5 I, en general, qualsevol altra que li encarregui a la gerència.

Secció 8

De la Corporació Sanitària de Barcelona

Article 25

25.1  Les funcions relatives a la coordinació de la gestió i la tutela sanitària de les entitats adscrites al Consorci i les que aquest ens creï o en les quals hi participi, s’exerceixen mitjançant la Corporació Sanitària de Barcelona.

25.2  La Corporació Sanitària de Barcelona, òrgan instrumental del Consorci sense personalitat jurídica, compta amb l’organització següent:

a) El Consell Rector.

b) El Comitè Coordinador.

Article 26

26.1  El Consell Rector exerceix, en relació a les entitats adscrites al Consorci i les que aquest ens creï o en les quals participi les funcions següents:

26.1.1 Informar la política de convenis i contractes per a la prestació de serveis amb el Servei Català de la Salut o amb d’altres entitats públiques o privades.

26.1.2 Adoptar les mesures adients per tal de millorar la coordinació de llurs centres, serveis i establiments i optimitzar-ne els recursos.

26.1.3 Conèixer anyalment la memòria d’activitats i l’estat de comptes.

26.1.4 Proposar a la Comissió Permanent la creació de comitès i/o comissions específiques, així com de les funcions a desenvolupar.

26.2  En relació a les entitats a què es refereix la disposició final 4, els respectius convenis i protocols han d’especificar les funcions a realitzar pel Consorci a través del Consell Rector de la Corporació Sanitària de Barcelona.

26.3  A més, el Consell Rector ha d’exercir les funcions a què fa referència l’article 7.1, epígraf f), de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, pel que fa a la ciutat de Barcelona, en el supòsit que el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut les delegui en la Corporació Sanitària de Barcelona, així com aquelles altres tasques que li encomani la Junta General i la Comissió Permanent del Consorci.

Article 27

27.1  El Consell Rector de la Corporació Sanitària de Barcelona té la composició següent:

a) Cinc persones en representació de la Generalitat de Catalunya, designades per la persona titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

b) Tres persones en representació de l’Ajuntament de Barcelona, designades per l’alcalde o l’alcaldessa de la ciutat.

c) Una persona en representació de la Molt Il·lustre Administració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, designada pel seu Patronat.

27.2  Quan el Consorci passi a desenvolupar funcions de coordinació i tutela en relació a d’altres entitats sanitàries compreses en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, com a conseqüència de la seva adscripció a l’ens esmentat, en el corresponent Acord de la Junta General s’ha d’especificar, si s’escau, el nombre de representants que s’assigna a cadascuna d’elles en el Consell Rector de la Corporació Sanitària de Barcelona, així com la possible variació dels atribuïts a les restants administracions i entitats que ja en formem part, tenint en compte que la representació ponderada de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona en aquest òrgan, a efectes del còmput de vot, mai no pot ser inferior al 51% i al 30%, respectivament.

Article 28

28.1  Correspon a la persona titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social designar la persona titular de la presidència de la Corporació Sanitària de Barcelona, d’entre les persones membres del Consell Rector que actuen en representació de la Generalitat de Catalunya, i a l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona la persona titular de la vicepresidència, d’entre les persones membres del Consell Rector que actuen en representació de l’Ajuntament d’aquesta ciutat.

28.2  El president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta de la Corporació Sanitària de Barcelona desenvolupen aquests càrrecs, respectivament, tant en el Consell Rector com en el Comitè Coordinador. A més són membres nats de la Comissió Permanent del Consorci.

28.3  El president o la presidenta i el vicepresident o la vicepresidenta de la Corporació assisteixen a les reunions de la Junta General, amb veu i sense vot.

Article 29

Corresponen al president o la presidenta de la Corporació Sanitària de Barcelona les atribucions següents:

29.1  Exercir la representació de la Corporació, sens perjudici de les funcions de representació institucional del Consorci que corresponen al president o la presidenta de la Junta General.

