Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 11/06/2002

  • Número del document 168/2002

  • Número de control 02151131

  • Organisme emissor Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Dades del DOGC
  • Número 3660

  • Data 19/06/2002

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 11157

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 168/2002, d'11 de juny, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.


Per la Llei 7/2001, de 31 de maig, s’ha creat l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, que té com a objectiu essencial exercir les funcions que li atorga aquesta Llei respecte al foment de les actuacions en matèria d’universitats, recerca i innovació tecnològica que són competència de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’article 4.2 de la Llei 7/2001, de 31 de maig, correspon al Govern de la Generalitat aprovar els Estatuts de l’Agència, els quals han de determinar les funcions dels òrgans de govern, l’estructura orgànica, les normes de funcionament, així com el contingut mínim del contracte programa que ha de formalitzar amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

En virtut d’això, a proposta del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i previ acord del Govern,

Decreto:

Article únic

S’aproven els Estatuts de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, que s’adjunten a l’annex d’aquest Decret.

Disposició transitòria

El personal funcionari del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació que en la data d’entrada en vigor d’aquest Decret estigui adscrit a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca pot optar, d’acord amb la normativa vigent, per:

a) Integrar-se a l’Agència com a personal laboral mitjançant la superació d’un concurs, amb reconeixement a tots els efectes de l’antiguitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i restar en aquesta Administració en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat.

b) Mantenir la condició de funcionari a l’Agència i ocupar-hi un lloc de treball a extingir. Aquest lloc quedarà extingit quan el funcionari o funcionària obtingui una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc quedi vacant per qualsevol causa que no comporti reserva del lloc.

Disposicions finals

—1  S’autoritza la persona titular del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació perquè prengui les mesures necessàries per a l’entrada en funcionament de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

—2  Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 11 de juny de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Annex

Estatuts de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Capítol 1

Naturalesa i funcions

Article 1

Naturalesa

1.1  L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

1.2  L’Agència es regeix per la Llei 7/2001, de 31 de maig; per la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana; per l’ordenament jurídic privat, amb les úniques excepcions establertes a la seva Llei de creació; per aquests Estatuts, i per les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables.

1.3  L’Agència pot adquirir com a beneficiària, fins i tot per expropiació forçosa, i pot posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns; també pot concertar crèdits, establir contractes, formalitzar convenis, executar, contractar i explotar obres i serveis, atorgar beques i subvencions, obligar-se, interposar recursos i exercir totes les accions que siguin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 2

Domicili

L’Agència té la seu a la ciutat de Barcelona, sens perjudici de l’establiment de dependències en els àmbits territorials que determini el Consell de Direcció.

Article 3

Vinculació

L’Agència actua sota les directrius del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, al qual resta vinculada i que exerceix el control d’eficàcia i d’eficiència sobre la seva activitat.

Article 4

Principis de gestió

L’Agència ha d’actuar en la gestió de les seves activitats sota els principis següents:

a) D’eficàcia, d’eficiència i de qualitat.

b) D’autonomia funcional i de sistema integral de gestió per implantar un control de resultats.

c) De voluntat descentralitzadora vers les universitats i les institucions de recerca per tal d’acostar al màxim la gestió a l’usuari final.

d) De plena responsabilitat dels resultats de la seva gestió.

e) D’avaluació de resultats i d’adaptació constant a les necessitats dels destinataris dels seus serveis i activitats.

f) D’informació i atenció al públic mitjançant l’elaboració d’un catàleg de serveis que presenti els programes i les activitats de l’Agència.

g) De gestió basada en l’ús de les tecnologies més avançades.

