Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/09/2000

  • Número de control 00259001

  • Organisme emissor Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Dades del DOGC
  • Número 3245

  • Data 16/10/2000

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 13243

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2000, per la qual, en el marc del II Pla de recerca de Catalunya, s'adjudiquen ajuts per a accions especials de recerca i desenvolupament (ACES).


L’article 1 del Decret 123/2000, de 3 d’abril, pel qual es crea el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, atribueix a aquest Departament la planificació, l’ordenació, la direcció i l’execució de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria d’universitats, recerca, noves tecnologies de la informació i la comunicació i societat de la informació.

D’acord amb el Decret 127/2000, de 3 d’abril, d’estructuració del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, li correspon al seu titular dirigir, coordinar i controlar l’activitat d’aquest.

Per Ordre de 17 de març de 2000 (DOGC núm. 3110, de 30.3.2000) es van aprovar les bases que han de regir la concessió de beques i subvencions convocades pel Comissionat per a Universitats i Recerca.

Per Resolució de 10 d’abril de 2000 (DOGC núm. 3125, de 20.4.2000) es va obrir convocatòria per a la concessió de beques i subvencions en matèria d’universitats i recerca.

A l’annex de l’esmentada Resolució, es va procedir a convocar ajuts per a accions especials de recerca i desenvolupament (ACES).

D’acord amb el que estableixen la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre de 17 de març de 2000, i els apartats 8, 9 i 11 de la convocatòria d’ajuts per a accions especials de recerca;

Vista la proposta de la comissió d’avaluació i selecció nomenada a aquest efecte, un cop feta la valoració conforme els criteris que es fixaven en la convocatòria, i ateses les disponibilitats pressupostàries destinades a aquesta actuació,

Resolc:

Article 1

Concedir ajuts per a accions especials de recerca, en el marc del II Pla de recerca de Catalunya 1997-2000, als beneficiaris que es detallen a l’annex de la present Resolució per un import global de 4.050.000 ptes. (24.340,99 euros), que aniran a càrrec de la partida 02.12.480.01/0 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2000, d’acord amb l’autorització de despeses amb abast plurianual aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 20 de març de 2000.

Article 2

El pagament d’aquests ajuts es farà a la institució amb personalitat jurídica on estiguin adscrits els beneficiaris, mitjançant el procediment que estableix l’apartat 14 de la convocatòria d’ajuts per a accions especials de recerca.

Article 3

De conformitat amb el que estableix l’apartat 15 de la convocatòria d’ajuts per a accions especials de recerca, en un termini màxim de dos mesos des de la data de finalització de l’acció, els beneficiaris hauran de presentar a la Direcció General de Recerca un informe sobre el desenvolupament de l’acció, així com la documentació requerida en la base 12 de l’annex 1 de l’Ordre de 17 de març de 2000, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de beques i subvencions convocades pel Comissionat per a Universitats i Recerca.

Article 4

Les sol·licituds que no consten a l’annex de la present Resolució s’entendran desestimades. Aquestes sol·licituds configuren l’annex 2 i es podran consultar al tauler d’anuncis del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Via Laietana, 33, 6a planta, amb la menció expressa de les causes de denegació.

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, recurs potestatiu de reposició davant del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació en el termini d’un mes, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb l’article 46 en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 19 de setembre de 2000

P. D. (Resolució de 10.4.2000, DOGC de 20.4.2000)

David Serrat i Congost

Director general de Recerca

Annex

Institució: Universitat de Barcelona. Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica.

Acció especial: Projecte de reconeixement de la reserva de fauna de Conkovati (Congo-Brazzaville).

Investigador responsable: Joaquim Veà Baró.

Import concedit: 500.000 ptes. (3.005,07 euros).

Institució: Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera.

Acció especial: XIII Olimpíada química de Catalunya.

Investigador responsable: José Costa López.

Import concedit: 500.000 ptes. (3.005,05 euros).

Institució: Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera.

Acció especial: Assemblea de la Xarxa de Fundacions Universitat-Empresa.

Investigador responsable: Xavier Testar Ymbert.

Import concedit: 250.000 ptes. (1.502,53 euros).

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

Acció especial: Amplificació de la totalitat del genoma del llevat: un primer pas per a la generació de microxips genòmics.

Investigador responsable: Joaquim Ariño Carmona.

Import concedit: 800.000 ptes. (4.808,10 euros).

Institució: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Arquitectura de Computadors.

Acció especial: Presència del CEPBA-UPC al Supercomputing 2000.

Investigador responsable: Jesús Labarta Mancho.

Import concedit: 1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros).

Institució: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Filosofia.

Acció especial: Processament del fons bibliogràfic de la Institució Catalana d’Història Natural.

Investigador responsable: Joan Manuel del Pozo Álvarez.

Import concedit: 500.000 ptes. (3.005,07 euros).

Institució: Societat Catalana de Biologia.

Acció especial: Comunicar la ciència.

Investigador responsable: Cristina Junyent i Rodríguez.

Import concedit: 500.000 ptes. (3.005,07 euros).

(00.259.001)

 

 

Amunt