Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 05/11/1984

  • Número de control 4185A-84

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Dades del DOGC
  • Número 493

  • Data 12/12/1984

  • Pàgina 3505

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

Vist el Reial Decret 3091/1982, de 15 d’octubre, sobre la protecció d’espècies amenaçades de la flora autòctona;

Atès que a Catalunya algunes plantes són especialment buscades per la seva raresa o amb finalitats comercials i recollides de manera incontrolada, per la qual cosa cal que s’adoptin mesures que assegurin la seva conservació;

A proposta de la Direcció General del Medi Rural,

Ordeno:

1. Les plantes que figuren a l’Annex 1 d’aquesta Ordre es declaren protegides a tot el territori de Catalunya.

2. Aquesta protecció implica la prohibició de la recol·lecció, la tallada i el desarrelament d’aquestes plantes o d’alguna de les seves parts incloses les seves llavors, així com la seva comercilaització, sens perjudici del que s’indica a l’article 4 d’aquesta Ordre.

3.1. Queda sotmesa a autorització prèvia la recol·lecció, la tallada i el desarrelament de les plantes d’alguna de les seves parts incloses a l’Annex 2 d’aquesta Ordre, així com les seves arrels o parts aèries, a tot el territori de Catalunya.

3.2. Aquesta autorització la concedirà o denegarà la Direcció General del Medi Rural prèvia sol·licitud en la qual s’especifiquin les finalitats que es pretenen, la quantitat i la localització de les plantes que es volen recollir i els productes que es volen obtenir. S’acompanyarà el permís del propietari i, en cas que la localització sigui dins d’un espai protegit, l’autorització de l’òrgan que correspongui.

3.3. No es necessitarà l’autorització de la Direcció General del Medi Rural per recollir fulles de margalló (Chamaerops humilis) per a usos artesanals i sempre que no es faci el desarrelament de la planta.

4. Excepcionalment la Direcció General del Medi Rural podrà autoritzar la recollida i l’ús d’algunes de les plantes que figuren a l’Annex 1, o d’alguna de les seves parts, quan es pretengui una finalitat científica o educativa.

5. En el cas de plantes, incloses als annexos, provinents de fora de Catalunya, només s’autoritzarà la seva circulació i comercialització quan es demostri que la seva recol·lecció és legal en el lloc de procedència.

6. Les infraccions al que disposa aquesta Ordre seran sancionades d’acord amb el que disposa la Llei de Forests de 8 de juny de 1957 i el Reglament per a la seva aplicació, de 22 de febrer de 1982.

7. Es donarà compte d’aquesta Ordre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació als efectes d’adoptar les mesures de coordinació necessàries per a l’efectivitat del que disposa aquesta Ordre.

Disposició final

Es faculta la Direcció General del Medi Rural perquè adopti les mesures necessàries complementàries per a la protecció de les plantes detallades als annexos.

Barcelona, 5 de novembre de 1984.

Josep Miró i Ardèvol
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex 1

Espècies i famílies a les quals pertanyen

Fam. Taxaceae Teix (Taxus baccata), “Tejo”.

Fam. Compositae Flor de Neu (Leontopodium alpinum), “Edelweiss”.

Annex 2

Espècies i famílies a les quals pertanyen

Fam. Aquifoliaceae Boix Grèvol (Ilex aquifolium), “Acebo”.

Fam. Gentianaceae Genciana Groga, G. Vera, Gençana (Gentiana lutea), “Genciana”.

Fam. Palmae Margalló (Chamaerops humilis), “Palmito”.

Amunt