Article 5

Funcions i programa d’activitats

5.1  Corresponen a l’Agència l’execució d’accions establertes al Pla de recerca de Catalunya i de programes de beques i ajuts, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment i suport de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica de Catalunya. En concret, li corresponen les tasques relatives a:

a) La convocatòria, la gestió, la resolució i el pagament dels programes de beques, ajuts i subvencions.

b) La formalització d’acords, pactes, convenis i contractes amb entitats públiques o privades i amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment.

c) L’execució dels convenis i els contractes que se li encomanin.

d) Les facultats d’inspecció, verificació i control, la instrucció d’expedients de modificació i reintegrament, així com la seva resolució.

e) La instrucció i resolució dels recursos que s’interposin contra l’Agència en matèria de beques i subvencions.

f) La formalització d’acords, convenis i contractes amb entitats financeres o amb altres entitats i institucions per a l’execució de programes de préstecs a l’estudi i a la formació, o a la recerca científica i tècnica i a la innovació tecnològica.

g) El foment de les relacions amb altres institucions amb funcions de gestió d’ajuts universitaris i de recerca.

h) La realització de programes i activitats de suport a l’estudi universitari i a la recerca científica, tècnica i d’innovació tecnològica a Catalunya.

i) L’assessorament als òrgans de l’Administració de la Generalitat en les matèries relacionades amb la gestió d’ajuts i de subvencions.

j) El suport tècnic i professional a entitats de l’àmbit científic i tecnològic.

k) Qualsevol altra funció vinculada a la gestió atribuïda a l’Agència que li assigni el contracte programa subscrit amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació o amb altres departaments o entitats de la Generalitat de Catalunya.

5.2  El Consell de Direcció de l’Agència ha d’aprovar anualment un programa d’activitats que ha de concretar les actuacions de l’Agència i el seu finançament. El programa d’activitats ha de fer esment, com a mínim, de tots els aspectes previstos a l’apartat 2 de l’article 6 d’aquests Estatuts.

5.3  Avaluació

En el supòsit que les convocatòries de beques, ajuts, subvencions o altres activitats que porti a terme l’entitat requereixin, abans de ser concedides, una avaluació cientificotècnica, l’Agència adoptarà els criteris generals que estableix el Pla de recerca de Catalunya, així com les directrius que li marqui el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, sens perjudici que en el contracte programa amb aquest Departament, o en altres contractes programa, s’especifiquin criteris específics.

L’Agència podrà crear els seus propis mecanismes d’avaluació o bé utilitzar-ne altres de ja existents externs, d’acord amb el que determinin les directrius i/o el contracte programa amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Article 6

Contracte programa

6.1  Les actuacions de l’Agència amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació s’articulen mitjançant un contracte programa aprovat pel Consell de Direcció i formalitzat pel conseller o consellera del Departament i pel director o directora executiu/va de l’Agència. El contracte programa haurà de ser autoritzat pel Departament d’Economia i Finances, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 7/2001, de 31 de maig.

6.2  El contracte programa ha d’incloure, com a mínim:

a) Els objectius estratègics a assolir.

b) Els programes de foment que ha d’executar l’Agència.

c) Els resultats esperats i la metodologia d’execució dels programes.

d) Els indicadors d’eficàcia, d’eficiència i de qualitat en el compliment dels seus objectius.

e) Els recursos disponibles destinats al finançament de les actuacions i de les inversions, tot detallant les aportacions de la Generalitat, així com, si és el cas, les altres fonts de finançament.

f) El sistema d’intercanvi d’informació, respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

g) Els instruments de seguiment i control dels resultats de l’execució de les actuacions programades.

h) Qualsevol altre aspecte que sigui necessari per al compliment dels seus objectius.

6.3  El contracte programa pot tenir vigència plurianual, amb els límits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. El control de resultats de gestió de l’Agència s’ha d’efectuar amb caràcter anual.

6.4  El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha de tenir accés permanent als sistemes d’informació de l’Agència, tot respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.5  En el supòsit que l’Agència gestioni actuacions de foment d’altres departaments de la Generalitat, caldrà la formalització d’un contracte programa aprovat pel Consell de Direcció entre el director o directora executiu/va de l’Agència i el conseller o consellera del departament implicat, o la persona en qui delegui, en el qual s’han de determinar, com a mínim, els objectius, els criteris, les actuacions específiques a gestionar, el seu finançament, i el dels costos associats a la gestió.