29.2  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell Rector i de la Comitè Coordinador, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

29.3  Proposar al Consell Rector l’adopció de qualsevol acord sotmès a la competència d’aquest òrgan que estimi oportú, sens perjudici de les facultats atribuïdes als òrgans de govern de les entitats a què es refereixen els apartats 1 i 2 de l’article 26.

29.4  Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords del Consell Rector i del Comitè Coordinador, si s’escau.

29.5  Exercir les altres funcions que li atribueixen aquests Estatuts i aquelles que li siguin delegades.

Article 30

El vicepresident o la vicepresidenta de la Corporació Sanitària de Barcelona supleix la persona que ocupa la presidència en els casos de vacant, d’absència o de malaltia. Exercirà, a més, les funcions que aquesta li delegui per escrit, de la qual cosa n’ha de donar compte al Consell Rector.

Article 31

31.1  El Consell Rector ha de designar un secretari o una secretària amb les funcions pròpies del càrrec, que pot o no tenir la condició de membre del Consell.

31.2  El secretari o la secretaria del Consell Rector ho és també del Comitè Coordinador.

31.3  El secretari o la secretària assisteix a les sessions del Consell Rector i del Comitè Coordinador amb veu però sense vot, si no n’és membre. Si té la qualitat de membre d’aquests òrgans hi assistirà amb veu i vot.

31.4  El secretari o la secretària de la Corporació Sanitària de Barcelona, o la persona que sigui designada per substituir-lo en cas d’absència, desenvolupa les seves tasques en els termes que estableix l’article 20 d’aquests Estatuts.

31.5 L’exercici del càrrec de secretari o secretària de la Corporació té una durada de quatre anys, reelegible indefinidament per períodes d’igual durada. No obstant això, el Consell Rector pot acordar el cessament de la persona designada a aquest efecte en qualsevol moment, amb la majoria que li cal per adoptar acords ordinàriament.

Article 32

32.1  El Comitè Coordinador, òrgan depenent de la Corporació, exerceix les funcions següents:

32.1.1 Proposar al Consell Rector les mesures adients per millorar la coordinació dels centres, serveis i establiments dels òrgans de gestió i entitats a què es refereix l’article 26 i optimitzar-ne els recursos.

32.1.2 Assessorar el Consell Rector en les restants matèries sotmeses al seu àmbit de competència.

32.1.3 Aquelles altres que se li encomanin per la Junta General, la Comissió Permanent o que li delegui el Consell Rector, en l’àmbit de les seves competències.

32.2  El Comitè Coordinador és format pels representants que per a cadascun dels òrgans de gestió i entitats que creï el Consorci o en les quals hi participi i aquelles que li siguin adscrites , amb caràcter tuïtiu o no, determini la Junta General, llevat que les referides entitats ja estiguin representades en el Consell Rector en virtut del que disposa l’article 27.

En el supòsit que el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut delegui en la Corporació Sanitària de Barcelona l’exercici de les funcions a què fa referència l’article 7.1, epígraf f), de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, pel que fa a la ciutat de Barcelona, el Comitè Coordinador s’ampliarà amb la incorporació dels representants que determini la Junta General per a cadascuna de les restants entitats adscrites funcionalment al Servei Català de la Salut que es vegin afectades.

Article 33

33.1  El Consell Rector s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim un cop l’any. En sessió extraordinària s’ha de reunir sempre que la convoqui el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició de tres membres del Consell Rector.

33.2  El Comitè Coordinador s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada tres mesos, i en sessió extraordinària sempre que la convoqui el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició de tres membres del Comitè Coordinador.

33.3  Les convocatòries i el règim d’adopció d’acords del Consell Rector i del Comitè Coordinador es regeixen per les previsions dels articles 12 i 13 d’aquests Estatuts.

Secció 9

Del Consell de Salut

Article 34

El Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona té la composició, funcions i règim de funcionament que estableixen els articles 30, 31 i 32 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, i les disposicions dictades en el seu desplegament, sens perjudici del que preveu la disposició addicional 4 d’aquests Estatuts.

