Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Reial decret

 • Data del document 27/02/1981

 • Número del document 1010/1981

 • Número de control 3785-81

 • Organisme emissor Presidència del Govern de l'Estat

Dades del DOGC
 • Número 132

 • Data 05/06/1981

 • Pàgina 562

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

REIAL DECRET 1010/1981, de 27 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura.


                            
                               
  L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei
 Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, en el seu article novè
 estableix la competència exclusiva de la Generalitat de
 Catalunya en matèries actualment atribuïdes al Ministerio de
 Cultura. En conseqüència, procedeix traspassar a aquesta
 Comunitat Autònoma els serveis de l'Estat inherents a
 aquelles competències.                   
                               
  La Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria
 sisena de  l'Estatut  ha  procedit  a  concretar  els
 corresponents serveis i inventariar els béns de l'Estat que
 han d'ésser objecte de traspàs a la Generalitat, i ha
 adoptat l'acord oportú en la seva sessió del Ple celebrat el
 12 de novembre de 1980.                   
                               
  En virtut d'això, en compliment del que disposa la
 disposició transitòria 6.2 de l'Estatut d'Autonomia de
 Catalunya, a proposta dels  Ministres  de  Cultura  i
 Administración Territorial i prèvia deliberació del Consell
 de Ministres en la seva reunió del dia 27 de febrer de
 1981,                            
                               
 Disposo:                          
                               
 Article primer                       
  S'aprova l'acord de la Comissió Mixta prevista a la
 disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de
 Catalunya, pel qual es concreten els serveis i institucions
 i els mitjans materials i personals que han d'ésser objecte
 de traspàs a la Generalitat en matèria de llibres i
 biblioteques, cinematografia, música i teatre, patrimoni
 històrico-artístic,  promoció  sòcio-cultural,  difusió
 cultural i fundacions i associacions culturals, adoptat pel
 Ple de l'esmentada Comissió en la seva sessió de 12 de
 novembre de 1980, i que es transcriu annex a aquest Reial
 Decret.                           
                               
 Article segon                        
  En conseqüència, queden traspassades a la Generalitat de
 Catalunya les funcions i serveis que es detallen  en
 l'esmentat acord de la Comissió Mixta en els termes i en les
 condicions que s'hi especifiquen, i els béns, personal i
 crèdits pressupostaris que resulten del text de l'Acord i
 dels inventaris annexos.                  
                               
 Article tercer                       
  Aquests traspassos seran efectius a partir de la data
 assenyalada en l'Acord de la Comissió Mixta.        
                               
 Article quart                        
  Aquest  Reial Decret serà publicat simultàniament al
 Boletín Oficial del Estado i al Diari Oficial de la
 Generalitat, i adquirirà vigència a partir de la seva
 publicació.                         
                               
 Dat a Madrid, el 27 de febrer de 1981.           
                               
 JUAN CARLOS R.                       
                               
 El Ministro de la Presidencia,               
 Pío Cabanillas Gallas.                   
                               
                               
 ACORD DE LA COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES        
                               
 Luis Ortega Puente i Jaume Vilalta i Vilella, Secretaris de
 la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria
 sisena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,        
                               
 Certifiquem:                        
                               
  Que en el Ple de la Comissió celebrat el 12 de novembre de
 1980 s'acordà el traspàs a la Generalitat de Catalunya, en
 els termes que es reprodueixen a continuació, de les
 següents funcions i serveis:                
                               
 A) Competències que corresponen a la Comunitat Autònoma   
  El traspàs de les funcions i serveis que l'Estat presta a
 la Comunitat Autònoma en matèria de llibres i biblioteques,
 cinematografia,   música   i   teatre,   patrimoni
 històrico-artístic,  promoció  sòcio-cultural,  difusió
 cultural i fundacions i associacions culturals, s'empara en
 l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia i no té  altres
 limitacions que les establertes al mateix Estatut en relació
 amb la Constitució.                     
                               