Article 7

Col·laboració

L’Agència, en l’exercici de les seves funcions, pot rebre i donar suport i col·laborar amb la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, les universitats catalanes, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, així com amb altres organismes públics i privats, en el marc dels convenis de col·laboració que formalitzi a aquests efectes.

Capítol 2

Òrgans de govern

Article 8

Òrgans de govern

Són òrgans de govern de l’Agència:

a) El president o presidenta de l’Agència.

b) El Consell de Direcció.

c) Les comissions executives.

d) El director o directora executiu/va.

Article 9

El president o presidenta de l’Agència

9.1  El president o presidenta de l’Agència, que també ho és del Consell de Direcció, és el conseller o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

9.2  Corresponen al president o presidenta de l’Agència les funcions següents:

a) Representar institucionalment l’Agència.

b) Vetllar pel compliment d’aquests Estatuts i dels acords adoptats pel Consell de Direcció.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell de Direcció i fixar l’ordre del dia, així com dirigir les deliberacions i desfer els empats amb el seu vot de qualitat.

d) Visar les actes i les certificacions dels acords que prengui el Consell de Direcció.

e) Lles altres que li puguin ser delegades pel Consell de Direcció.

f) Designar el membre del Consell de Direcció que el supleixi.

Article 10

Composició del Consell de Direcció

10.1  El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern de l’Agència; en formen part:

a) El president o presidenta de l’Agència.

b) Fins a un màxim de cinc vocals designats pel conseller o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

c) Un o una vocal en representació del Departament d’Economia i Finances, designat pel seu conseller o consellera.

d) El director o directora executiu/va de l’Agència.

10.2  Els membres del Consell de Direcció, tret del director o directora executiu/va, són nomenats i separats pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per un període de quatre anys i poden ser reelegits per dos mandats més de la mateixa durada. Els membres del Consell de Direcció que ho són per raó del càrrec que ocupen cessen en la seva representació únicament quan cessen en el càrrec.

10.3  El Consell de Direcció nomenarà un secretari o secretària, que assistirà a les reunions amb veu però sense vot, tret que en sigui membre.

10.4  Els membres del Consell de Direcció resten sotmesos a la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats.

10.5  Els membres del Consell de Direcció que tinguin la condició d’alt càrrec o de funcionari de la Generalitat no tenen dret a cap retribució, a excepció dels drets d’assistència que els puguin correspondre, d’acord amb la normativa i amb els imports aplicables al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 11

Funcions del Consell de Direcció

11.1  Correspon al Consell de Direcció:

a) Elaborar i aprovar les modificacions d’aquests Estatuts i trametre-les al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per tal que les elevi al Govern de la Generalitat als efectes de la seva aprovació.

b) Aprovar els criteris d’actuació de l’Agència d’acord amb les directrius fixades pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i els objectius previstos al contracte programa.

c) Aprovar els contractes programa a formalitzar amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i, quan sigui el cas, amb els departaments que executin accions de foment mitjançant l’Agència.

d) Aprovar el programa d’activitats, el catàleg de serveis i la memòria anual de l’Agència.

e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència, que serà informat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació abans que se elevi el projecte al Govern per a la seva aprovació, d’acord amb la normativa vigent.

f) Aprovar el balanç i la memòria econòmica que s’ha de trametre al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i conèixer l’auditoria anual de comptes.

g) Avaluar periòdicament l’actuació de l’Agència i informar-ne el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

h) Contractar el director o directora executiu/va de l’Agència.

i) Aprovar el desenvolupament de l’estructura organitzativa de l’Agència i les condicions generals de treball per al seu personal, a proposta de la direcció executiva, d’acord amb la normativa vigent.

j) Proposar al conseller o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació els preus públics de l’Agència, quan correspongui.

k) Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, quan escaigui, les operacions d’endeutament, la prestació d’avals i les operacions de crèdit i de finançament de tresoreria perquè, d’acord amb la normativa vigent, s’elevi al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació.

