Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/04/2001

  • Número de control 01067010

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 3371

  • Data 19/04/2001

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 5774

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2001, per la qual s'implanten cicles formatius d'arts plàstiques i disseny en centres docents públics.


El Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modificació del calendari d’aplicació i de l’adequació dels concerts educatius vigents a la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya, preveu a l’article 12 la implantació generalitzada dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny en el curs 1997-98.

Es considera convenient la implantació de determinats ensenyaments en diversos centres del Departament d’Ensenyament.

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació,

Resolc:

—1  Implantar els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució, amb efectes acadèmics i administratius de l’inici del curs escolar 2000-2001.

—2  Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 d’abril de 2001

P. D. (Resolució de 6.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

Emili Pons i Carreras

Director general de Centres Docents

Annex

Delegació territorial de Barcelona I (Ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08013329.

Denominació: EA Llotja.

Municipi: Barcelona.

Ensenyaments que s’implanten:

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà:

5003 Dauratge i policromia artístics.

5008 Fosa artística i galvanoplàstia.

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior:

5152 Modelisme industrial.

5351 Gravat i tècniques d’estampació.

5452 Il·lustració.

5853 Aparadorisme.

5855 Projectes i direcció d’obres de decoració.

Delegació territorial de Barcelona II (Comarques)

Comarca: Osona.

Codi: 08035003.

Denominació: EA de Vic.

Municipi: Vic.

Ensenyaments que s’implanten:

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà:

5402 Autoedició.

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior:

5851 Moblament.

5855 Projectes i direcció d’obres de decoració.

Delegació territorial de Girona

Comarca: Garrotxa.

Codi: 17005340

Denominació: EA d’Olot.

Municipi: Olot.

Ensenyaments que s’implanten:

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior:

5452 Il·lustració.

5852 Arquitectura efímera.

Delegació territorial de Lleida

Comarca: Urgell.

Codi: 25004528.

Denominació: EA Ondara.

Municipi: Tàrrega.

Ensenyaments que s’implanten:

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà:

6001 Tapissos i catifes.

(01.067.010)

 

 

Amunt