 B) Serveis i institucions que es traspassen         
  La Generalitat de Catalunya assumirà des del moment de
 l'entrada en vigor d'aquest acord totes les funcions i
 serveis que fins ara exercia l'Administració de l'Estat en
 les matèries  enumerades  a  l'apartat  A)  amb  les
 particularitats que figuren a continuació.         
  1. Corresponen a l'Administració de l'Estat les relacions
 en els àmbits estatal i internacional en matèria de llibres
 i biblioteques, cinematografia, música i teatre, patrimoni
 històrico-artístic,  promoció  sòcio-cultural,  difusió
 cultural i fundacions i associacions culturals.       
  La Generalitat de Catalunya i l'Administració de l'Estat
 col·laboraran entre  elles  per  assegurar  la  deguda
 representació de les manifestacions de la cultura catalana
 en les activitats que desenvolupa  l'Administració  de
 l'Estat per promoure la presència cultural d'Espanya a
 l'estranger.                        
  2. Quant al Fons de protecció a la cinematografia, mentre
 es  mantingui  l'actual  normativa  que el regeix, es
 transfereix a la Generalitat el percentatge,  que  es
 determinarà per Conveni, de la part del Fons destinada a
 subvencionar pel·lícules d'especial qualitat i especials per
 a menors.                          
  3. Es traspassen a la Generalitat els Serveis de la
 Filmoteca Nacional a Barcelona. Un conveni en regularà la
 relació i comunicació constant amb els serveis de la
 Filmoteca Nacional a Madrid.                
  4. Les exportacions de béns mobles de valor històric,
 artístic, arqueològic, etnològic i paleontològic hauran de
 tramitar-se pels Òrgans competents de la Generalitat. La
 denegació de la sol·licitud posarà fi a l'expedient. En cas
 contrari se'n donarà trasllat al Ministerio de Cultura i al
 d'Economía y Comercio per a la seva resolució definitiva.  
  La Generalitat comunicarà a l'Administració de l'Estat
 totes les actuacions administratives que realitzi en matèria
 de protecció i defensa del patrimoni històrico-artístic,
 monumental i arqueològic.                  
  El dret d'explotació i de preferent adquisició  que
 correspondrà a la Generalitat de Catalunya en els casos
 establerts per les lleis vigents, podrà ésser exercit per
 l'Estat si aquella renuncia a exercir-los.         
  S'entendrà que la Generalitat renuncia a l'exercici del
 dret de preferent adquisició si no l'exerceix en la primera
 meitat del termini que a aquests efectes reconeix la
 legislació vigent. L'Estat exercirà en aquest cas els seus
 drets prèvia comunicació a la Generalitat.         
  5. L'exportació del tresor documental i bibliogràfic haurà
 de tramitar-se pels Òrgans competents de la Generalitat. La
 denegació de la sol·licitud posarà fi a l'expedient. En cas
 contrari se'n donarà trasllat al Ministerio de Cultura i al
 d'Economía y Comercio per a la seva resolució definitiva.  
  En matèria d'exportació forçosa i del dret de preferent
 adquisició, l'Estat podrà subrogar-se en les potestats de la
 Comunitat Autònoma en els casos en què aquesta renunciï a
 l'exercici d'aquelles potestats. S'entendrà que la Comunitat
 Autònoma renuncia a l'exercici de preferent adquisició si no
 l'exerceix en la primera meitat del termini establert a
 aquests efectes en la legislació vigent.          
  La Generalitat de Catalunya assumirà en l'àmbit de les
 seves competències les funcions fins ara exercides per les
 Oficines provincials de Dipòsit Legal, sens perjudici de les
 competències de l'Instituto Bibliográfico Hispánico per a
 l'assignació definitiva del número de Dipòsit Legal. Els
 Òrgans de la Generalitat de Catalunya remetran tota la
 informació necessària per garantir la confecció de la
 Bibliografia Nacional.                   
  La Generalitat de Catalunya podrà augmentar el nombre
 d'exemplars que hagin d'ésser ingressats al dipòsit legal en
 l'àmbit de Catalunya. Sens perjudici d'això, la Comunitat
 Autònoma remetrà a l'Instituto susdit el mateix nombre
 d'exemplars i en les mateixes condicions en què ho feien
 fins ara les Oficines que rebien el dipòsit.        
  La competència per a l'assignació de l'ISBN continuarà
 atribuïda a l'INLE.                     
  Pel que es refereix a la dispensa de presentació del
 nombre reglamentari d'exemplars en cas d'obres de bibliòfil,
 la decisió correspondrà a la Comunitat Autònoma previ
 informe de l'Instituto Bibliográfico Hispánico.       
  Es transfereixen les funcions i serveis que  tenien
 atribuïts les oficines provincials del Registre de la
 Propietat intel·lectual síties a Catalunya. La inscripció
 definitiva de les obres competeix al Registro General de la
 Propiedad Intelectual.                   
  6. Es transfereix la gestió dels  Arxius  Històrics
 Provincials de Tarragona, Lleida i Girona de titularitat
 estatal en els termes que resultin d'un conveni a establir
 entre la Generalitat i l'Administració de l'Estat.     
  Respecte als fons dipositats a l'Arxiu de la Corona
 d'Aragó caldrà atenir-se al que diposi la norma prevista a
 la disposició addicional segona de l'Estatut.        
  7. Es transfereix a la Generalitat de Catalunya la gestió
 del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, de titularitat
 estatal, en els termes que resultin d'un conveni a establir
 entre la Generalitat de Catalunya i l'Administració de
 l'Estat.                          
  8. Ultra les relacions específiques entre l'Administració
 de l'Estat i la Generalitat establertes en els apartats
 anteriors i els Reials Decrets 1667/1980 i 1676/1980, es
 mantindran  constants  intercanvis   d'informació  i
 l'Administració de l'Estat i els òrgans de la Generalitat
 col·laboraran estretament en llurs respectives accions per
 al foment i desenvolupament del patrimoni cultural, d'acord
 amb la disposició  addicional  cinquena  de  l'Estatut
 d'Autonomia de Catalunya  i  l'article  149.2  de  la
 Constitució.                        
  9. Queda derogada la secció segona del Reial Decret
 2210/1979, de 7 de setembre.                
                               