l) Aprovar el Pla d’inversions de l’Agència, que s’ha d’adjuntar al projecte de pressupost de l’Agència.

m) Aprovar els contractes i els convenis que ha de formalitzar l’Agència.

n) Autoritzar les despeses a partir dels límits que no s’hagin delegat a la direcció executiva.

o) Exercir tota mena d’accions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels seus drets i interessos.

p) Aprovar, si cal, el seu reglament de funcionament intern.

q) Aprovar les bases reguladores de les beques i subvencions, així com les convocatòries i la seva resolució.

r) Qualssevol altres funcions que no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans de l’Agència.

11.2  El Consell de Direcció pot delegar les seves funcions en les comissions executives i/o en el director o directora executiu/va tret de les descrites a les lletres a), b), d), e), f), h), i), k), l), o) i p) del paràgraf anterior. Les funcions descrites a la lletra q) del paràgraf anterior només podran delegar-se en les comissions executives i en els seus presidents.

Article 12

Comissions executives

12.1  En el marc del Consell de Direcció s’han de constituir, amb caràcter permanent, dues comissions executives, l’una en l’àmbit dels ajuts universitaris i l’altra en l’àmbit dels ajuts a la recerca científica, tecnològica i d’innovació. Les comissions exerceixen les funcions que li delega el Consell de Direcció.

12.2  Les comissions executives seran formades pels membres del Consell de Direcció que designi el president o presidenta de l’Agència, entre els quals hi haurà d’haver necessàriament el director o directora executiu de l’Agència.

Els presidents o presidentes de les comissions executives seran designats, d’entre els seus membres, pel president o presidenta de l’Agència. Aquesta funció no podrà recaure en el director o directora executiu/va.

12.3  Els presidents o presidentes de les comissions executives podran convidar personal de direcció del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i experts externs a assistir a les seves reunions, amb veu i sense vot.

12.4  Les comissions executives es reuniran amb la periodicitat que determini el Consell de Direcció i l’informaran periòdicament de la seva activitat. S’aixecaran actes de tots els seus acords.

Article 13

Sessions

13.1  El Consell de Direcció s’ha de reunir en sessió ordinària semestralment i en sessió extraordinària quan sigui convocat per la presidència o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.

13.2  La convocatòria de les reunions del Consell de Direcció i de les comissions executives es farà mitjançant un escrit adreçat a cada membre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la data de la reunió. La convocatòria ha de contenir la data, l’hora i el lloc de celebració de la reunió, així com l’ordre del dia i la documentació escaient. Si no se segueix aquest procediment no es podran prendre acords vàlids, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres i ho consenteixin expressament.

13.3  En cas d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d’anticipació, mitjançant qualsevol procediment amb el qual pugui quedar constància de la seva recepció. En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l’ordre del dia, el Consell de Direcció o les comissions executives hauran d’apreciar, per unanimitat dels membres presents, l’existència d’urgència. Si es considera que no n’hi ha, s’ha de convocar la reunió del Consell d’acord amb el que preveu el paràgraf anterior.

13.4  Els membres del Consell de Direcció i de les comissions executives poden delegar la seva representació i el vot en un altre dels seus vocals per a sessions determinades. Les delegacions de representació de vot, que s’hauran de conferir per escrit i/o per un altre mitjà electrònic que permeti certificar-ne l’autenticitat, s’han de comunicar al president o presidenta al començament de la sessió de què es tracti i es faran constar en acta.

Article 14

Acords i actes

14.1  Els acords del Consell de Direcció i de les comissions executives s’han d’adoptar pel vot de la majoria dels membres que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que representin almenys la meitat més un dels membres de dret i hagin estat tots ells convocats degudament. El president tindrà vot de qualitat.

14.2  És necessari el vot favorable dels dos terços del nombre legal de membres del Consell de Direcció per a la validesa dels acords que es prenguin sobre la modificació dels Estatuts.

