Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 27/12/2000

  • Número del document 414/2000

  • Número de control 00353056

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 3302

  • Data 10/01/2001

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 406

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 414/2000, de 27 de desembre, d'adscripció del cos d'agents rurals al Departament de Medi Ambient i d'assignació de funcions en matèria de prevenció d'incendis forestals.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

Mitjançant el Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es van atribuir a la Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi Ambient totes les funcions relatives a la conservació de la natura que anteriorment s’exercien a través de la Direcció General del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

D’altra banda, mitjançant el mateix Decret es van atribuir a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior les funcions de prevenció d’incendis forestals i agents rurals. Així mateix, es va adscriure a la Direcció General esmentada el Servei d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals.

Com sigui que moltes de les funcions del cos d’agents rurals estan vinculades a les competències del Departament de Medi Ambient i tenint en compte l’avaluació de l’experiència adquirida, escau en el moment actual procedir a la seva adscripció a aquest Departament.

Quant a les competències de prevenció d’incendis forestals, atesa la seva estreta connexió amb les funcions de protecció de la natura i de les tasques que es porten a terme des del cos d’agents rurals, és oportuna també la seva assignació al Departament de Medi Ambient. Cal tenir en compte, però, el que estableixen la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, que atribueix al cos de bombers funcions en matèria de prevenció d’incendis, i la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que atribueix també competències generals al Departament d’Interior; de manera que mitjançant el present Decret s’arbitren els mecanismes de coordinació necessaris entre ambdós departaments.

L’important increment d’efectius personals que deriva de l’adscripció que fa el present Decret, fa necessari dotar l’estructura de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic, òrgan en el qual s’incardina el cos d’agents rurals, d’una unitat que gestioni, coordini i organitzi el funcionament administratiu dels òrgans que en depenen.

En conseqüència i d’acord amb el que disposa l’article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta dels consellers de Medi Ambient i d’Interior, d’acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

1.1  Les funcions de prevenció d’incendis forestals adscrites a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior pel Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de la Generalitat, s’adscriuen a la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi Ambient, sens perjudici de les funcions que corresponen al Departament d’Interior a través del cos de bombers de la Generalitat, d’acord amb l’article 13 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, i s’entenen compreses, dintre d’aquestes, funcions de prevenció activa d’incendis forestals (personal sierra) i de serveis de vigilància a les torres i els punts de vigilància de les zones forestals (guaites) així com les que assenyala l’article 3 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

1.2  Pel que fa a les funcions relatives a l’anàlisi, l’avaluació i el diagnòstic de les causes dels incendis forestals, la gestió dels bancs de dades i la recollida de dades de les infrastructures de prevenció d’incendis forestals, així com la vigilància i l’avís, s’exerciran de forma coordinada entre ambdós departaments.

Article 2

2.1  El personal pertanyent al cos d’agents rurals creat per la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, queda adscrit al Departament de Medi Ambient, en les mateixes condicions que els són d’aplicació a l’entrada en vigor d’aquest Decret.

2.2  No obstant el que preveu l’apartat anterior, quan en una zona del territori s’activi qualsevol dels plans de protecció civil en l’àmbit de Catalunya, el personal pertanyent al cos d’agents rurals destinat a aquella zona passarà a dependre funcionalment del Departament d’Interior.

Article 3

El cos d’agents rurals s’organitza i s’estructura de forma jerarquitzada i està enquadrat en la Subdirecció General d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals.

Article 4

Es crea la Subdirecció General d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals en l’estructura de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic.

Article 5

Corresponen a la Subdirecció General d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals les funcions següents:

a) Formar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions dels agents rurals.

b) Aprovar els plans de prevenció d’incendis forestals.

c) Avaluar el grau de protecció del patrimoni natural, impulsar accions encaminades a la seva millora i assumir, si s’escau, les actuacions necessàries per dur-les a terme.

d) Fomentar les campanyes de sensibilització en la prevenció contra incendis forestals, en coordinació amb el Departament d’Interior.

e) Fomentar, coordinar i donar suport a les unitats de voluntaris forestals.

f) Coordinar i donar suport a les agrupacions de defensa forestal i informar sobre la seva creació.

g) Elaborar la cartografia de les zones cremades.

h) Vetllar per l’execució dels plans de millora per a la protecció ambiental i pel correcte desenvolupament de l’activitat cinegètica i piscícola, i fer complir la legislació vigent a través del cos d’agents rurals.

i) Col·laborar en l’elaboració de censos i en el seguiment dels programes de conservació de la fauna autòctona.

j) Implantar els procediments operatius.

k) Elaborar les estadístiques anuals dels serveis realitzats.

l) Dirigir, vigilar, supervisar i coordinar les activitats pròpies del òrgans que en depenen.

m) Qualsevol altra funció que li encomani la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic.

Article 6

6.1  De la Subdirecció General d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals en depèn el Servei de Prevenció d’Incendis.

6.2  Dins la Subdirecció General d’Agents Rurals i de Prevenció d’Incendis Forestals es constitueix una unitat operativa al front de la qual hi ha l’inspector/a que preveu la normativa reguladora del cos d’agents rurals, que exerceix les funcions de representació del cos, coordinació i control dels serveis i inspecciona el compliment de les ordres donades als agents.