Capítol 3

Ordenació territorial de la ciutat de Barcelona

Article 35

35.1  Els sectors sanitaris compresos en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona resten adscrits al Consorci Sanitari de Barcelona.

35.2  La naturalesa i funcions dels sectors sanitaris i dels òrgans en què aquests s’estructuren són els previstos a la secció 1 del capítol 3 del títol 4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol. La Junta General pot desenvolupar l’organització i règim de funcionament dels sectors sanitaris i de llurs òrgans, tenint en compte les previsions d’aquesta Llei.

Capítol 4

Règim jurídic i econòmic

Article 36

El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que revisarà i aprovarà anualment la Comissió Permanent.

Article 37

37.1  Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

37.1.1 Les aportacions realitzades per les entitats consorciades.

37.1.2 Les subvencions, auxilis, ajuts i donatius.

37.1.3 Els rendiments dels serveis que presti, que estaran adscrits directament al pressupost de cada centre.

37.1.4. Els crèdits que s’obtinguin.

37.1.5 Les cessions d’ús dels béns que facin les entitats consorciades.

37.1.6 Els productes del seu patrimoni.

37.1.7 Qualsevol altres que puguin correspondre.

37.2  El patrimoni que les entitats consorciades aportin al Consorci s’adscriurà funcionalment a aquest ens. Aquestes entitats podran mantenir la titularitat del patrimoni esmentat.

Article 38

38.1  La Junta General ha d’aprovar un pressupost anual equilibrat d’ingressos i despeses del Consorci abans del 31 de desembre de cada any, per poder aplicar-lo a l’exercici econòmic següent. El pressupost esmentat recollirà els drets que es preveuen liquidar i les obligacions que, com a màxim, podrà reconèixer el Consorci, durant el corresponent exercici.

38.2  El pressupost del Consorci ha d’incloure separadament el pressupost o els estats de previsió d’ingressos i despeses, segons correspongui, dels òrgans de gestió o entitats que creï el consorci o que hi restin adscrits amb caràcter tuïtiu.

38.3  El Consorci s’ha de sotmetre a les disposicions establertes en la Llei 15/1990, de 9 de juliol, i disposicions concordants, quant a l’aprovació del pressupost corresponent a la Regió Sanitària Barcelona Ciutat.

Article 39

39.1  El règim comptable i de control econòmic s’adaptarà a les disposicions vigents en la matèria que dicti la Generalitat, tot mantenint els principis i criteris del Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya.

39.2  Els actes del Consorci que determinin el reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, així com els ingressos i pagaments que en derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats seran objecte de control financer permanent per l’interventor o la interventora de la Generalitat que designi l’interventor o la interventora general de la Generalitat de Catalunya, en els termes i amb l’abast previst en la resolució que a tal efecte dicti la persona titular del Departament d’Economia i Finances.

39.3  Els fons del Consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a nom del Consorci.

39.4  L’interventor o la interventora podrà assistir a les sessions de la Junta General del Consorci, amb veu però sense vot.

Article 40

40.1  Dins el primer trimestre de cada any, la gerència elevarà a la Junta General, a través del president, la liquidació del pressupost del Consorci, així com la proposta de compte d’explotació de l’exercici anterior i l’inventari balanç a 31 de desembre.

S’exceptuen els corresponents als òrgans de gestió i entitats adscrites amb caràcter tuïtiu que han de ser elevats a la Junta General pel president o la presidenta de la Comissió Permanent.

La Junta General ha d’aprovar els comptes i balanços dins el segon trimestre de l’exercici següent al de referència, i en donarà compte immediatament a les entitats consorciades.

40.2  La Junta General decidirà la destinació dels romanents de l’exercici, que s’aplicaran en primer lloc a l’amortització de deutes del Consorci mateix, si s’escau.

Article 41

41.1  La contractació de personal per part del Consorci és de naturalesa laboral.

41.2  Pel que fa al personal laboral i funcionari adscrit al Consorci procedent de les entitats que el configuren, depèn funcionalment del Consorci, però es manté la seva dependència orgànica de les entitats d’origen, i es garantiran els seus drets actius i passius.