14.3  S’ha d’aixecar acta de cada reunió del Consell de Direcció o de les comissions executives, la qual haurà de reflectir el lloc de la reunió; el dia, el mes, l’any i l’hora de començament; els assistents, la descripció succinta de les qüestions debatudes, les incidències, les conclusions; els acords adoptats, i l’hora d’aixecament de la sessió. Les actes han de ser aprovades en la mateixa sessió del ple o en la següent, hauran de ser signades pel secretari i autoritzades amb el vistiplau del president del consell o de les comissions executives.

14.4  Els membres del Consell de Direcció i de les comissions executives que facin constar en acta el seu vot contrari a un acord adoptat quedaran exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pugui derivar-se’n. Si els acords consisteixen a formular propostes, peticions o reclamacions a un òrgan de l’Administració, els vots particulars dels membres s’hauran de fer constar expressament en la documentació a presentar.

14.5  Les normes aplicables al funcionament dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya seran d’aplicació supletòria a les contingudes en aquests Estatuts.

Article 15

El director o directora executiu

15.1  El director o directora executiu assumeix la direcció executiva de l’Agència i la representació del Consell de Direcció en relació amb l’execució dels acords que adopti aquest òrgan.

15.2  El director o directora executiu/va és contractat pel Consell de Direcció per al període i en les condicions que determini el contracte laboral corresponent. Ha de ser seleccionat entre persones de reconeguda experiència en la gestió d’organitzacions públiques o privades.

15.3  El director o directora executiu està sotmès a la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats.

Article 16

Funcions del director o directora executiu

Corresponen al director o directora executiu de l’Agència les funcions següents:

a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de l’Agència, d’acord amb les directrius fixades pel Consell de Direcció i amb els objectius establerts al contracte programa.

b) Executar i fer complir els acords del Consell de Direcció i de les comissions executives.

c) Elaborar la proposta de plantilla del personal i exercir les funcions de contractació, direcció i gestió del personal que presti serveis a l’Agència.

d) Autoritzar despeses dins dels límits fixats pel Consell de Direcció, ordenar els pagaments, desenvolupar la gestió econòmica de l’Agència i elaborar l’avantprojecte de pressupost.

e) Elaborar la proposta de catàleg de serveis i presentar al Consell de Direcció les propostes d’organització i de funcionament de les diverses activitats i programes que promogui l’Agència.

f) Executar el Pla d’inversions de l’Agència.

g) Administrar el patrimoni de l’Agència, d’acord amb les directrius fixades pel Consell de Direcció, i vetllar per la conservació i el manteniment de les seves instal·lacions i del seu equipament.

h) Subscriure, en nom de l’Agència, els contractes i els convenis de col·laboració.

i) Vetllar per la millora i la qualitat dels procediments i mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques.

j) Aprovar els plecs de clàusules administratives i les prescripcions tècniques particulars dels contractes.

k) Tenir la representació legal de l’Agència.

l) Fer executar les sentències i les resolucions fermes que imposen obligacions o responsabilitats econòmiques a l’Agència.

m) Informar el Consell de Direcció del desenvolupament de les activitats i els programes de l’Agència i exercir les funcions que el Consell li encomani.

n) Resoldre les reclamacions prèvies a les vies jurisdiccionals civil i laboral, i les reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració.

o) Les altres que li puguin ser delegades pel Consell de Direcció i pel president o presidenta de l’Agència.

Article 17

Secretari o secretària

17.1  Correspon al secretari o secretària:

a) Redactar les propostes de les actes del Consell de Direcció i de les Comissions executives i custodiar-les i diligenciar-les juntament amb els llibres de l’entitat.

b) Cursar les convocatòries de les reunions, emetre els certificats dels acords sotmetent-los al vistiplau del president o presidenta i comunicar-los als òrgans i a les persones afectades.

c) Notificar els acords del Consell de Direcció i de les comissions executives.

d) La resta de funcions pròpies dels secretaris o secretàries dels òrgans col·legiats.