Article 7

7.1  Corresponen al Servei de Prevenció d’Incendis les funcions següents:

a) Elaborar els plans de prevenció d’incendis forestals.

b) Delimitar les zones de risc d’incendi forestal i elaborar l’índex de perill d’incendi forestal.

c) Engegar i coordinar les campanyes de sensibilització en la prevenció contra incendis forestals.

d) Elaborar la cartografia de les zones cremades en coordinació amb el sistema d’informació geogràfica del Departament de Medi Ambient.

e) Fomentar, si s’escau, l’elaboració de projectes d’investigació en matèries tecnològiques i sistemes d’avaluació, predicció i minimització del risc, d’aplicació en l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals.

f) Establir els plans d’actuació de les unitats de voluntaris forestals en les actuacions dirigides a la prevenció d’incendis forestals.

g) Fomentar la creació d’agrupacions de defensa forestal.

h) Qualsevol altra funció que li encomani el/la subdirector/a general d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals.

7.2  Del Servei de Prevenció d’Incendis en depenen les seccions següents:

a) La Secció d’Inspecció, a la qual corresponen les funcions següents:

Fer el seguiment de les actuacions dels voluntaris forestals dirigides a la prevenció d’incendis.

Elaborar informes, memòries i estadístiques de les actuacions realitzades.

Tenir cura de la logística de l’equipament.

b) La Secció de Prevenció d’Incendis Forestals, a la qual corresponen les funcions següents:

Fixar i controlar els plans d’actuació i els plans de serveis d’infraestructura preventiva, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per incendis forestals a Catalunya.

Elaborar el catàleg i les disposicions a què han d’estar subjectes les zones de risc i fixar les senyalitzacions a establir en aquestes zones.

Portar el registre d’agrupacions de defensa forestal i gestionar els ajuts a aquestes entitats.

Portar la base de dades de punts d’aigua i urbanitzacions.

Analitzar i diagnosticar les causes dels incendis forestals en coordinació amb el Departament d’Interior.

Elaborar informes, memòries i estadístiques dels incendis forestals.

Informar el banc de dades d’incendis.

Realitzar els treballs de cartografia de les zones cremades.

Article 8

Es crea el Servei de Gestió de Recursos en l’estructura de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic.

Article 9

9.1  Corresponen al Servei de Gestió de Recursos les funcions següents:

a) Coordinar l’organització i el funcionament administratiu dels òrgans de la Direcció General.

b) Controlar la gestió econòmica de la Direcció General i les actuacions relatives a les propostes de contractacions.

c) Efectuar el control i el seguiment dels programes de direcció per objectius.

d) Controlar i supervisar els aspectes relatius a la gestió de personal funcionari, eventual i laboral de la Direcció General, i la tramitació dels expedients disciplinaris.

e) Proposar la planificació de la distribució territorial dels recursos humans i materials.

f) Elaborar els programes de formació bàsica del personal del cos d’agents rurals i d’altres col·lectius vinculats a la Direcció General, i impartir la formació especialitzada que sigui sol·licitada pels diferents òrgans del Departament de Medi Ambient.

g) Promoure convenis de col·laboració amb universitats i altres centres d’educació especialitzada.

h) Qualsevol altra funció que li encomani el/la director/a de Patrimoni Natural i del Medi Físic.

9.2  Del Servei de Gestió de Recursos en depenen les seccions següents:

a) La Secció de Formació, a la qual corresponen les funcions següents:

Promoure la formació dels membres del cos d’agents rurals i d’altres col·lectius del Departament de Medi Ambient.

Impulsar els cursos de formació per a les agrupacions de defensa forestal i el voluntariat, d’acord amb la legislació vigent.

Elaborar anualment la programació de l’oferta de formació externa.

Emetre els certificats d’aprofitament i graduació corresponents.

b) La Secció de Gestió, a la qual corresponen les funcions d’informe, proposta i tramitació en matèria d’organització i funcionament administratiu, gestió econòmica, contractació i gestió del personal.

Disposicions addicionals

Primera

Se suprimeixen el Servei d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals, així com les seccions que en depenen, i la Secció de Coordinació Administrativa, creats pel Decret 294/1994, de 4 de novembre, pel qual es fixa l’estructura orgànica de les direccions generals de Producció i Indústries Agroalimentàries, d’Estructures Agràries i del Medi Natural. El personal dels serveis i de les seccions esmentats resta adscrit a la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic.

Segona

En relació amb les funcions que regula l’article 1.2, els departaments de Medi Ambient i Interior establiran els protocols d’actuació que garanteixin la coordinació necessària.

Disposicions transitòries

Primera

L’estructura orgànica que preveu aquest Decret entrarà en vigor un cop s’hagi procedit a l’aprovació de la relació de llocs de treball i a mesura que es facin els corresponents nomenaments, adaptacions i/o encàrrec de funcions, segons s’escaigui. Mentrestant, els titulars de l’estructura actual continuaran exercint les seves funcions i amb les mateixes retribucions que estaven percebent.

Segona

Els funcionaris i el personal que resulti afectat per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran perceben la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits que s’estaven imputant, fins que es procedeixi a les adaptacions pressupostàries corresponents.

Disposicions finals

Primera

Es faculten els consellers de Medi Ambient i d’Interior per a l’execució d’aquest Decret, i el conseller d’Economia i Finances perquè realitzi les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment al que s’hi disposa.

Segona

Aquest Decret entra en vigor el dia 15 de gener de 2001.

Barcelona, 27 de desembre de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

(00.353.056)

 

 

 

Amunt