Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/06/1998

  • Número de control 98161027

  • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
  • Número 2728

  • Data 21/09/1998

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 11748

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 1998, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Maçanet de Cabrenys.


Atès que el Ple de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà), en data 28 d'abril de 1998, va prendre l'acord d'adoptar la seva bandera municipal i n'ha tramès l'expedient a la Direcció General d'Administració Local;

Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb el que disposen els articles 36, 37 i concordants de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;

Vist el dictamen favorable de la Secció Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans;

Atès el que disposen els articles 30, 31 i concordants, i la disposició transitòria 3 del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de novembre,

Resolc:

--1  Donar conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Maçanet de Cabrenys, organitzada de la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, groga, amb dues faixes juxtaposades a baix, vermella la superior i blava la inferior, d'un gruix cadascuna d'1/6 de l'alçada del drap. Al cantó del pal, la maça negra de l'escut, d'una alçada de 4/9 de la del mateix drap.

--2  Inscriure l'esmentada bandera al Registre d'ens locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció de banderes.

--3  Procedir a la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 12 de juny de 1998

Joan Raventós i Pujadó

Director general d'Administració Local

(98.161.027)

Amunt