17.2  El Consell de Direcció podrà nomenar un vicesecretari el qual substituirà el secretari en cas d’absència o malaltia i donarà suport al secretari en les seves funcions.

Article 18

Comissions assessores

18.1  L’Agència podrà constituir altres comissions específiques de caràcter assessor per promoure la participació d’institucions i entitats, així com de persones físiques o jurídiques que puguin contribuir a complir millor les funcions que té encomanades. La creació d’aquestes comissions correspondrà al Consell de Direcció, que n’haurà de determinar la composició, les funcions i, si escau, els drets d’assistència i els honoraris professionals.

18.2  El director o directora executiu/va podrà constituir comissions de caràcter tècnic amb l’objectiu de rebre assessorament pel que fa a aspectes concrets de l’àmbit de gestió de l’Agència. Correspondrà al director o directora executiu determinar la composició i les funcions d’aquestes comissions i informar-ne el Consell de Direcció amb la periodicitat que aquest determini.

Capítol 3

Estructura organitzativa i recursos humans

Article 19

Estructura organitzativa

19.1  Els principis que determinaran l’estructura organitzativa de l’Agència seran els de flexibilitat, polivalència i rotació de funcions i l’adaptació permanent de l’organització als requeriments que generi l’activitat. Com a element fonamental d’aquests principis hi haurà l’orientació permanent de l’estructura organitzativa cap al servei als diferents usuaris de l’entitat, així com l’obtenció d’un ús eficient dels recursos emprats.

19.2  Per tal de poder donar compliment a aquests principis organitzatius, l’Agència s’estructurarà sobre la base d’àmbits organitzatius que dependran directament de la direcció executiva de l’Agència. Aquests àmbits seran: l’àmbit de direcció, l’àmbit tècnic i de gestió i l’àmbit de suport administratiu i logístic.

L’àmbit de direcció estarà format pel conjunt de personal amb caràcter directiu responsable màxim dels diferents projectes de l’Agència, així com de les àrees funcionals econòmica i jurídica.

L’àmbit tècnic i de gestió estarà format pel conjunt de personal tècnic i de gestió, els quals s’assignaran als diferents projectes de l’Agència en funció de les necessitats tant temporals com funcionals que aquests projectes requereixin.

L’àmbit de suport administratiu estarà format pel personal que presti suport tant auxiliar com administratiu i logístic al conjunt dels programes i àmbits funcionals de l’Agència.

19.3  A proposta de la Direcció Executiva correspondrà al Consell de Direcció el desenvolupament d’aquests àmbits organitzatius per adaptar-los permanentment a les necessitats que es generin com a conseqüència de l’activitat que hagi de desenvolupar l’Agència.

19.4  L’Agència disposarà d’un servei jurídic propi que vetllarà per la legalitat de tots els seus actes.

Article 20

Recursos humans

Llevat del personal funcionari que li sigui adscrit de conformitat amb el que preveuen l’article 7.a) i la disposició transitòria primera de la Llei 7/2001, del 31 de maig, de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, el personal de l’Agència es regirà pel dret laboral. En el procés de convocatòria per cobrir les places de nou accés es garantiran els principis de mèrit, capacitat i publicitat, d’acord amb la normativa vigent.

Capítol 4

Règim econòmic i patrimonial

Article 21

Contractació

21.1  L’òrgan de contractació és el director o directora executiu/va de l’Agència.

21.2  Les meses de contractació estan integrades per:

a) El director o directora executiu/va de l’Agència, que les presideix.

b) Un lletrat o lletrada de l’Agència que actuarà com a secretari o secretària, nomenat pel director o directora executiu/va de l’Agència.

c) El responsable d’exercir les funcions de control economicofinanceres de l’Agència.

21.3  El director o directora executiu/va pot delegar la presidència de la mesa de contractació en els termes establerts per la normativa sobre organització i procediment administratiu que sigui aplicable.