41.3  El personal que presti serveis en els organismes gestors que creï el Consorci o s’hi adscriguin seguirà el règim de dependència funcional i orgànica establert en l’apartat precedent, llevat que els protocols d’adhesió o els Estatuts dels organismes esmentats estableixin una altra cosa.

41.4  No obstant el que s’estableix als apartats anteriors, el Consorci resta subrogat en la posició jurídica que ostenta el Servei Català de la Salut en relació amb el personal contractat laboralment per aquest ens amb destinació a la Regió Sanitària Barcelona Ciutat.

41.5  El personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, com també el personal estatutari de la Seguretat Social que presta els seus serveis a la Regió Sanitària Barcelona Ciutat, manté tots els seus drets i obligacions d’acord amb el règim jurídic que els és d’aplicació, amb adscripció funcional al Consorci Sanitari de Barcelona. Aquest personal podrà exercir el dret d’opció a que fa referència la disposició addicional 21 de la Llei 32/1991, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 1992, per tal d’integrar-se en la plantilla de personal laboral del Consorci en els mateixos termes que preveu l’esmentada disposició, el Decret 85/1994, de 19 d’abril, pel qual es dicten normes per a la integració a la plantilla del personal laboral del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 1890, de 29.4.1994), i llurs disposicions concordants.

41.6  En tot cas, el personal a què es refereix l’apartat 4, com també el personal que s’integri a la plantilla de personal laboral del Consorci d’acord amb el que preveu l’apartat 5, podrà participar en peu d’igualtat amb el personal laboral del Servei Català de la Salut en els concursos de promoció interna i provisió de llocs de treball que aquest ens convoqui.

Article 42

42.1  La contractació del Consorci s’ha d’ajustar a les previsions de la legislació sobre contractes de les administracions públiques.

42.2  Les competències que la legislació vigent en matèria de contractes atribueix a l’òrgan de contractació corresponen a la Comissió Permanent del Consorci.

42.3  La mesa de contractació és designada per l’òrgan de contractació que pot delegar en el gerent o la gerent del Consorci.

Article 43

43.1  D’acord amb el que disposa l’article 4 d’aquests Estatuts, el Consorci és sotmès al dret públic i els seus actes poden ser impugnats en via administrativa davant la Junta General, d’acord amb les previsions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

43.2  Les reclamacions de responsabilitat patrimonial i l’exercici d’accions, quant a les reclamacions prèvies a la via civil i laboral, es regeixen per les previsions de dites lleis.

Article 44

En tot cas, el règim de contractació, com també el règim patrimonial, financer, pressupostari, comptable, d’impugnació dels actes i de representació i defensa en judici del Consorci, en l’exercici de les funcions pròpies de la Regió Sanitària de Barcelona Ciutat, s’han d’ajustar a les previsions contingudes a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i disposicions concordants.

Capítol 5

Suspensió de l’exercici de competències.

Article 45

Les administracions consorciades poden suspendre l’exercici de llurs competències per mitjà del Consorci en els supòsits que preveu l’article 61.3 de la Carta Municipal de Barcelona.

Capítol 6

Modificació, dissolució i liquidació

Article 46

La modificació d’aquests Estatuts, amb l’acord previ de la Junta General amb el quòrum establert a l’article 13.3 haurà de ser ratificada per les administracions consorciades i aprovada amb les mateixes formalitats emprades per a l’aprovació dels presents Estatuts.

Article 47

47.1  La dissolució del Consorci s’ha de dur a terme per llei, tal i com preveu l’article 61.4 de la Carta Municipal de Barcelona.

47.2  La llei determinarà la forma en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a favor de les administracions consorciades.

47.3  En cap cas el procés de dissolució i liquidació del Consorci no pot suposar la paralització, la suspensió o la no-prestació dels serveis assistencials, sanitaris i docents així com de les funcions pròpies de la Regió Sanitària Barcelona Ciutat que porti a terme el Consorci. La Generalitat podrà adoptar les mesures que cregui adients per garantir la continuïtat d’aquests serveis i funcions, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins al moment de la seva liquidació efectiva.

