Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 04/12/1986

 • Número del document 349/1986

 • Número de control 0915

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 785

 • Data 02/01/1987

 • Pàgina 6

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 349/1986, de 4 de desembre, pel qual es determina l'estructura orgànica de la Direcció General de Política Forestal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.


                            
                               
                               
                               
 El nombre i la importància de les activitats que en
 matèria forestal desenvolupa la Direcció General del Medi
 Rural fa necessària una definició més precisa de les
 funcions que en aquesta matèria té adscrites, i aconsellen
 dotar-la d'una nova denominació i estructura  per tal
 d'aconseguir els objectius de racionalitat i eficàcia.   
                               
 D'acord amb el que  s'ha  exposat  i  atès  el que
 estableixen els articles 80 i 81 de la Llei 3/1982, de 25
 de  març, del Parlament,  del President i del Consell
 Executiu de la Generalitat, a proposta del Conseller
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Consell
 Executiu,                         
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                         
 1.1 La Direcció General del Medi Rural del Departament
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca passa a denominar-se
 Direcció General de Política Forestal.           
 1.2 La Direcció General de Política Forestal té al seu
 càrrec el desenvolupament de les funcions que té assignades
 el Departament  en  les matèries següents: protecció,
 conservació, foment i propostes relatives a la utilització
 racional dels recursos naturals renovables; aplicació de la
 legislació vigent en matèria de forests, aprofitaments i
 serveis forestals, camins ramaders i pastures; caça i pesca
 fluvial i lacustre; lluita contra l'erosió; conservació i
 millora dels sòls agrícoles i forestals; establiment de
 mesures i accions de defensa contra els incendis forestals
 i de reconstrucció de la riquesa forestal afectada per
 aquestes o altres causes; manteniment i reconstrucció
 d'equilibris  biològics  en l'espai natural; gestió i
 administració o tutela dels espais naturals protegits;
 tractament especial de  zones de muntanya, en matèries
 pròpies del Departament; coordinar l'actuació dels Agents
 Rurals.                          
 1.3 La Direcció General de Política Forestal s'estructura
 en els serveis següents:                  
 Servei de Protecció de la Natura.             
 Servei de Boscos i Pastures.                
 Servei de Prevenció d'Incendis i Restauració de Zones   
 Cremades.                         
 Servei d'Agents Rurals.                  
                               
 Article 2                         
 2.1 Corresponen al Servei de Protecció a la Natura:
 actuacions en matèria d'hidrologia forestal i de defensa
 contra l'erosió per a la protecció, la conservació i la
 millora dels sòls agrícoles  i forestals;  gestió  i
 administració o tutela dels espais naturals protegits i
 foment  del coneixement i respecte d'aquests  espais;
 proposta i execució d'actuacions especials en matèria de
 protecció de la natura en zones de muntanya; la protecció,
 la conservació i el foment de  la riquesa cinegètica i
 piscícola continental i la regulació de la caça i de la
 pesca fluvial  i  lacustre;  piscifactories  i granges
 cinegètiques; control  dels  ecosistemes i manteniment
 d'equilibirs biològics; gestió i administració de les
 reserves i refugis de caça; protecció de la fauna i la
 flora, amb especial atenció a les espècies protegides
 zoològiques i botàniques.                 
 2.2 El Servei de Protecció de la Natura s'estructura en les
 seccions següents:                     
 Secció de Gestió dels Espais Naturals.           
 Secció de Gestió de la Fauna.               
 Secció d'Hidrologia Forestal.               
                               
 Article 3                         
 3.1 El Servei de Boscos i Pastures té com a funcions la
 conservació, la millora i l'administració de les forests
 públiques en règim patrimonial i d'aquelles sobre les quals
 s'hagin establert consorcis, convenis o contractes; gestió
 de les forests incloses en el Catàleg de Forests d'Utilitat
 Pública  i  regulació dels aprofitaments forestals en
 terrenys de propietat particular o en règim de tinença
 anàleg; inventaris forestals; proposta i execució de plans
 de caràcter forestal en zones de muntanya; foment de la
 producció forestal i dels seus usos; actuacions amb relació
 al Catàleg de Forests d'Utilitat Pública i camins ramaders;
 millora i ordenació de pasturatges per a la ramaderia
 extensiva; planters forestals; proposta i tramitació de
 l'adquisició de finques amb destinació forestal.      
 3.2 El Servei de Boscos i Pastures s'estructura en les
 seccions següents:                     
 Secció de Boscos gestionats de forma directa.       
 Secció de Boscos de propietat privada.           
 Secció de Projectes i Aplicacions Forestals.        
                               
 Article 4                         
   Servei de Prevenció d'Incendis Forestals i Restauració
 de Zones Cremades.                     
 4.1 Correspon al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals i
 Restauració de Zones Cremades les funcions següents: el
 seguiment del foment de les ADF; el seguiment  dels
 tractaments  preventius  contra incendis forestals; la
 millora de serveis i d'infrastructura dins els sistemes de
 prevenció; l'estudi de causes i factors dels incendis
 forestals i establiment d'estadístiques, així com  la
 senyalització de les causes de més risc d'incendi forestal;
 estudi de mitjans de prevenció; seguiment dintre les zones
 incendiades de les reforestacions de monts gestionats pel
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de les
 ajudes a monts de gestió privada; elaboraració de la
 cartografia de les zones cremades; estudi de regeneració
 natural i de necessitats de reforestació.         
 4.2 El Servei de Prevenció  d'Incendis  Forestals  i
 Restauracions  de  Zones cremades s'estructura en les
 seccions següents:                     
 Secció de Prevenció d'Incendis Forestals.         
 Secció de Restauració de Zones Cremades.          
                               
 Article 5                         
 5.1 El Servei d'Agents Rurals té com a funcions la
 coordinació, la formació, la inspecció i el control de
 rendiments dels Agents Forestals i altres col·lectius
 d'Agents Rurals que puguin ser adscrits a la Direcció
 General de Política Forestal.               
 5.2 El Servei d'Agents Rurals s'estructura en les seccions
 següents:                         
 Secció de Coordinació i Inspecció d'Agents Forestals.   
 Secció de Formació i Reciclatge.              
                               
 Article 6                         
   Les unitats territorials amb nivell de Secció de la
 Direcció General de Política Forestal a Barcelona, Girona,
 Lleida i Tarragona, són les Seccions Territorials del Medi
 Natural.                          
                               
 Disposicions finals                    
 1.1 La Subdirecció General d'Enginyeria i Millora Rural,
 que fins ara depenia de la Direcció General del Medi Rural,
 queda adscrita, amb el nom de Subdirecció General d'Obres,
 a la Secretaria General del Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca.                     
 1.2 Depenent directament del Subdirector General d'Obres
 s'adscriuen les unitats següents:             
 Secció d'Estructures.                   
 Secció de Regadius.                    
                               
   -2 Queden derogats el Decret 33/1986, de 13 de febrer,
 pel qual es reestructura la Direcció General del Medi
 Rural i per altres disposicions d'igual o inferior rang que
 s'oposin o contradiguin l'establert en aquest Decret.   
                               
 Barcelona, 4 de desembre de 1986              
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca                     
Amunt