Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 213/1980, de 24 d'octubre, estructurant la Direcció General d'Indústria del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.


                            
                               
                               
  El Decret 143/1980,  de  8  d'agost,  va  establir
 l'estructuració orgànica del Departament d'Indústria i
 Energia de la Generalitat de Catalunya fins al nivell de
 Direccions Generals i de Secretaria General Tècnica.    
                               
  Atesa la necessitat d'estructurar la Direcció General
 d'Indústria amb la creació dels serveis corresponents i la
 d'adaptar els serveis i òrgans  de  la  Generalitat
 preexistents;                       
                               
  Atès el que disposa el Reglament de Règim Interior de la
 Generalitat de Catalunya,  de 18 de març de 1978, i el
 Decret sobre Organització i Competències dels òrgans dels
 Departaments de 18 de setembre de 1978;          
                               
  A proposta del Conseller d'Indústria i Energia i d'acord
 amb el Consell Executiu,                  
                               
  Decreto:                         
                               
  Article primer.-  La  Direcció  General  d'Indústria
 s'estructura en els òrgans següents:            
  1. Servei d'Indústria.                  
  2. Servei de Seguretat.                 
  3. Servei de Prevenció de la Contaminació Industrial.  
  4. Servei de Mines.                   
                               
  Article segon.-  Correspon al Servei d'Indústria la
 direcció de les actuacions del Departament en matèria
 d'autorització  d'indústries  i la coordinació de les
 relacions dels Serveis Territorials amb  els  Serveis
 Centrals del Departament.                 
                               
  Article tercer.-  Correspon al Servei de Seguretat la
 coordinació de les actuacions del Departament relatives a
 les  reglamentacions  específiques  sobre  seguretat
 d'instal·lacions,  mecanismes,  aparells  i  vehicles
 automòbils.                        
                               
  Article quart.-  Correspon al Servei de Prevenció de la
 Contaminació Industrial la direcció i coordinació de les
 actuacions referents a la limitació i control de les
 emissions de gasos, efluents líquids i residus sòlids
 procedents de les indústries.               
                               
  Article cinquè.-  Correspon al Servei de Mines la
 direcció de les actuacions del Departament referents a
 l'aplicació de la legislació de Mines i d'Hidrocarburs.  
                               
  Disposicions finals                   
  Primera.-  Queden derogades totes les disposicions que
 contradiguin el present Decret o s'hi oposin.       
                               
  Segona.-  El present Decret entrarà en vigor el mateix
 dia  de la seva publicació al  Diari Oficial de la
 Generalitat de Catalunya.                 
                               
 Barcelona, 24 d'octubre de 1980              
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Vicenç Oller i Compañ                   
 Conseller d'Indústria                   
 i Energia                         
                               
                               
Amunt