 C) Béns, drets i obligacions de l'Estat que es traspassen a
 la Comunitat Autònoma                    
  Els béns i drets de l'Estat que es transfereixen es
 detallen a la llista número 1, adjunta (*).         
                               
 D) Personal adscrit als serveis i institucions que es
 traspassen                         
  El personal de l'Estat adscrit als esmentats serveis que
 passen a dependre de la Generalitat en les condicions
 assenyalades a la legislació vigent es detalla a l'adjunta
 llista número 2 (*).                    
                               
 E) Llocs de treball vacants                 
  En l'esmentada llista número 2 es detallen igualment els
 llocs de treball vacants amb indicació del cos al qual són
 adscrits i de llur nivell orgànic.             
                               
 F) Crèdits pressupostaris de l'exercici corrent que es
 traspassen a la Comunitat Autònoma             
  Els crèdits pressupostaris de l'exercici corrent que
 constitueixen la dotació dels serveis traspassats  són
 recollits a l'estat número 3, adjunt (*).          
                               
 G) Efectivitat de les transferències            
  Els traspassos acordats seran efectius a partir de l'1 de
 juny de 1981.                        
                               
  I perquè consti, expedim la present certificació a Madrid,
 el 12 de novembre de 1980. -Luis Ortega Puente. Jaume
 Vilalta i Vilella.                     
                               
 (*) (Vegeu annexos a les pàgs. 564-573)           
                               
                               
                               
Amunt