Disposicions addicionals

—1  De conformitat amb el que estableixen els articles 61.7 i 105 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, el Consorci crearà l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb naturalesa d’organisme autònom, per a l’exercici de les competències a què es refereix l’article 103 de l’esmentada Carta.

L’assumpció integral per l’ens personalitzat de les funcions previstes en els apartats 1 i 2 de l’article 103 de la Carta Municipal, en matèria de medi ambient i consum, requerirà, prèviament, la determinació dels serveis a adscriure per part de les administracions consorciades, així com la formalització dels convenis i l’aprovació dels acords entre ambdues administracions.

—2  Es mantenen en favor de la Comissió Permanent i de la Corporació Sanitària de Barcelona les funcions delegades al Consorci pel Departament de Sanitat i Seguretat Social i pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en els termes de les resolucions del conseller de Sanitat i Seguretat Social de 22 de juny de 2000 (DOGC núm. 3174, de 4.7.2000) i de 30 de juny de 2000 (DOGC núm. 3177, de 7.7.2000).

—3  Es deixen sense efecte les delegacions de funcions acordades per la Junta General del Consorci el 12 de gener de 2000, en favor de la Comissió Permanent (DOGC núm. 3137, d’11.5.2000), així com les acordades pel Consell Rector de la Corporació Sanitària de Barcelona, el 15 de gener de 2002, en favor de la Comissió Permanent (DOGC núm. 3566, d’1.2.2002).

—4  L’assignació de representants al Consell de Salut a què es refereixen l’article 30.1.b) i la disposició transitòria novena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, s’entén produïda a l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb allò que disposa l’article 104.3 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

Disposicions transitòries

—1  L’efectivitat de l’adscripció al Consorci Sanitari de Barcelona dels centres, serveis i establiments que conformen la Corporació Sanitària Clínic en els termes del protocol aprovat per la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona el 2 de juliol de 2001, romandrà supeditada a la signatura de l’esmentat protocol entre ambdues entitats.

—2  Mentre no es procedeixi a la creació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Institut de Salut Pública de Barcelona romandrà adscrit al Consorci als efectes de la coordinació i tutela sanitària, de conformitat amb el que estableix l’Acord primer del Conveni subscrit el 31 de maig de 2001 entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

Disposicions finals

—1  Als efectes del que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 8.1 i l’article 17.3 d’aquests estatuts, són entitats creades pel Consorci: el Servei Coordinador d’Urgències de Barcelona, Societat Anònima-061 (SCUBSA-061), i quan es doni compliment a el que estableix la disposició addicional primera d’aquests Estatuts, l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Són entitats adscrites al Consorci en relació amb les quals aquest ens exerceix les funcions tuïtives previstes en l’article 17.3 d’aquests Estatuts: l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS), l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM).

—2  Són entitats adscrites al Consorci respecte de les quals s’exerceixen funcions de coordinació i tutela sanitària a què es refereix l’article 26.1 d’aquests Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

—3  Resten adscrits al Consorci la Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron i els centres, serveis i establiments sanitaris d’atenció primària de la ciutat de Barcelona gestionats per l’Institut Català de la Salut, en els termes dels acords o protocols d’adscripció a l’efecte establerts i, en qualsevol cas, als efectes del que disposa l’article 26.1 d’aquests Estatuts.

—4  Els restants centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària públics i de cobertura pública compresos en l’àmbit de la ciutat de Barcelona podran subscriure amb el Consorci convenis i protocols mitjançant els quals s’establiran els mecanismes de coordinació amb la resta del dispositiu sanitari públic de la ciutat de Barcelona. En tot cas, per a l’adopció dels acords relatius a l’aprovació d’aquests convenis i protocols, la Junta General requerirà la majoria prevista a l’article 13.3 d’aquests Estatuts.

(02.204.143)

 

Amunt