Article 22

Patrimoni

22.1  El patrimoni de l’Agència es regeix pel que disposen l’article 8 de la Llei 7/2001, de 31 de maig; la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i per la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

22.2  Els béns adscrits a l’Agència conserven la qualificació jurídica originària, sense que l’adscripció impliqui la transmissió ni la desafectació del domini. Els béns i els drets que se li adscriguin han de revertir en les mateixes condicions que tenien en produir-se l’adscripció, en el supòsit que l’Agència s’extingeixi o que es modifiqui la naturalesa de les seves funcions i sempre que aquesta modificació tingui incidència en els béns i els drets esmentats.

22.3  L’Agència ha d’elaborar i mantenir actualitzat l’inventari dels seus béns i drets amb l’única excepció dels de caràcter fungible. L’inventari es realitzarà anualment amb referència al 31 de desembre i se sotmetrà a l’aprovació del Consell de Direcció en el primer trimestre de l’exercici següent.

Article 23

Pressupost, comptabilitat i control financer

23.1  El pressupost de l’Agència es regeix pel que estableixen el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.

23.2  L’Agència ha d’elaborar anualment un pressupost d’explotació i de capital, d’acord amb el que estableix la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

23.3  El règim de comptabilitat de l’Agència és el corresponent al sector públic i s’ha d’ajustar al pla especial que aprovi la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

23.4  El control de caràcter financer de l’Agència té per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s’efectua pel procediment d’auditoria, el qual substitueix la intervenció prèvia de les operacions corresponents. L’auditoria s’ha de fer per encàrrec del president o presidenta de l’Agència, o bé directament per la Intervenció General de la Generalitat o sota la direcció d’aquesta.

Capítol 5

Règim jurídic

Article 24

Règim dels actes

L’Agència sotmet la seva activitat en les relacions externes, amb caràcter general, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, tret dels actes que impliquin l’exercici de potestats públiques, els quals resten sotmesos al dret públic. En les relacions internes amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i la resta d’ens que integren l’Administració de la Generalitat, s’aplica el dret públic. El règim d’adopció d’acords i funcionament del Consell de Direcció se subjecta a la normativa general sobre òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat de Catalunya.

Article 25

Règim jurídic

Resta sotmesa al dret públic l’activitat que l’Agència efectuï amb càrrec a fons públics, i específicament en els àmbits següents:

a) Els acords, els pactes i els convenis subscrits amb entitats públiques per a l’execució de programes de beques i subvencions.

b) La convocatòria, la resolució i el pagament dels programes de beques i subvencions amb finançament públic.

c) Els actes que es derivin de la inspecció, la verificació i el control de les beques i subvencions concedides.

d) Els actes que es derivin de la instrucció d’expedients de modificació i reintegrament de beques i subvencions i d’expedients sancionadors, així com la seva resolució.

e) El règim d’impugnació dels actes, en els termes previstos a l’article 27 d’aquests Estatuts.

f) El règim del silenci administratiu.

g) Qualsevol acte que impliqui l’exercici de potestats públiques.

Article 26

Beques i subvencions

Les beques i subvencions, amb finançament públic, que gestiona l’Agència es regeixen pel que disposa el capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya i les disposicions complementàries, adaptat a la naturalesa i a l’organització de l’Agència.

Article 27

Règim d’impugnació dels actes

27.1  Els actes dictats pels òrgans de l’Agència en l’exercici de les seves potestats administratives tenen la consideració d’actes administratius.

27.2  Els actes administratius dictats pel Consell de Direcció de l’Agència i pel/per la president/a de l’Agència esgoten la via administrativa.

27.3  Els actes administratius dictats pel director o directora executiu/va de l’Agència poden ser objecte de recurs d’alçada davant el Consell de Direcció de l’Agència en els termes previstos per la normativa vigent en matèria de procediment administratiu. La resolució que es dicti esgota la via administrativa.

27.4  Les reclamacions prèvies a les vies jurisdiccionals civil i laboral, i les reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració, s’han d’adreçar al director o directora executiu/va de l’Agència al qual correspon resoldre-les.

(02.151.131)

 

Amunt